Процедура : 2018/2791(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0478/2018

Внесени текстове :

B8-0478/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.15

Приети текстове :

P8_TA(2018)0431

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 593kWORD 57k
15.10.2018
PE624.164v01-00
 
B8-0478/2018

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8‑0413/2018 и B8‑0414/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно 14-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (2018/2791(RSP))


Норберт Линс, Гийом Балас, Ядвига Вишневска, Гербен‑Ян Гербранди, Аня Хазекамп, Жан‑Франсоа Жалк, Бенедек Явор, Пиерникола Педичини от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно 14-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (2018/2791(RSP))  
B8‑0478/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2016 г. относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно План за действие за природата, хората и икономиката(2),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 20 май 2015 г., озаглавен „Състоянието на природата в Европейския съюз: Доклад за състоянието и тенденциите при типовете местообитания и видовете, обхванати от директивите за птиците и за местообитанията, за периода 2007 – 2012 г., както се изисква съгласно член 17 от Директивата за местообитанията и член 12 от Директивата за птиците“ (COM(2015)0219),

–  като взе предвид въпросите до Комисията и до Съвета относно 14-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (O-000115/2018 – B8‑0413/2018 и O-000116/2018 – B8‑0414/2018),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че заявената мисия в Стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г., приет от страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) през 2010 г., е да се предприемат ефективни и спешни действия за спиране на загубата на биологично разнообразие (изключителното разнообразие от екосистеми, видове и генетични ресурси, които ни заобикалят), голяма част от която се дължи на нарастващото интензивно земеделие и на съпътстващото го секторно прекомерно използване в световен мащаб на генетично модифицирани семена и вредни пестициди, за да се гарантира, че до 2020 г. екосистемите ще станат устойчиви и ще продължат да предоставят основни услуги, като по този начин осигуряват разнообразието на живота на планетата и допринасят за благополучието на човека и за изкореняването на бедността;

Б.  като има предвид, че приетата в рамките на КБР Визия за 2050 г. „Living in harmony with nature“ (Да живеем в хармония с природата), гласи, че до 2050 г. биологичното разнообразие ще е ценено, защитено и възстановено и ще се използва мъдро, като се запазват екосистемните услуги, поддържа се здравословна планета и се принасят ползи от основно значение за всички хора;

В.  като има предвид, че Визията за 2050 г. е подкрепена от пет общи цели: а) предприемане на мерки по отношение на основните причини за загубата на биологично разнообразие чрез интегриране на биологичното разнообразие в държавата и обществото; б) намаляване на прекия натиск върху биологичното разнообразие и насърчаване на устойчивото използване; в) подобряване на състоянието на биологичното разнообразие чрез опазване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие; г) увеличаване на ползите за всички от биологичното разнообразие и екосистемните услуги; и д) повишаване на степента на изпълнение посредством участие в планирането, управление на знанията и изграждане на капацитет;

Г.  като има предвид, че целта на Протокола от Нагоя за достъп и подялба на ползите е да се гарантира, че ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси, се споделят по справедлив и равноправен начин;

Д.  като има предвид, че стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. има за цел да спре загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги в ЕС и да спомогне за спиране на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб до 2020 г., като се имат предвид вътрешната стойност на биологичното разнообразие и същественият принос на екосистемните услуги за благополучието на човека и икономическия просперитет;

Е.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки приеха Програмата до 2030 г. и нейните глобални цели за устойчиво развитие (ЦУР), призоваващи за преобразуване на нашия свят и за защита на планетата ни, включително на живота на сушата и под водата, и се ангажираха с цялостното им изпълнение;

Ж.  като има предвид, че влошаването на екосистемите води до огромни социални и икономически загуби за ЕС;

Общи забележки

1.  отбелязва със загриженост, че целите за биологичното разнообразие от Аичи за 2020 г. няма да бъдат постигнати при настоящия темп на загуба на биологично разнообразие, и призовава всички страни по КБР и всички участници в свързания с нея процес да увеличат усилията си; във връзка с това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да се ангажират с незабавни, значителни и допълнителни усилия за опазване на биологичното разнообразие, за да бъдат постигнати целите на ЕС;

2.  подчертава, че защитата на биологичното разнообразие в световен мащаб е основно предизвикателство и поради това представлява стратегически интерес за ЕС, на който следва да се обърне най-голямо политическо внимание; призовава Комисията и държавите членки да работят активно, особено посредством своите външни инструменти, с трети държави за насърчаване и засилване на мерките и управлението във връзка с опазването на биологичното разнообразие, и по-специално по линия на всички многостранни споразумения;

3.  подчертава необходимостта от всеобхватен режим на управление по отношение на опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги; призовава ЕС и държавите членки да продължават да бъдат силно ангажирани с по-нататъшното укрепване на КБР и да поемат водеща роля в подготовката на рамката за периода след 2020 г., по-специално в навечерието на четиринадесетото и петнадесетото заседание на конференцията на страните по Конвенцията, както и да изложат по прозрачен начин вижданията и приоритетите си за глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.;

4.  припомня, че опазването и възстановяването на биологичното разнообразие стоят в основата на постигането на повечето ЦУР и са от съществено значение за постигането на целите на политиката на ЕС, свързани, inter alia, с околната среда, безопасността на храните, смекчаването на последиците от изменението на климата и приспособяването към тях, здравеопазването, намаляването на риска от бедствия и миграцията;

5.  припомня, че опазването на биологичното разнообразие и екосистемите по своята същност има синергичен характер и е основен елемент на устойчивото развитие; подчертава необходимостта от и призовава Комисията и държавите членки да улеснят приемането на интегрирането на биологичното разнообразие и подобрена съгласуваност на политиките в областта на околната среда във всички вътрешни и външни политики на ЕС с оглед и на техния ангажимент за цялостно изпълнение на ЦУР до 2030 г.;

6.  счита, че е от решаващо значение да бъде възприет дългосрочен стратегически подход за справяне с основни фактори за загубата на биологично разнообразие, както и да бъдат разработени и приложени ефективни решения и мерки, вариращи от определяне и опазване на защитените зони въз основа на чувствителността на тези зони, присъствието на застрашени видове или установени пропуски в знанията и/или ефективно управление, за да бъдат сведени до минимум загубите на биологично разнообразие и отрицателното въздействие върху териториите и поминъка на коренните и местните общности, за да се възстановят екосистемите и техните услуги и извън защитените зони, до интегриране на биологичното разнообразие в други сектори, като селското стопанство, горското стопанство, планирането на земеползването, сътрудничеството за развитие, научните изследвания и иновациите, транспорта, минното дело, здравеопазването, и да се премахнат порочните субсидии; счита, че е от съществено значение той да включва и загубата на биологично разнообразие и отрицателното ѝ въздействие върху земята и върху средствата за издръжка на местните и коренните общности;

Изпълнение на Конвенцията и Стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г.

7.  припомня, че със заседанието COP14 в Египет се отбелязва двадесет и петата годишнина от влизането в сила на Конвенцията; поради това счита, че е изключително важно да се увеличат усилията за изпълнение на настоящия Стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г., да се постави акцент върху постигането на целите за биологичното разнообразие от Аичи и на основните елементи на Протокола от Нагоя за достъп и подялба на ползите и да се работи по амбициозен стратегически план и механизъм за изпълнение за периода след 2020 г., с оглед да се разработи сценарий за 2050 г., в който да се отчитат новите предизвикателства в областта на биологичното разнообразие в съответствие с Програмата до 2030 г. и с ЦУР;

8.  подчертава ролята на целите за биологичното разнообразие от Аичи за постигането на глобалните ЦУР на Програмата до 2030 г., по-специално ЦУР 14 (опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси) и ЦУР 15 (защита на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и спиране на загубата на биологично разнообразие);

9.  отбелязва със загриженост, че според оценките(3) на природозащитния статус на биологичните видове и типовете местообитания в ЕС, чието опазване представлява интерес, едва 7% от морските видове и 9% от морските типове местообитания са с „благоприятен природозащитен статус“, а 27% от оценките на видовете и 66% от оценките на типовете местообитания показват „неблагоприятен природозащитен статус“;

Глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

10.  настоятелно призовава за предприемане на действия за засилване на амбициите и за подобряване на функционирането на глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.; призовава Комисията и държавите членки активно да се стремят към разработване на ясни, количествени, измерими цели с показатели за изпълнение, инструменти за по-добро проследяване, процеси на ангажиране и механизми за преглед и докладване с общи стандарти, отразяващи механизмите на Парижкото споразумение относно изменението на климата, за да се подобрят прозрачността и отчетността за страните по Конвенцията и общата ефективност на следващата глобална рамка за биологичното разнообразие;

11.  изтъква, че е необходима по-силна международна рамка за защита на биологичното разнообразие в световен мащаб, за спиране на настоящия му спад и за възстановяването му, доколкото е възможно; счита, че такава рамка следва да се основава на цели и доброволни ангажименти, включващи местно и регионално определени приноси и други подходящи инструменти, финансови ангажименти и подобрени гаранции за изграждане на капацитет, както и петгодишен механизъм за преразглеждане с акцент върху подобреното управление на защитените зони, по-ефективни мерки за опазване и все по-нарастващи амбиции;

12.  изтъква, че е важно да се сведе до минимум евентуалното забавяне между приемането на глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. и нейното пренасяне в националните цели за биологичното разнообразие, за да се избегнат закъснения в предприемането на конкретни действия за противодействие на загубата на биологично разнообразие;

Икономически съображения и финансиране 

13.  подчертава, че икономическият растеж може да улесни устойчивото развитие само ако бъде прекъсната връзката му с влошаването на биологичното разнообразие и с възможностите на природата да допринася за благополучието на хората, и подчертава значението на насърчаването на природосъобразни решения в подкрепа на обществата да се справят със сложните предизвикателства със социални и икономически аспекти по напълно устойчив начин;

14.  изтъква необходимостта от достатъчно финансиране за биологичното разнообразие; подчертава, че обезпечаването във връзка с биологичното разнообразие и с евентуалното заделяне на средства за биологичното разнообразие в следващата многогодишна финансова рамка биха имали значително и положително въздействие за постигането на Визията за 2050 г.;

15.  призовава Комисията и държавите членки да насърчат създаването на нови международни финансови механизми за опазване на биологичното разнообразие, обвързани с Конвенцията за биологичното разнообразие, и изтъква значението на инициативите за частно финансиране във връзка с това;

16.  подчертава значението на увеличаването на инвестициите за изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение с цел намаляване на въздействието на изменението на климата върху биологичното разнообразие и гарантиране на съгласуваност между политиките за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях и за биологично разнообразие;

Горско и селско стопанство

17.  приветства факта, че в препоръка 10.2.ж (XXI/1.) във връзка с решението от 14-ото заседание на Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) се разглежда потенциалът на горското и селското стопанство; подчертава, че селскостопанските дейности и опазването на биологичното разнообразие са тясно свързани; подчертава, че устойчивото селско и горско стопанство допринася значително за разнообразието на видовете, местообитанията и екосистемите и намаляват последиците от изменението на климата;

18.  отбелязва обаче отрицателното въздействие на интензивното земеделие върху биологичното разнообразие, по-специално по отношение на обезлесяването и използването на пестициди; припомня тревожното намаляване на популациите на опрашителите, които са от ключово значение за доброто функциониране на екосистемите; призовава страните по Конвенцията да поемат твърди ангажименти за устойчиво селско и горско стопанство, включително изисквания за насърчаване на агроекологични подходи и постепенното премахване на вредни продукти за растителна защита и стратегии за гарантиране на защитата на почвите и местообитанията.

Иновации

19.  приветства факта, че технологичното развитие се разглежда в препоръка 10.2.з (XXI/1); припомня значението на иновациите и научноизследователската и развойната дейност за постигане на целите на Визията за 2050 г. и призовава страните по Конвенцията да обърнат специално внимание на връзките между опазването на биологичното разнообразие и ползите за здравето и икономическото благосъстояние на хората, както и да координират мерките за събиране на данни;

Изграждане на капацитет, обществена осведоменост и ангажиране на всички участници

20.  подчертава, че изграждането на капацитет и повишаването на осведомеността, inter alia относно стойностите на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, са от ключово значение за успешното изпълнение; поради това приветства факта, че в своето решение XIII/23, както и в решение XXI/1, 13-ото заседание на Конвенцията за биологичното разнообразие (COP13) прие краткосрочен план за действие (2017 – 2022 г.) с цел засилване и подпомагане на изграждането на капацитет, както и своя комуникационна стратегия, и призовава 14-ото заседание на Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) да продължи да работи по тези ключови въпроси;

21.  подчертава значението на всеобхватен процес на участие за изготвяне на рамката за периода след 2020 г.;

22.  приветства факта, че в решение XXI/1. се разглежда възможност за кампании за обществена осведоменост във връзка с подготовката на 14-ото заседание на Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14), и призовава страните по Конвенцията да насърчават обществената осведоменост и ангажирането на множество заинтересовани лица за осигуряване на решения, съобразени с местните общности и коренното население, с цел насърчаване на устойчивото земеползване за по-голямо биологично разнообразие, за да се отчетат напълно регионалните различия между отделните ландшафти и местообитания;

23.  приветства намерението за активно следване на подход с участието на множество заинтересовани страни, включително на регионални и местни участници, който е от основно значение за оценяването, опазването, съхранението, устойчивото използване и възстановяването на биологичното разнообразие, и подчертава, че засилването на ангажираността с отделните равнища на управление и сектори и между тях, както и с платформите за биологично разнообразие на предприятията, ще създаде възможности за по-успешно изпълнение на целите за биологичното разнообразие и за интегриране на целите за биологичното разнообразие в други политики;

o

o  o

 

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 2.

(2)

ОВ C 356, 4.10.2018 г, стр. 38.

(3)

Междуправителствена научно-политическа платформа за биологичното разнообразие и екосистемните услуги, „The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia“ („Доклад за регионална оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги за Европа и Централна Азия“), 2018 г.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност