Πρόταση ψηφίσματος - B8-0479/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0479/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αξιοποίηση και την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

15.10.2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Mara Bizzotto

B8‑0479/2018

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιοποίηση και την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες γλώσσες και τους πολιτισμούς που αποτελούν την ευρωπαϊκή γλωσσική και πολιτιστική κληρονομιά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τους χάρτες για τα γλωσσικά δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNESCO αναγνωρίζει επίσης ως γλώσσες πολυάριθμα περιφερειακά και τοπικά ιδιώματα τα οποία δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει επίσημη γλωσσική προστασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυγλωσσία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό εργαλείο διαβίωσης, σπουδών και εργασίας στην Ευρώπη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της γλωσσικής, καθώς και της ιστορικής και πολιτιστικής, κληρονομιάς αποτελεί βασικό στοιχείο σημαντικών οικονομικών τομέων στην Ευρώπη, και ιδίως του αγροδιατροφικού, του βιοτεχνικού και του τουριστικού τομέα·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει πρωτοβουλίες και προγράμματα για την έρευνα, τη διάδοση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς που συνδέεται με τις γλώσσες και τους πολιτισμούς των περιφερειών και των εδαφών της Ένωσης·

2.  καλεί επίσης την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εκμάθηση και τη διδασκαλία των περιφερειακών και τοπικών γλωσσών και πολιτισμών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των κατηγοριών και των βαθμίδων.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Νοεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου