Resolutsiooni ettepanek - B8-0479/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0479/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK piirkondliku ja kohaliku keele- ja kultuurpärandi väärtustamise ja edendamise kohta

15.10.2018

vastavalt kodukorra artiklile 133

Mara Bizzotto

B8-0479/2018

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek piirkondliku ja kohaliku keele- ja kultuurpärandi väärtustamise ja edendamise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa keele- ja kultuuripärand koosneb paljudest eri keeltest ja kultuuridest;

B.  arvestades keeleõigusi käsitlevaid hartasid;

C.  arvestades, et UNESCO tunnustab keeltena ka paljusid piirkondlikke ja kohalikke idioome, mida ei ole veel võetud ametliku keelelise kaitse alla;

D.  arvestades, et Euroopa Liit edendab mitmekeelsust peamise Euroopas elamist, õppimist ja töötamist võimaldava vahendina;

E.  arvestades, et keele- ning ajaloo- ja kultuuripärandi edendamisel on väga suur tähtsus Euroopa olulistes majandussektorites, eelkõige põllumajanduslikus toidutööstuses ning käsitöö- ja turismisektoris;

1.  kutsub komisjoni üles edendama ja toetama algatusi ja projekte, mille raames tegeletakse eelkõige liidu piirkondade ja territooriumide keelte ja kultuuride kultuuri- ja keelepärandi uurimise, levitamise ja väärtustamisega;

2.  kutsub ühtlasi komisjoni üles edendama piirkondlike ja kohalike keelte ja kultuuride alaste teadmiste omandamist ja andmist mis tahes liiki ja astme haridusasutustes.

Viimane päevakajastamine: 9. november 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika