Διαδικασία : 2018/2855(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0480/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0480/2018

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 3
CRE 23/10/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.17
CRE 25/10/2018 - 13.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0433

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 560kWORD 72k
16.10.2018
PE624.169v01-00
 
B8-0480/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και τον αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων (2018/2855(RSP))


Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και τον αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων (2018/2855(RSP))  
B8‑0480/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 11, 12, 40, 47 και 52, τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 και το Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως το άρθρο 3,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και ιδίως τα άρθρα 2, 17, 19, 20 και 25,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(1), και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων στο πλαίσιο της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της·

–  έχοντας υπόψη την έρευνα της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων για τις ψευδείς ειδήσεις και την 5η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής για τον Ψηφιακό κόσμο, τον Πολιτισμό, τα Μέσα Ενημέρωσης και τον Αθλητισμό για την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις,

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (EΕ) 2016/1250 της Επιτροπής βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Ιανουαρίου 2018, στην υπόθεση C-498/16 Maximillian Schrems κατά Facebook Ireland Limited(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 5ης Ιουνίου 2018, στην υπόθεση C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein κατά Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH(7),

–  έχοντας υπόψη την υποβολή επίσημου αιτήματος από τον David Caroll ο οποίος ζήτησε να ανακτήσει η εταιρεία Cambridge Analytica τις προσωπικές του πληροφορίες και να αποκαλύψει την πηγή της·

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 3/2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) για τη χειραγώγηση στο διαδίκτυο και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα(8)·

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679(9),

–  έχοντας υπόψη τις δύο σειρές γραπτών απαντήσεων σε ερωτήσεις που έμειναν αναπάντητες κατά τη συνάντηση ανάμεσα στους επικεφαλής πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Facebook κ. Zuckerberg, τις οποίες δημοσίευσε η Facebook στις 23 Μαΐου 2018(10) και στις 4 Ιουνίου 2018(11) αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/234 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των εκλογών του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(12), τη σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τα εκλογικά δίκτυα συνεργασίας, τη διαδικτυακή διαφάνεια, την προστασία από περιστατικά κυβερνοασφάλειας και την καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (C(2018)5949), και την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 με τίτλο «Διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών» (COM(2018)0637)

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2018)0636),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο εκλογών (COM(2018)0638),

–  έχοντας υπόψη τις εμπεριστατωμένες ακροάσεις που διεξήγαγε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και τον αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γραφείου του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την έρευνα σχετικά με τη χρήση της ανάλυσης δεδομένων και τις πολιτικές εκστρατείες, και την έκθεση με τίτλο «Δημοκρατία σε διαταραχή»(13),

–  έχοντας υπόψη τη μαρτυρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταναλωτών (BEUC) που παρουσιάστηκε στις 25 Ιουνίου 2018(14),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερευνητική δημοσιογραφία αποκάλυψε και δημοσιοποίησε σημαντικές διαρροές δεδομένων χρηστών του Facebook σε σχέση με την πρόσβαση που χορηγήθηκε από το Facebook σε εφαρμογές τρίτων και την επακόλουθη κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων για εκλογικές εκστρατείες, καθώς και άλλες παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται και συλλέγονται από μεγάλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ήρθαν στο φως στη συνέχεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων είχαν επιπτώσεις σε πολίτες ανά την υφήλιο, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων πολιτών και των μη Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ διάφορα εθνικά κοινοβούλια διεξήγαγαν ακροάσεις και έρευνες και δημοσιοποίησαν πορίσματα σχετικά με το θέμα αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων συνέβησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εταιρείες παραβίαζαν το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων που ίσχυε την εποχή εκείνη, ιδίως την οδηγία 95/46/ΕΚ και την οδηγία 2002/58/ΕΚ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση δεδομένων που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του σκανδάλου της Cambridge Analytica συνέβη πριν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Facebook επιβεβαίωσε ότι δεν μοιράστηκε με την εταιρεία Cambridge Analytica πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας ή εθνικών ταυτοτήτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία Cambridge Analytica ισχυρίστηκε ότι η επεξεργασία των δεδομένων γινόταν επισήμως για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά ότι στη συνέχεια τα δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί μεταβιβάζονταν για πολιτική και εμπορική χρήση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική αντίδραση των εμπλεκόμενων εταιρειών δεν πληρούσε τα αναμενόμενα πρότυπα και δεν επέτρεψε στις ενδιαφερόμενες αρχές να διεξάγουν πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα και έλεγχο, ούτε σε εθνικό ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόεδροι των πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων κεκλεισμένων των θυρών με τον διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή του Facebook, Mark Zuckerberg στις 22 Μαΐου 2018, και ότι η συνάντηση αυτή κατέληξε στο αίτημα της Διάσκεψης των Προέδρων να πραγματοποιηθούν εις βάθος ακροάσεις επακολούθησης από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τις Επιτροπές Συνταγματικών Υποθέσεων, Νομικών Υποθέσεων και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις ακροάσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της υπόθεσης Facebook/Cambridge Analytica σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων, τις εκλογικές διαδικασίες, τις ψευδείς ειδήσεις και τη θέση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αγορά πραγματοποιήθηκαν στις 4 Ιουνίου, 25 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2018 με τη συμμετοχή των οικείων Επιτρόπων, του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), του ΕΕΠΔ, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), του Γραφείου του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ανώτατου Διοικητή της Εκλογικής Επιτροπής του ΗΒ, ενδιαφερόμενων πολιτών και του Facebook·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Facebook αρνήθηκε να εξουσιοδοτήσει μέλη του προσωπικού της με το κατάλληλο επίπεδο ευθύνης και με την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και γνώση, όπως είχε ζητηθεί από τους προέδρους των εν λόγω επιτροπών, και αντί γι’ αυτό απέστειλε μέλη της ομάδας δημόσιας πολιτικής της και στις τρεις ακροάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εκπροσώπους του Facebook κατά τη διάρκεια των ακροάσεων στερούνταν ακρίβειας ως προς τα συγκεκριμένα και ειδικά μέτρα που ελήφθησαν για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και ήταν γενικότερης φύσεως·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότησή του 3/2018 ο ΕΕΠΔ εκφράζει αρκετές ανησυχίες όσον αφορά τα ζητήματα της ηλεκτρονικής χειραγώγησης και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ υποστηρίζει επίσης ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας των φορέων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά και στην προστασία της δημοκρατίας από την υπερβολική ισχύ στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εκτίμηση της δυνητικής κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή των συγχωνεύσεων εταιρειών, οι οποίες ενδέχεται να έχουν συσσωρεύσει σημαντική ενημερωτική ισχύ, πρέπει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα τα συμφέροντα των φυσικών προσώπων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη γνώμη που εξέδωσε στις 3 Οκτωβρίου 2017, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 δήλωσε ότι η κατάρτιση προφίλ και η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μπορούν να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, και ότι απαιτούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος του ΕΣΠΔ τόνισε ότι η υπόθεση Facebook / Cambridge Analytica συνέβη πριν από την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ, και, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζεται το σύστημα της επικεφαλής εποπτικής αρχής δυνάμει του ΓΚΠΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικεφαλής των ερευνών ήταν η Υπηρεσία του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Facebook παραδέχθηκε ότι σύναψε σύμβαση με επιχείρηση ανάπτυξης εφαρμογών, χωρίς πρώτα να ελέγξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχείρησης, που όριζαν ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να γνωστοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλειψη αυτή είχε σοβαρές συνέπειες και ότι η πρακτική αυτή ήταν ήδη παράνομη βάσει του τότε ισχύοντος νόμου για την προστασία δεδομένων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται διαπραγματεύσεις σχετικά με τον κανονισμό για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΣΠΔ επεσήμανε ότι αντιμετωπίζονται ήδη 100 περίπου διασυνοριακές υποθέσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας δυνάμει του ΓΚΠΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός αυτός συντονίζει τις ενέργειες των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί μια κοινή προσέγγιση για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Facebook, συμβαλλόμενο μέρος της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικότητας, επιβεβαίωσε ότι τα προσωπικά δεδομένα έως 2,7 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ ήταν μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά από την εταιρεία παροχής πολιτικών συμβουλών Cambridge Analytica·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, η Facebook γνωστοποίησε στο κοινό ότι ένας εξωτερικός φορέας είχε επιτεθεί στα συστήματά της και εκμεταλλεύτηκε ένα τρωτό σημείο το οποίο εξέθεσε τα αδειοπλαίσια πρόσβασης στο Facebook 50 εκατομμυρίων λογαριασμών χρηστών και ότι η ιρλανδική Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων και άλλες αρχές προστασίας δεδομένων έχουν αρχίσει έρευνες για τα εν λόγω γεγονότα προκειμένου να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) εξετάζει αυτή την περίοδο αν η Facebook παρέλειψε να τηρήσει τις υποσχέσεις της για την προστασία της ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικότητας, ή αν προέβη σε αθέμιτες πράξεις που προκάλεσαμ σημαντική ζημία στους καταναλωτές κατά παράβαση του νόμου που διέπει την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) και του προηγούμενου διακανονισμού μεταξύ FTC και Facebook, ο οποίος είχε επιτευχθεί το 2011·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις οργανώσεις καταναλωτών του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας άσκησαν συλλογική αγωγή κατά του Facebook, ζητώντας οικονομική αποζημίωση για θιγέντες χρήστες του Facebook στις αντίστοιχες χώρες τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο BEUC ανέφερε στη μαρτυρία του στις 25 Ιουνίου 2018 ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η λογοδοσία των πλατφορμών για την πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο BEUC υποστηρίζει επίσης στην ίδια μαρτυρία ότι οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να εξασφαλίσουν σταθερές δομές λογοδοσίας για την πρόσβαση των εταίρων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων αυτών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα που διεξήγαγε το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου κάλυψε επίσης τη σχέση μεταξύ της Cambridge Analytica, της μητρικής της εταιρείας SCL Elections Limited και της εταιρείας Aggregate IQ και περιλαμβάνει ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που ελήφθησαν από το Facebook, μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά και από τις δύο πλευρές στο δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποχώρηση από την ΕΕ και επίσης να χρησιμοποιήθηκαν για τη στόχευση ψηφοφόρων κατά τη διαδικασία των προεδρικών εκλογών του 2016 στις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα από το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου διεξήχθη κυρίως βάσει του νόμου περί προστασίας των δεδομένων του 1998 και βάσει των κανονισμών για την ιδιωτικότητα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (PECR) του 2003, ενώ έγινε επίσης προβολή, όπου ενδείκνυται, προς τον ΓΚΠΔ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ακρόαση της ειδικής επιτροπής πολιτισμού, μέσων ενημέρωσης και αθλητισμού της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων παρουσιάστηκαν στοιχεία για εικαζόμενη ρωσική παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες στην ΕΕ και εκλήθησαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΗΠΑ διορίσθηκε ειδικός σύμβουλος τον Μάιο του 2017 για να ερευνήσει τη ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2016 και τα συναφή θέματα και ότι η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου κοινοποίησε στη Facebook ανακοίνωση πρόθεσης για επιβολή χρηματικής ποινής ύψους 500 000 λιρών στερλινών, λόγω έλλειψης διαφάνειας και ζητημάτων ασφάλειας που συνδέονται με τη συλλογή δεδομένων, που συνιστούν παραβιάσεις των αρχών προστασίας δεδομένων της πρώτης και της έβδομης αρχής προστασίας δεδομένων δυνάμει του νόμου περί προστασίας των δεδομένων του 1998·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ήδη εκδώσει 23 ανακοινώσεις ενημέρωσης προς 17 διαφορετικούς οργανισμούς και ιδιώτες, μεταξύ των οποίων η Facebook, στις 23 Φεβρουαρίου 2018, με τις οποίες ζητούσε την παροχή πληροφοριών από τους οργανισμούς αυτούς με δομημένο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Facebook επιβεβαίωσε, στις 18 Μαΐου 2018, ότι η Aggregate IQ δημιούργησε και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τοποθέτησε διαφημίσεις για λογαριασμό της εκστρατείας Vote to Leave του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) και των εκστρατειών Vote Leave, BeLeave και Veterans for Britain·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε τις ανησυχίες του για τους όρους των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι χρήστες σχετικά με τις πηγές των δεδομένων, καθώς και για τη διαθεσιμότητα και τη διαφάνεια των ελέγχων που προσφέρονται στους χρήστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε επίσης ότι οι γενικές πληροφορίες και οι έλεγχοι σχετικά με την ιδιωτικότητα που παρέχονταν από τη Facebook δεν ενημέρωναν αποτελεσματικά τους χρήστες σχετικά με τις πιθανές χρήσεις των προσωπικών τους πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με υποθέσεις στις οποίες υπήρξε πρόσβαση σε δεδομένα από την πλατφόρμα του Facebook, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονταν ή που τα υποκείμενα των δεδομένων δεν ανέμεναν εύλογα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου, τα πολιτικά κόμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο δαπάνησαν 3,2 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας για άμεση διαφήμιση στο Facebook κατά τις γενικές εκλογές του 2017·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν σημαντική πλατφόρμα για τα πολιτικά κόμματα και τους δημόσιους θεσμούς παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συνδέονται με τους πολίτες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες επιγραμμικές πλατφόρμες αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων, δεδομένων των διαφορετικών απειλών και τοπίων των μέσων ενημέρωσης σε διάφορες χώρες και περιοχές·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση δεδομένων και οι αλγόριθμοι έχουν ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις πληροφορίες που καθίστανται προσβάσιμες στους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι τεχνικές, σε περίπτωση κατάχρησής τους, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το θεμελιώδες δικαίωμα στην ενημέρωση, καθώς και την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική λογοδοσία και διαφάνεια είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν κατάλληλη ενημέρωση και σαφή κατανόηση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο πρέπει να σημαίνει την εφαρμογή τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποφυγή διακρίσεων κατά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τα οποία απαγορεύουν τον υπολογισμό των πιθανοτήτων ατομικής συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια θα πρέπει να δίνει στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση στον τομέα ανάλυσης μαζικών δεδομένων και να επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν και να παρακολουθούν τις αποφάσεις που τους αφορούν·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίαση με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους στις 2 Ιουλίου 2018 η Facebook υποσχέθηκε να συνεργαστεί και να παράσχει πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με την εικαζόμενη χειραγώγηση της ψήφου σε ανεξάρτητους πανεπιστημιακούς·

1.  αναμένει από όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, και συγκεκριμένα τον ΓΚΠΔ και την οδηγία 2002/58/ΕΚ (e-Privacy) και να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους πληροφοριών στο μοντέλο στοχευμένης διαφήμισης και ότι υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι, που περιλαμβάνουν την εξασφάλιση ότι χρησιμοποιούνται χωριστές συναινέσεις για διαφορετικούς σκοπούς επεξεργασίας και ότι υφίσταται μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, καθώς και τον σχεδιασμό και την προβολή των ανακοινώσεων περί ιδιωτικότητας·

2.  τονίζει ότι η ρήτρα εξαίρεσης της έρευνας στο δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως παραθυράκι για την κατάχρηση δεδομένων·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Facebook ότι χρησιμοποιεί αποκλειστικώς δεδομένα από μη χρήστες του Facebook για τη δημιουργία συγκεντρωτικών συνόλων δεδομένων από τα οποία αντλεί συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας·

4.  τονίζει την ανάγκη για πολύ μεγαλύτερη αλγοριθμική λογοδοσία και διαφάνεια σε σχέση με την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα χρησιμοποιεί αναλύσεις δεδομένων με τη χρήση της ανάλυσης δεδομένων, ως βασικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα ενημερώνονται δεόντως σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων·

5.  θεωρεί ότι η ψηφιακή εποχή απαιτεί την προσαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας στη νέα αυτή ψηφιακή πραγματικότητα και προτείνει να εφαρμόζονται και στο διαδίκτυο οι συμβατικές («εκτός διαδικτύου») εκλογικές διασφαλίσεις, όπως οι κανόνες που εφαρμόζονται στις πολιτικές επικοινωνίες κατά τις εκλογικές περιόδους, η διαφάνεια και τα όρια των εκλογικών δαπανών, η τήρηση των περιόδων παύσης των συζητήσεων και η ίση μεταχείριση των υποψηφίων· είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν ένα υποχρεωτικό σύστημα ψηφιακών αποτυπωμάτων για τις ηλεκτρονικές εκστρατείες και τη διαφήμιση και να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια των επί πληρωμή πολιτικών διαφημίσεων και ανακοινώσεων στο διαδίκτυο· τονίζει ότι οποιαδήποτε μορφή πολιτικής διαφήμισης θα πρέπει να περιλαμβάνει εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον εκδοτικό οργανισμό και σχετικά με το ποιος είναι νομικά υπεύθυνος για τις δαπάνες, ώστε να είναι σαφές ποιοι είναι οι χορηγοί των εκστρατειών, παρόμοια με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τα έντυπα υλικά της εκστρατείας που ισχύουν σήμερα σε διάφορα κράτη μέλη· επιμένει ότι οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν εύκολα τις επί πληρωμή πολιτικές διαφημίσεις και ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, καθώς και τα μέρη, τα ιδρύματα ή τους οργανισμούς που βρίσκονται πίσω από αυτές· επιμένει, επιπλέον, ότι η διαφάνεια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται η ομάδα-στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής διαφήμισης και το αναμενόμενο μέγεθος της ομάδας-στόχου·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το Facebook επικαιροποίησε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητάς του, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αυτοεξαιρούνται από τη στόχευση, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης διαφημίσεων βάσει πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτους και της χρήσης των προσωπικών τους πληροφοριών που συλλέγονται από το Facebook για εμφάνιση διαφημίσεων σε άλλους δικτυακούς τόπους ή πλατφόρμες·

7.  συνιστά σε όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες να διακρίνουν τις πολιτικές χρήσεις των επιγραμμικών διαφημιστικών προϊόντων τους από τις εμπορικές τους χρήσεις· υπενθυμίζει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για πολιτική διαφήμιση απαιτεί χωριστή νομική βάση από αυτήν που απαιτείται για την εμπορική διαφήμιση·

8.  πιστεύει ότι η απαίτηση να επαληθεύονται τα στοιχεία ταυτότητας, η γεωγραφική θέση και ο χορηγός πολιτικών διαφημίσεων, που εισήχθη πρόσφατα από το Facebook στις ΗΠΑ, είναι μια καλή πρωτοβουλία που θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παρέμβασης αλλοδαπών παραγόντων σε εκλογικές διαδικασίες· καλεί την Facebook να θεσπίσει τις ίδιες απαιτήσεις για τις πολιτικές διαφημίσεις στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν την εκλογική νομοθεσία τους προς τον σκοπό αυτόν·

9.  πιστεύει ότι η κατάρτιση προφίλ για πολιτικούς και εκλογικούς σκοπούς και η κατάρτιση προφίλ βάσει συμπεριφοράς στο διαδίκτυο που ενδέχεται να αποκαλύπτει πολιτικές προτιμήσεις, όπως η αλληλεπίδραση με πολιτικό περιεχόμενο, εφόσον, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, αναφέρεται σε πολιτικές ή φιλοσοφικές απόψεις, θα πρέπει να απαγορεύεται, είναι δε της γνώμης ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνουν ενεργά τις αρχές σε περίπτωση που συμβεί τέτοια συμπεριφορά· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ με βάση άλλα δεδομένα, όπως κοινωνικοοικονομικούς ή δημογραφικούς παράγοντες, για πολιτικούς και εκλογικούς σκοπούς· καλεί τα πολιτικά κόμματα και τους άλλους παράγοντες που συμμετέχουν στις εκλογές να μην χρησιμοποιούν την κατάρτιση προφίλ για πολιτικούς και εκλογικούς σκοπούς· καλεί τα πολιτικά κόμματα να χρησιμοποιούν με διαφάνεια επιγραμμικές πλατφόρμες και δεδομένα·

10.  υπενθυμίζει τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως τη νομοθετική τροποποίηση για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων για παραβίαση των κανόνων προστασίας των δεδομένων με σκοπό να επηρεαστεί εσκεμμένα το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών· υπενθυμίζει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από πολιτικά κόμματα στην ΕΕ υπόκειται στον ΓΚΠΔ και ότι η παραβίαση των αρχών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ορίζει αυτός ο νόμος θα έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετα πρόστιμα και κυρώσεις·

11.  θεωρεί ότι η παρέμβαση στις εκλογές αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη δημοκρατία, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί κοινή προσπάθεια με τη συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών, των ρυθμιστικών αρχών και των πολιτικών παραγόντων και κομμάτων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη μέτρων που παρουσίασε η Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την προετοιμασία των ευρωπαϊκών εκλογών·

13.  υπενθυμίζει την υπόσχεση της Facebook όσον αφορά την παροχή πρόσβασης σε ανεξάρτητους πανεπιστημιακούς στα δεδομένα σχετικά με την εικαζόμενη χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας και αναμένει να ενημερωθεί πριν από το τέλος του 2018 σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις και τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που έλαβε η Facebook για την αντιμετώπιση της κατάχρησης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης ή της απαγόρευσης εφαρμογών για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες κατάχρησης δεδομένων των χρηστών· αναμένει από τη Facebook να ενεργήσει γρήγορα σχετικά με αναφορές για ύποπτες ή καταχρηστικές εφαρμογές και να αποτρέψει εξαρχής την παρουσία τέτοιων εφαρμογών στην πλατφόρμα·

15.  τονίζει ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μόνο παθητικές πλατφόρμες που απλώς συγκεντρώνουν περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες, αλλά επισημαίνει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και τον ρόλο των εταιρειών αυτών, εισάγοντας τον τη διαφήμιση και δημοσίευση περιεχομένου βάσει αλγορίθμου· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο νέος αυτός ρόλος θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο ρυθμιστικό πεδίο·

16.  σημειώνει με λύπη ότι η Facebook δεν θέλησε να αποστείλει στις ακροάσεις μέλη του προσωπικού της με τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα και το κατάλληλο επίπεδο εταιρικής ευθύνης και επισημαίνει ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι επιζήμια για την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στις κοινωνικές πλατφόρμες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Mark Zuckerberg δεν θέλησε να παραστεί σε δημόσια ακρόαση με τους βουλευτές·

17.  θεωρεί ότι η Facebook δεν καταχράστηκε μόνο την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ, αλλά παραβίασε και το δίκαιο της ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, ένας εκπρόσωπος της Facebook επιβεβαίωσε ότι η Facebook γνώριζε ότι στους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής «This is your digital life» δηλωνόταν ότι τα δεδομένα που συγκέντρωνε η εφαρμογή μπορούσαν να αποσταλούν σε τρίτους· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Facebook σύναψε εν γνώσει της σύμβαση με επιχείρηση ανάπτυξης εφαρμογών που ανακοίνωνε δημοσίως ότι διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους· καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η Facebook είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και, ως εκ τούτου, υπέχει νομική ευθύνη όταν συνάπτει σύμβαση με εκτελούντα την επεξεργασία ο οποίος παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

18.  λαμβάνει υπό σημείωση τις βελτιώσεις στην προστασία της ιδιωτικότητας μετά το σκάνδαλο Facebook/ Cambridge Analytica, αλλά υπενθυμίζει ότι η Facebook υποσχέθηκε να διενεργήσει πλήρη εσωτερικό έλεγχο, για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί, συνιστά δε στη Facebook να προβεί σε ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πλατφόρμα της, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

19.  καλεί την Facebook να επιτρέψει και να δώσει τη δυνατότητα στον ENISA και το ΕΣΠΔ, στα όρια των αντίστοιχων εντολών τους, να διεξαγάγουν πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο της πλατφόρμας και να παρουσιάσουν τα πορίσματα του εν λόγω ελέγχου στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια· πιστεύει ότι ένας τέτοιος έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί και για τις άλλες σημαντικές πλατφόρμες·

20.  ζητεί από τις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων να επισημαίνουν το περιεχόμενο που διανέμεται από ρομπότ και να ακολουθούν διαφανείς κανόνες από αυτή την άποψη· τις καλεί περαιτέρω να επιταχύνουν τη διαδικασία απομάκρυνσης των πλαστών λογαριασμών και να συμμορφώνονται με τις διαταγές δικαστηρίου για την παροχή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με όσους δημιουργούν ψευδές ή δυσφημιστικό περιεχόμενο·

21.  καλεί όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης σε πολιτικά κόμματα και εκλογικές εκστρατείες να περιλαμβάνουν στην ομάδα στήριξης των πωλήσεων και εμπειρογνώμονες που μπορούν να προσφέρουν στα πολιτικά κόμματα και τις εκλογικές εκστρατείες συγκεκριμένες συμβουλές για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε σχέση με τον τρόπο παρεμπόδισης της χρήσης προσωπικών δεδομένων για στόχευση των χρηστών· καλεί όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες να επιτρέπουν σε αγοραστές διαφήμισης να κάνουν ορισμένες επιλογές σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών για τις ευθύνες των εν λόγω αγοραστών ως από κοινού ελεγκτών των δεδομένων, σε συνέχεια της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-210/16·

22.  καλεί όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες να αναπτύξουν επειγόντως τα προγραμματισμένα χαρακτηριστικά διαφάνειας σε σχέση με την πολιτική διαφήμιση, κάτι που πρέπει να περιλαμβάνει τη διαβούλευση και την αξιολόγηση αυτών των εργαλείων από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εκλογών· επιμένει ότι η εν λόγω πολιτική και εκλογική διαφήμιση δεν πρέπει να γίνεται βάσει ατομικών προφίλ χρηστών·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις περί εκλογών διατάξεις τους στις επιγραμμικές εκλογικές εκστρατείες, μεταξύ άλλων εκείνες που αφορούν τη διαφάνεια της χρηματοδότησης, τις περιόδους απαγόρευσης μηνυμάτων και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και της παραπληροφόρησης·

24.  συνιστά να θεσπιστεί η απαίτηση της διενέργειας ελέγχων από τρίτους μετά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στο πλαίσιο της εκστρατείας διαγράφονται, ή, σε περίπτωση κοινοχρησίας των δεδομένων, ότι έχει δοθεί η κατάλληλη συγκατάθεση·

25.  καλεί το Facebook να βελτιώσει τη διαφάνειά του ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο ένα πολιτικό κόμμα ή μια εκλογική εκστρατεία μπορεί να τους στοχεύει·

26.  φρονεί ότι στις αρχές προστασίας δεδομένων θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση ώστε να αποκτήσουν τις ίδιες γνώσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως αυτές που διαθέτουν οι οργανισμοί τους οποίους εξετάζουν· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι αρχές προστασίας δεδομένων διαθέτουν τους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 52 του ΓΚΠΔ. καλεί την Επιτροπή να ελέγχει σχολαστικά τα κράτη μέλη ως προς την υποχρέωσή τους να διαθέτουν τους πόρους αυτούς και, εφόσον είναι αναγκαίο, να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει ·

27.  υπενθυμίζει ότι η Facebook είναι αυτοπιστοποιούμενος οργανισμός στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικότητας ΕΕ-ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, επωφελήθηκε από την απόφαση περί επάρκειας ως νομική βάση για τη διαβίβαση και την περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες·

28.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 5 Ιουλίου 2018 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχει η Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικότητας ΕΕ-ΗΠΑ και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Facebook αναγνώρισε ότι συνέβησαν σοβαρές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, ζητεί από τις αρχές των ΗΠΑ που είναι αρμόδιες για την επιβολή της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικότητας να ενεργήσουν σε σχέση με τις εν λόγω αποκαλύψεις χωρίς καθυστέρηση, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διαβεβαιώσεις και τις δεσμεύσεις για τήρηση της τρέχουσας συμφωνίας της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικότητας και, εάν χρειαστεί, να διαγράψουν τις εν λόγω εταιρείες από τον κατάλογο της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικότητας· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την απομάκρυνση της Cambridge Analytica από την Ασπίδα Προστασίας, τον Ιούνιο του 2018· καλεί, επίσης, τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ για να διερευνούν τέτοιες αποκαλύψεις αυτές και, ανάλογα με την περίπτωση, να αναστέλλουν ή να απαγορεύουν τις διαβιβάσεις δεδομένων στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας· αναμένει από την FTC, ως αρμόδια αρχή των ΗΠΑ, να υποβάλει στην Επιτροπή λεπτομερή σύνοψη των διαπιστώσεών της μόλις ολοκληρώσει την έρευνά της σχετικά με την παραβίαση των δεδομένων στην οποία εμπλέκονται η Facebook και η Cambridge Analytica, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα επιβολής του νόμου κατά των εμπλεκόμενων εταιρειών ώστε να υπάρξει αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο·

29.  εκφράζει τη λύπη του διότι η προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2018 που είχε δοθεί στις ΗΠΑ για να έχουν συμμορφωθεί πλήρως με την Ασπίδα Προστασίας παρήλθε άπρακτη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή παρέλειψε να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 5 Ιουλίου 2018 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχει η Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικότητας ΕΕ-ΗΠΑ, να αναστείλει την ισχύ της Ασπίδας Προστασίας έως ότου οι αρχές των ΗΠΑ συμμορφωθούν με τους όρους της·

30.  επισημαίνει ότι η κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα δισεκατομμυρίων προσώπων σε ολόκληρο τον κόσμο· θεωρεί ότι ο ΓΚΠΔ και η οδηγία για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες παρέχουν τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Facebook αποφάσισε να μεταφέρει 1,5 δισεκατομμύρια μη ενωσιακούς χρήστες εκτός του πεδίου προστασίας του ΓΚΠΔ και της οδηγίας για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες· αμφισβητεί τη νομιμότητα μιας τέτοιας κίνησης· καλεί όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες να εφαρμόζουν τα πρότυπα του ΓΚΠΔ (και της οδηγίας για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) σε όλες τις υπηρεσίες τους , ανεξάρτητα από τον τόπο όπου προσφέρονται, δεδομένου ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται όλο και περισσότερο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·

31.  καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τους κανόνες ανταγωνισμού ώστε να αντικατοπτρίζουν την ψηφιακή πραγματικότητα, και να εξετάζει το επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την πιθανή μονοπωλιακή τους κατάσταση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το γεγονός ότι ένα τέτοιο μονοπώλιο θα μπορούσε να υπάρχει μάλλον εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του εμπορικού σήματος και της ποσότητας των διατηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όχι μια παραδοσιακή μονοπωλιακή κατάσταση και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροποποιήσεις στον ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες απαιτούν, επίσης, από τους παρόχους επιφυών επικοινωνιών να διασυνδέονται με άλλους, προκειμένου να ξεπεραστούν τα φαινόμενα εγκλωβισμού για τους χρήστες τους·

32.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επαληθεύσουν ότι οι σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα εργαλεία ανάλυσης και εμπορίας που χρησιμοποιούν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους δεν θέτουν με κανένα τρόπο σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών· τους προτείνει να αξιολογήσουν τις τρέχουσες πολιτικές επικοινωνίας τους υπό αυτό το πρίσμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κλείσουν τους λογαριασμούς τους στο Facebook ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου που έρχεται σε επαφή μαζί τους· αναθέτει στην οικεία υπηρεσία επικοινωνιών να τηρεί αυστηρά τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΕΠΔ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ(15)·

33.  προτρέπει το Συμβούλιο να δώσει τέλος στο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό σχετικά με την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα και να επιτύχει επιτέλους συμφωνία με το Κοινοβούλιο, χωρίς να μειωθεί το επίπεδο προστασίας που παρέχεται αυτή τη στιγμή από την οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των χρηστών από τη στόχευση·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει τις δραστηριότητες του διαφημιστικού κλάδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προτείνει νομοθεσία σε περίπτωση που ο τομέας και τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με εθελοντικούς κώδικες δεοντολογίας με αποτρεπτικά μέτρα·

35.  ζητεί από τις αρχές προστασίας των δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να προβούν σε διεξοδική έρευνα στο Facebook και στις τρέχουσες πρακτικές του, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει επίκληση του νέου μηχανισμού συνεκτικότητας του ΓΚΠΔ προκειμένου να θεσπιστεί μια κατάλληλη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση επιβολής·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση εκλογών·

37.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιγραμμικών πλατφορμών και παρόχων τεχνολογίας πληροφοριών, σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης με στόχο την αύξηση της διαφάνειας των εκλογών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην εκλογική διαδικασία·

38.  είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να κινήσουν επειγόντως, με τη στήριξη της Eurojust, εάν χρειάζεται, έρευνες σχετικά με την εικαζόμενη κατάχρηση του διαδικτυακού πολιτικού χώρου από ξένες δυνάμεις·

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Γενικό Διευθυντή της Facebook.

 

(1)

ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.

(3)

ΕΕ L 207 της 1.8.2016, σ. 1.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0315.

(5)

ECLI:EU:C:2015:650.

(6)

ECLI:EU:C:2018:37.

(7)

ECLI:EU:C:2018:388.

(8)

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf

(9)

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053

(10)

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/answers-from-facebook-to-questions-asked-during-mark-zuckerberg-meeting

(11)

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/20180604RES04911.pdf

(12)

ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 40.

(13)

https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2259369/democracy-disrupted-110718.pdf

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/07/findings-recommendations-and-actions-from-ico-investigation-into-data-analytics-in-political-campaigns/

(14)

://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-067_ep_hearing_facebook-cambridge_analytica.pdfhttp

(15)

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου