Prijedlog rezolucije - B8-0480/2018Prijedlog rezolucije
B8-0480/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o korištenju podataka korisnika Facebooka od strane poduzeća Cambridge Analytica i učinku na zaštitu podataka

  16.10.2018 - (2018/2855(RSP))

  podnesen nakon izjave Komisije
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove


  Postupak : 2018/2855(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0480/2018

  B8-0480/2018

  o korištenju podataka korisnika Facebooka od strane poduzeća Cambridge Analytica i učinku na zaštitu podataka

  (2018/2855(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Povelju EU-a o temeljnim pravima, a posebno njezine članke 7., 8., 11., 12., 39., 40., 47. i 52., Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a posebno njezine članke 8., 9., 10., 11., 13., 16. i 17., te Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a posebno njegov članak 3.,

  –  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, a posebno njegove članke 2., 17., 19., 20. i 25.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)[1] i Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP[2],

  –  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe za zaštitu pojedinaca u vezi s automatskom obradom osobnih podataka i njezin Dodatni protokol;

  –  uzimajući u obzir istragu Donjeg doma Parlamenta Ujedinjene Kraljevine o lažnim vijestima i peto privremeno izvješće o dezinformiranju i „lažnim vijestima” njegova Odbora za digitalne medije, kulturu, medije i sport,

  –  uzimajući u obzir saslušanja u Odboru za energiju i trgovinu Zastupničkog doma SAD-a,

  –  uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/1250 od 12. srpnja 2016. u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti[3],

  –  uzimajući u obzir Rezoluciju od 5. srpnja 2018. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti[4],

  –  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 6. listopada 2015. u predmetu C-362/14 Maximillian Schrems protiv povjerenika za zaštitu podataka[5],

  –  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 25. siječnja 2018. u predmetu C-498/16 Maximillian Schrems protiv Facebook Ireland Limited[6],

  –  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 5. lipnja 2018. u predmetu C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein protiv Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH[7],

  –  uzimajući u obzir podnošenje formalnog zahtjeva Davida Carolla u kojem od poduzeća Cambridge Analytica traži da mu vrati njegove osobne podatke i otkriju njihov izvor,

  –  uzimajući u obzir Mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka br. 3/2018 od 19. ožujka 2018. o internetskim manipulacijama i osobnim podacima[8],

  –  uzimajući u obzir Smjernice Radne skupine osnovane na temelju članka 29. od 3. listopada 2017. o automatiziranom donošenju odluka i profiliranju u svrhe Uredbe 2016/679[9],

  –  uzimajući u obzir dva niza pisanih odgovora na pitanja koja su ostala neodgovorena na sastanku između predsjednika klubova zastupnika Europskog parlamenta i glavnog izvršnog direktora Facebooka Zuckerberga, a koje je objavio Facebook 23. svibnja 2018.[10], odnosno 4. lipnja 2018.[11];

  –  uzimajući u obzir Preporuku Komisije (EU) 2018/234 od 14. veljače 2018. o poticanju europskog karaktera i učinkovite provedbe izbora 2019. za Europski parlament[12] i Preporuku Komisije od 12. rujna 2018. o mrežama suradnje u području izbora, transparentnosti na internetu, zaštiti od kibersigurnosnih incidenata i borbi protiv kampanja dezinformiranja u kontekstu izbora za Europski parlament i komunikaciju Komisije od 12. rujna 2018. naslovljenu „Osiguravanje slobodnih i poštenih europskih izbora” (COM(2018)0637);

  –  uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament (COM(2018)0636),

  –  uzimajući u obzir Smjernice Komisije 12. rujna 2018. o primjeni prava Unije o zaštiti podataka u kontekstu izbora (COM(2018)0638),

  –  uzimajući u obzir temeljita saslušanja provedena u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, koja je ovlastio Europski parlament, o korištenju podataka korisnika Facebooka od strane poduzeća Cambridge Analytica i učinku na zaštitu podataka,

  –  uzimajući u obzir izvješća Ureda povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine o istrazi upotrebe analitike podataka i političkim kampanjama te izvješće pod nazivom „Democracy disrupted” (Remećenje demokracije)[13],

  –  uzimajući u obzir izjavu Europske udruge za zaštitu potrošača (BEUC) od 25. lipnja 2018.[14],

  –  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 23. listopada 2018.,

  –  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je istraživačko novinarstvo otkrilo i objavilo veliko curenje podataka o korisnicima Facebooka u vezi s pristupom koji je Facebook dao aplikacijama treće strane i daljnju zloupotrebu tih podataka za izborne kampanje i druge povrede osobnih podataka koje posjeduju i prikupljaju velika poduzeća društvenih medija koje su potom izašle na vidjelo;

  B.  budući da su te povrede osobnih podataka utjecale na građane u cijelome svijetu, uključujući europske građane i neeuropske građane koji borave na području Europske unije i budući da su brojni nacionalni parlamenti proveli saslušanja i istrage te objavili zaključke o tom pitanju;

  C.  budući da su se te povrede osobnih podataka dogodile tijekom duljeg razdoblja; budući da su poduzeća o kojima je riječ kršila propise EU-a o zaštiti podataka koji su se primjenjivali u to vrijeme, osobito Direktivu 95/46/EZ i Direktivu 2002/58/EZ;

  D.  budući da se zloupotreba koja je otkrivena u kontekstu skandala Cambridge Analytica dogodila prije primjene Opće uredbe o zaštiti podataka;

  E.  budući da je Facebook potvrdio da s poduzećem Cambridge Analytica nisu dijeljeni podaci o bankovnim računima, kreditnim karticama ili nacionalnom identitetu;

  F.  budući da je poduzeće Cambridge Analytica tvrdilo da je obrada podataka službeno obavljena u svrhe istraživanja, ali da su prikupljeni podaci naknadno preneseni za političku i komercijalnu upotrebu;

  G.  budući da početna reakcija predmetnih poduzeća nije ispunila očekivane standarde jer nije omogućena potpuna i neovisna istraga i revizija predmetnih nadležnih tijela na nacionalnoj ili europskoj razini;

  H.  budući da su predsjednici klubova zastupnika u Europskom parlamentu 22. svibnja 2018. održali prvu za javnost zatvorenu razmjenu mišljenja s glavnim izvršnim direktorom i osnivačem Facebooka Markom Zuckerbergom i da je taj sastanak doveo do zahtjeva Konferencije predsjednika da Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u suradnji s odborima za ustavna pitanja, pravna pitanja te industriju, istraživanje i energetiku održi detaljna popratna saslušanja;

  I.  budući da su tri saslušanja o učinku slučaja Facebooka i poduzeća Cambridge Analytica na pitanja povezana sa zaštitom podataka, izbornim postupcima, lažnim vijestima i položajem društvenih medija na tržištu održana 4. lipnja, 25. lipnja i 2. srpnja 2018. uz sudjelovanje resornih povjerenika, izvršnog direktora Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Europskog nadzornika za zaštitu podataka, predsjednika Europskog odbora za zaštitu podataka, Ureda povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine, glavnog direktora Izbornog povjerenstva Ujedinjene Kraljevine, zainteresiranih građana i Facebooka;

  J.  budući da je Facebook odbio delegirati zaposlenike na odgovarajućoj razini odgovornosti koji posjeduju potrebnu tehničku stručnost i znanje čije su sudjelovanje zatražili predsjednici predmetnih odborâ, nego je umjesto toga na sva tri saslušanja poslao zaposlenike iz službe za javnu politiku; budući da su informacije koje su tijekom saslušanja pružili predstavnici Facebooka bile nedovoljno precizne u pogledu konkretnih i posebnih mjera poduzetih radi jamčenja potpunog poštovanja prava EU-a o zaštiti podataka i da su bile općenite prirode;

  K.  budući da Europski nadzornik za zaštitu podataka u Mišljenju br. 3/2018 iskazuje zabrinutost oko nekoliko nedoumica u vezi s internetskom manipulacijom i osobnim podacima; budući da Europski nadzornik za zaštitu podataka ustvrđuje da pravo tržišnog natjecanja ima ključnu ulogu u jamčenju odgovornosti dominantnih aktera na tržištu i očuvanju demokracije od prekomjerne tržišne moći; budući da bi se interesi pojedinaca trebali bolje odražavati u procjeni moguće zloupotrebe dominacije ili spajanja društava koja su eventualno nakupila znatnu informacijsku moć;

  L.  budući da je u svojem Mišljenju od 3. listopada 2017. Radna skupina osnovana na temelju članka 29. navela da profiliranje i automatizirano donošenje odluka može dovesti do znatnih rizika za prava i slobode pojedinaca za koje su potrebne odgovarajuće zaštitne mjere;

  M.  budući da je predsjednik Europskog odbora za zaštitu podataka istaknuo da se slučaj Facebooka i Cambridge Analytice dogodio prije stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka i da se stoga ne primjenjuje sustav vodećeg nadzornog tijela u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka; budući da je istragu vodio Ured povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine;

  N.  budući da je Facebook priznao da je sklopio ugovor s poduzećem za razvoj aplikacija bez prethodne provjere uvjeta ugovora, čime je to poduzeće zadržalo pravo na otkrivanje osobnih podataka trećim stranama; budući da je taj propust imao teške posljedice i da je takva praksa već bila protuzakonita prema tada primjenjivom zakonu o zaštiti podataka;

  O.  budući da su trenutačno u tijeku pregovori o Uredbi o privatnosti u elektroničkim komunikacijama;

  P.  budući da je Europski odbor za zaštitu podataka upozorio na to da se u okviru mehanizma dosljednosti iz Opće uredbe o zaštiti podataka obrađuje već oko 100 prekograničnih predmeta; budući da taj mehanizam koordinira djelovanje nacionalnih tijela nadležnih za zaštitu podataka kako bi se zajamčio zajednički pristup u provedbi zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka;

  Q.  budući da je Facebook, potpisnik sustava zaštite privatnosti, potvrdio da su osobni podaci do 2,7 milijuna građana EU-a bili među onima koje je poduzeće za političko savjetovanje Cambridge Analytica nepropisno upotrebljavalo;

  R.  budući da je 28. rujna 2018. Facebook objavio da je vanjski akter napao njegove sustave i iskoristio slabu točku koja mu je omogućila pristup pristupnim tokenima za 50 milijuna korisničkih računa na Facebooku te budući da su irska Komisija za zaštitu podatka i druga tijela za zaštitu podataka pokrenula postupak ispitivanja tih činjenica kako bi procijenili usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka;

  S.  budući da Savezno povjerenstvo SAD-a za trgovinu trenutačno istražuje je li Facebook propustio držati se svojih obećanja o privatnosti, što obuhvaća i poštovanje sustava zaštite privatnosti, i je li sudjelovao u nepravednim nedjelima kojima se prouzročuje znatna šteta potrošačima zbog kršenja Zakona Saveznog povjerenstva SAD-a za trgovinu te prethodnu nagodbu između Saveznog povjerenstva i Facebooka postignutu 2011.;

  T.  budući da su četiri organizacije za zaštitu potrošača iz Belgije, Italije, Španjolske i Portugala pokrenule kolektivnu tužbu protiv Facebooka u kojoj traže financijsku naknadu štete za pogođene korisnike Facebooka u svojim zemljama;

  U.  budući da je Europska organizacija za zaštitu potrošača u svojoj izjavi predstavljenoj 25. lipnja 2018. navela da je potrebno zajamčiti odgovornost platformi za pristup trećih strana osobnim podacima; budući da Europska organizacija za zaštitu potrošača u istoj izjavi također ističe da bi poduzeća trebala činiti više kako bi zajamčila čvrste strukture odgovornosti za pristup partnera osobnim podacima i daljnje iskorištavanje tih podataka;

  V.  budući da je istragom Ureda povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine obuhvaćena i veza između poduzeća Cambridge Analytica, njegova matičnog društva SCL Elections Limited i društva AggregateIQ te istraga uključuje navode prema kojima je moguće da su osobne podatke dobivene od Facebooka zloupotrijebile obje strane na referendumu o članstvu Ujedinjene Kraljevine u EU-u, a podaci su možda iskorišteni i za ciljanje glasača tijekom američkih predsjedničkih izbora 2016. godine; budući da je istraga Ureda povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine provedena uglavnom na temelju Zakona o zaštiti podataka iz 1998. i propisa o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (PECR) iz 2003., uz projekciju prema Općoj uredbi o zaštiti podataka prema potrebi;

  W.  budući da je Posebni odborza kulturu, medije i sport Donjeg doma Parlamenta Ujedinjene Kraljevine saslušao svjedočenje koje je pokazalo navodno rusko upletanje u izborni proces u EU-u te je pozvao odgovorna nacionalna tijela da provjere te navode; budući da je u SAD-u u svibnju 2017. imenovan posebni državni odvjetnik za istraživanje ruskog upletanja u predsjedničke izbore 2016. i pitanja povezana s time te budući da je ta istraga u tijeku;

  X.  budući da je Ured povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine Facebooku poslao obavijest o namjeri izdavanja novčane kazne u iznosu od 500 000 GBP zbog netransparentnosti i sigurnosnih pitanja u vezi s prikupljanjem podataka, što su povrede prvoga i sedmoga načela zaštite podataka prema Zakonu o zaštiti podataka iz 1998.;

  Y.  budući da je Ured povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine već izdao 23 informativne obavijesti za 17 različitih organizacija i pojedinaca, uključujući Facebook 23. veljače 2018., kako bi od organizacija zatražio strukturirano pružanje informacija; budući da je Facebook 18. svibnja 2018. potvrdio da je AggregateIQ izradio te u nekim slučajevima plasirao oglase uime kampanje Demokratske unionističke stranke nazvane Vote to Leave, i inicijativa Vote Leave, BeLeave i Veterans for Britain;

  Z.  budući da je Ured povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine izrazio zabrinutost u pogledu uvjeta informacija dostupnih korisnicima o izvorima podataka, dostupnosti i transparentnosti kontrola koje se nude korisnicima; budući da je Ured povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine također izjavio da ukupnim informacijama o privatnosti i kontrolama koje je Facebook omogućio korisnici nisu učinkovito informirani o vjerojatnoj upotrebi svojih osobnih podataka; budući da je Ured povjerenika za informiranje Ujedinjene Kraljevine izrazio zabrinutost zbog slučajeva u kojima je podacima pristupljeno s platforme Facebooka i da su iskorišteni za svrhe za koje nisu bili namijenjeni ili koje nositelji podataka ne bi razumno očekivali;

  AA.  budući da su prema podacima Izbornog povjerenstva Ujedinjene Kraljevine političke stranke u Ujedinjenoj Kraljevini tijekom općih izbora 2017. potrošile 3,2 milijuna GBP na izravno oglašavanje na Facebooku;

  AB.  budući da su društvene mreže važna platforma za političke stranke i javne ustanove jer im omogućuju povezivanje s građanima;

  AC.  budući da se svjetske internetske platforme suočavaju s izazovima kad je riječ o učinkovitom suprotstavljanju lažnim vijestima s obzirom na razne prijetnje i medijska okružja u raznim zemljama i regijama;

  AD.  budući da analiza podataka i algoritmi sve više utječu na informacije koje se stavljaju na raspolaganje građanima; budući da takve tehnike, ako se zloupotrijebe, mogu ugroziti temeljna prava na informacije te slobodu medija i pluralizam;

  AE.  budući da su odgovornost i transparentnost u vezi s algoritmima presudne da bi pojedinci imali prave informacije i jasno shvaćanje kad je riječ o obradi njihovih osobnih podataka; budući bi to trebalo značiti primjenu tehničkih i operativnih mjera kojima se jamči transparentnost, nediskriminacija automatiziranim donošenjem odluka i zabrana izračunavanja vjerojatnosti ponašanja pojedinaca; budući da se transparentnošću pojedincima trebaju pružiti smislene informacije o logici, značenju i predviđenim posljedicama; budući da to treba obuhvaćati i informacije o podacima korištenima za osposobljavanje u području analize velikih podataka te omogućiti pojedincima da razumiju i nadziru odluke koje na njih utječu;

  AF.  budući da je Facebook na sastanku s europskim povjerenicima održanom 2. srpnja 2018. obećao da će surađivati i omogućiti pristup podacima o navodnom manipuliranju glasanjem neovisnim akademskim stručnjacima;

  1.  očekuje od svih internetskih platformi da zajamče potpuno pridržavanje prava Unije o zaštiti podataka, i to Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive 2002/58/EZ (e-privatnost) te da pomognu korisnicima da razumiju kako se njihovi osobni podaci obrađuju u ciljanom modelu oglašavanja i da su učinkovite kontrole dostupne, što obuhvaća osiguravanje korištenja posebnih pristanaka za različite svrhe obrađivanja podataka te veću transparentnost u pogledu postavki privatnosti, kao i izradu i isticanje obavijesti o privatnosti;

  2.  naglašava da se izuzeće za svrhe istraživanja u pravu Unije o zaštiti podataka nikada ne može kao izlika za zloupotrebu podataka;

  3.  prima na znanje izjavu Facebooka da se koristi isključivo podacima osoba koje nisu korisnici Facebooka za stvaranje zbirnih skupova podataka iz kojih donosi zaključke o načinu upotrebe te usluge;

  4.  ističe potrebu za znatno većom algoritamskom odgovornošću i transparentnošću kad privatni i javni sektor te drugi akteri koji se koriste analizom podataka obrađuju i analiziraju podatke jer su one presudan mehanizam za jamčenje odgovarajuće informiranosti pojedinaca o obradi njihovih osobnih podataka;

  5.  smatra da digitalno doba zahtijeva prilagodbu izbornoga prava toj novoj digitalnoj stvarnosti i predlaže da bi se konvencionalne („izvan interneta”) zaštitne mjere izbora kao što su pravila primjenjiva na političke komunikacije tijekom izbornih razdoblja, transparentnost i ograničenja izbornih izdataka, poštovanje izborne šutnje i jednako postupanje prema kandidatima trebale primjenjivati i na internetu; smatra da bi države članice trebale uvesti obvezni sustav digitalnih otisaka za elektroničke kampanje i oglašavanje te provesti Preporuku Komisije u cilju povećanja transparentnosti plaćenih političkih oglasa i komunikacija na internetu; naglašava da bi svaki oblik političkog oglašavanja trebao obuhvaćati lako dostupne i razumljive informacije o organizaciji koja objavljuje te oglase i tko je pravno odgovoran za potrošnju kako bi bilo jasno tko je sponzorirao kampanje, što su zahtjevi slični postojećima za tiskane materijale koji se koriste u kampanjama, a koji su na snazi u brojnim državama članicama; ustrajno se zalaže za to da bi građani Unije trebali moći jednostavno prepoznati plaćene političke oglase i komunikacije na internetu te stranku, zakladu ili organizaciju koja stoji iza njih; nadalje, ustrajno se zalaže da bi transparentnost trebala uključivati i potpune informacije o kriterijima za odabir ciljne skupine konkretnog političkog oglašavanja i očekivane veličine ciljne skupine;

  6.  napominje da je Facebook ažurirao svoje postavke privatnosti kako bi se korisnicima omogućilo izuzeće iz ciljanog oglašavanja, uključujući prikazivanje oglasa koje se temelji na informacijama dobivenima od trećih strana i upotrebu njihovih osobnih podataka koje je prikupio Facebook za prikazivanje oglasa na drugim internetskim stranicama ili platformama;

  7.  preporučuje da sve internetske platforme razlikuju upotrebu njihovih internetskih oglasnih proizvoda u političke svrhe od one u komercijalne svrhe; podsjeća na to da obrada osobnih podataka za političko oglašavanje zahtijeva različitu pravnu osnovu od one za komercijalno oglašavanje;

  8.  smatra da je zahtjev da se provjeri identitet, lokacija i financijer političkih oglasa koju je Facebook nedavno uveo u SAD-u dobra inicijativa kojom će se povećati transparentnost i doprinijeti borbi protiv upletanja vanjskih aktera u izbore; poziva Facebook da za političke oglase u Europi uvede iste zahtjeve; poziva države članice da u tu svrhu prilagode svoje izborne zakone;

  9.  smatra da bi profiliranje za političke i izborne svrhe te profiliranje na temelju ponašanja na internetu koje može otkriti politička opredjeljenja, kao što je interakcija političkim sadržajem, s obzirom na to da se, prema pravu EU-a o zaštiti podataka, odnosi na politička ili filozofska mišljenja, trebalo zabraniti i da bi platforme društvenih medija trebale pratiti i aktivno nadležnim tijelima javljati kad uoče pojavu takvoga ponašanja; također smatra da bi se trebalo zabraniti profiliranje za političke i izborne svrhe na temelju drugih podataka, kao što su društveno-gospodarski ili demografski čimbenici; poziva političke stranke i druge dionike uključene u izbore da se suzdrže od upotrebe profiliranja za političke i izborne svrhe; poziva političke stranke da budu transparentne u pogledu svoje upotrebe internetskih platformi i podataka;

  10.  podsjeća na mjere koje je predložila Europska komisija radi osiguravanja slobodnih i poštenih europskih izbora, a posebno zakonodavnu izmjenu kojom bi se postrožila pravila o financiranju europskih političkih stranaka i uvela mogućnost nametanja financijskih sankcija za kršenje pravila o zaštiti podataka kako bi se namjerno utjecalo na ishod europskih izbora; podsjeća na to da obrada osobnih podataka koju provode političke stranke u EU-u podliježe Općoj uredbi o zaštiti podataka te da bi povreda načela, prava i obveza u okviru tog zakona dovela do dodatnih novčanih kazni i sankcija;

  11.  smatra da je upletanje u izbore velik rizik za demokraciju koji zahtijeva zajednički napor u kojem će sudjelovati pružatelji usluga, regulatorna tijela te politički akteri i stranke;

  12.  pozdravlja paket koji je Komisija predstavila 12. rujna 2018. o pripremama za europske izbore;

  13.  podsjeća na obećanje Facebooka u pogledu davanja pristupa podacima o navodnoj manipulaciji glasovanjem neovisnim akademskim stručnjacima i očekuje da će o glavnim zaključcima i predloženim rješenjima biti obaviješten prije kraja 2018. godine;

  14.  prima na znanje mjere koje je Facebook poduzeo kako bi se suzbila zloupotreba podataka, koje obuhvaćaju onemogućavanje ili zabranu aplikacija za koje se sumnja na zloupotrebu korisničkih podataka; očekuje da Facebook brzo reagira na prijave o sumnjivim aplikacijama ili onima koje krše pravila te da prije svega spriječi ulazak takvih aplikacija na platformu;

  15.  naglašava da platforme društvenih medija nisu samo pasivne platforme koje samo grupiraju sadržaj koji stvaraju korisnici nego ističe da je tehnološki razvoj proširio razmjer i ulogu tih društava uvođenjem oglašavanja i objavljivanja sadržaja koje se temelji na algoritmima; zaključuje da bi se ta nova uloga trebala odražavati u regulatornom području;

  16.  sa žaljenjem primjećuje da Facebook nije bio voljan na saslušanja poslati zaposlenike s odgovarajućim tehničkim kvalifikacijama i razinom poslovne odgovornosti te ističe da takav pristup šteti povjerenju koje europski građani imaju u društvene platforme; žali što Mark Zuckerberg nije želio prisustvovati javnoj raspravi sa zastupnicima;

  17.  smatra da Facebook nije povrijedio samo povjerenje građana EU-a, nego i pravo EU-a i podsjeća na to da je tijekom saslušanja predstavnik Facebooka potvrdio da je Facebook bio svjestan sadržaja uvjeta upotrebe aplikacije „This is your digital lifeˮ (Ovo je vaš digitalni život) po kojem su se podaci prikupljeni putem aplikacije mogli poslati trećim stranama; zaključuje da je Facebook svjesno pristao na ugovor s poduzećem za razvoj aplikacija koje je otvoreno najavilo da zadržava pravo na otkrivanje osobnih podataka trećim stranama; nadalje zaključuje da Facebook nadzire osobne podatke te je stoga pravno odgovoran za sklapanje ugovora s izvršiteljima obrade kojima se krši pravo EU-a o zaštiti podataka;

  18.  prima na znanje poboljšanja u pogledu privatnosti koja je Facebook poduzeo nakon skandala u koji je bio upleten s poduzećem Cambridge Analytica, ali ga podsjeća da je obećao provesti potpunu internu reviziju o kojoj Europski parlament još nije obaviješten te mu preporučuje da provede znatne izmjene na svojoj platformi kako bi se zajamčila njezina usklađenost s pravom EU-a o zaštiti podataka;

  19.  poziva Facebook da dopusti i omogući ENISA-i i Europskom odboru za zaštitu podataka, unutar ograničenja njihovih mandata, da izvrše cjelovitu i neovisnu reviziju njegove platforme te da zaključke te revizije predstave Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima; smatra da bi se takva revizija trebala provesti i nad drugim većim platformama;

  20.  odlučno poziva platforme društvenih medija da označuju sadržaj koji dijele botovi i da se pridržavaju transparentnih pravila u tom pogledu; da ubrzaju procese uklanjanja lažnih korisničkih računa i da postupaju u skladu sa sudskim nalozima i dostave pojedinosti o onima koji stvaraju lažni ili klevetnički sadrža;

  21.  poziva sve internetske platforme koje pružaju usluge oglašavanja političkim strankama i kampanjama da u timove za prodajnu podršku uključe stručnjake koji političkim strankama i kampanjama mogu dati konkretne savjete o transparentnosti i odgovornosti u vezi s načinom sprečavanja korištenja osobnih podataka za ciljanje korisnika; poziva sve internetske platforme na kojima se kupcima oglasa omogućuje određeni odabir da osiguraju pravne savjete o odgovornostima tih kupaca kao zajedničkih nadzornika podataka, u skladu s presudom Suda Europske unije u predmetu C-210/16;

  22.  poziva sve internetske platforme da hitno uvedu planirane mjere transparentnosti u vezi s političkim oglašavanjem, a koje bi trebale obuhvaćati savjetovanje s nacionalnim tijelima zaduženima za promatranje i kontrolu izbora te njihovu ocjenu tih alata; insistira na tome da se takvo političko i izborno oglašavanje ne bi trebalo provoditi na temelju pojedinačnih korisničkih profila;

  23.  poziva države članice da izborna pravila prilagode izborna pravila kad je riječ o internetskim kampanjama, uključujući ona o transparentnosti financiranja, trajanju izborne šutnje i ulozi medija i dezinformacijama;

  24.  preporučuje da se kao uvjet postavi da treće strane provode revizije po završetku referendumskih kampanja kako bi se zajamčilo brisanje osobnih podataka prikupljenih za potrebe kampanje ili da je ishođen odgovarajući pristanak ako su ti podaci podijeljeni;

  25.  poziva Facebook da poboljša transparentnost kako bi korisnicima omogućio da razumiju kako i zašto bi ih politička stranka ili kampanja mogla ciljati;

  26.  smatra da bi se tijelima za zaštitu podataka trebala staviti na raspolaganje odgovarajuća sredstva kako bi izgradila isto tehničko stručno znanje koje imaju organizacije koje su predmet njihova nadzora; poziva države članice da osiguraju da se tijelima za zaštitu podataka pruže ljudski, tehnički i financijski resursi potrebni za učinkovito obavljanje njihovih zadaća i izvršavanje njihovih ovlasti, kako se zahtijeva člankom 52. Opće uredbe o zaštiti podataka; snažno potiče Komisiju da pomno nadzire države članice u pogledu njihove obveze stavljanja na raspolaganje tih resursa te da po potrebi pokrene postupke zbog povrede;

  27.  podsjeća da je Facebook samoovjerena organizacija u sklopu sustava zaštite privatnosti EU-a i SAD-a i da se kao takva okoristila odlukom o primjerenosti kao pravnim temeljem za prijenos i daljnju obradu osobnih podataka iz Europske unije u Sjedinjene Američke Države;

  28.  podsjeća na svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2018. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti te u svjetlu priznanja Facebooka da je došlo do velikih povreda privatnosti, poziva tijela SAD-a odgovorna za primjenu sustava zaštite privatnosti da bez odgode reagiraju na takva otkrića uz puno poštovanje pruženih jamstava i prihvaćenih obveza o pridržavanju postojećeg mehanizma sustava zaštite privatnosti te da prema potrebi uklone takva društva s popisa organizacija u sustavu zaštite privatnosti; u tom kontekstu pozdravlja uklanjanje poduzeća Cambridge Analytica iz sustava zaštite privatnosti u lipnju 2018.; također poziva nadležna tijela EU-a za zaštitu podataka da istraže takva otkrića te da, ako je to potrebno, obustave ili zabrane prijenose podataka u okviru sustava zaštite privatnosti; očekuje da Savezno povjerenstvo SAD-a za trgovinu da, kao odgovorno tijelo SAD-a, Komisiji dostavi detaljan sažetak svojih zaključaka kad završi svoju istragu povrede podataka u kojoj su sudjelovali Facebook i poduzeće Cambridge Analytica te da poduzme odgovarajuće provedbene mjere protiv uključenih društava kako bi se pružio odvraćajući učinak;

  29.  žali zbog toga što nije ispunjen rok od 1. rujna 2018. u kojem se Sjedinjene Američke Države moraju u potpunosti uskladiti sa sustavom zaštite privatnosti; stoga smatra da Komisija nije djelovala u skladu s člankom 45. stavkom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka; stoga u skladu sa svojom Rezolucijom od 5. srpnja 2018. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti, apelira na Komisiju da obustavi sustav zaštite privatnosti dok tijela SAD-a ne ispune njegove uvjete;

  30.  napominje da zloupotreba osobnih podataka utječe na temeljna prava milijardi ljudi diljem svijeta; smatra da se Općom uredbom o zaštiti podataka i Direktivom o e-privatnosti pružaju najviši standardi zaštite; žali što je Facebook odlučio povući potez kako se na 1,5 milijardi korisnika koji nisu građani EU-a ne bi primjenjivala zaštita u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive o e-privatnosti; dovodi u pitanje zakonitost takvog poteza; snažno potiče sve internetske platforme da primjenjuju norme Opće uredbe o zaštiti podataka (i e-privatnosti) na sve svoje usluge, bez obzira na to gdje ih nude, jer se visoki standard zaštite osobnih podataka sve više smatra velikom konkurentskom prednošću;

  31.  poziva Europsku komisiju da unaprijedi pravila tržišnog natjecanja kako bi se u obzir uzela digitalna stvarnost i da razmotri poslovni model platformi društvenih medija i njihov mogući monopol, uzimajući u obzir činjenicu da bi takav monopol mogao postojati zbog posebnosti robne marke i količine osobnih podataka u njegovu posjedu umjesto tradicionalnog monopola, te da poduzme potrebne mjere da se to ispravi; poziva Komisiju da predloži izmjene Europskog zakonika za elektroničke komunikacije kojima se zahtijeva i od pružatelja komunikacijskih usluga OTT (eng. over-the-top – distribucija audiovizualnog i drugog sadržaja internetom) da se povežu s drugima kako bi se prevladao učinak zaključavanja za druge korisnike;

  32.  traži od Europskog parlamenta, Komisije, Vijeća i svih drugih institucija, agencija i tijela Europske unije da provjere da stranice društvenih mreža te analitički i marketinški alati kojima se koriste na svojim internetskim stranicama ni na koji način ne dovode u opasnost osobne podatke građana; predlaže da u tom smislu procijene svoje postojeće komunikacijske politike koje mogu dovesti do razmatranja zatvaranja korisničkih računa na Facebooku kao nužnog uvjeta za zaštitu osobnih podataka svih pojedinaca koji s njima kontaktiraju; nalaže svojem komunikacijskom odjelu da se strogo pridržava smjernica Europskog nadzornika za zaštitu podataka o zaštiti osobnih podataka koji se obrađuju putem internetskih usluga koje pružaju institucije EU-a[15];

  33.  snažno potiče Vijeće da zaustavi blokadu Uredbe o e-privatnosti i da napokon postigne dogovor s Europskim parlamentom bez smanjivanja razine zaštite koja se trenutačno jamči Direktivom o e-privatnosti kako bi se osiguralo da su prava građana, posebno ona koja se odnose na zaštitu korisnika od ciljanog oglašavanja, zaštićena;

  34.  traži od Komisije da provede reviziju aktivnosti industrije oglašavanja na društvenim medijima i predloži zakonodavstvo u slučaju da taj sektor i zainteresirane strane ne mogu postići dogovor o dobrovoljnim kodeksima ponašanja s mjerama odvraćajućeg učinka;

  35.  poziva tijela za zaštitu podataka na nacionalnoj i europskoj razini da provedu temeljitu istragu Facebooka i njegovih aktualnih praksi kako bi novi mehanizam dosljednosti u okviru Opće uredbe o zaštiti podataka mogao pouzdano poslužiti za uspostavu odgovarajućeg i učinkovitog odgovora europskog zakonodavstva;

  36.  poziva države članice da poduzmu mjere za rješavanje rizika kojima je izložena sigurnost mrežnih i informacijskih sustava koji se koriste za organizaciju izbora.

  37.  smatra da bi države članice trebale surađivati s trećim stranama, uključujući medije, internetske platforme i pružatelje informacijskih tehnologija, u okviru aktivnosti za jačanje osviještenosti usmjerenih na povećanje transparentnosti izbora i izgradnju povjerenja u izborne procese;

  38.  smatra da bi države članice, po potrebi uz potporu Eurojusta, trebale provesti istrage navodne zloupotrebe internetskog političkog prostora koju su počinile strane snage;

  39.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Američkih Država te Vijeću Europe i glavnom izvršnom direktoru Facebooka.

   

  Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti