Postup : 2018/2855(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0480/2018

Predkladané texty :

B8-0480/2018

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 3
CRE 23/10/2018 - 3

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.17
CRE 25/10/2018 - 13.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0433

NÁVRH UZNESENIA
PDF 328kWORD 68k
16.10.2018
PE624.169v01-00
 
B8-0480/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o využívaní údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosahu na ochranu údajov (2018/2855(RSP))


Claude Moraes v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o využívaní údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosahu na ochranu údajov (2018/2855(RSP))  
B8‑0480/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ) Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 a 52, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä jeho články 8, 9, 10, 11, 13 , 16 a 17, a Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä jeho článok 3,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, a najmä na jeho články 2, 17, 19, 20 a 25,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(1), a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV(2),

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a jeho dodatkový protokol,

–  so zreteľom na vyšetrovanie prípadov falošných správ, ktoré viedla Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva, a na piatu predbežnú správu jej výboru pre digitalizáciu, kultúru, médiá a šport o dezinformáciách a falošných správach,

–  so zreteľom na vypočutia, ktoré sa uskutočnili v Snemovni reprezentantov USA, konkrétne vo Výbore pre energetiku a obchod,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA(3),

–  so zreteľom na uznesenie zo 5. júla 2018 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA(4),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner(5),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 25. januára 2018 vo veci C-498/16 Maximillian Schrems/Facebook Ireland Limited(6),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 5. júna 2018 vo veci C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein proti Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH(7),

–  so zreteľom na oficiálnu žiadosť Davida Carolla o získanie prístupu k svojim osobným údajom a odhalenie zdroja, z ktorého boli získané, adresovanú spoločnosti Cambridge Analytica,

–  so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) č. 3/2018 o online manipulácii a osobných údajoch(8),

–  so zreteľom na usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 z 3. októbra 2017 k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu na účely nariadenia 2016/679(9),

–  so zreteľom na dve sady písomných odpovedí na otázky, ktoré po stretnutí predsedov politických skupín Európskeho parlamentu a generálneho riaditeľa spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga zostali nezodpovedané, zverejnené spoločnosťou Facebook 23. mája 2018(10), resp. 4. júna 2018(11),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/234 zo 14. februára 2018
o posilnení európskeho charakteru a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019(12), na odporúčanie Komisie z 12. septembra 2018 o sieťach pre spoluprácu pri voľbách, transparentnosti na internete, ochrane pred kybernetickými bezpečnostnými incidentmi a boji proti dezinformačným kampaniam v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu (C(2018)5949) a na oznámenie Komisie z 12. septembra 2018 s názvom Zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb (COM(2018)0637),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 12. septembra 2018 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (COM(2018)0636),

–  so zreteľom na usmernenie Komisie z 12. septembra 2018 o uplatňovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov v kontexte volieb (COM(2018)0638),

–  so zreteľom na podrobné vypočutia o využívaní údajov o používateľoch Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosahu na ochranu údajov, ktoré na základe poverenia Európskeho parlamentu uskutočnil Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na správy Úradu komisára pre informácie Spojeného kráľovstva týkajúce sa vyšetrovaní využívania analýzy údajov v politických kampaniach a na správu s názvom Narušená demokracia („Democracy disrupted“)(13),

–  so zreteľom na posudok Európskej organizácie spotrebiteľov (BEUC) z 25. júna 2018(14),

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 23. októbra 2018,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže investigatívni novinári odhalili a zverejnili informácie o obrovskom úniku údajov používateľov Facebooku v súvislosti s prístupom, ktorý Facebook poskytol aplikáciám tretej strany, a následným zneužitím týchto údajov na účely volebnej kampane, ako aj ďalšie prípady porušenia ochrany osobných údajov uchovávaných a zhromažďovaných veľkými spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá, ktoré vyšli na povrch neskôr;

B.  keďže tieto porušenia ochrany osobných údajov sa dotkli občanov na celom svete, a to aj európskych občanov a mimoeurópskych občanov s pobytom na území Európskej únie; keďže rôzne národné parlamenty uskutočnili vypočutia, vyšetrovania a zverejnili príslušné zistenia;

C.  keďže toto porušovanie ochrany osobných údajov malo dlhodobejší charakter; keďže dotknuté spoločnosti porušovali právne predpisy na ochranu údajov, ktoré boli platné v tom čase, najmä smernicu 95/46/ES a smernicu 2002/58/ES;

D.  keďže k zneužívaniu údajov, ktoré bolo odhalené v súvislosti so škandálom spoločnosti Cambridge Analytica, došlo pred začatím uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

E.  keďže Facebook vyhlásil, že spoločnosti Cambridge Analytica neposkytol žiadne informácie o bankových účtoch, kreditných kartách či štátnej príslušnosti;

F.  keďže spoločnosť Cambridge Analytica tvrdila, že údaje boli oficiálne spracúvané na výskumné účely, no následne postúpila získané údaje na politické a komerčné využitie;

G.  keďže prvotná reakcia dotknutých spoločností nezodpovedala očakávaným štandardom a neumožnila úplné a nezávislé vyšetrenie a kontrolu zo strany príslušných orgánov na vnútroštátnej ani na európskej úrovni;

H.  keďže predsedovia politických skupín v Európskom parlamente uskutočnili 22. mája 2018 za zatvorenými dverami prvú výmenu názorov s generálnym riaditeľom a zakladateľom Facebooku Markom Zuckerbergom a toto stretnutie viedlo k požiadavke Konferencie predsedov, aby Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci spolu s Výborom pre ústavné veci, Výborom pre právne veci a Výborom pre priemysel, výskum a energetiku zorganizovali podrobné nadväzné vypočutia;

I.  keďže 4. júna, 25. júna a 2. júla 2018 sa uskutočnili vypočutia o dosahu prípadu Facebook/Cambridge Analytica na otázky týkajúce sa ochrany údajov, volebných procesov, falošných správ a trhového postavenia sociálnych médií, na ktorých sa zúčastnili príslušní európski komisári, výkonný riaditeľ Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS), predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva, generálna riaditeľka volebnej komisie Spojeného kráľovstva, dotknutí občania a spoločnosť Facebook;

J.  keďže spoločnosť Facebook odmietla vyslať zamestnancov na primeranej úrovni zodpovednosti, ktorí by disponovali potrebnými odbornými znalosťami a vedomosťami, ako to žiadali príslušní predsedovia výborov, a namiesto toho na všetky tri vypočutia vyslala členov tímu pre verejnú politiku; keďže zástupcovia Facebooku poskytli počas vypočutí skôr informácie všeobecného charakteru bez presných údajov o konkrétnych, osobitných opatreniach prijatých na zabezpečenie úplného dodržiavania právnych predpisov EÚ na ochranu údajov;

K.  keďže EDPS vo svojom stanovisku č. 3/2018 poukazuje na viaceré aspekty problematiky online manipulácie a osobných údajov; keďže EDPS takisto uvádza, že kľúčovú úlohu pri vyvodzovaní zodpovednosti dominantných subjektov na trhu a ochrane demokracie pred príliš veľkou trhovou silou zohráva právo hospodárskej súťaže; keďže záujmy jednotlivcov by sa mali lepšie zohľadňovať pri posudzovaní eventuálneho zneužitia dominantného postavenia alebo fúzií spoločností, ktoré mohli nadobudnúť značnú informačnú silu;

L.  keďže pracovná skupina zriadená podľa článku 29 vo svojom stanovisku z 3. októbra 2017 uviedla, že profilovanie a automatizované rozhodovanie môžu predstavovať výrazné riziká z hľadiska práv a slobôd jednotlivcov, ktoré musia byť náležite chránené;

M.  keďže predseda EDPB poukázal na to, že k prípadu Facebook/Cambridge Analytica došlo pred nadobudnutím účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov, takže systém vedúceho dozorného orgánu podľa uvedeného nariadenia sa neuplatňuje; keďže vyšetrovania viedol Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva;

N.  keďže spoločnosť Facebook priznala, že uzavrela zmluvu s vývojárom aplikácie bez toho, aby si vopred overila zmluvné podmienky, v ktorých sa mu vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje tretím stranám; keďže táto nepozornosť mala závažné dôsledky, pričom takýto postup bol nezákonný už aj podľa právnych predpisov na ochranu údajov platných v tom čase;

O.  keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania o nariadení o súkromí a elektronických komunikáciách;

P.  keďže Európsky výbor pre ochranu údajov uviedol, že v rámci mechanizmu konzistentnosti stanoveného vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa rieši približne 100 cezhraničných prípadov; keďže tento mechanizmus koordinuje kroky vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov s cieľom zabezpečiť spoločný prístup v oblasti presadzovania právnych predpisov EÚ na ochranu údajov;

Q.  keďže spoločnosť Facebook, ktorá je signatárom štítu na ochranu osobných údajov, potvrdila, že medzi údajmi, ktoré nenáležite použila spoločnosť Cambridge Analytica zaoberajúca sa politickým poradenstvom, boli osobné údaje až 2,7 milióna občanov EÚ;

R.  keďže 28. septembra 2018 spoločnosť Facebook uverejnila informáciu, že jej systémy napadol vonkajší element, ktorý využil ich slabé miesto, v dôsledku čoho unikli informácie o prístupových tokenoch k 50 miliónom účtom, a keďže írsky výbor pre ochranu údajov a ďalšie orgány pre ochranu osobných údajov začali vyšetrovať tieto skutočnosti s cieľom posúdiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ o ochrane údajov;

S.  keďže Federálna obchodná komisia USA (FTC) momentálne prešetruje, či spoločnosť Facebook neporušila svoje záväzky v oblasti ochrany súkromia, a to aj dodržiavanie štítu na ochranu osobných údajov, alebo či nepodnikla nečestné kroky, ktoré spotrebiteľom spôsobili závažnú ujmu a boli v rozpore so zákonom o FTC a predchádzajúcou dohodou medzi FTC a spoločnosťou Facebook z roku 2000;

T.  keďže štyri organizácie spotrebiteľov z Belgicka, Talianska, Španielska a Portugalska podali na spoločnosť Facebook kolektívnu žalobu a požadujú finančnú náhradu pre dotknutých používateľov Facebooku vo svojich krajinách;

U.  keďže Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) vo svojom posudku z 25. júna 2018 uviedla, že treba zaručiť zodpovednosť platforiem za prístup tretej strany k osobným údajom; keďže BEUC v tomto posudku taktiež uvádza, že spoločnosti by mal vyvíjať väčšie úsilie o zabezpečenie spoľahlivých štruktúr na vyvodzovanie zodpovednosti v prípade prístupu partnerských strán k osobným údajom a ďalšieho využívania týchto údajov;

V.  keďže Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva sa pri vyšetrovaní zameriaval aj na prepojenie medzi spoločnosťou Cambridge Analytica, jej materskou spoločnosťou SCL Elections Limited a Aggregate IQ a zaoberal sa aj obvineniami z údajného zneužitia osobných údajov získaných od Facebooku oboma tábormi v rámci britského referenda o členstve v EÚ a z ich využitia na cielené oslovovanie voličov počas prezidentských volieb v USA v roku 2016; keďže Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva viedol vyšetrovanie najmä na základe zákona o ochrane údajov z roku 1998 a nariadení o súkromí a elektronických komunikáciách (PECR) z roku 2003, v prípade potreby aj s extrapoláciou na všeobecné nariadenie o ochrane údajov;

W.  keďže výbor Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva pre kultúru, médiá a šport si vypočul dôkazy, ktoré poukazujú na údajné ruské zasahovanie do volebného procesu v EÚ, a naliehavo vyzval zodpovedné vnútroštátne orgány, aby tieto tvrdenia prešetrili; keďže v USA bol v máji 2017 vymenovaný špeciálny prokurátor, ktorý má vyšetriť ruské zasahovanie do prezidentských volieb v roku 2016 a súvisiace veci, a keďže toto vyšetrovanie ešte stále prebieha;

X.  keďže Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva zaslal spoločnosti Facebook oznámenie o zámere udeliť peňažnú sankciu vo výške 500 000 GBP za nedostatočnú transparentnosť a bezpečnostné problémy v súvislosti s extrakciou dát, ktoré podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998 predstavovali porušenie prvej a siedmej zásady ochrany údajov;

Y.  keďže Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva už poslal 23 oznámení o zámere 17 rôznym organizáciám a jednotlivcom, medziiným aj spoločnosti Facebook 23. februára 2018, v ktorých tieto organizácie žiadal o štruktúrované poskytnutie informácií; keďže Facebook 18. mája 2018 potvrdil, že spoločnosť Aggregate IQ vytvárala a v niektorých prípadoch aj umiestňovala reklamy v mene Demokratickej unionistickej strany (DUP) a jej kampane za vystúpenie a tiež v mene organizácie Vote Leave, agitátorskej skupiny BeLeave a organizácie Veterans for Britain;

Z.  keďže Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva vyjadril znepokojenie nad podmienkami informovania používateľov o zdrojoch údajov a nad dostupnosťou a transparentnosťou kontrolných mechanizmov pre používateľov; keďže tiež vyhlásil, že spoločnosť Facebook prostredníctvom svojich všeobecných informácií o ochrane osobných údajov a kontrolných mechanizmov dostatočne neinformuje používateľov o pravdepodobnom využití ich osobných údajov; keďže Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva vyjadril znepokojenie nad prípadmi, keď boli z platformy Facebooku získané určité údaje a následne boli použité na účely, na ktoré neboli pôvodne určené alebo ktoré by dotknuté subjekty odôvodnene neočakávali;

AA.  keďže z údajov volebnej komisie Spojeného kráľovstva vyplýva, že politické strany v Spojenom kráľovstve počas všeobecných volieb v roku 2017 vynaložili 3,2 milióna GBP na priamu reklamu na Facebooku;

AB.  keďže sociálne siete predstavujú pre politické strany a verejné inštitúcie dôležitú platformu, ktorá im umožňuje spojiť sa s občanmi;

AC.  keďže globálne internetové platformy stoja vzhľadom na rozličné hrozby a mediálne prostredia v rôznych krajinách a regiónoch pred úlohou účinne bojovať proti falošným správam;

AD.  keďže analýza údajov a algoritmy majú čoraz väčší vplyv na informácie sprístupňované občanom; keďže tieto techniky môžu v prípade zneužitia ohroziť základné práva na informácie a slobodu a pluralitu médií;

AE.  keďže algoritmická zodpovednosť a transparentnosť majú zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby boli jednotlivci riadne informovaní o spracúvaní svojich osobných údajov a jasne týmto informáciám porozumeli; keďže by to malo znamenať, že sa zrealizujú technické a prevádzkové opatrenia, ktorými sa zabezpečí transparentnosť a nediskriminácia prostredníctvom automatizovaného prijímania rozhodnutí a že sa zakáže výpočet pravdepodobnosti individuálneho správania; keďže transparentnosť by mala jednotlivcom poskytovať zmysluplné informácie o uplatnenej logike, význame a predpokladaných dôsledkoch; keďže by to malo zahŕňať informácie o údajoch použitých na prípravu analýzy veľkých dát a umožniť fyzickým osobám pochopiť a monitorovať rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú;

AF.  keďže na stretnutí s európskymi komisármi 2. júla 2018 Facebook prisľúbil, že bude spolupracovať a poskytne nezávislým akademickým pracovníkom prístup k dátam o údajnej manipulácii volieb;

1.  očakáva, že všetky online platformy zabezpečia plné dodržiavanie právnych predpisov EÚ na ochranu osobných údajov, konkrétne všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice 2002/58/ES (o súkromí a elektronických komunikáciách), a pomôžu používateľom pochopiť, ako sa spracúvajú ich osobné údaje v rámci modelu cielenej reklamy, a že budú k dispozícii účinné mechanizmy kontroly vrátane zabezpečenia osobitného súhlasu pre každý konkrétny účel spracovania a väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o nastavenia ochrany súkromia a formu a viditeľnosť oznámení o ochrane osobných údajov;

2.  zdôrazňuje, že výnimka o spracovaní údajov na výskumné účely, stanovená v právnych predpisoch EÚ na ochranu osobných údajov, sa za žiadnych okolností nesmie využívať ako právna medzera umožňujúca zneužitie údajov;

3.  všíma si vyhlásenie spoločnosti Facebook, že údaje osôb, ktoré nie sú používateľmi Facebooku, využíva výlučne na tvorbu súhrnných dátových súborov, z ktorých vyvodzuje závery o spôsobe využívania tejto služby;

4.  zdôrazňuje potrebu oveľa väčšej algoritmickej zodpovednosti a transparentnosti v súvislosti so spracovávaním a analýzami údajov v súkromnom a verejnom sektore a inými aktérmi použitím dátovej analýzy, ako nevyhnutného nástroja na zabezpečenie toho, že jednotlivci sú náležite informovaní o spracovaní svojich osobných údajov;

5.  zastáva názor, že v digitálnom veku je nevyhnutné prispôsobiť volebné zákony tejto novej digitálnej realite, a navrhuje, aby sa tradičné (neelektronické) opatrenia na ochranu volebného procesu, napríklad pravidlá politickej komunikácie počas volebného obdobia, transparentnosť a obmedzenie volebných výdavkov, dodržiavanie volebného moratória a rovnaké zaobchádzanie s kandidátmi, uplatňovali aj v elektronickom priestore; zastáva názor, že členské štáty by mali zaviesť povinný systém digitálnej stopy pre elektronické kampane a reklamy a vykonávať odporúčanie Komisie zamerané na posilnenie transparentnosti platenej elektronickej politickej reklamy a komunikácie; zdôrazňuje, že každá forma politickej reklamy by mala obsahovať ľahko dostupné a zrozumiteľné informácie o zverejňujúcej organizácii a subjekte, ktorý je právne zodpovedný za vynakladané prostriedky, aby bolo jasné, kto kampaň sponzoruje – podobne ako to v súčasnosti rôzne členské štáty požadujú pri tlačených materiáloch určených na volebné kampane; trvá na tom, že občania Únie by mali vedieť poľahky rozpoznať platenú elektronickú politickú reklamu či komunikáciu a stranu, nadáciu alebo organizáciu, ktorá za ňou stojí; okrem toho trvá na tom, že transparentnosť musí zahŕňať aj úplné informácie o kritériách výberu cieľovej skupiny, na ktorú sa konkrétna politická reklama zameriava, a o jej predpokladanej veľkosti;

6.  berie na vedomie, že Facebook zaktualizoval svoje nastavenia ochrany súkromia a ponúka používateľom možnosť odmietnuť cielenú reklamu vrátane zobrazovania reklám založených na informáciách získaných od tretích strán a používania ich osobných údajov zhromaždených Facebookom na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach či platformách;

7.  odporúča, aby všetky online platformy rozlišovali medzi politickým a komerčným využívaním svojich elektronických reklamných produktov; pripomína, že spracúvanie osobných údajov pre politickú reklamu si vyžaduje odlišný právny základ než spracúvanie osobných údajov pre komerčnú reklamu;

8.  je presvedčený, že požiadavka na overovanie identity, umiestnenia a sponzorstva politických reklám, ktorú nedávno v USA zaviedol Facebook, je dobrou iniciatívou, ktorá zvýši transparentnosť a prispeje k boju proti vmiešavaniu sa zahraničných aktérov do volebného procesu; nabáda Facebook, aby rovnaké požiadavky pre politickú reklamu zaviedol aj v Európe; vyzýva členské štáty, aby v tomto zmysle upravili svoje volebné zákony;

9.  je presvedčený, že by sa malo zakázať profilovanie na politické a volebné účely a profilovanie na základe online správania, ktoré môže odhaliť politickú orientáciu, napríklad interakcie s politickým obsahom, keďže sa podľa právnych predpisov EÚ na ochranu údajov týka politických alebo filozofických názorov, a zastáva názor, že platformy sociálnych médií by mali takéto správanie monitorovať a aktívne informovať príslušné orgány o jeho výskyte; je presvedčený, že by sa malo zakázať aj profilovanie na politické a volebné účely na základe ďalších údajov, napríklad socioekonomických alebo demografických faktorov; vyzýva politické strany a ďalších aktérov zapojených do volebného procesu, aby nevyužívali profilovanie na politické a volebné účely; vyzýva politické strany, aby pri využívaní online platforiem a údajov postupovali transparentne;

10.  pripomína opatrenia na zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb, ktoré navrhla Komisia, najmä legislatívny návrh na sprísnenie pravidiel financovania európskych politických strán, ktorým sa vytvára možnosť uložiť finančné sankcie za porušenie predpisov o ochrane údajov s cieľom úmyselne ovplyvniť výsledok európskych volieb; pripomína, že spracúvanie osobných údajov politickými stranami v EÚ upravuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov a že porušenie zásad, práv a povinností podľa tohto zákona sa premietne do ďalších pokút a sankcií;

11.  domnieva sa, že zasahovanie do volieb je pre demokraciu obrovskou hrozbou a jej vyriešenie si vyžaduje spoločné úsilie poskytovateľov služieb, regulátorov a politických aktérov a strán;

12.  víta balík opatrení týkajúcich sa prípravy na európske voľby, ktorý Komisia predložila 12. septembra 2018;

13.  pripomína prísľub spoločnosti Facebook týkajúci sa otázky sprístupnenia dát o údajnej manipulácii volieb nezávislým akademickým pracovníkom a do konca roka 2018 očakáva informácie o hlavných zisteniach a navrhovaných nápravách;

14.  berie na vedomie kroky, ktoré spoločnosť Facebook podnikla s cieľom potlačiť zneužívanie údajov, vrátane znefunkčnenia alebo zákazu aplikácií, pri ktorých existuje podozrenie na zneužívania údajov o používateľoch; očakáva, že Facebook bude pohotovo reagovať na správy o podozrivých alebo nekorektných aplikáciách a že v prvom rade zabráni takýmto aplikáciám v prístupe na svoju platformu;

15.  zdôrazňuje, že platformy sociálnych médií nie sú len pasívne platformy zhromažďujúce obsah vytvorený používateľmi, ale poukazuje na to, že vďaka technologickému vývoju sa rozšíril záber a úloha takýchto spoločností, pretože sa začali používať reklamy a zverejňovanie obsahu na základe algoritmov; domnieva sa teda, že táto nová úloha by sa mala odzrkadliť v regulačnej oblasti;

16.  s poľutovaním konštatuje, že spoločnosť Facebook nebola ochotná vyslať na vypočutia zamestnancov s primeranou odbornou kvalifikáciou a na náležitom stupni podnikovej zodpovednosti, a poukazuje na to, že takýto prístup narúša dôveru európskych občanov v sociálne platformy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Mark Zuckerberg si neželal zúčastniť sa na verejnom vypočutí s poslancami;

17.  domnieva sa, že spoločnosť Facebook neotriasla len dôverou občanov, ale porušila aj právo EÚ, a pripomína, že počas vypočutí zástupca spoločnosti Facebook potvrdil, že spoločnosť si bola vedomá toho, že v zmluvných podmienkach k aplikácii „This is your digital life“ sa uvádza, že údaje zhromažďované aplikáciou môžu byť zaslané tretím stranám; usudzuje teda, že spoločnosť Facebook vedome uzavrela zmluvu s vývojárom aplikácie, ktorý otvorene tvrdil, že si vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje tretím stranám; okrem toho usudzuje, že spoločnosť Facebook je prevádzkovateľ osobných údajov, a preto nesie právnu zodpovednosť pri uzatváraní zmlúv so spracovateľom údajov, ktorý porušuje právne predpisy EÚ o ochrane údajov;

18.  berie na vedomie zlepšenia v ochrane súkromia, ku ktorým spoločnosť Facebook pristúpila po škandále Facebook/Cambridge Analytica, no pripomína, že spoločnosť Facebook sa zaviazala vykonať úplný vnútorný audit, o ktorom Európsky parlament zatiaľ nebol informovaný, a odporúča aby spoločnosť Facebook prikročila k zásadným úpravám svojej platformy s cieľom zaručiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ o ochrane údajov;

19.  dôrazne žiada Facebook, aby povolil a umožnil agentúre ENISA a EDPB vykonať v medziach ich príslušných mandátov úplný a nezávislý audit svojej platformy a predložiť zistenia z tohto auditu Komisii, Európskemu parlamentu a národným parlamentom; je presvedčený, že takýto audit by sa mal vykonať aj na ďalších dôležitých platformách;

20.  dôrazne žiada platformy sociálnych médií, aby označovali obsah, ktorý zdieľajú softvérové roboty (tzv. boty), a dodržiavali v tomto smere transparentné pravidlá; okrem toho ich naliehavo žiada, aby urýchlili proces odstraňovania falošných účtov a riadili sa súdnymi príkazmi na poskytnutie podrobností o tvorcoch falošného alebo hanlivého obsahu;

21.  vyzýva všetky online platformy, ktoré poskytujú reklamné služby politickým stranám a v rámci politických kampaní, aby vo svojich tímoch na podporu predaja zamestnávali odborných poradcov, ktorí konkrétne usmernia politické strany a kampane z hľadiska transparentnosti a zodpovednosti pri predchádzaní využívania údajov na cielené oslovovanie používateľov; vyzýva všetky online platformy, ktoré poskytujú nákupcom reklamy určité možnosti výberu, aby v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-210/16 poskytovali právne poradenstvo o zodpovednosti týchto nákupcov ako spoluprevádzkovateľov údajov;

22.  vyzýva všetky online platformy, aby urýchlene začali zavádzať plánované prvky na zabezpečenie transparentnosti v súvislosti s politickou reklamou, ktoré by mali zahŕňať aj konzultácie a hodnotenie týchto nástrojov vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú poverené pozorovaním volieb a ich kontrolou; trvá na tom, že takáto politická a volebná reklama by nemala byť založená na profiloch jednotlivých používateľov;

23.  vyzýva členské štáty, aby upravili volebné pravidlá týkajúce sa elektronických kampaní vrátane pravidiel v oblasti transparentnosti financovania, moratórií a úlohy médií a dezinformácií;

24.  odporúča, aby sa zaviedla povinnosť vykonať po skončení referendových kampaní externé audity s cieľom zabezpečiť, že boli vymazané osobné údaje získané počas kampane, alebo v prípade zdieľania týchto údajov, že bol na tento účel získaný náležitý súhlas;

25.  vyzýva spoločnosť Facebook, aby zlepšila svoju transparentnosť a umožnila tak používateľom pochopiť, ako a prečo by sa na nich politická strana alebo kampaň mohla zameriavať;

26.  zastáva názor, že orgánom pre ochranu osobných údajov by sa mali poskytnúť náležité finančné prostriedky, aby tak mohli budovať rovnaké technické odborné znalosti, akými disponujú organizácie, nad ktorými vykonávajú kontrolu; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že orgány pre ochranu osobných údajov budú mať k dispozícii ľudské, technické a finančné zdroje potrebné na účinné plnenie svojich úloh a výkon svojich právomocí, ako to vyžaduje článok 52 všeobecného nariadenia o ochrane údajov; naliehavo žiada Komisiu, aby dôkladne kontrolovala, ako si členské štáty plnia povinnosť poskytovať tieto zdroje, a aby podľa potreby iniciovala postup v prípade nesplnenia povinnosti;

27.  pripomína, že Facebook je podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA organizácia, ktorá osvedčila svoje dodržiavanie zásad, a teda ako právny základ na prenos a ďalšie spracúvanie osobných údajov z Európskej únie do USA využíva rozhodnutie o primeranosti;

28.  pripomína svoje uznesenie z 5. júla 2018 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a vzhľadom na to, že spoločnosť Facebook uznala, že došlo k významnému narušeniu ochrany súkromia, vyzýva orgány USA zodpovedné za presadzovanie štítu na ochranu osobných údajov, aby bezodkladne reagovali na takéto odhalenia v plnom súlade so zárukami a záväzkami prijatými v záujme dodržiavania súčasnej dohody o štíte na ochranu osobných údajov a v prípade potreby vymazali takéto spoločnosti zo zoznamu organizácií zapojených do tohto štítu; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že spoločnosť Cambridge Analytica bola v júni 2018 vyradená zo zoznamu organizácií zapojených do štítu; žiada takisto príslušné orgány EÚ pre ochranu osobných údajov, aby vyšetrovali takéto odhalenia a v prípade potreby pozastavili alebo zakázali prenos údajov v rámci štítu na ochranu osobných údajov; očakáva, že FTC ako príslušný orgán USA poskytne Komisii po uzavretí vyšetrovania narušenia ochrany údajov v prípade Facebook/Cambridge Analytica podrobné zhrnutie svojich zistení a prijme náležité opatrenia na presadzovanie práva namierené voči zapleteným spoločnostiam, ktoré budú slúžiť ako účinný odradzujúci prostriedok;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že USA nesplnili termín na úplné dodržiavanie štítu na ochranu osobných údajov, stanovený na 1. septembra 2018; domnieva sa teda, že Komisia nepostupovala v súlade s článkom 45 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov; v súlade s uznesením Parlamentu z 5. júla 2018 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA preto dôrazne žiada Komisiu, aby pozastavila vykonávanie štítu na ochranu osobných údajov, pokým orgány USA nesplnia jeho podmienky;

30.  poznamenáva, že zneužitie osobných údajov sa týka základných práv miliárd ľudí po celom svete; domnieva sa, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách poskytujú najprísnejšie normy ochrany; s poľutovaním konštatuje, že spoločnosť Facebook sa rozhodla presunúť 1,5 mld. používateľov z krajín, ktoré nepatria do EÚ, mimo dosah ochrany všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách; spochybňuje zákonnosť takéhoto kroku; dôrazne žiada všetky online platformy, aby uplatňovali normy všeobecného nariadenia o ochrane údajov (a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách) na všetky svoje služby, bez ohľadu na to, kde sa poskytujú, keďže prísne normy ochrany osobných údajov sa v čoraz väčšej miere vnímajú ako dôležitá konkurenčná výhoda;

31.  vyzýva Komisiu, aby zaktualizovala pravidlá hospodárskej súťaže tak, aby odrážali digitálnu realitu, a preskúmala obchodný model platforiem sociálnych médií a ich prípadné monopolné postavenie, s náležitým zreteľom na skutočnosť, že v tomto prípade nemusí ísť o tradičný monopol, ale skôr o dôsledok osobitosti značky a množstva uchovávaných osobných údajov, a aby prijala opatrenia potrebné na nápravu tejto situácie; vyzýva Komisiu, aby navrhla zmeny európskeho kódexu elektronickej komunikácie, na základe ktorých by sa aj poskytovatelia komunikačných služieb „over-the-top“ museli prepájať s ostatnými , a tak sa potlačil efekt odkázanosti na určitého dodávateľa, čo by bolo v prospech ich používateľov;

32.  žiada Európsky parlament, Komisiu, Radu a všetky ďalšie inštitúcie, agentúry a orgány Európskej únie, aby si overovali, že stránky sociálnych médií a analytické a marketingové nástroje používané na ich príslušných webových sídlach v žiadnom prípade nepredstavujú riziko pre osobné údaje občanov; navrhuje, aby z tohto hľadiska prehodnotili svoje súčasné komunikačné politiky, na základe čoho môžu zvážiť možnosť zatvoriť svoje účty na Facebooku ako nevyhnutnú podmienku ochrany osobných údajov každého jednotlivca, ktorý ich skontaktuje; poveruje vlastné oddelenie komunikácií, aby prísne dodržiavalo usmernenia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k ochrane osobných údajov spracúvaných webovými službami, ktoré poskytujú inštitúcie EÚ(15);

33.  naliehavo žiada Komisiu, aby ukončila patovú situáciu v rokovaniach o nariadení o súkromí a elektronických komunikáciách a dosiahla s Parlamentnom dohodu, ktorou sa nezníži úroveň ochrany, akú v súčasnosti poskytuje smernica o súkromí a elektronických komunikáciách, s cieľom zabezpečiť ochranu práv občanov, najmä práv týkajúcich sa ochrany používateľov pred cieleným oslovovaním;

34.  žiada, aby Komisia vykonávala audit aktivít reklamného priemyslu na sociálnych médiách a aby predložila návrh primeraného právneho predpisu v prípade, že sa príslušné odvetvie a zainteresované strany nedokážu dohodnúť na dobrovoľnom kódexe správania obsahujúcom odrádzajúce opatrenia;

35.  vyzýva orgány pre ochranu osobných údajov na vnútroštátnej a európskej úrovni, aby dôkladne prešetrili Facebook a jeho súčasné praktiky, aby sa tak nový mechanizmus konzistentnosti vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov mohol využiť na poskytnutie primeranej a účinnej európskej odpovede, pokiaľ ide o presadzovanie práva;

36.  vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na riešenie ohrození bezpečnosti sietí a informačných systémov používaných na organizáciu volieb;

37.  zastáva názor, že členské štáty by sa mali spojiť s tretími stranami vrátane médií, online platforiem a poskytovateľov informačných technológií v rámci osvetových aktivít zameraných na zvýšenie transparentnosti volieb a budovanie dôvery vo volebný proces;

38.  zastáva názor, že členské štáty by mali aj za prípadnej podpory Eurojustu urýchlene viesť vyšetrovania údajného zneužitia internetového politického priestoru zahraničnými mocnosťami;

39.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických, Rade Európy a generálnemu riaditeľovi spoločnosti Facebook.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

(3)

Ú. v. EÚ L 207, 1.8.2016, s. 1.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0315.

(5)

ECLI:EU:C:2015:650.

(6)

ECLI:EU:C:2018:37.

(7)

ECLI:EU:C:2018:388.

(8)

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf.

(9)

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053.

(10)

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/answers-from-facebook-to-questions-asked-during-mark-zuckerberg-meeting.

(11)

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/20180604RES04911.pdf.

(12)

Ú. v. EÚ L 45, 17.2.2018, s. 40.

(13)

https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2259369/democracy-disrupted-110718.pdf.

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/07/findings-recommendations-and-actions-from-ico-investigation-into-data-analytics-in-political-campaigns/.

(14)

://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-067_ep_hearing_facebook-cambridge_analytica.pdfhttp.

(15)

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia