Procedure : 2018/2869(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0481/2018

Indgivne tekster :

B8-0481/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0428

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 380kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.172v01-00
 
B8-0481/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))


Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0481/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til artikel 14 i og protokol nr. 12 til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 2, 3, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1) (direktivet om racelighed),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(2),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde(5),

–  der henviser til nedsættelsen i juni 2016 af EU-gruppen på højt plan om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og andre former for intolerance,

–  der henviser til Europarådets resolution af 30. september 2014 om bekæmpelse af nynazistiske arrangementer og højreekstremisme,

–  der henviser til EU's adfærdskodeks om desinformation,

–  der henviser til adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlige hadefulde udtalelser på internettet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 2 i TEU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for alle medlemsstater;

B.  der henviser til, at manglen på seriøse tiltag mod fascistiske og højreekstremistiske bevægelser har åbnet for forekomsten af den aktuelle bølge af fremmedhad i Europa;

C.  der henviser til, at neofascistiske, nynazistiske, racistiske og fremmedfjendske grupper og politiske partier har tilskyndet til had og vold i samfundet mod "påståede fjender";

D.  der henviser til, at kommissæren med ansvar for sikkerhed, Julian King, i sin tale til en mindehøjtidelighed den 22. marts 2017 for angrebene i Bruxelles i 2016 fremhævede den voksende trussel i form af voldelig højreekstremisme og bemærkede, at han ikke var bekendt med en eneste EU-medlemsstat, som ikke var berørt af fænomenet på den ene eller anden måde(6);

E.  der henviser til, at neo-fascistiske og nynazistiske organisationer manifesterer sig i en række forskellige former som beskrevet i Europols rapport om situationen og udviklingen med hensyn til terrorisme i Europa (TESAT) for 2018; der henviser til, at de fleste neofascistiske og nynazistiske organisationer udelukker visse personer eller grupper; der henviser til, at disse organisationer ofte bruger et aggressivt sprog over for minoritetsgrupper og forsøger at retfærdiggøre dette ved at påberåbe sig princippet om ytringsfrihed;

F.  der henviser til, at udbredelsen af hadefuld tale på internettet ofte fører til en stigning i voldshandlinger, bl.a. begået af neofascistiske grupper;

G.  der henviser til, at det i artikel 30 i verdenserklæringen om menneskerettigheder klart fastslås, at intet i erklæringen "kan fortolkes således, at enhver stat, gruppe eller person har ret til at udøve enhver form for aktivitet eller at udføre enhver handling, der tager sigte på at tilintetgøre alle de rettigheder og friheder", der er fastsat heri;

H.  der henviser til, at det i artikel 4 i den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination bekræftes, at dens deltagerstater fordømmer al propaganda og alle organisationer, som bygger på ideer eller teorier om overlegenhed hos en enkelt race eller en persongruppe af en bestemt hudfarve eller etnisk oprindelse;

I.  der henviser til, at fremme af fascisme er forbudt i flere medlemsstater i henhold til deres nationale lovgivning;

J.  der henviser til, at Europols TESAT-rapport 2018 viste næsten en fordobling af antallet af personer, der blev anholdt for højreekstremistiske handlinger i 2017; der henviser til, at den også viste, at racistisk adfærd, autoritarisme, fremmedhad og fjendtlighed over for indvandring er almindeligt forekommende holdninger blandt højreekstremister;

K.  der henviser til, at det i henhold til en nylig rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder om praksis for registrering af og indsamling af data om hadforbrydelser i EU er nødvendigt at indsamle detaljerede og opdelte data om hadforbrydelser – som minimum efter fordomsrelateret bevæggrund og type forbrydelse – for at overvåge effektiviteten af politiets reaktion på fænomenet og for at udarbejde effektive og målrettede politikker;

L.  der henviser til, at politikerne også i stigende grad er mål for højreekstremistiske grupper, der betragter dem som forrædere eller som naive og mener, at de har "ladet det ske"(7);

M.  der henviser til, at fodboldhooligans er en del af den højreekstremistiske scene i mange medlemsstater, men at de er forskellige med hensyn til ideologisk niveau og forbindelser til andre organisationer(8);

1.  fordømmer på det kraftigste og beklager de neofascistiske og nynazistiske organisationers terrorangreb, mord, voldelige fysiske angreb og demonstrationer, der har fundet sted i talrige medlemsstater;

2.  er dybt bekymret over den stigende normalisering af fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance i Den Europæiske Union og er foruroliget over beretninger i visse medlemsstater om hemmelige aftaler mellem politiske ledere, politiske partier og retshåndhævende myndigheder med neofascister og nynazister;

3.  er bekymret over de neofascistiske voldshandlinger, som er rettet mod særlige mindretal såsom sorte europæere/mennesker af afrikansk herkomst, jøder, muslimer, romaer, tredjelandsstatsborgere, LGBTI-personer og personer med handicap;

4.  fordømmer på det kraftigste alle de voldelige angreb begået af neofascistiske grupper mod politikere og medlemmer af politiske partier, som er blevet indberettet i visse medlemsstater;

5.  er dybt bekymret over den straffrihed, som neofascistiske og nynazistiske grupper opererer med i visse medlemsstater, og understreger, at denne følelse af straffrihed sammen med de utilstrækkelige reaktioner fra statens side på disse gruppers voldshandlinger er blandt de årsager, der forklarer den alarmerende stigning i voldshandlinger begået af visse højreekstremistiske organisationer;

6.  erkender, at der er en bekymrende tendens til, at neofascistiske og nynazistiske grupper benytter sig af de sociale medier og internettet til at organisere sig i hele Den Europæiske Union og udbrede ekstremistisk propaganda;

7.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og udbyderne af sociale medier til at bekæmpe udbredelsen af racisme, fascisme og fremmedhad på internettet i samarbejde med de relevante civilsamfundsorganisationer på nationalt og internationalt plan;

8.  opfordrer medlemsstaterne til kraftigt at fordømme og straffe politikeres og offentlige ansattes hadforbrydelser, hadske udtalelser og udpegelse af syndebukke på alle niveauer og i alle typer medier, da de direkte normaliserer og styrker had og vold i samfundet;

9.  beklager dybt, at offentlig radio- og tv-virksomhed i nogle medlemsstater er blevet et eksempel på propaganda for et enkelt politisk parti, som ofte udelukker oppositionen og minoritetsgrupper fra samfundet og endda tilskynder til vold;

10.  opfordrer de resterende medlemsstater til at undertegne og ratificere protokol nr. 12 til den europæiske menneskerettighedskonvention med henblik på at sikre deres borgeres ret til frihed fra enhver form for diskrimination;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre og håndhæve Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af racisme og fremmedhad korrekt;

12.  beklager dybt, at kun 15 medlemsstater opdeler data om hadforbrydelser efter forskellige fordomsrelaterede bevæggrunde(9);

13.  opfordrer medlemsstaterne til at planlægge og yde passende støtte til ofrene for racistiske eller fremmedfjendske forbrydelser og hadforbrydelser;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at oprette enheder til bekæmpelse af hadforbrydelser i politiet;

15.  opfordrer til et fuldstændigt og rettidigt samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder, efterretningstjenester, domstole og civilsamfundsorganisationer i kampen mod fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

16.  opfordrer medlemsstaterne til at fokusere på forebyggelse gennem uddannelse, bevidstgørelse og udveksling af bedste praksis, herunder via netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering;

17.  opfordrer medlemsstaterne til at følge Europarådets henstillinger om bekæmpelse af nynazistiske manifestationer og højreekstremisme;

18.  opfordrer medlemsstaterne, de nationale idrætsforbund og fodboldklubberne til at bekæmpe svøben racisme, fascisme og fremmedhad på fodboldstadioner og i fodboldkulturen ved at fordømme og straffe de ansvarlige og ved at fremme positive oplysningsaktiviteter rettet mod unge fodboldfans i samarbejde med skoler og relevante civilsamfundsorganisationer;

19.  understreger, at en historisk bevidsthed er en af forudsætningerne for at forhindre sådanne forbrydelser i at opstå i fremtiden og spiller en vigtig rolle med hensyn til at oplyse de yngre generationer; påpeger, at en nedtoning af nazistiske forbrydelser er det første skridt i retning af at genskabe ideer fra den periode;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at fordømme og modvirke alle former for benægtelse af holocaust, herunder bagatellisering og minimalisering af nazisternes og deres samarbejdspartneres forbrydelser; påpeger, at sandheden om holocaust ikke må bagatelliseres af den politiske og mediemæssige diskurs;

21.  opfordrer til en fælles kultur af historiebevidsthed, der fordømmer fortidens fascistiske forbrydelser; er dybt bekymret over, at de yngre generationer i Europa og andre steder er stadig mindre bekymrede over fascismen og dermed risikerer at blive indifferente over for nye trusler;

22.  tilskynder medlemsstaterne til at fremme almen uddannelse gennem almindelig kultur om vores samfunds mangfoldighed og vores fælles historie, herunder grusomhederne under Anden Verdenskrig som f.eks. holocaust og den systematiske umenneskeliggørelse af dens ofre over en årrække;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

(2)

EUT L 303 af 2.12.2000, s. 16.

(3)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.

(4)

EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.

(5)

EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1.

(6)

https://www.euractiv.com/section/politics/news/commissioner-warns-of-growing-menace-of-right-wing-terrorism-in-eu/

(7)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_p-p_right_wing_extremism_on_rise_prague_12-13_12_2017_en.pdf

(8)

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_pol_police_prevention_and_countering_of_far-right_and_far-left_extremism_rome_12-13_april_2018_en.pdf

(9)

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik