Процедура : 2018/2869(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0482/2018

Внесени текстове :

B8-0482/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0428

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 544kWORD 61k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.173v01-00
 
B8-0482/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP))


Сурая Пост от името на групата S&D
Ана Миранда, Ернест Уртасун, Бодил Валеро, Тери Райнтке, Ска Келер, Моли Скот Кейто, Жорди Соле, Жозеп-Мария Терикабрас от името на групата Verts/ALE
Елеонора Форенца, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Мари-Пиер Вю, Мари-Кристин Вержиа, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Марина Албиол Гусман, Корнелия Ернст, Сабине Льозинг, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Мартин Ширдеван, Щефан Ек, Малин Бьорк, Анхела Валина, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP))  
B8‑0482/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация,

–  като взе предвид доклада от 27 август 2014 г. на специалния докладчик на ООН относно насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за неизвършване на повторно нарушение,

–  като взе предвид доклада от 9 май 2017 г. на специалния докладчик на ООН относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост,

–  като взе предвид Резолюция 71/179 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2016 г. относно борбата с възхвалата на нацизма, неонацизма и други практики, които допринасят за насърчаване на съвременни форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързани с тях прояви на нетърпимост,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 2, 3, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(1) (Директива за равенството между расите),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(2),

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации(4),

–  като взе предвид създаването през юни 2016 г. на групата на високо равнище на ЕС по въпросите на борбата с расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

–  като взе предвид кодекса за поведение във връзка с дезинформацията,

–  като взе предвид кодекса на поведение във връзка с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че във Всеобщата декларация за правата на човека и в Хартата на ООН са заложени ценности и принципи, които са общи за всички държави членки; като има предвид, че неофашизмът противоречи на тези ценности и принципи;

Б.  като има предвид, че съгласно заложеното в член 2 от ДЕС Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за всички държави членки;

В.  като има предвид, че непредприемането на сериозни мерки срещу фашистките и крайнодесните движения даде възможност за наблюдаваното понастоящем разрастване на ксенофобията в Европа;

Г.  като има предвид, че открито неофашистки, неонацистки, расистки и ксенофобски групи и политически партии подбуждат в обществото омраза и подтикват към насилие срещу „мними врагове“;

Д.  като има предвид, че по данни на Европол(5) на 22 март 2017 г. в изказването си по време на събитие за отбелязване на терористичните нападения в Брюксел през 2016 г. членът на Комисията, отговорен по въпросите за сигурността, г-н Джулиан Кинг, подчерта нарастващата заплаха от насилнически крайнодесен екстремизъм, посочвайки, че не познава нито една държава – членка на ЕС, която да не е засегната по един или друг начин от този феномен. Той спомена по-конкретно извършеното от Брайвик кръвопролитие в Норвегия, убийството на члена на британския парламент Джо Кокс, както и нападенията в цяла Европа над центрове за временно настаняване на търсещи убежище и над джамии, като изтъкна, че това са заплахи за сигурността, за които се съобщава по-малко;

Е.  като има предвид, че неофашистките и неонацистки организации се проявяват в различни форми; като има предвид, че повечето неофашистки и неонацистки организации се позовават на принципа на свобода на словото; като има предвид, че правото на свобода на словото не е абсолютно;

Ж.  като има предвид, че член 30 от Всеобщата декларация за правата на човека ясно посочва, че нищо в декларацията „не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимават с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея“;

З.  като имат предвид, че член 4 от Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация потвърждава, че държавите – страни по Конвенцията, осъждат всяка пропаганда и всички организации, които се основават на идеи или теории за превъзходство на една раса или група лица от един цвят или етнически произход;

И.  като има предвид, че по данни на Европол през 2017 г. се наблюдава почти двойно увеличение на броя на лицата, задържани за крайнодесни екстремистки престъпления(6);

Й.  като има предвид, че при актовете на насилие в Норвегия на 22 юли 2011 г. бяха убити 77 души и 151 ранени;

К.  като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на британския парламент, беше убита жестоко в Бирстал, Обединеното кралство, от човек с крайно десни възгледи, признат за виновен за убийството ѝ на 23 ноември 2016 г. и осъден на доживотен затвор без право на замяна;

Л.  като има предвид, че трима унгарски екстремисти бяха осъдени за убийството на шестима роми, включително малко дете, и за нанасяне на наранявания на редица други лица от ромски произход през 2008 г. и 2009 г.;

М.  като има предвид, че в периода между 2000 и 2006 г. членовете на германската групировка „Националсоциалистически нелегални“ убиха девет имигранти от турски и гръцки произход и една служителка на германската полиция; като има предвид, че парламентарната комисия на германския Бундестаг разкри няколко случая, в които службите за сигурност явно са прикрили информация за групировката, вследствие на което в продължение на години опитите за преустановяване на действията на тази група нямаха успех;

Н.  като има предвид, че съгласно доклада на германската разузнавателна агенция Федерална служба за защита на конституцията, озаглавен „Доклад за 2017 г. относно защитата на Конституцията (Факти и тенденции)“, през 2017 г. в Германия от крайнодесни екстремисти са били извършени 1 054 действия на насилие;

О.  като има предвид, че през 2017 г. Обединеното кралство докладва на Европол за пет осуетени, неуспешни или извършени терористични нападения, за чиито автори се предполага, че са от крайната десница(7);

П.  като има предвид, че в Гърция все още продължава процесът срещу неонацистката партия „Златна зора“, обвинена в създаване на криминална организация и в убийството на Павлос Фисас, както и в извършването на други престъпления, сред които опит за убийство;

Р.  като има предвид, че в Гърция се наблюдава нарастване на броя на нападенията от страна на крайнодесни екстремисти над социални центрове, активисти, членове на парламента, бежанци, мигранти и адвокати, включително срещу адвоката на семейство Фисас; като има предвид, че през 2017 г., посредством интервюта с жертви на насилие, мрежата за записване на расистко насилие Racist Violence Recording Network (RVRN) документира 102 случая на насилие срещу бежанци, имигранти, членове на общността на ЛГБТКИ лицата и техни защитници(8);

С.  като има предвид, че на 21 септември 2018 г. защитникът на правата на ЛГБТКИ Зак Костопулос беше убит брутално в центъра на Атина; като има предвид, че се твърди, че един от обвиняемите принадлежи към крайно десните сили; като има предвид, че Министерство на обществения ред и гръцката полиция наредиха дисциплинарно разследване срещу редица служители на полицията, след като нов видеоматериал разкри действия на насилие, извършени срещу ранен мъж, който лежи неподвижно на земята; като има предвид, че впоследствие редица медии излязоха с дискриминационни и обидни изказвания срещу жертвата, а на мястото на убийството крайно десни групировки демонстрираха, издигайки плакати с лозунги, подбуждащи към хомофобия и насилие(9);

Т.  като има предвид, че в Италия мъж беше осъден на 12 години лишаване от свобода за стрелба по шестима африкански мигранти и раняването им при нападение от расистки подбуди в централния италиански град Мачерата;

У.  като има предвид, че на 3 август 2018 г. антирасистки групи в Италия сигнализираха за увеличаването на случаите на нападения срещу имигранти, след като в рамките на два месеца бяха регистрирани 12 случая на стрелба по имигранти, две убийства и 33 физически нападения(10);

Ф.  като има предвид, че на 21 септември 2018 г. след антифашистка и антирасистка демонстрация в Бари, Италия, привърженици на неофашистка партия „Каса Паунд“ извършиха нападение над група активисти, в т.ч. Елеонора Форенца, член на ЕП, и нейния сътрудник Антонио Перило, които претърпяха сериозни наранявания;

Х.  като има предвид, че задържаните по обвинения за нарушаване на реда в Кемниц в средата на септември 2018 г. седем членове на крайнодясната групировка „Bürgerwehr“ са заподозрени в създаването на терористична организация, наречена „Революция Кемниц“; като има предвид, че по данни на федералната прокуратура, след като са проучили вътрешната кореспонденция на групата, разследващите случая са утежнили обвиненията от създаване на престъпна организация в създаване на терористична организация;

Ц.  като има предвид, че през 2018 г. крайнодесни групировки извършиха серия от нападения във Франция, например на 16 март срещу самоуправляващо се училище в Париж, на 3 април срещу Юридическия факултет на Монпелие, на 7 април в университета Толбиак в Париж, на 22 април, за възпиране на мигранти в Алпите да стигнат до Франция, а на 5 октомври – срещу НПО за издирване и спасяване в Средиземно море „SOS Méditerranée“;

Ч.  като има предвид, че на 7 декември 2017 г. във Франция петима членове на движението „Generation Identitaire“ бяха осъдени за подбуждане към расова и религиозна омраза(11); като има предвид, че на 24 юни 2018 г. 10 членове на крайно дясната групировка „Action des Forces Opérationnelles“ (AFO) бяха задържани за планиране на серия от нападения, насочени срещу членовете на мюсюлманската общност(12); като има предвид, че на 14 септември 2018 г. двама бивши представители на движението скинхед бяха признати за виновни за убийството на Клемент Мерик, млад студент и антифашистки активист, убит през юни;

Ш.  като има предвид, че френската разузнавателна служба изрази загриженост относно увеличаващия се брой на членове на въоръжените сили и силите на правоприлагащите органи, които се присъединяват към крайно десни използващи насилие групи(13);

Щ.  като има предвид, че по време на президентските избори през 2017 г. лица, свързани с крайнодесни групировки, включително Action Française, бяха планирали терористично нападение срещу редица френски политици и джамии; като има предвид, че бяха отправени многократни искания за разпореждания за затваряне на помещенията на „Action Française“; като има предвид, че по-голямата част от членовете на групата бяха най-напред в редиците на партията на Националния фронт(14);

АА.  като има предвид, че понастоящем в Испания 12 членове на неонацистката организация Hogar Social Madrid са обект на разследване за подбуждане към омраза; като има предвид, че членове на испанските фашистки групировки Falge, Alianza Nacional и Democracia Nacional бяха задържани и осъдени от Върховния съд в Испания, след като през 2013 г. по време на чествания по случай Националния ден на Каталония извършиха нападение над Културния център Бланкерна в Мадрид; като има предвид, че през 2016 г. антирасистката НПО „SOS Racismo“ документира 309 случая на ксенофобско насилие(15); като има предвид, че председателят на тази организация е получавал смъртни заплахи, след като е подал сигнали за тези случаи и е осъдил липсата на ефективни механизми за разобличаване на тези престъпления;

АБ.  като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко – образувание, което възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата престъпления, както и от семейството на Франко, в няколко престъпления, за които биха могли да бъдат осъдени на до 13 години затвор, за извършването на мирно и символично действие, включващо разпростиране на два големи плаката от имението Пасо-де-Мейрас, с които публичните органи се призовават да се намесят, за да се възстанови собствеността на гражданите на Галисия върху това имущество;

АВ.  като има предвид, че неонацисткото движение „Скандинавското движение за съпротива“ организира редовно събирания на различни места на Скандинавския полуостров, като скандира лозунги и развява зелено-белите знамена на организацията; като има предвид, че редица членове на „Скандинавското движение за съпротива“ са осъдени за насилствени нападения над граждани и служители на полицията; като има предвид, че един от лидерите на „Скандинавското движение за съпротива“ е бил осъден за извършване на насилствено нападение по време на проява на Евровизия, организирана от RFSL, шведската федерация за правата на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и куиър лица; като има предвид, че в Алмедален членове на „Скандинавското движение за съпротива“ нападнаха три жени с флаг на дъгата;

АГ.  като има предвид, че в Швеция се наблюдава нарастване на броя на насилствените нападения от страна на крайнодесни групи и лица; като има предвид, че през 2015 г. многобройните палежи на приемни центрове за бежанци принудиха шведското правителство да не издава местонахождението на сградите, предназначени за настаняване на бежанци;

АД.  като има предвид, че в доклад, публикуван на 15 май 2018 г.(16), Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта (ЕКРН), създадена от Съвета на Европа, изрази тревога по повод на надигането на крайнодесен екстремизъм и неофашизъм в Хърватия;

АЕ.  като има предвид, че понастоящем в Европейския парламент са представени открито расистки, ксенофобски и демонстриращи нетърпимост политически партии, които разпространяват омраза по време на различните заседания на Парламента и извън тях;

АЖ.  като има предвид, че всяка година на 16 март хиляди хора се събират в Рига на Деня на латвийските легионери, за да почетат паметта на латвийците, служили във „Вафен-СС“;

АЗ.  като има предвид, че видеозапис на въоръжена милиция в Словения, публикуван в социалните мрежи, доведе неотдавна до задържането на Андрей Шишко, бивш кандидат за президент и лидер на крайнодясното движение „Обединена Словения“, който във видеозаписа може ясно да бъде разпознат като ръководител на групата;

АИ.  като има предвид, че в речта си на 21 юни 2017 г. унгарският министър-председател Виктор Орбан възхвали нацисткия колаборационист Миклош Хорти като „изключителен държавник“;

АЙ.  като има предвид, че срещу членът на парламента Сесил Киенге е заведено дело от страна на италианската партия „Лига“ затова, че партията е била окачествена като расистка;

АК.  като има предвид, че на 25 октомври 2017 г. в рамките на гражданско дело, заведено от българските журналисти Кремена Будинова и Огнян Исаев, районен съд в България осъди българския заместник министър-председател Валери Симеонов за изказвания, проповядващи вражда и омраза срещу ромите;

АЛ.  като има предвид, че на 4 септември 2018 г. председателят на украинския парламент Андрей Парубий заяви по телевизията, че Адолф Хитлер е бил велика личност, упражнявала пряка демокрация; като има предвид, че от началото на 2018 г. C14 и други крайнодесни групи като свързаните с „Азов“  „Национални дружини“, „Десен сектор“, „Карпатска Сич“ и др. са извършили неколкократно нападения срещу групи роми, антифашистки демонстрации, заседания на общински съвети, проява, организирана от „Амнести Интернешънъл“, художествени изложби, прояви на ЛГБТКИ лица и активисти в областта на околната среда; като има предвид, че Министерството на младежта и спорта на Украйна финансира неонацистката организация С14 за популяризиране на „националните проекти за патриотично образование“ в страната; като има предвид, че „Амнести Интернешънъл“ предупреди, че „Украйна потъва в хаос на безконтролно насилие, породено от радикални групировки и тяхната пълна безнаказаност. На практика никой в страната не може да се чувства сигурен при тези условия.“(17);

1.  категорично осъжда и изразява съжаление за терористичните нападения, убийства, насилствени физически нападения както и шествия от неонацистки организации в различни държави членки;

2.  изразява дълбока загриженост по повод на зачестяващото превръщане в нормално явление на фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост в Европейския съюз, както и тревога във връзка със сведенията за тайни договорености в някои държави членки между политически лидери, политически партии и правоприлагащи органи с неофашисти и неонацисти;

3.  припомня ужасяващите последици от нацизма и фашизма в Европа;

4.  призовава държавите членки да разгледат възможността за отнемане на всички официални отличия, присъдени на неофашисти;

5.  изразява особена тревога по повод на неофашисткото насилие, насочено към конкретни малцинства, като например чернокожи европейци/лица от африкански произход, евреи, мюсюлмани, роми, граждани на трети държави, ЛГБТКИ лица, хора с увреждания, бездомни хора и феминистки;

6.  изразява дълбока загриженост във връзка с използването от страна на неофашистки партии и движения на понятието „идеология на ролите на мъжете и жените“ с цел да се насърчават насилието и омразата спрямо феминистичното движение, като в същото време се създава погрешно разбиране на истинското значение на феминизма, което се основава на равенство и права;

7.  подчертава, че насилието, извършвано от неофашистки групировки в Европа, се съпровожда от увеличаване на антидемократични мерки, ограничения на правата, преследване и криминализация на дейността и на усилията на социалните движения, синдикатите и прогресивните и демократични сили;

8.  припомня, че фашистката идеология и нетърпимостта винаги са свързани с посегателство срещу самата демокрация;

9.  изразява дълбока загриженост по повод на безнаказаността на действията на неофашистки и неонацистки групи в някои държави членки и подчертава, че това чувство за безнаказаност е сред причините, които обясняват обезпокоителното нарастване на проявите на насилие от страна на някои крайнодесни организации;

10.  счита, че някои от основните причини за подема на неофашистката идеология и неофашистките групировки са следните: политиките, които оказват неблагоприятно влияние върху социално-икономическото положение на работниците и на населението и засилването на социалното неравенство, неспазването на международното право и на Устава на ООН, разпространението на расистки и ксенофобски идеи в официални политики, по-специално в ЕС;

11.  счита, че демокрацията, толерантността, културата и солидарността представляват основата за стабилно съжителство и за укрепване на приятелските връзки между държавите и народите в Европа;

12.  потвърждава тревожната тенденция неофашистки и неонацистки групи да използват социалните медии и интернет за организиране и разработване на стратегии в целия Европейски съюз;

13.  категорично осъжда нападението, извършено от фашистките отряди на „Каса Паунд“ над Елеонора Форенца, член на ЕП, нейния сътрудник, Антонио Перило, и други участници в антифашистката демонстрация, проведена в Бари, Италия на 21 септември 2018 г.;

14.  изисква от гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени пред съда, независимо дали са цивилни или служители на полицията; настоятелно призовава гръцките органи незабавно да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че полицейските служители спазват законите по всяко време;

15.  приветства съдебното решение във Финландия за забрана на „Скандинавското движение за съпротива“;

16.  приветства факта, че германският Бундесрат се обърна към най-висшата съдебна инстанция на Германия с искане за забрана на финансирането на крайнодясната Националдемократическа партия;

17.  приветства решението на испанския Конгрес на депутатите да приеме предложение за преместване на тленните останки на Франсиско Франко от гроба му във военния мемориал, известен като „Долината на падналите“ – място за поклонничество на крайнодесните; призовава испанските органи да премахнат ефективно всички останали символи или паметници, които възхваляват военния бунт, гражданската война и диктатурата на Франко, а тези, които не могат да бъдат отстранени – да бъдат поставени в подходящ контекст и да бъдат тълкувани повторно, за да могат да допринасят за обществената осведоменост и да напомнят за миналото;

18.  призовава държавите членки решително да осъждат и санкционират престъпленията от омраза, словото на омразата и търсенето на изкупителни жертви от страна на политици и държавни служители на всички равнища и във всички видове медии, тъй като те пряко засилват омразата и насилието в обществото и ги превръщат в нормално явление;

19.  призовава държавите членки да предприемат допълнителни мерки за предотвратяване, осъждане и противодействие на изказвания, проповядващи вражда и омраза, и на престъпления от омраза;

20.  призовава държавите членки да разследват и преследват по съдебен ред престъпленията от омраза и да обменят най-добри практики за идентифициране и разследване на престъпленията от омраза, включително тези, които са конкретно мотивирани от различни форми на ксенофобия;

21.  призовава държавите членки да предвидят и предоставят адекватна правна, психологическа и материална подкрепа за жертвите на расистки или ксенофобски престъпления и престъпления от омраза, както и закрила на всички свидетели срещу извършителите, независимо дали те са цивилни или служители на полицията;

22.  призовава държавите членки да създадат звена за борба с престъпленията от омраза в полицейските сили; призовава полицейските сили да гарантират, че техният персонал няма да участва под каквато и да е форма в расистки, ксенофобски или дискриминационни действия, както и че всяко такова деяние се разследва и отговорните за него се изправят пред правосъдието;

23.  призовава Комисията и държавите членки да се борят срещу изказвания, проповядващи вражда и омраза, и престъпления от омраза и за тясно сътрудничество между държавите членки и организациите на гражданското общество за идентифициране на изказвания, проповядващи вражда и омраза, и на престъпления от омраза, както и за борба с тях;

24.  подкрепя, приветства и призовава за защита на общностни групи и организации на гражданското общество, които се борят с фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

25.  призовава за консолидирано законодателство на ЕС за борба с дискриминацията, включително за транспонирането/прилагането на действащото законодателство и приемането на ново законодателство, включително Директивата за равното третиране;

26.  припомня, че Рамковото решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право предвижда правно основание за налагане на санкции на юридически лица, които публично подстрекават към насилие или омраза срещу малцинствена група; припомня, че тези санкции са следните: лишаване от право на ползване на държавно подпомагане, лишаване от право на упражняване на търговска дейност, поставяне под съдебен надзор и издаване на нареждане за ликвидация; припомня, че Рамковото решение на Съвета трябваше да бъде изпълнено от държавите членки до 28 ноември 2010 г.;

27.  настоятелно призовава Комисията да актуализира своя доклад от 2014 г. относно прилагането на посоченото по-горе Рамково решение на Съвета и да започне процедура за нарушение срещу онези държави членки, които не спазват разпоредбите на решението;

28.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират спазването от своя страна на разпоредбите на Рамковото решение на Съвета, да се противопоставят на организациите, които разпространяват изказвания, проповядващи вражда и омраза и насилие в публични пространства и онлайн, като налагат санкциите, установени с Рамковото решение на Съвета, а така също ефективно да забраняват неофашистки и неонацистки групировки, както и всяка друга фондация или асоциация, която възхвалява и величае нацизма и фашизма, като същевременно зачитат вътрешния правен ред и националната юрисдикция;

29.  призовава за планове за действие срещу фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

30.  призовава за пълноценно и своевременно сътрудничество между правоприлагащите органи, съдебната система и организациите на гражданското общество в борбата срещу фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

31.  призовава държавите членки да си сътрудничат в борбата срещу фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

32.  призовава държавите членки да осигуряват задължително, основано на правата на човека и ориентирано към службите вътрешно обучение за служители на правоприлагащите органи и длъжностните лица в съдебната система на всички равнища,

33.  призовава държавите членки да предоставят задължително обучение за лицата, работещи в сферата на публичното радиоразпръскване и на медиите, за да повишат осведомеността им относно предизвикателствата и дискриминацията, пред които са изправени жертвите на неофашистките и неонацистките организации;

34.  призовава държавите членки да въведат национални програми за напускане на неофашистки и неонацистки групи, за да се помага на отделни лица да напуснат извършващи насилие неофашистки и неонацистки групировки; подчертава, че тези програми следва да надхвърлят рамките на отделните интервенции и да включват дългосрочна подкрепа за лицата, които се борят за намиране на работа, преместване и създаване на нови и безопасни социални мрежи;

35.  подчертава, че осведомеността за историята е една от предпоставките за предотвратяването на такива престъпления в бъдеще и играе важна роля за възпитанието на по-младите поколения; посочва, че омаловажаването на нацистките престъпления е първа стъпка към съживяване на идеите от онази епоха;

36.  призовава за обща култура на памет за миналото, която отхвърля фашистките престъпления от миналото; изразява дълбока загриженост, че по-младите поколения в Европа и на други места се чувстват все по-малко засегнати от историята на фашизма и че следователно съществува опасност да останат безразлични пред новите заплахи;

37.  насърчава държавите членки да поощряват образованието на основните обществени групи относно многообразието на нашето общество, общата ни история, включително зверствата, извършени през Втората световна война, като например Холокоста, и процеса на систематична дехуманизация на жертвите в течение на редица години;

38.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на Съвета на Европа.

 

(1)

OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.

(2)

OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.

(3)

OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

(4)

ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.

(5)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (Доклад за ситуацията и тенденциите в развитието на тероризма в Европейския съюз TESAT 2018), Европол.

(6)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (Доклад за ситуацията и тенденциите в развитието на тероризма в Европейския съюз TESAT 2018), Европол.

(7)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (Доклад за ситуацията и тенденциите в развитието на тероризма в Европейския съюз TESAT 2018), Европол.

(8)

Годишен доклад на RVRN за 2017 г., 28 март 2018 г.

(9)

http://www.eatg.org/news/we-call-on-the-authorities-to-ensure-that-justice-for-zak-kostopoulos-is-done/

(10)

Статия в „Guardian“ от 3 август 2018 г., озаглавена „Warning of ‘dangerous acceleration’ in attacks on immigrants in Italy“.

(11)

Статия в „Le Figaro“ от 20 октомври 2017 г., озаглавена „Poitiers : prison avec sursis pour les «identitaires» qui avaient occupé une mosquée“ (актуализирано на 7 декември 2017 г.).

(12)

Статия в „Le Monde“ of 4 септември 2018 г., озаглавена „Ce que révèle l’enquête sur les projets d’attentats de l’ultradroite visant des musulmans“ (актуализирано на 5 септември 2018 г.).

(13)

Статия в „Mediapart“ от 9 април 2018 г., озаглавена „Forces de l’ordre liées à l’ultra-droite violente: la DGSI s’inquiète“.

(14)

Статия в „Le Figaro“ от 18 октомври 2017 г., озаглавена „Visé par un projet d’attentat, Mélenchon veut des sanctions contre l’Action française“ (актуализирано на 19 октомври 2017 г.).

(15)

Доклад на „SOS Racismo“ за 2016 г.

(16)

Доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта (ЕКРН) на Съвета на Европа относно Хърватия (Пети мониторингов цикъл), 15 май 2018 г.

(17)

Публикация в блог на Атлантическия съвет от 20 юни 2018 г.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност