Postup : 2018/2869(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0482/2018

Předložené texty :

B8-0482/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0428

NÁVRH USNESENÍ
PDF 405kWORD 58k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.173v01-00
 
B8-0482/2018

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))


Soraya Post za skupinu S&D
Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE
Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie‑Pierre Vieu, Marie‑Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))  
B8‑0482/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro prosazování pravdy, spravedlnosti, odškodňování a záruk proti recidivě ze dne středa 27. srpna 2014,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o soudobých formách rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a souvisejících podobách nesnášenlivosti ze dne 9. května 2017,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 71/179 ze dne 19. prosince 2016 o boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných praktik, které přispívají k podněcování soudobých forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na články 2, 3, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(1) (směrnice o rasové rovnosti),

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(2),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací(4),

–  s ohledem na zřízení skupiny EU na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti, k němuž došlo v červnu 2016,

–  s ohledem na kodex chování EU v oblasti dezinformace,

–  s ohledem na kodex chování v oblasti boje proti nezákonným nenávistným výrokům on-line,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že hodnoty a zásady zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv a Chartě Organizace spojených národů jsou společné pro všechny členské státy; vzhledem k tomu, že neofašismus je v rozporu s těmito hodnotami a zásadami;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 2 Smlouvy o EU je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné všem členským státům;

C.  vzhledem k tomu, že nedostatek seriózních kroků proti fašistickým a krajně pravicovým hnutím umožnila současný nárůst xenofobie v Evropě;

D.  vzhledem k tomu, že neofašistické, neonacistické a xenofobní skupiny a politické strany podněcují ve společnosti k nenávisti a násilí vůči „údajným nepřátelům“;

E.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Europolu(5) komisař pro bezpečnostní unii Sir Julian King při svém projevu na akci dne 22. března 2017 u příležitosti vzpomínky na útoky v Bruselu v roce 2016 poukázal na rostoucí hrozbu pravicového násilného extremismu a uvedl, že neví o jediném členském stát EU, který by tímto jevem nebyl nějakým způsobem zasažen, přičemž zejména jmenoval masakr spáchaný Andersem Breivikem v Norsku, zavraždění britské poslankyně Jo Coxové a útoky na azylová střediska a mešity v Evropě s cílem zdůraznit to, co sám nazval „méně často uváděnou“ hrozbou pro bezpečnost;

F.  vzhledem k tomu, že neofašistické a neonacistické organizace mají mnoho různých podob; vzhledem k tomu, že většina neofašistických a neonacistických organizací se dovolává svobody projevu; vzhledem k tomu, že právo na svobodu projevu není absolutní;

G.  vzhledem k tomu, že článek 30 Všeobecné deklarace lidských práv jasně stanoví, že „nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených“;

H.  vzhledem k tomu, že článek 4 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace potvrzuje, že státy, které jsou jejími smluvními stranami, odsuzují jakoukoliv propagaci a všechny organizace založené na myšlenkách a teoriích nadřazenosti jedné rasy nebo skupiny osob jedné pleti nebo etnického původu;

I.  vzhledem k tomu, že Europol v roce 2017 zaznamenal téměř dvojnásobný počet osob zatčených za trestné činy s podtextem pravicového extremismu(6);

J.  vzhledem k tomu, že dne 22. července 2011 bylo při útocích v Norsku zabito 77 lidí a 151 jich bylo zraněno;

K.  vzhledem k tomu, že dne 16. června 2016 byla v Birstallu ve Spojeném království brutálně zavražděna poslankyně britského parlamentu Jo Coxová, a to člověkem krajně pravicového smýšlení, který byl dne 23. listopadu z vraždy usvědčen a odsouzen k doživotnímu vězení;

L.  vzhledem k tomu, že tři maďarští ozbrojenci byli odsouzeni na doživotí za zabití šesti Romů, včetně jednoho malého dítěte, a za zranění několika dalších v letech 2008 a 2009;

M.  vzhledem k tomu, že členové Národně-socialistického podzemí (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU) v letech 2000 až 2006 zavraždili devět imigrantů narozených v Turecku a  v Řecku a rovněž německou policistku; vzhledem k tomu, že parlamentní výbor německého Spolkového sněmu odhalil několik případů, kdy bezpečnostní složky patrně tajili své poznatky o skupině, což vedlo k tomu, že činnosti této skupiny nebyly po léta zastaveny;

N.  vzhledem k tomu, že podle zprávy s názvem „2017, Zpráva o ochraně Ústavy (fakta a trendy)“ vypracované německou zpravodajskou službou Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bylo v roce 2017 v Německu spácháno 1 054 činů extrémně pravicového násilí;

O.  vzhledem k tomu, že Spojené království v roce 2017 Europolu nahlásilo pět zmařených, neúspěšných či dokončených teroristických útoků přisuzovaných krajně pravicovým jednotlivcům(7);

P.  vzhledem k tomu, že v Řecku stále probíhá soudní řízení s neonacistickou stranou Zlatý obžalovanou z toho, že se jedná o zločinné spolčení, a, kromě dalších trestných činů zahrnujících i pokus o vraždu, i z vraždy Pavlose Fyssase;

Q.  vzhledem k tomu, že Řecko zaznamenalo nárůst útoků krajní pravice proti sociálním centrům, aktivistům, poslancům, uprchlíkům, migrantům a právníkům, a to včetně útoku na právníka rodiny Pavlose Fyssase; vzhledem k tomu, že síť Racist violence recording network (RVRN) v roce 2017 prostřednictvím rozhovorů s oběťmi zaznamenala 102 případů násilí proti uprchlíkům, imigrantům, příslušníkům LGBTQI komunity a jejich zastánců(8);

R.  vzhledem k tomu, že dne 21. září 2018 byl v centru Atén brutálně zavražděn LGBTQI aktivista Zak Kostopoulos; vzhledem k tomu, že jeden z obviněných je údajně napojen na extrémní pravici; vzhledem k tomu, že Ministerstvo veřejného pořádku a řecká policie nařídily disciplinární vyšetřování několika policistů poté, co nové video odhalilo násilí páchané na nehybně ležícím zraněném muži; vzhledem k tomu, že několik sdělovacích prostředků se diskriminačně a urážlivě vyjadřovalo o oběti po jejím úmrtí a extrémně pravicové skupiny na místě úmrtí demonstrovaly s homofobními a násilnými hesly(9);

S.  vzhledem k tomu, že byl odsouzen Ital k 12 letům odnětí svobody za postřelení a zranění šesti afrických migrantů v rasově motivovaném útoku ve středoitalském městě Macerata;

T.  vzhledem k tomu, že dne 3. srpna 2013 upozornily protirasistické skupiny v Itálii na prudký nárůst počtu útoků na imigranty, kdy bylo během dvou měsíců zaznamenáno 12 případů střelby, dvě vraždy a 33 fyzických napadení(10);

U.  vzhledem k tomu, že dne 21. září 2018 ozbrojenci z neofašistické strany CasaPound po protifašistické a protirasistické demonstraci v italském Bari zaútočili na skupinu aktivistů, jejíž součástí byla poslankyně Evropského parlamentu Eleonora Forenzová a její asistent Antonio Perillo, který utrpěl vážná zranění;

V.  vzhledem k tomu, že sedm členů krajně pravicové skupiny „domobrany“ zatčených polovině září 2018 pro rušení veřejného klidu bylo nedávno zatčeno kvůli podezření z vytvoření teroristické organizace, která si říká Revolution Chemnitz; vzhledem k tomu, že podle federálních státních zástupců po přezkoumání interní komunikace skupiny vyšetřovatelé překvalifikovali obvinění z trestného činu na čin teroristický;

W.  vzhledem k tomu, že krajně pravicové skupiny provedly v roce 2018 řadu útoků ve Francii, například 16. března proti samostatně řízené střední škole v Paříži, 3. dubna proti právnické fakultě v Montpellier, 7. dubna proti Centru Tolbiac univerzity v Paříži, 22. dubna s cílem zabránit migrantům v Alpách dojít do Francie a 5. října proti nevládní organizaci SOS Méditerranée, která v moři pátrá po uprchlících a zachraňuje je;

X.  vzhledem k tomu, že ve Francii bylo dne 7. prosince 2017 pět příslušníků hnutí Génération Identitaire usvědčeno z podněcování k rasové a náboženské nenávisti(11); vzhledem k tomu, že dne 24. června 2018 bylo zatčeno 10 členů krajně pravicové skupiny Action des Forces Opérationnelles (AFO) kvůli plánování série útoků na členy muslimské komunity(12); vzhledem k tomu, že dne 14. září 2018 byli dva bývalí skinheadi shledáni vinnými z vraždy Clémenta Mérica, mladého studenta a aktivisty proti fašismu, který byl zavražděn v červnu;

Y.  vzhledem k tomu, že francouzská zpravodajská služba vyjádřila obavu z rostoucího počtu členů vojenských složek a donucovacích orgánů, kteří se přidávají ke krajně pravicovým násilným skupinám(13);

Z.  vzhledem k tomu, že jednotlivci napojení na krajně pravicové skupiny, včetně Action Française, plánovali teroristický útok na řadu francouzských politiků a mešit během prezidentských voleb v roce 2017; vzhledem k opakovaným žádostem o uzavření prostor Action Française; vzhledem k tomu, že většina členů skupiny nejprve vstoupila do strany Front National(14);

AA.  vzhledem k tomu, že ve Španělsku je v současné době vyšetřováno 12 členů neonacistické organizace Hogar Social Madrid pro podněcování k nenávisti; vzhledem k tomu, že členové španělských fašistických skupin Falange, Alianza Nacional a Democracia Nacional byli zatčeni a španělským Nejvyšším soudem odsouzeni po útocích na kulturní středisko Blanquerna v Madridu během oslav národního dne Katalánska v roce 2013; vzhledem k tomu, že protirasistická nevládní organizace SOS Racismo v roce 2016 zdokumentovala 309 případů xenofobního násilí(15); vzhledem k tomu, že řediteli této organizace bylo po oznámení těchto případů vyhrožováno smrtí a že tento odsoudil nedostatek účinných mechanismů pro nahlášení těchto trestných činů;

AB.  vzhledem k tomu, že nadace Fundación Nacional Francisco Franco, která oslavuje diktátorský režim a jeho zločiny, a rodina Franciska Franca obvinily 19 osob z několika trestných činů, které by mohly vést až ke 13 letům odnětí svobody, v návaznosti na poklidnou a symbolickou akci, která zahrnovala rozvinutí dvou velkých transparentů z rezidence Pazo de Meirás vyzývajících veřejné orgány, aby zasáhly a navrátily tuto nemovitost obyvatelům Galicie;

AC.  vzhledem k tomu, že neonacistické hnutí Nordic Resistance Movement (NMR) pravidelně pořádá shromáždění napříč Skandinávií a vyvolává slogany a mává zeleno-bílými vlajkami organizace; vzhledem k tomu, že několik členů NMR bylo odsouzeno pro násilné útoky na civilisty a policii; vzhledem k tomu, že jeden z vůdčích představitelů NMR byl odsouzen za násilný útok na party Eurovision, kterou pořádala organizace RFSL, Švédská federace za práva leseb, gayů, bisexuálů a transgender a queer osob; vzhledem k tomu, že příslušníci NMR napadli tři ženy s duhovou vlajkou v Almedalenu;

AD.  vzhledem k tomu, že ve Švédsku narůstá počet násilných útoků krajně pravicových skupin a jednotlivců; vzhledem k tomu, že četné žhářské útoky na střediska pro přijímání uprchlíků vedly k tomu, že švédská vláda v roce 2015 zatajila umístění budovy vyčleněné na ubytování uprchlíků;

AE.  vzhledem k tomu, že Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) zřízená Radou Evropy, ve zprávě zveřejněné dne 15. května 2018(16) vyjádřila znepokojení nad rozmachem pravicového extremismu a neofašismu v Chorvatsku;

AF.  vzhledem k tomu, že v Evropském parlamentu jsou v současné době zastoupeny otevřeně rasistické, xenofobní a netolerantní politické strany, které šíří nenávist během různých zasedání Parlamentu i mimo ně;

AG.  vzhledem k tomu, že v lotyšské Rize se každoročně dne 16. března shromažďují tisíce lidí na oslavu dne lotyšských legionářů, aby uctili legionáře, kteří sloužili v ozbrojených složkách SS;

AH.  vzhledem k tomu, že video ozbrojené milice ve Slovinsku umístěné na sociálních sítích nedávno vedlo k zatčení bývalého kandidáta na prezidenta a vedoucího krajně pravicového hnutí Zedinjena Slovenija (Jednotné Slovinsko) Andreje Šiška, který byl jasně identifikovatelný jako vedoucí skupiny na videu;

AI.  vzhledem k tomu, že maďarský premiér Viktor Orbán ve svém projevu dne 21. června 2017 oslavoval kolaboranta s nacisty Miklóse Horthyho jako „výjimečného státníka“;

AJ.  vzhledem k tomu, že poslankyni Evropského parlamentu Cécile Kyengeovou zažalovala italská politická strana Lega (Liga) za to, že ji nazvala rasistickou;

AK.  vzhledem k tomu, že místopředseda vlády Bulharska Valeri Simeonov byl dne 25. října 2017 krajským soudem v Bulharsku odsouzen v občanskoprávním řízení za nenávistný verbální projev vůči Romům na základě žaloby bulharských novinářů Kremeny Budinové a Ognyana Isaeva;

AL.  vzhledem k tomu že mluvčí ukrajinského parlamentu Andrey Parubiy dne 4. září 2018 v televizi uvedl, že Adolf Hitler byl „skvělá osobnost, která praktikovala přímou demokracii“; vzhledem k tomu, že od počátku roku 2018 skupina C14 a další krajně pravicové skupiny na Ukrajině, jako národní milice spojené s regimentem Azov, Pravý sektor, Karpatská Sič a další, několikrát zaútočily na Romy a také na protifašistické demonstrace, zasedání zastupitelstva měst, akci pořádanou Amnesty International, umělecké výstavy, akce LGBTIQI a na ochránce životního prostředí; vzhledem k tomu, že ukrajinské Ministerstvo mládeže a sportu financuje neonacistickou skupinu C14, aby propagovala „národní vlastenecké vzdělávací projekty“ v zemi; vzhledem k tomu, že Amnesty International varovala, že „Ukrajina se potápí do chaosu nekontrolovaného násilí kvůli radikálním skupinám a jejich absolutní beztrestnosti. Prakticky nikdo v zemi se za těchto okolností nemůže cítit bezpečně.“(17),

1.  silně odsuzuje teroristické útoky, vraždy, násilné fyzické útoky a pochody neofašistických a neonacistických organizací, k nimž dochází v různých členských státech, a vyjadřuje nad nimi své politování;

2.  je silně znepokojen tím, že fašismus, rasismus, xenofobie a jiné formy nesnášenlivosti v Evropské unii se stávají normálními, a je znepokojen zprávami z některých členských států o vzájemné shodě vedoucích politických představitelů, politických stran a donucovacích orgánů s neofašisty a neonacisty;

3.  připomíná hrozivé následky nacismu a fašismu v Evropě;

4.  vyzývá členské státy, aby zvážily odebrání všech oficiálních poct udělených neofašistům;

5.  je obzvlášť znepokojen neofašistickým násilím, které cílí na konkrétní skupiny, jako jsou černošští Evropané / osoby afrického původu, židé, muslimové, Romové, příslušníci třetích zemí, osoby LGBTQI, osoby se zdravotním postižením, bezdomovci a feministky;

6.  je hluboce znepokojen tím, že neofašistické strany a hnutí používají termín „genderová ideologie“, který má podporovat násilí a nenávist proti feministickému hnutí a zároveň vyvolávat špatné chápání skutečného významu feminismu, který je založený na rovnosti a právech;

7.  zdůrazňuje, že násilí páchané neofašistickými skupinami v Evropě je doprovázeno nárůstem protidemokratických opatření, omezování práv, pronásledování kriminalizace akcí a bojů sociálních hnutí, odborových svazů a pokrokových a demokratických sil;

8.  připomíná, že fašistická ideologie a nesnášenlivost je vždy spojována s útokem na demokracii jako takovou;

9.  je hluboce znepokojen beztrestností, s níž neofašistické a neonacistické skupiny operují v některých členských státech, a zdůrazňuje, že tento pocit beztrestnosti je jedním z důvodů znepokojivého nárůstu násilných činů některých krajně pravicových organizací;

10.  má za to, že mezi hlavní příčiny rozmachu neofašistické ideologie a skupin patří: politiky, které negativně ovlivňují socioekonomické postavení pracujících a občanů a nárůst sociálních nerovností, nedodržování mezinárodních právních předpisů a Charty OSN, šíření rasistických a xenofobních myšlenek do oficiálních politik, a to zejména v EU;

11.  má za to, že demokracie, tolerance, kultura a solidarita představují základ pro zdravé soužití a posilování přátelských vazeb mezi státy a obyvateli Evropy;

12.  uznává znepokojivý trend, kdy neofašistické a neonacistické skupiny využívají sociální média a internet pro svou organizaci a tvorbu strategií napříč Evropskou unií;

13.  silně odsuzuje útok fašistické skupiny CasaPound proti poslankyni EP Eleonoře Forenzové, jejímu asistentovi Antoniu Perillovi a dalším, kteří se účastnili protifašistické a protirasistické demonstrace dne 21. září 2018 v italském Bari;

14.  požaduje, aby řecká policie plně prošetřila zavraždění Zaka Kostopoulose a špatné zacházení s ním, a aby tak předala spravedlnosti všechny odpovědné osoby, ať civilisty, či policisty; naléhavě vyzývá řecké orgány, aby okamžitě podnikly všechny potřebné kroky k zajištění toho, aby policisté za všech okolností dodržovali zákony;

15.  vítá rozhodnutí soudu ve Finsku zakázat hnutí Nordic Resistance Movement;

16.  vítá skutečnost, že německá Spolková rada vyzvala německý Nejvyšší soud, aby zakázal financování krajně pravicové Národně-demokratické strany;

17.  vítá rozhodnutí španělského národního shromáždění přijmout usnesení o přemístění ostatků Fransisca Franca z hrobky ve válečném památníku známém jako Údolí padlých, které je poutním místem krajní pravice; vyzývá španělské orgány, aby účinně odstranily všechny zbývající symboly nebo památníky oslavující vojenské povstání, občanskou válku a Francovu diktaturu a požaduje, aby ty, které odstraněny být nemohou, byly řádně uvedeny do kontextu a znovu interpretovány, a mohly tak přispět k povědomí veřejnosti a připomínání minulosti;

18.  vyzývá členské státy, aby tvrdě odsoudily a stíhaly trestné činy z nenávisti, nenávistné výroky a hledání obětních beránků ze strany politiků na všech úrovních a ve všech typech médií, jelikož přímo normalizují a posilují nenávist a násilí ve společnosti;

19.  vyzývá členské státy, aby přijaly další opatření k předcházení nenávistným výrokům a trestným činům z nenávisti a boji proti nim;

20.  vyzývá členské státy, aby vyšetřovaly a stíhaly trestné činy z nenávisti a aby sdílely osvědčené postupy pro odhalování a vyšetřování těchto trestných činů, a to včetně těch motivovaných zejména různými formami xenofobie;

21.  vyzývá členské státy, aby zavedly a poskytly odpovídající právní, psychologickou a hmotnou podporu obětem rasových, nenávistných a xenofobních trestných činů a ochranu všech svědků proti pachatelům, ať jsou jimi civilisté či příslušníci policie;

22.  vyzývá členské státy, aby v policejních složkách zřídily jednotky pro boj s trestnými činy z nenávisti; vyzývá policejní složky, aby zajistily, aby se jejich pracovníci nezapojovali do žádného druhu rasistického, xenofobního nebo diskriminačního činu, a v případě, že k tomu dojde, aby toto bylo prošetřeno a odpovědné osoby předány spravedlnosti;

23.  vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly proti nenávistným výrokům a trestným činům z nenávisti, a k úzké spolupráci mezi členskými státy a organizacemi občanské společnosti na identifikaci nenávistných výroků a trestných činů z nenávisti a boji proti nim;

24.  podporuje a oceňuje ochranu komunitních skupin a organizací občanské společnosti, které bojují proti fašismu, rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti, a vyzývá k jejich ochraně;

25.  požaduje konsolidované právní předpisy EU proti diskriminaci, a to včetně provedení současných právních předpisů, a přijímání nových právních předpisů, včetně směrnice o rovném zacházení;

26.  připomíná, že rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva stanoví právní základ pro ukládání trestů právnickým osobám, které veřejně podněcují k násilí nebo nenávisti proti menšině; připomíná, že tresty jsou následující: zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody, zákaz provozování obchodních činností, uložení soudního dohledu a vydání rozhodnutí o zrušení; připomíná, že uvedené rámcové rozhodnutí Rady měly členské státy provést do 28. listopadu 2010.

27.  naléhavě vyzývá Komisi, aby aktualizovala svoji zprávu z roku 2014 o provádění výše uvedeného rámcového rozhodnutí Rady a zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti těm členským státům, které nesplnily ustanovení rozhodnutí;

28.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily soulad s ustanoveními tohoto rámcového rozhodnutí Rady, bojovaly proti organizacím, které šíří nenávistné výroky a násilí ve veřejném prostranství a on-line, a to tím, že budou ukládat sankce stanovené rámcovým rozhodnutím Rady a účinně zakazovat neofašistické a neonacistické skupiny a jakékoliv další nadace či sdružení, které velebí a oslavují nacismus a fašismus, přičemž budou dodržovat vnitrostátní právní pořádek a pravomoci;

29.  požaduje vnitrostátní akční plány proti fašismu, rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti;

30.  vyzývá k plné a včasné spolupráci donucovacích orgánů, soudních orgánů a organizací občanské společnosti v boji proti fašismu, rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti;

31.  vyzývá členské státy, aby spolupracovaly na boji proti fašismu, rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti;

32.  vyzývá členské státy, aby úředníkům donucovacích orgánů a úředníkům na všech úrovních soudního systému při zaměstnání poskytovaly povinné školení zaměřené na lidská práva a poskytování služeb;

33.  vyzývá členské stát, aby poskytovaly povinné školení osobám pracujícím ve veřejnoprávním vysílání a veřejnoprávních médiích s cílem zvýšit jejich povědomí o výzvách a diskriminaci, jimž čelí oběti neofašistických a neonacistických organizací;

34.  vyzývá členské státy, aby zavedly vnitrostátní „programy pro vystoupení“, které by jednotlivcům pomohly opustit násilné neofašistické a neonacistické skupiny; zdůrazňuje, že tyto programy by měly výrazně přesahovat individuální intervence a měly by zahrnovat dlouhodobou podporu pro ty, kdo mají problém najít si práci, přestěhovat se a vytvořit si nové a bezpečné sociální sítě;

35.  zdůrazňuje, že povědomí o historii je jednou z podmínek pro předcházení tomu, aby se tyto trestné činy děly v budoucnosti, a že hraje významnou úlohu ve vzdělávání mladších generací; poukazuje na to, že bagatelizování nacistických zločinů je prvním krokem k oživení myšlenek té doby;

36.  požaduje společnou kulturu paměti, která odmítá fašistické zločiny minulosti; je silně znepokojen, že mladší generace v Evropě i jinde ví čím dál tím méně o historii fašismu, a hrozí tedy, že budou lhostejní k novým hrozbám;

37.  vybízí členské státy, aby prosazovaly vzdělávání většinové společnosti o rozmanitosti naší společnosti, naší společné historii, včetně hrůz druhé světové války, jako byl holocaust a jeho systematické odlidšťování obětí po celé roky;

38.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a Radě Evropy.

 

(1)

Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.

(2)

Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55.

(3)

L 315, 14.11.2012, s. 57.

(4)

Úř. věst. L 317, 4:11:2014, s. 1.

(5)

Zpráva o stavu a vývoji terorismu v Evropské unii za rok 2018 (TESAT 2018), Europol.

(6)

Zpráva o stavu a vývoji terorismu v Evropské unii za rok 2018 (TESAT 2018), Europol.

(7)

Zpráva o stavu a vývoji terorismu v Evropské unii za rok 2018 (TESAT 2018), Europol.

(8)

Výroční zpráva RVRN za rok 2017, 28. března 2018.

(9)

http://www.eatg.org/news/we-call-on-the-authorities-to-ensure-that-justice-for-zak-kostopoulos-is-done/

(10)

Článek v deníku Guardian ze dne 3. srpna 2018 s názvem „Warning of ‘dangerous acceleration’ in attacks on immigrants in Italy“ (Varování před nebezpečným prudkým nárůstem útoků na imigranty v Itálii).

(11)

Článek v deníku Le Figaro ze dne 20. října 2017 s názvem „Poitiers: prison avec sursis pour les «identitaires» qui avaient occupé une mosquée“ (Poitiers: podmínečné odnětí svobody pro příslušníky hnutí „Les Identitaires“, kteří obsadili mešitu) (Aktualizováno dne 7. prosince 2017).

(12)

Deník Le Monde, článek ze dne 4. září 2018 s názvem „Ce que révèle l’enquête sur les projets d’attentats de l’ultradroite visant des musulmans“ (Co ukazuje vyšetřování plánovaných atentátů krajní pravice proti muslimům) (Aktualizováno dne 5. září 2018).

(13)

Článek na portálu Mediapart ze dne 9. dubna 2018 s názvem „Forces de l’ordre liées à l’ultra-droite violente: la DGSI s’inquiète“ (Donucovací orgány spojované s násilím extrémní pravice: DGSI je znepokojeno).

(14)

Článek z deníku Le Figaro ze dne 18. října 2017 s názvem „Visé par un projet d’attentat, Mélenchon veut des sanctions contre l’Action française“ (Terč plánovaných útoků Mélenchon požaduje sankce proti organizaci Action française) (Aktualizováno dne 19. října 2017).

(15)

Zpráva SOS Racismo za rok 2016.

(16)

Zpráva komise ECRI Rady Evropy o Chorvatsku (pátý monitorovací cyklus), 15. května 2018.

(17)

Příspěvek na blogu Atlantické rady ze dne 20.června 2018.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí