Procedure : 2018/2869(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0482/2018

Indgivne tekster :

B8-0482/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0428

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 323kWORD 57k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.173v01-00
 
B8-0482/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))


Soraya Post for S&D-Gruppen
Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen
Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie‑Pierre Vieu, Marie‑Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0482/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

–  der henviser til rapporten af 27. august 2014 fra FN's særlige rapportør om fremme af sandhed, retfærdighed, erstatning og garantier for ikkegentagelse,

–  der henviser til rapporten af 9. maj 2017 fra FN's særlige rapportør om moderne former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 71/179 af 19. december 2016 om bekæmpelse af glorificeringen af nazisme, nynazisme og andre former for praksis, der er med til at give næring til moderne former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og dermed beslægtet intolerance,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 2, 3, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1) (direktivet om racelighed),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde(4),

–  der henviser til nedsættelsen i juni 2016 af EU-gruppen på højt plan om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og andre former for intolerance,

–  der henviser til EU's adfærdskodeks om desinformation,

–  der henviser til adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlige hadefulde udtalelser på internettet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at verdenserklæringen om menneskerettigheder og FN-pagten stadfæster værdier og principper, der er fælles for alle medlemsstater; der henviser til, at neofascisme strider mod disse værdier og principper;

B.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 2 i TEU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for alle medlemsstater;

C.  der henviser til, at manglen på seriøse tiltag mod fascistiske og højreekstremistiske bevægelser har muliggjort den aktuelle bølge af fremmedhad i Europa;

D.  der henviser til, at neofascistiske, nynazistiske, racistiske og fremmedfjendske grupper og politiske partier har tilskyndet til had og vold i samfundet mod "påståede fjender";

E.  der henviser til, at kommissæren med ansvar for sikkerhed, Sir Julian King, som nævnt i Europols rapport(5), i sin tale til en mindehøjtidelighed den 22. marts 2017 for angrebene i Bruxelles i 2016 fremhævede den voksende trussel fra voldelig højreekstremisme og bemærkede, at han ikke var bekendt med en eneste EU-medlemsstat, som ikke var berørt af fænomenet på den ene eller anden måde, idet han specifikt henviste til Breiviks massakre i Norge, mordet på det britiske parlamentsmedlem Jo Cox og angrebene på asylcentre og moskeer i hele Europa for at fremhæve, at det, han advarede mod, var en "underrapporteret" sikkerhedstrussel;

F.  der henviser til, at neofascistiske og nynazistiske grupper manifesterer sig i mange forskellige former; der henviser til, at de fleste af neofascistiske og nynazistiske grupper appellerer til princippet om ytringsfrihed; der henviser til, at retten til ytringsfrihed ikke er absolut;

G.  der henviser til, at det i artikel 30 i verdenserklæringen om menneskerettigheder klart fastslås, at intet i erklæringen "må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder";

H.  der henviser til, at det i artikel 4 i den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination bekræftes, at dens deltagerstater fordømmer al propaganda og alle organisationer, som bygger på ideer eller teorier om overlegenhed hos en enkelt race eller en persongruppe af en bestemt hudfarve eller etnisk oprindelse;

I.  der henviser til, at Europol har rapporteret om næsten en fordobling af antallet af personer, der blev anholdt for højreekstremistiske handlinger i 2017(6);

J.  der henviser til, at 77 personer blev dræbt, og 151 kom til skade ved angrebene i Norge den 22. juli 2011;

K.  der henviser til, at Jo Cox, der var medlem af det britiske parlament, den 16. juni 2016 blev brutalt myrdet i Birstall, Det Forenede Kongerige, af en person med højreekstremistiske holdninger, som den 23. november 2016 blev fundet skyldig i mordet og idømt en livstidsdom;

L.  der henviser til, at tre ungarske militante aktivister fik livstidsdomme for at have dræbt seks romaer, herunder et lille barn, og såret flere andre romaer i 2008 og 2009;

M.  der henviser til, at medlemmer af den tyske nationalsocialistiske undergrundsgruppe (NSU) myrdede ni tyrkisk- og græskfødte indvandrere samt en kvindelig tysk politibetjent i perioden mellem 2000 og 2006; der henviser til, at et parlamentarisk udvalg i den tyske Forbundsdag afslørede en række tilfælde, hvor sikkerhedstjenesterne tilsyneladende havde hemmeligholdt, hvad de vidste om denne gruppe, hvilket førte til manglende standsning af gruppens handlinger i en årrække;

N.  der henviser til, at ifølge 2017-rapporten om beskyttelse af forfatningen (kendsgerninger og tendenser) fra den tyske nationale efterretningstjeneste, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), blev der i Tyskland i 2017 begået 1 054 højreekstremistiske voldshandlinger;

O.  der henviser til, at fem afværgede, mislykkede eller gennemførte terrorangreb, som blev tilskrevet højreekstremistiske personer, blev indberettet til Europol af Det Forenede Kongerige i 2017(7);

P.  der henviser til, at retssagen mod det nynazistiske parti, Gyldent Daggry, på baggrund af anklager om, at der er tale om en kriminel organisation, og anklager om mordet på Pavlos Fyssas og andre forbrydelser, herunder drabsforsøg, stadig er i gang i Grækenland;

Q.  der henviser til, at Grækenland har oplevet en stigning i antallet af højreekstremistiske angreb mod socialcentre, aktivister, parlamentsmedlemmer, flygtninge, migranter og advokater, herunder mod familien Fyssas' advokat; der henviser til, at netværket for registrering af racistisk vold (RVRN) gennem interviews med ofrene i 2017 dokumenterede 102 tilfælde af vold mod flygtninge, indvandrere, medlemmer af LGBTQI-samfundet og forkæmpere for deres rettigheder(8);

R.  der henviser til, at LGBTQI-aktivisten Zak Kostopoulos den 21. september 2018 brutalt blev myrdet midt i Athen; der henviser til, at en af de anklagede angiveligt er forbundet med højreekstremistiske styrker; der henviser til, at ministeriet for offentlig orden og det græske politi har anmodet om en disciplinær undersøgelse mod flere politifolk, efter at en ny video har vist, hvordan de begår vold mod en mand, der ligger ubevægelig og såret på jorden; der henviser til, at flere medieforetagender har været involveret i diskriminerende og fornærmende udtalelser mod offeret efter hans død, og at højreekstremistiske grupper demonstrerede under homofobiske og voldelige slagord på stedet for hans død(9);

S.  der henviser til, at en italiensk mand er blevet idømt 12 års fængsel for at have skudt og såret seks afrikanske migranter i et racistisk motiveret angreb i den italienske by Macerata;

T.  der henviser til, at antiracistiske grupper i Italien den 3. august 2018 advarede mod stigningen i antallet af angreb på indvandrere efter 12 skyderier, to mord og 33 fysiske overfald i en periode på to måneder(10);

U.  der henviser til, at militante aktivister fra det neofascistiske parti CasaPound den 21. september 2018 overfaldt en gruppe aktivister, herunder Eleonora Forenza, medlem af Europa-Parlamentet, og hendes assistent, Antonio Perillo, som har lidt alvorlige skader, efter en antifascistisk og antiracistisk demonstration i Bari, Italien;

V.  der henviser til, at syv medlemmer af et højreekstremistisk "privat vagtværn", der blev arresteret i Chemnitz i midten af september 2018 for at forstyrre den offentlige orden, for nylig er blevet anklaget på grund af en mistanke om, at de var i færd med at etablere en terrororganisation under navnet Revolution Chemnitz; der henviser til, at ifølge den føderale anklagemyndighed har efterforskerne udvidet anklagerne fra kriminelle handlinger til terrorhandlinger efter at have gennemgået gruppens interne kommunikation;

W.  der henviser til, at vi i 2018 har været vidne til en række angreb i Frankrig, bl.a. den 16. marts mod en selvstyret fagskole i Paris, den 3. april mod det juridiske fakultet i Montpellier, den 7. april mod Tolbiac-universitetet i Paris, den 22. april for at forhindre migranter, der krydsede Alperne, i at nå til Frankrig og den 5. oktober mod NGO'en SOS Méditerranée, der beskæftiger sig med eftersøgning og redning af migranter,

X.  der henviser til, at fem medlemmer af bevægelsen Generation Identitaire den 7. december 2017 blev dømt for tilskyndelse til racehad og religiøst had(11); der henviser til, at ti medlemmer af den højreekstremistiske gruppe Action des Forces Opérationnelles (AFO) den 24. juni 2018 blev arresteret for at planlægge en række angreb, der var rettet mod medlemmer af det muslimske samfund(12); der henviser til, at to tidligere skinheads den 14. september 2018 blev kendt skyldig i mordet på Clément Méric, en ung student og antifascistisk aktivist, der blev dræbt i juni;

Y.  der henviser til, at den franske efterretningstjeneste har udtrykt bekymring over det stigende antal medlemmer af militære og retshåndhævende styrker, som har tilsluttet sig voldelige højreekstremistiske grupper(13);

Z.  der henviser til, at enkeltpersoner med tilknytning til højreekstremistiske grupper, herunder Action française, planlagde et terrorangreb mod en række franske politikere og moskéer under præsidentvalget i 2017; der henviser til, at der blev fremsat flere anmodninger om bekendtgørelser om lukning af lokaler tilhørende Action française; der henviser til, at de fleste af gruppens medlemmer tidligere var medlemmer af Front National(14);

AA.  der henviser til, at 12 medlemmer af den nynazistiske organisation Hogar Social Madrid i Spanien i øjeblikket er genstand for efterforskning for tilskyndelse til had; der henviser til, at medlemmer af de spanske fascistiske grupper Falange, Alianza Nacional og Democracia Nacional blev arresteret og dømt af højesteret i Spanien, efter at de havde angrebet kulturcentret Blanquerna i Madrid under fejringen af Cataloniens nationaldag i 2013, der henviser til, at den antiracistiske NGO SOS Racismo i 2016 dokumenterede 309 tilfælde af fremmedfjendske voldshandlinger(15); der henviser til, at formanden for denne organisation modtog dødstrusler efter at have indberettet disse tilfælde og fordømt manglen på effektive mekanismer til at melde disse forbrydelser;

AB.  der henviser til, at 19 mennesker er blevet anklaget af fonden Francisco Franco, en organisation, der glorificerer diktaturet, dets forbrydelser og familien Franco, for flere lovovertrædelser, der kan medføre 13 års fængsel, efter at have udført en fredelig og symbolsk handling, hvor der blev udrullet to store bannere fra herskabsboligen Pazo de Meirás, hvorved de offentlige myndigheder blev opfordret til at gribe ind for at kræve denne ejendom tilbage til den galiciske befolkning;

AC.  der henviser til, at den nynazistiske nordiske modstandsbevægelse (NMR) regelmæssigt arrangerer sammenkomster i hele Skandinavien, hvor de råber slagord og vajer med organisationens grønne og hvide faner; der henviser til, at flere medlemmer af NMR er blevet dømt for voldelige angreb mod civile og politiet; der henviser til, at en af NMR's ledere blev dømt for et voldeligt angreb på en Eurovision-fest, som var organiseret af RFSL, den svenske landsforening for homoseksuelles, biseksuelles, transpersoners og queer-personers rettigheder; der henviser til, at medlemmer af NMR angreb tre kvinder med regnbueflag i Almedalen;

AD.  der henviser til, at Sverige har oplevet en stigning i antallet af voldelige angreb fra højreekstremistiske grupper og enkeltpersoner; der henviser til, at de talrige angreb på modtagelsescentre for flygtninge i 2015 fik den svenske regering til at skjule, hvor de bygninger, der huser flygtninge, befinder sig;

AE.  der henviser til, at Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), der er oprettet af Europarådet, har udtrykt bestyrtelse over stigningen i antallet højreekstremistiske handlinger og neofascisme i Kroatien i en rapport, der blev offentliggjort den 15. maj 2018(16);

AF.  der henviser til, at åbenlyst racistiske, fremmedfjendske og intolerante politiske partier i øjeblikket er repræsenteret i Europa-Parlamentet, og at de spreder had under og uden for Parlamentets møder;

AG.  der henviser til, at hvert år den 16. marts mødes tusinder af mennesker i Riga til Den Lettiske Legions dag for at ære lettere, som gjorde tjeneste i Waffen-SS;

AH.  der henviser til, at en video, der viser en væbnet milits i Slovenien, der er udsendt på sociale netværk, for nylig førte til arrestationen af den tidligere præsidentkandidat og leder af den højreekstremistiske bevægelse Et Forenet Slovenien, Andrej Šiško, der klart kunne identificeres som troppelederen i videoen;

AI.  der henviser til, at den ungarske premierminister Viktor Orban i sin tale den 21. juni 2017 roste nazikollaboratøren Miklós Horthy som en "usædvanlig statsmand";

AJ.  der henviser til, at Cécile Kyenge, medlem af Europa-Parlamentet, er blevet sagsøgt af det italienske parti Lega for at kalde partiet racistisk;

AK.  der henviser til, at den bulgarske vicepremierminister, Valori Simeonov, den 25. oktober 2017 blev dømt for hadefuld tale mod romaer af en regional domstol i Bulgarien i en civilretlig sag anlagt af de bulgarske journalister Kredmena Budinova og Ogniyan Isaev;

AL.  der henviser til, at formanden for det ukrainske parlament, Andrej Parubij, den 4. september 2018 på tv erklærede, at Adolf Hitler var "en stor personlighed, som praktiserede direkte demokrati"; der henviser til, at siden begyndelsen af 2018 har C14-grupper og andre højreekstremistiske grupper i Ukraine såsom Den Nationale Milits med tilknytning til Azov, Højre Sektor, Karpatska Sich og andre flere gange angrebet romagrupper samt antifascistiske demonstrationer, byrådsmøder, en begivenhed arrangeret af Amnesty International, kunstudstillinger, LGBTQI-arrangementer og miljøaktivister; der henviser til, at Ukraines ministerium for ungdom og sport finansierer den nynazistiske gruppe C14 for at fremme "nationale patriotiske uddannelsesprojekter" i landet; der henviser til, at Amnesty International har advaret om, at "Ukraine er ved at synke ned i et kaos af ukontrolleret vold, som udøves af radikale grupper, og deres totale straffrihed. Næsten ingen i landet kan føle sig sikre på disse betingelser."(17);

1.  fordømmer på det kraftigste og beklager de neofascistiske og nynazistiske organisationers terrorangreb, mord, voldelige fysiske angreb og demonstrationer, der har fundet sted i flere medlemsstater;

2.  er dybt bekymret over den stigende normalisering af fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance i Den Europæiske Union og er foruroliget over beretninger i visse medlemsstater om hemmelige aftaler mellem politiske ledere, politiske partier og retshåndhævende myndigheder og neofascister og nynazister;

3.  minder om de forfærdelige konsekvenser af nazismen og fascismen i Europa;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje at trække alle de officielle udmærkelser, der er tildelt neofascister, tilbage;

5.  er bekymret over de neofascistiske voldshandlinger, som er rettet mod bestemte mindretal såsom sorte europæere/mennesker af afrikansk herkomst, jøder, muslimer, romaer, tredjelandsstatsborgere, LGBTQI-personer, personer med handicap, hjemløse og feminister;

6.  er dybt bekymret over neofascistiske partiers og bevægelsers brug af udtrykket "kønsideologi", der har til formål at fremme vold og had mod den feministiske bevægelse, samtidig med at der skabes en misforståelse af den reelle betydning af feminisme, som er baseret på ligestilling og rettigheder;

7.  understreger, at den vold, som begås af neofascistiske grupper i Europa, ledsages af en forøgelse af antidemokratiske foranstaltninger, begrænsninger af rettigheder, forfølgelse og kriminalisering af sociale bevægelsers, fagforeningers og progressive og demokratiske kræfters aktioner og kampe;

8.  minder om, at den fascistiske ideologi og intolerance altid er forbundet med et angreb på selve demokratiet;

9.  er dybt bekymret over den straffrihed, som neofascistiske og nynazistiske grupper opererer med i visse medlemsstater, og understreger, at denne følelse af straffrihed er blandt de årsager, der forklarer den alarmerende stigning i voldshandlinger begået af visse højreekstremistiske organisationer;

10.  mener, at nogle af de grundlæggende årsager til stigningen i den neofascistiske ideologi og de neofascistiske grupper er: politikker, der indvirker negativt på arbejdstagernes og befolkningens samfundsøkonomiske stilling, og tiltagende sociale uligheder, manglende overholdelse af folkeretten og FN-pagten, udbredelsen af racistiske og fremmedfjendske idéer i officielle politikker, navnlig i EU;

11.  mener, at demokrati, tolerance, kultur og solidaritet danner grundlaget for en sund sameksistens og en styrkelse af venskabsforbindelser mellem lande og folk i Europa;

12.  erkender, at der er en bekymrende tendens til, at neofascistiske og nynazistiske grupper benytter sig af de sociale medier og internettet til at organisere og lægge strategier i hele Den Europæiske Union;

13.  fordømmer på det kraftigste den fascistiske gruppe CasaPounds angreb på Eleonora Forenza, medlem af Europa-Parlamentet, hendes assistent, Antonio Perillo, og andre, som deltog i en antifascistisk demonstration i Bari, Italien, den 21. september 2018;

14.  kræver, at det græske politi gennemfører en tilbundsgående undersøgelse af mordet på og mishandlingen af Zak Kostopoulos, således at alle de ansvarlige stilles for retten, uanset om der er tale om civile eller politibetjente; opfordrer indtrængende de græske myndigheder til straks at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at politibetjente til enhver tid overholder loven;

15.  glæder sig over, at Finland har besluttet at forbyde den nordiske modstandsbevægelse;

16.  glæder sig over, at det tyske Forbundsråd har anmodet Tysklands højesteret om at forbyde finansiering til det højreekstremistiske nationaldemokratiske parti;

17.  glæder sig over den spanske kongres' beslutning om at vedtage et forslag om at flytte Francisco Franco fra hans grav ved krigsmindesmærket, der er kendt som De Faldnes Dal og fungerer som pilgrimssted for højreekstremister; opfordrer de spanske myndigheder til effektivt at fjerne alle resterende symboler og monumenter, der hylder militæropstanden, borgerkrigen og Francos diktatur, og anmoder om, at de symboler og monumenter, der ikke kan fjernes, underkastes den nødvendige kontekstualisering og genfortolkning, således at de kan bidrage til folkeoplysning og øget historisk bevidsthed;

18.  opfordrer medlemsstaterne til kraftigt at fordømme og straffe politikeres og offentlige ansattes hadforbrydelser, hadefulde udtalelser og udpegelse af syndebukke på alle niveauer og i alle typer medier, da de direkte normaliserer og styrker had og vold i samfundet;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger til at forebygge, fordømme og bekæmpe hadefuld tale og hadforbrydelser;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at efterforske og retsforfølge hadforbrydelser og til at udveksle bedste praksis for at identificere og efterforske hadforbrydelser, herunder dem, der er specifikt begrundet i forskellige former for fremmedhad;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at yde passende juridisk, psykologisk og materiel bistand til ofrene for racistiske og fremmedfjendske forbrydelser og hadforbrydelser og beskytte alle vidner mod gerningsmændene, uanset om der er tale om civile eller politibetjente;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at oprette enheder til bekæmpelse af hadforbrydelser i politiet; opfordrer politiet til at sikre, at dets personale ikke deltager i nogen form for racistiske, fremmedfjendske eller diskriminerende handlinger, at sådanne handlinger undersøges, og at de ansvarlige retsforfølges;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe hadefuld tale og hadforbrydelser og til at sikre et tæt samspil mellem medlemsstaterne og civilsamfundsorganisationer med henblik på at udpege og bekæmpe hadefuld tale og hadforbrydelser;

24.  støtter, roser og opfordrer til beskyttelse af samfundsgrupper og civilsamfundsorganisationer, der bekæmper fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

25.  opfordrer til en konsolidering af EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, herunder gennemførelse eller anvendelse af eksisterende lovgivning, og vedtagelse af ny lovgivning, herunder direktivet om ligebehandling;

26.  minder om, at Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen udgør retsgrundlaget for pålægning af sanktioner over for juridiske personer, der offentligt tilskynder til vold eller had mod et mindretal; minder om, at disse sanktioner er følgende: udelukkelse fra offentlige ydelser, forbud mod at drive virksomhed, anbringelse under retsligt tilsyn og udstedelse af en likvidationsordre; minder om, at Rådets rammeafgørelse skulle have været gennemført af medlemsstaterne senest den 28. november 2010;

27.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at ajourføre sin rapport fra 2014 om gennemførelsen af ovennævnte rammeafgørelse og til at indlede traktatbrudssøgsmål mod de medlemsstater, der ikke har overholdt afgørelsens bestemmelser;

28.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at de overholder bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse og hindrer organisationer i at sprede hadefuld tale og vold på offentlige steder og online ved at pålægge de sanktioner, der er fastsat i Rådets rammeafgørelse, og effektivt forbyder neofascistiske og nynazistiske grupper og enhver anden fond eller sammenslutning, der ophøjer og glorificerer nazisme og fascisme, under overholdelse af den nationale retsorden og den nationale kompetence på dette område;

29.  opfordrer til, at der udarbejdes nationale handlingsplaner mod fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

30.  opfordrer til et fuldstændigt og rettidigt samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder, domstole og civilsamfundsorganisationer i kampen mod fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

31.  opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med henblik på at bekæmpe fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for obligatorisk, menneskerettighedsbaseret og serviceorienteret efteruddannelse af retshåndhævelsespersonale og embedsmænd i retsvæsenet på alle niveauer;

33.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre obligatorisk efteruddannelse af dem, der arbejder inden for offentlig radio- og tv-virksomhed og i medieforetagender, med henblik på at øge bevidstheden om de udfordringer og den forskelsbehandling, som ofrene for neofascistiske og nynazistiske gruppers handlinger står over for;

34.  opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte nationale "exitprogrammer" for at bistå enkeltpersoner, der ønsker at forlade voldelige neofascistiske og nynazistiske grupper; understreger, at sådanne programmer bør være mere vidtrækkende end én-til-én-interventioner og bør omfatte langsigtet støtte til dem, der kæmper med at finde arbejde, flytte og udvikle nye og sikre sociale netværk;

35.  understreger, at en historisk bevidsthed er en af forudsætningerne for at forhindre sådanne forbrydelser i at opstå i fremtiden og spiller en vigtig rolle med hensyn til at oplyse de yngre generationer; påpeger, at en nedtoning af nazistiske forbrydelser er det første skridt i retning af at genskabe ideer fra den periode;

36.  opfordrer til en fælles kultur af historiebevidsthed, der fordømmer fortidens fascistiske forbrydelser; er dybt bekymret over, at de yngre generationer i Europa og andre steder er stadig mindre bekymrede over fascismen og dermed risikerer at blive indifferente over for nye trusler;

37.  tilskynder medlemsstaterne til at fremme majoritetssamfundenes bevidsthed om vores samfunds mangfoldighed og vores fælles historie, herunder grusomhederne under Anden Verdenskrig, bl.a. holocaust, og den systematiske umenneskeliggørelse af ofrene over en længere årrække;

38.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

 

(1)

EUT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

(2)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.

(3)

EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.

(4)

EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1.

(5)

Europols rapport fra 2018 om situationen og tendenserne med hensyn til terrorisme (European Union Terrorism Situation and Trend Report (TESAT 2018).

(6)

Europols rapport fra 2018 om situationen og tendenserne med hensyn til terrorisme (European Union Terrorism Situation and Trend Report (TESAT 2018).

(7)

Europols rapport fra 2018 om situationen og tendenserne med hensyn til terrorisme (European Union Terrorism Situation and Trend Report (TESAT 2018).

(8)

RVRN's årsrapport 2017, 28. marts 2018.

(9)

http://www.eatg.org/news/we-call-on-the-authorities-to-ensure-that-justice-for-zak-kostopoulos-is-done/

(10)

Artikel i The Guardian, 3. august 2018, "Warning of 'dangerous acceleration' in attacks on immigrants in Italy".

(11)

Artikel i Le Figaro, 20. oktober 2017, "Poitiers: prison avec sursis pour les «identitaires» qui avaient occupé une mosquée" (opdateret den 7. december 2017).

(12)

Artikel i Le Monde, 4. september 2018, "Ce que révèle l'enquête sur les projets d'attentats de l’ultradroite visant des musulmans" (opdateret den 5. september 2018).

(13)

Artikel i Mediapart, 9. april 2018, "Forces de l'ordre liées à l'ultra-droite violente: la DGSI s'inquiète".

(14)

Artikel i Le Figaro, 18. oktober 2017, "Visé par un projet d'attentat, Mélenchon veut des sanctions contre l'Action française" (opdateret den 19. oktober 2017).

(15)

2016-rapport fra SOS Racismo.

(16)

Europarådets ECRI-rapport om Kroatien (femte overvågningscyklus), 15. maj 2018.

(17)

Blogindlæg fra Atlantic Council, 20. juni 2018.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik