Διαδικασία : 2018/2869(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0482/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0482/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0428

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 546kWORD 63k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.173v01-00
 
B8-0482/2018

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP))


Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie‑Pierre Vieu, Marie‑Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP))  
B8‑0482/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 27ης Αυγούστου 2014 του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της επανόρθωσης και των εγγυήσεων για την αποφυγή επανάληψης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου 2017 του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 71/179 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19 Δεκεμβρίου 2016, με θέμα την «καταπολέμηση της εξύμνησης του ναζισμού, του νεοναζισμού και άλλων πρακτικών που συμβάλλουν στην τροφοδότηση σύγχρονων μορφών ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφών μορφών μισαλλοδοξίας»,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1) (οδηγία για τη φυλετική ισότητα),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ, της 28ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση, τον Ιούνιο του 2016, ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ περί Παραπληροφόρησης,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών κατοχυρώνουν κοινές αξίες και αρχές σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νεοφασισμός αντιβαίνει σε αυτές τις αξίες και τις αρχές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω αξίες είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σοβαρής δράσης κατά των φασιστικών και ακροδεξιών κινημάτων κατέστησε δυνατή τη σημερινή άνοδο της ξενοφοβίας στην Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες και πολιτικά κόμματα που επιδεικνύουν ανοικτά τον φασιστικό, νεοναζιστικό, ρατσιστικό και ξενοφοβικό χαρακτήρα τους υποδαυλίζουν το μίσος και τη βία στην κοινωνία εναντίον «υποτιθέμενων εχθρών»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η Ευρωπόλ(5), ο αρμόδιος για την ασφάλεια Επίτροπος της ΕΕ, Sir Julian King, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2017 σε ανάμνηση των επιθέσεων του 2016 στις Βρυξέλλες, τόνισε την αυξανόμενη απειλή του δεξιού βίαιου εξτρεμισμού, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει ούτε ένα κράτος μέλος της ΕΕ που δεν επηρεάζεται με κάποιον τρόπο από το φαινόμενο αυτό, αναφέροντας ειδικά τη σφαγή που προκάλεσε ο Μπρέιβικ στη Νορβηγία, τη δολοφονία της βρετανίδας βουλεύτριας Jo Cox, και τις επιθέσεις κατά κέντρων ασύλου και τζαμιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να αναδείξει ένα φαινόμενο που, όπως προειδοποιεί, συνιστά μια απειλή για την ασφάλεια «που δεν επισημαίνεται όσο πρέπει»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοφασιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις εκδηλώνονται σε ποικίλες μορφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες νεοφασιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις επικαλούνται την αρχή της ελευθερίας του λόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου δεν είναι απόλυτο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 30 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ρητά ότι καμιά διάταξη της Διακήρυξης «δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών» που εξαγγέλλονται σε αυτήν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη καταδικάζουν κάθε προπαγάνδα και οργάνωση που βασίζεται σε ιδέες ή θεωρίες ανωτερότητας μιας φυλής ή ομάδας προσώπων συγκεκριμένου χρώματος ή εθνοτικής προέλευσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ κατέγραψε σχεδόν διπλασιασμό του αριθμού των ατόμων που συνελήφθησαν για ακροδεξιά εξτρεμιστικά αδικήματα το 2017(6)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιουλίου 2011, 77 άτομα σκοτώθηκαν και 151 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Νορβηγία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιουνίου 2016, η Jo Cox, Βρετανίδα βουλεύτρια, δολοφονήθηκε ειδεχθώς στο Birstall του Ηνωμένου Βασιλείου, από πρόσωπο που έτρεφε ακροδεξιές απόψεις, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της στις 23 Νοεμβρίου 2016 και καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις Ούγγροι εξτρεμιστές καταδικάστηκαν σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον φόνο θανάτωση έξι Ρομά, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί, και τον τραυματισμό αρκετών άλλων Ρομά το 2008 και το 2009·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της γερμανικής ομάδας Εθνικοσοσιαλιστική Μυστική Οργάνωση (NSU) δολοφόνησαν εννέα μετανάστες τουρκικής και ελληνικής καταγωγής, καθώς και μια Γερμανίδα αστυνομικό. το διάστημα μεταξύ 2000 και 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινοβουλευτική επιτροπή της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής αποκάλυψε πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπηρεσίες ασφαλείας φάνηκαν να αποκρύπτουν όσα γνώριζαν για την ομάδα αυτή, και εξαιτίας αυτού επί χρόνια δεν σταμάτησαν τις ενέργειες της εν λόγω ομάδας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Έκθεση του 2017 σχετικά με την προστασία του Συντάγματος (πραγματικά περιστατικά και τάσεις)», την οποία δημοσίευσε η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών Bundesamt für Verfassungsgenschutz (BfV), το 2017 διαπράχθηκαν στη Γερμανία 1 054 πράξεις ακροδεξιάς βίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 αναφέρθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπόλ πέντε αποτραπείσες, αποτυχημένες ή πραγματοποιηθείσες τρομοκρατικές επιθέσεις που αποδίδονται σε ακροδεξιούς(7)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα η δίκη του νεοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής, με την κατηγορία ότι αποτελεί εγκληματική οργάνωση και για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ανάμεσα σε άλλα εγκλήματα μεταξύ των οποίων και η απόπειρα ανθρωποκτονίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα έχει σημειωθεί αύξηση των ακροδεξιών επιθέσεων εναντίον κοινωνικών κέντρων, ακτιβιστών, βουλευτών, προσφύγων, μεταναστών και δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένης και της δικηγόρου της οικογένειας Φύσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας (RVRN) τεκμηρίωσε κατά το 2017, μέσω συνεντεύξεων με θύματα, 102 περιστατικά βίας εναντίον προσφύγων, μεταναστών, μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και υπερασπιστών τους(8)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 ο ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστής Ζακ Κωστόπουλος δολοφονήθηκε βίαια στο κέντρο της Αθήνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κατηγορουμένους συνδέεται, σύμφωνα με καταγγελίες, με ακροδεξιές δυνάμεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η ελληνική αστυνομία διέταξαν πειθαρχική έρευνα εναντίον αστυνομικών μετά την κυκλοφορία ενός νέου βίντεο, που αποκάλυπτε πράξεις βίας εναντίον ενός ανθρώπου που κείτεται ακίνητος και τραυματισμένος στο έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά μέσα ενημέρωσης επιδόθηκαν σε προσβλητικές τοποθετήσεις που εισάγουν διακρίσεις κατά του θύματος μετά τον θάνατό του, ενώ ακροδεξιές ομάδες διαδήλωσαν με ομοφοβικά και βίαια συνθήματα στον τόπο του θανάτου του(9)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας Ιταλός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 ετών επειδή πυροβόλησε και τραυμάτισε έξι Αφρικανούς μετανάστες σε μια επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα στην πόλη Macerata της κεντρικής Ιταλίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Αυγούστου 2018 αντιρατσιστικές ομάδες στην Ιταλία προειδοποίησαν για ένταση των επιθέσεων κατά των μεταναστών, αφού μέσα σε περίοδο 12 μηνών καταγράφηκαν 12 επιθέσεις με πυροβολισμούς, δύο δολοφονίες και 33 πράξεις βιαιοπραγιών(10)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, μέλη του νεοφασιστικού κόμματος CasaPound επιτέθηκαν σε ομάδα ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων η ευρωβουλεύτρια Eleonora Forenza, καθώς και ο βοηθός της Antonio Perillo, ο οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, ύστερα από αντιφασιστική και αντιρατσιστική διαδήλωση στο Μπάρι, στην Ιταλία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά μέλη μιας ακροδεξιάς ομάδας «επαγρύπνησης», τα οποία συνελήφθησαν στο Κέμνιτς στα μέσα Σεπτεμβρίου 2018 για παραβίαση της τάξης, προσήχθησαν πρόσφατα στη δικαιοσύνη με την κατηγορία ότι είχαν σχηματίσει τρομοκρατική οργάνωση αποκαλούμενη Επανάσταση Κέμνιτς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οι ανακριτές, αφού εξέτασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες της ομάδας, αναβάθμισαν τις κατηγορίες από ποινικές σε τρομοκρατικές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2018 ακροδεξιές ομάδες εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων στη Γαλλία, για παράδειγμα στις 16 Μαρτίου εναντίον ενός αυτοδιαχειριζόμενου γυμνασίου στο Παρίσι, στις 3 Απριλίου εναντίον της Νομικής Σχολής του Μονπελιέ, στις 7 Απριλίου στο πανεπιστήμιο Tolbiac στο Παρίσι, στις 22 Απριλίου για να εμποδίσουν μετανάστες στις Άλπεις να φτάσουν σε γαλλικό έδαφος, και στις 5 Οκτωβρίου εναντίον της ΜΚΟ αναζήτησης και διάσωσης προσφύγων SOS Méditerranée·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γαλλία, στις 7 Δεκεμβρίου 2017, πέντε μέλη της οργάνωσης Ταυτοτική Γενιά , καταδικάστηκαν για την υποκίνηση φυλετικού και θρησκευτικού μίσους(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Ιουνίου 2018, συνελήφθησαν 10 μέλη της ακροδεξιάς ομάδας Δράση Επιχειρησιακών Δυνάμεων (AFO) για τον σχεδιασμό σειράς επιθέσεων με στόχο μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 δυο πρώην σκίνχεντ κρίθηκαν ένοχοι για τον φόνο του Clément Méric, ενός νεαρού φοιτητή και αντιφασίστα ακτιβιστή που φονεύθηκε τον Ιούνιο·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλλική υπηρεσία πληροφοριών έχει εκφράσει την ανησυχία της για τον αυξανόμενο αριθμό μελών των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων επιβολής του νόμου που συμμετέχουν σε ακροδεξιές βίαιες ομάδες(13)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα που συνδέονται με ακροδεξιές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Γαλλική Δράση, σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση εναντίον ορισμένων Γάλλων πολιτικών και εναντίον τζαμιών κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι επανειλημμένα έχει ζητηθεί το κλείσιμο των γραφείων της Γαλλικής Δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα μέλη της ομάδας προσχώρησαν καταρχάς στις τάξεις του Εθνικού Μετώπου(14)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ισπανία 12 μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Hogar Social Madrid ερευνώνται επί του παρόντος για την υποκίνηση μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη των ισπανικών φασιστικών ομάδων Falange, Alianza Nacional και Democracia Nacional συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ισπανία, αφού επιτέθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο Blanquerna στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια των εορτασμών της εθνικής εορτής της Καταλωνίας το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η αντιρατσιστική ΜΚΟ SOS Racismo τεκμηρίωσε 309 υποθέσεις ξενοφοβικής βίας(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της εν λόγω οργάνωσης δέχτηκε απειλές της ζωής του αφού κατήγγειλε τις εν λόγω υποθέσεις και καταδίκασε την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών για την καταγγελία των εγκλημάτων αυτών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 19 άτομα κατηγορήθηκαν από το ίδρυμα Francisco Franco, μια οντότητα που εξυμνεί μια δικτατορία και τα εγκλήματα της, καθώς και από την οικογένεια Franco, για διάφορες αξιόποινες πράξεις που θα μπορούσαν να επισύρουν φυλάκιση 13 ετών μετά την πραγματοποίηση μιας ειρηνικής και συμβολικής δράσης, η οποία περιλάμβανε το ξετύλιγμα δύο μεγάλων πανό από την έπαυλη Pazo de Meirás, τα οποία καλούσαν τις δημόσιες αρχές να παρέμβουν για να ανακτηθεί αυτό το ακίνητο για λογαριασμό του λαού της Γαλικίας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νεοναζιστικό Κίνημα Βόρειας Αντίστασης (NMR) πραγματοποιεί τακτικά διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία, τραγουδώντας συνθήματα και κραδαίνοντας τις ασπροπράσινες σημαίες της οργάνωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά μέλη του NMR έχουν καταδικαστεί για βίαιες επιθέσεις εναντίον πολιτών και της αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους ηγέτες του NMR καταδικάστηκε για βίαιη επίθεση σε ένα πάρτι της Eurovision που διοργανώθηκε από την RFSL, τη Σουηδική Ομοσπονδία για τα δικαιώματα Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Αμφιφυλοφίλων, Διεμφυλικών και Κουίρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του NMR επιτέθηκαν σε τρεις γυναίκες που κρατούσαν σημαία με το ουράνιο τόξο στο Almedalen·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σουηδία σημειώθηκε αύξηση στις βίαιες επιθέσεις ακροδεξιών ομάδων και ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον κέντρων υποδοχής προσφύγων οδήγησαν τη σουηδική κυβέρνηση το 2015 να αποκρύπτει την τοποθεσία των κτιρίων που προορίζονται για τη στέγαση προσφύγων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), που ιδρύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξέφρασε ανησυχία για την άνοδο του ακροδεξιού εξτρεμισμού και του νεοφασισμού στην Κροατία, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου 2018(16)·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανοιχτά ρατσιστικά, ξενοφοβικά και μισαλλόδοξα πολιτικά κόμματα εκπροσωπούνται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαδίδοντας κηρύγματα μίσους στις διάφορες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου και εκτός αυτών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο, στις 16 Μαρτίου, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στη Ρίγα, για την Ημέρα της Λετονικής Λεγεώνας, για να τηρήσουν τους Λετονούς που υπηρέτησαν στα Waffen-SS·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα βίντεο μιας ένοπλης πολιτοφυλακής στη Σλοβενία, που δημοσιεύθηκε σε κοινωνικά δίκτυα, οδήγησε πρόσφατα στη σύλληψη του πρώην υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα και ηγέτη του ακροδεξιού κινήματος Ενωμένη Σλοβενία, κ. Andrej Šiško, ο οποίος ήταν σαφώς αναγνωρίσιμος ως επικεφαλής της ομάδας στο βίντεο·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Viktor Orban σε ομιλία του στις 21 Ιουνίου 2017 εξήρε τον συνεργάτη των Ναζί Miklós Horthy ως «εξαιρετικό πολιτικό άνδρα»·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωβουλεύτρια Cécile Kyenge μηνύθηκε από το κόμμα της Ιταλικής Ένωσης επειδή το αποκάλεσε ρατσιστικό·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Οκτωβρίου 2017, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, Valeri Simeonov, καταδικάστηκε για ρητορική μίσους κατά των Ρομά από περιφερειακό δικαστήριο της Βουλγαρίας, σε αστική υπόθεση που ασκήθηκε από τους Βούλγαρους δημοσιογράφους Kremena Budinova και Ognyan Isaev·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, ο πρόεδρος του ουκρανικού Κοινοβουλίου, ο Andrey Parubiy, δήλωσε στην τηλεόραση ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν «μια μεγάλη προσωπικότητα που άσκησε την άμεση δημοκρατία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές του 2018, η C14 και άλλες ακροδεξιές της Ουκρανίας, όπως η Εθνική Πολιτοφυλακή, που έχει διασυνδέσεις με το τάγμα Azov, ο Δεξιός Τομέας, η Karpatska Sich και άλλες επιτέθηκαν επανειλημμένα σε ομάδες Ρομά, καθώς και σε αντιφασιστικές διαδηλώσεις, συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων, σε μια εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας, σε καλλιτεχνικές εκθέσεις, σε εκδηλώσεις ΛΟΑΤΚΙ και σε περιβαλλοντικούς ακτιβιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού της Ουκρανίας χρηματοδοτεί τη νεοναζιστική ομάδα C14 για την προώθηση «προγραμμάτων εθνικής πατριωτικής εκπαίδευσης» στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία έχει προειδοποιήσει ότι «η Ουκρανία βυθίζεται σε χάος ανεξέλεγκτης βίας από ριζοσπαστικές ομάδες και την ολική ατιμωρησία τους. Σχεδόν κανένας στη χώρα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής υπό αυτές τις συνθήκες.»(17)·

1.  καταδικάζει απερίφραστα και αποδοκιμάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις δολοφονίες, την ψυχολογική βία, τις βίαιες σωματικές επιθέσεις και τις πορείες νεοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων που λαμβάνουν χώρα σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη κανονικοποίηση του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον έντονο προβληματισμό του μετά τις καταγγελίες για αθέμιτη σύμπραξη πολιτικών αρχηγών, πολιτικών κομμάτων και δυνάμεων επιβολής του νόμου με νεοφασίστες και νεοναζιστές σε ορισμένα κράτη μέλη·

3.  υπενθυμίζει τις τρομακτικές συνέπειες του ναζισμού και του φασισμού στην Ευρώπη·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάκλησης όλων των επίσημων τιμητικών διακρίσεων που έχουν απονεμηθεί σε νεοφασίστες·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τη νεοφασιστική βία στο στόχαστρο της οποίας βρίσκονται ιδίως ομάδες όπως μαύροι Ευρωπαίοι/άτομα αφρικανικής καταγωγής, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Ρομά, υπήκοοι τρίτων χωρών, ΛΟΑΤΚΙ, άτομα με αναπηρία, άστεγοι και φεμινίστριες·

6.  ανησυχεί βαθύτατα για τη χρήση του όρου «ιδεολογία του φύλου» από νεοφασιστικά κόμματα και κινήματα, κάτι που έχει σκοπό την προώθηση της βίας και της μίσους κατά του φεμινιστικού κινήματος, ενώ παράλληλα προκαλεί παρερμηνεία της πραγματικής έννοιας του φεμινισμού, που βασίζεται στην ισότητα και τα δικαιώματα·

7.  υπογραμμίζει ότι η βία που διαπράττεται από νεοφασιστικές ομάδες στην Ευρώπη συνοδεύεται από αύξηση των αντιδημοκρατικών μέτρων, του περιορισμού των δικαιωμάτων, της δίωξης και της ποινικοποίησης της δράσης και των αγώνων των κοινωνικών κινημάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων·

8.  υπενθυμίζει ότι η φασιστική ιδεολογία και η μισαλλοδοξία συνδέονται πάντα με μια επίθεση κατά της ίδιας της δημοκρατίας·

9.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ατιμωρησία με την οποία δρουν σε ορισμένα κράτη μέλη νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες και τονίζει ότι αυτή η αίσθηση ατιμωρησίας συγκαταλέγεται στους λόγους που εξηγούν την ανησυχητική αύξηση των βίαιων ενεργειών από ορισμένες ακροδεξιές οργανώσεις·

10.  θεωρεί ότι ανάμεσα στα βαθύτερα αίτια της ανόδου της νεοφασιστικής ιδεολογίας και των συναφών ομάδων είναι: οι πολιτικές που επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνικοοικονομική θέση των εργαζομένων και του πληθυσμού και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η διάδοση ρατσιστικών και ξενοφοβικών ιδεών στις επίσημες πολιτικές, ιδίως στην ΕΕ·

11.  θεωρεί ότι η δημοκρατία, η ανεκτικότητα, ο πολιτισμός και η αλληλεγγύη αποτελούν τη βάση για μια υγιή συνύπαρξη και για την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ χωρών και λαών στην Ευρώπη·

12.  αναγνωρίζει την ανησυχητική τάση νεοφασιστικών και νεοναζιστικών ομάδων που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο για να οργανώνονται και να καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

13.  καταδικάζει έντονα την επίθεση των φασιστικών αποσπασμάτων της CasaPound εναντίον της βουλεύτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Eleonora Forenza, του βοηθού της Antonio Perillo και άλλων που συμμετείχαν σε αντιφασιστική διαδήλωση στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 στο Μπάρι της Ιταλίας·

14.  ζητεί από την Ελληνική Αστυνομία να προβεί σε πλήρη διερεύνηση της δολοφονίας και της κακής μεταχείρισης του Ζακ Κωστόπουλου, ώστε όλοι οι υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, είτε πρόκειται για πολίτες είτε για αστυνομικούς· παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να λάβουν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι αστυνομικοί συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με τον νόμο·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση δικαστηρίου στη Φινλανδία να απαγορεύσει το Κίνημα Βόρειας Αντίστασης·

16.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ζήτησε από το ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας να απαγορεύσει τη χρηματοδότηση για το ακροδεξιό Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Ισπανικού Κογκρέσου να εγκρίνει πρόταση να μεταφερθεί ο Francisco Franco από τον τάφο του που βρίσκεται στο πολεμικό μνημείο της Κοιλάδας των Πεσόντων, που είναι τόπος προσκυνήματος της ακροδεξιάς· ζητεί από τις ισπανικές αρχές να καταργήσουν αποτελεσματικά όλα τα εναπομένοντα σύμβολα ή μνημεία που εξυμνούν τη στρατιωτική εξέγερση, τον εμφύλιο πόλεμο και τη δικτατορία του Φράνκο και ζητεί όσα από αυτά δεν μπορούν να αποσυρθούν να ενταχθούν στο αναγκαίο πλαίσιο και να επανερμηνευθούν, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διατήρηση της μνήμης του παρελθόντος·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάζουν σθεναρά και να τιμωρούν τα εγκλήματα μίσους, τη ρητορική μίσους και την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων από πολιτικούς και δημόσιους αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα είδη των μέσων ενημέρωσης, καθώς κανονικοποιούν άμεσα και ενισχύουν το μίσος και τη βία στην κοινωνία·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη, την καταδίκη και την αντιμετώπιση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνούν και να διώκουν τα εγκλήματα μίσους και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποκινούνται ειδικώς από τις διάφορες μορφές ξενοφοβίας·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν και να παρέχουν την κατάλληλη νομική, ψυχολογική και υλική υποστήριξη στα θύματα ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων και εγκλημάτων μίσους, καθώς και την προστασία όλων των μαρτύρων έναντι των δραστών, είτε πρόκειται για πολίτες είτε για αστυνομικούς υπαλλήλους·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν, στο πλαίσιο των αστυνομικών δυνάμεών τους, μονάδες για την αντιμετώπιση του μίσους· ζητεί από τις αστυνομικές δυνάμεις να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους δεν εμπλέκεται σε καμία μορφή ρατσιστικής, ξενοφοβικής ή μεροληπτικής ενέργειας, και ότι κάθε τέτοια πράξη ερευνάται και όσοι είναι υπεύθυνοι προσάγονται στη δικαιοσύνη·

23.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμούν τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους και ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους·

24.  υποστηρίζει, επαινεί και ζητεί την προστασία των ομάδων της κοινότητας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που μάχονται κατά του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας·

25.  ζητεί ενοποιημένη νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς/εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και της θέσπισης νέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την ίση μεταχείριση·

26.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου παρέχει μια νομική βάση επιβολής κυρώσεων στα νομικά πρόσωπα που υποκινούν δημόσια σε βία ή σε μίσος εις βάρος κάποιας μειονοτικής ομάδας· υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: ο αποκλεισμός από τις δημόσιες παροχές, ο αποκλεισμός από εμπορικές δραστηριότητες, η θέση υπό δικαστική εποπτεία και η έκδοση εντολής εκκαθάρισης· υπενθυμίζει ότι η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη έως τις 28 Νοεμβρίου 2010·

27.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την έκθεσή της για το 2014 σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της απόφασης·

28.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου, να καταπολεμήσουν τις οργανώσεις που διαδίδουν ρητορική μίσους και βία στους δημόσιους χώρους και επιγραμμικά, επιβάλλοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου και να απαγορεύσουν αποτελεσματικά τις νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες και σε κάθε άλλο ίδρυμα ή ένωση που εξαίρει και εξυμνεί τον ναζισμό και τον φασισμό, με παράλληλο σεβασμό της εγχώριας έννομης τάξης και δικαιοδοσίας·

29.  ζητεί εθνικά σχέδια δράσης κατά του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας·

30.  ζητεί πλήρη και έγκαιρη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, του δικαστικού σώματος και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας·

31.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στον αγώνα κατά του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν υποχρεωτική, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσανατολισμένη στην προσφορά υπηρεσιών, εσωτερική εκπαίδευση στους υπαλλήλους και αξιωματούχους επιβολής του νόμου σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού συστήματος·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάρτιση σε όσους εργάζονται στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τομέα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα θύματα των νεοοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων·

34.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή εθνικά «προγράμματα εξόδου» για να βοηθούν άτομα να αποχωρούν από βίαιες νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να υπερβαίνουν κατά πολύ τις μεμονωμένες παρεμβάσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμη στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν εργασία, να μετεγκατασταθούν και να αναπτύξουν νέα και ασφαλή κοινωνικά δίκτυα·

35.  τονίζει ότι η συνειδητοποίηση της ιστορίας αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νεότερων γενεών· επισημαίνει ότι η υποβάθμιση των ναζιστικών εγκλημάτων είναι ένα πρώτο βήμα για την αφύπνιση ιδεών της εποχής εκείνης·

36.  ζητεί να υπάρξει κοινή κουλτούρα μνήμης που θα αποκηρύσσει τα φασιστικά εγκλήματα του παρελθόντος· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές στην Ευρώπη και αλλού ενδιαφέρονται ολοένα λιγότερο για την ιστορία του φασισμού και, επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος να αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τις νέες απειλές·

37.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση του κορμού των κοινωνιών σχετικά με την πολυμορφία της κοινωνίας μας, την κοινή μας ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των φρικαλεοτήτων του Παγκοσμίου Πολέμου, όπως το Ολοκαύτωμα, και σχετικά με τη διαδικασία συστημικής απανθρωποποίησης των θυμάτων του επί χρόνια·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

(1)

ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(2)

ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

(3)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(4)

ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.

(5)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018), Europol.

(6)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018), Europol.

(7)

European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018), Europol.

(8)

RVRN Annual Report 2017, 28 March 2018.

(9)

http://www.eatg.org/news/we-call-on-the-authorities-to-ensure-that-justice-for-zak-kostopoulos-is-done/

(10)

Άρθρο της εφημερίδας Γκάρντιαν, στις 3 Αυγούστου 2018 με τίτλο «Προειδοποίηση για «επικίνδυνη ένταση» στις επιθέσεις κατά μεταναστών στην Ιταλία» (‘Warning of ‘dangerous acceleration’ in attacks on immigrants in Italy’).

(11)

Άρθρο της εφημερίδας Le Figaro στις 20 Οκτωβρίου 2017 με τίτλο «Πουατιέ: φυλάκιση με αναστολή για τους «ταυτοτικούς» που κατέλαβαν ένα τζαμί» (‘Poitiers : prison avec sursis pour les «identitaires» qui avaient occupé une mosquée’) (Επικαιροποίηση 7 Δεκεμβρίου 2017).

(12)

Άρθρο της εφημερίδας Le Monde στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 με τίτλο «Τι αποκαλύπτει η έρευνα για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις ακροδεξιών εναντίον μουσουλμάνων» (‘Ce que révèle l’enquête sur les projets d’attentats de l’ultradroite visant des musulmans’) (Επικαιροποίηση 5 Σεπτεμβρίου 2018).

(13)

Άρθρο του Mediapart στις 9 Απριλίου 2018 με τίτλο «Αστυνομικοί συνδεδεμένοι με την βίαιη ακροδεξιά: η DGSI ανησυχεί» (‘Forces de l’ordre liées à l’ultra-droite violente: la DGSI s’inquiète’).

(14)

Άρθρο της εφημερίδας Le Figaro στις 18 Οκτωβρίου 2017 με τίτλο «Στόχος σχεδίου επίθεσης, ο Μελανσόν θέλει κυρώσεις κατά της Γαλλικής Δράσης» (‘Visé par un projet d’attentat, Mélenchon veut des sanctions contre l’Action française’) (Επικαιροποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2017).

(15)

Έκθεση SOS Racismo 2016.

(16)

Έκθεση του ECRI του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κροατία (Πέμπτος κύκλος παρακολούθησης), 15 Μαΐου 2018.

(17)

Δημοσίευση στο ιστολόγιο Atlantic Council στις 20 Ιουνίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου