Menettely : 2018/2869(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0482/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0482/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0428

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 302kWORD 57k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.173v01-00
 
B8-0482/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP))


Soraya Post S&D-ryhmän puolesta
Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta
Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP))  
B8-0482/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien totuuden, oikeuden, korvausten ja uusiutumattomuuden takaamisen erityisraportoijan 27. elokuuta 2014 laatiman raportin,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 9. toukokuuta 2017 esittämän raportin rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuodoista,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2016 antaman päätöslauselman 71/179 natsismin, uusnatsismin ja muun sellaisen toiminnan ihannoinnin torjunnasta, jotka lietsovat rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuotoja,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6 ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY(1) (direktiivi rotujen välisestä tasa-arvosta),

–  ottaa huomioon rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS(2),

–  ottaa huomioon rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/29/EU(3),

–  ottaa huomioon Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014(4),

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2016 perustetun rasismin, muukalaisvihan ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjumista käsittelevän EU:n korkean tason työryhmän,

–  ottaa huomioon disinformaatiota koskevat EU:n käytännesäännöt,

–  ottaa huomioon käytännesäännöt verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja YK:n peruskirjassa vahvistetut arvot ja periaatteet ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille; toteaa, että uusfasismi on vastoin näitä periaatteita ja arvoja;

B.  toteaa, että SEU:n 2 artiklan mukaan ”unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina”; ottaa huomioon, että nämä arvot ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille;

C.  toteaa, että fasististen ja äärioikeistolaisten liikkeiden vastaisten vakavien toimien puute on mahdollistanut Euroopan tämänhetkisen muukalaisvihamielisyyden kasvun;

D.  ottaa huomioon, että avoimesti uusfasistiset, uusnatsistiset, rasistiset ja muukalaisvihamieliset ryhmät ja poliittiset puolueet ovat yllyttäneet vihaan ja väkivaltaan yhteiskunnassa ”väitettyjä vihollisia” vastaan;

E.  ottaa huomioon, että kuten Europol kertoi(5), turvallisuudesta vastaava komission jäsen Sir Julian King piti 22. maaliskuuta 2017 puheen vuoden 2016 Brysselin iskujen muistoksi järjestetyssä tilaisuudessa korostaen väkivaltaisen oikeistolaisen ääriliikehdinnän aiheuttamaa kasvavaa uhkaa ja todeten, että hän ei tiennyt yhtäkään EU:n jäsenvaltiota, johon ilmiö ei vaikuttaisi jollakin tavalla, ja hän mainitsi erityisesti Breivikin Norjassa toimeenpaneman verilöylyn, brittikansanedustaja Jo Coxin murhan ja hyökkäykset turvapaikanhakijoiden keskuksiin ja moskeijoihin eri puolilla Eurooppaa korostaen tällaista ”vähemmän raportoitua” turvallisuusuhkaa;

F.  ottaa huomioon, että uusfasistiset ja uusnatsistiset järjestöt ilmaisevat itseään monin tavoin; ottaa huomioon, että suurin osa uusfasistisista ja uusnatsistisista järjestöistä vetoaa sananvapauden periaatteeseen; toteaa, että sananvapaus ei ole ehdoton arvo;

G.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 30 artiklassa todetaan selvästi, että ”mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää (julistuksessa) määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia”;

H.  ottaa huomioon, että kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 4 artiklassa vahvistetaan, että sen osapuolina olevat valtiot tuomitsevat kaiken propagandan ja kaikki järjestöt, joiden perustana ovat aatteet tai opit jonkin rodun tai samaa ihonväriä tai etnistä alkuperää olevan henkilöryhmän paremmuudesta;

I.  ottaa huomioon, että Europolin mukaan äärioikeistolaisista rikoksista pidätettyjen lukumäärä lähes kaksinkertaistui vuonna 2017(6);

J.  ottaa huomioon, että 22. heinäkuuta 2011 Norjassa tapahtuneissa hyökkäyksissä kuoli 77 ihmistä ja loukkaantui 151;

K.  toteaa, että brittiläinen parlamentin jäsen Jo Cox murhattiin raa´asti Birstallissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 16. kesäkuuta 2016 ja että hänet murhasi henkilö, jolla oli äärioikeistolaisia näkemyksiä, joka todettiin syylliseksi murhaan 23. marraskuuta 2016 ja joka tuomittiin elinkautiseen vankeuteen;

L.  panee merkille, että kolme unkarilaista militanttia tuomittiin elinkautiseen vankeuteen heidän surmattuaan kuusi romania, joista yksi oli pieni lapsi, ja heidän vahingoitettuaan useita muita romaneja vuosina 2008 ja 2009;

M.  toteaa, että saksalaisen maanalaisen kansallissosialistisen liikkeen (NSU) jäsenet murhasivat vuosina 2000–2006 yhdeksän Turkissa ja Kreikassa syntynyttä maahanmuuttajaa sekä saksalaisen naispoliisin; toteaa, että Saksan liittopäivien parlamentaarinen komitea paljasti useita tapauksia, joissa turvallisuuspalvelu näytti salailevan tätä ryhmää koskevia tietojaan, minkä vuoksi ryhmän toimintaa ei onnistuttu pysäyttämään vuosiin;

N.  ottaa huomioon, että Saksan kansallisen tiedusteluviraston, Bundesamt für Verfassungsschutzin (BfV), perustuslain suojelusta, faktoista ja suuntauksista vuonna 2017 esittämän raportin mukaan Saksassa tehtiin 1 054 äärioikeistolaista väkivallantekoa vuonna 2017;

O.  toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti vuonna 2017 Europolille viidestä estetystä, epäonnistuneesta tai loppuunsaatetusta terroristi-iskusta, joista vastuussa olivat äärioikeistoa edustavat henkilöt(7);

P.  panee merkille, että Kreikassa on edelleen käynnissä oikeudenkäynti, jossa ”Kultainen aamunkoitto” -uusnatsipuoluetta syytetään rikollisjärjestöksi ja muiden rikosten ohella Pavlos Fyssasin murhasta sekä murhayrityksestä;

Q.  toteaa, että Kreikassa on ollut yhä enemmän äärioikeiston hyökkäyksiä, jotka ovat kohdistuneet sosiaalikeskuksiin, aktivisteihin, parlamentin jäseniin, pakolaisiin, maahanmuuttajiin ja asianajajiin ja muun muassa Fyssasin perheen asianajajaan; toteaa, että tietoja rasistisista rikoksista keräävä verkko (RVRN) dokumentoi vuonna 2017 uhrien haastattelujen avulla 102 väkivaltatapausta, jotka kohdistuivat pakolaisiin, maahanmuuttajiin, hlbtiq-yhteisön jäseniin sekä heidän puolustajiinsa(8);

R.  toteaa, että hlbtiq-aktivisti Zak Kostopoulos murhattiin raa´asti Ateenan keskustassa 21. syyskuuta 2018; toteaa, että yhdellä syytetyistä väitetään olevan yhteyksiä äärioikeistolaisiin ryhmiin; toteaa, että yleisestä järjestyksestä vastaava ministeriö ja Kreikan poliisi teettivät useita poliiseja koskevan kurinpidollisen tutkinnan sen jälkeen, kun uusi video paljasti maassa liikkumattomana ja loukkaantuneena makaavaan mieheen kohdistetun väkivallan; toteaa, että monet tiedotusvälineet ovat käyttäneet syrjivää ja loukkaavaa kieltä uhrista hänen kuolemansa jälkeen ja äärioikeistolaiset ryhmät ovat järjestäneet uhrin kuolinpaikalla mielenosoituksia, joissa on esitetty homofobisia ja väkivaltaisia iskulauseita(9);

S.  toteaa, että italialainen mies tuomittiin 12 vuoden vankeuteen, kun hän oli ampunut ja haavoittanut kuutta afrikkalaista maahanmuuttajaa rasismiin perustuneessa hyökkäyksessä keskisessä Italiassa sijaitsevassa Maceratan kaupungissa;

T.  panee merkille, että Italian rasismin vastaiset ryhmät varoittivat 3. elokuuta 2018 maahanmuuttajiin kohdistuvien hyökkäysten lisääntymisestä, kun kahden kuukauden aikana tapahtui 12 ampumista, kaksi murhaa ja 33 fyysistä hyökkäystä(10);

U.  toteaa, että uusfasistisen CasaPound-puolueen militantit hyökkäsivät Italian Barissa pidetyn fasismin ja rasismin vastaisen mielenosoituksen jälkeen 21. syyskuuta 2018 aktivistiryhmää vastaan ja ryhmään kuuluivat Euroopan parlamentin jäsen Eleonora Forenza ja hänen avustajansa Antonio Perillo, jotka saivat vakavia vammoja;

V.  toteaa, että syyskuun 2018 puolessavälissä Chemnitzissä pidätettiin seitsemän äärioikeistolaisen ”järjestyksenvalvontaryhmän” jäsentä rauhan häiritsemisestä, ja he joutuivat oikeuteen epäiltyinä Revolution Chemnitz -nimisen terroristiryhmän perustamisesta; toteaa, että liittovaltion syyttäjien mukaan tutkijat olivat nostaneet syytteet rikossyytteistä terrorismisyytteiksi tutkittuaan ryhmän sisäistä viestintää;

W.  toteaa, että vuonna 2018 äärioikeistolaiset ryhmät tekivät Ranskassa joukon iskuja hyökäten esimerkiksi 16 maaliskuuta itsenäiseen lukioon Pariisissa, 3. huhtikuuta Montpellier´n oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja 7. huhtikuuta Tolbiac-yliopistoon Pariisissa, ja 22. huhtikuuta maahanmuuttajia estettiin Alpeilla pääsemästä Ranskaan ja 5. lokakuuta tehtiin isku etsintä- ja pelastustoimintaa Välimerellä harjoittavaan SOS Méditerranée -kansalaisjärjestöön;

X.  toteaa, että 7. joulukuuta 2017 Ranskassa viisi Generation Identitaire -liikkeen jäsentä tuomittiin rasistisen ja uskonnollisen vihan lietsonnasta(11); toteaa, että 24. kesäkuuta 2018 pidätettiin 10 äärioikeistolaisen Action des Forces Opérationnelles -ryhmän (AFO) jäsentä, jotka olivat suunnitelleet joukkoa muslimiyhteisön jäseniin kohdistuvia iskuja(12); toteaa, että 14. syyskuuta 2018 kaksi entistä skinheadia tuomittiin syyllisiksi Clément Méricin murhaan – Méric oli nuori opiskelija ja fasismia vastustanut aktivisti, joka surmattiin kesäkuussa;

Y.  ottaa huomioon, että Ranskan tiedustelupalvelu on ilmaissut huolensa siitä, että yhä useammat armeijan ja lainvalvontaviranomaisten jäsenet liittyvät äärioikeistolaisiin väkivaltaisiin ryhmiin(13);

Z.  toteaa, että äärioikeistolaisiin ryhmiin, kuten Action Françaiseen, liittyneet henkilöt suunnittelivat kohdistavansa terroristi-iskuja moniin ranskalaisiin poliitikkoihin ja moskeijoihin vuoden 2017 presidentinvaalien aikana; toteaa, että Action Françaisen tilojen sulkemista on vaadittu toistuvasti; toteaa, että useimmat ryhmän jäsenet ovat ensin liittyneet Front Nationaliin(14);

AA.  toteaa, että Espanjassa tutkitaan parhaillaan 12:ta Hogar Social Madrid ‑uusnatsijärjestön jäsentä vihanlietsonnasta; toteaa. että espanjalaisten fasistiryhmien Falange, Alianza Nacional ja Democracia Nacional jäseniä pidätettiin, ja Espanjan korkein oikeus tuomitsi heidät sen jälkeen, kun he olivat hyökänneet Madridissa sijaitsevaan Blanquerna-kulttuurikeskukseen Katalonian kansallisuuspäivän juhlan aikana vuonna 2013; toteaa, että vuonna 2016 rasismin vastainen SOS Racismo ‑kansalaisjärjestö dokumentoi 309 ksenofobisen väkivallan tapausta(15); toteaa, että tämän järjestön puheenjohtaja sai tappouhkauksia kerrottuaan näistä tapauksista ja on tuominnut tehokkaiden mekanismien puutteen näiden rikosten tuomitsemiseksi;

AB.  toteaa, että Francisco Franco -säätiö, joka ihannoi diktatuuria ja sen rikoksia, sekä Francon perhe ovat syyttäneet 19:ää ihmistä useista rikoksista, joista voi seurata 13 vuoden vankeustuomio, ihmisten järjestettyä rauhanomaisen ja symbolisen tilaisuuden, jonka yhteydessä Pazo de Meirásin kartanossa levitettiin kaksi suurta banderollia, joissa julkisia viranomaisia kehotettiin puuttumaan asiaan ja palauttamaan tämä kiinteistö Galician kansalle;

AC.  toteaa, että uusnatsistinen Pohjoismainen vastarintaliike (NMR) järjestää säännöllisesti ympäri Skandinaviaa joukkokokoontumisia, joissa huudetaan iskulauseita ja heilutetaan järjestön vihreävalkoisia lippuja; toteaa, että useat NMR:n jäsenet on tuomittu siviileihin ja poliiseihin kohdistuneista väkivaltaisista hyökkäyksistä; toteaa, että yksi NMR:n johtajista sai tuomion väkivaltaisesta hyökkäyksestä, joka kohdistui Ruotsin lesbojen, homoseksuaalien, biseksuaalien, transihmisten sekä queer-ihmisten oikeuksia ajavan järjestön (RFSL) järjestämään Eurovisio-juhlaan; toteaa, että NMR:n jäsenet hyökkäsivät kolmen sateenkaarilippua kantaneen naisen kimppuun Almedalenissa,

AD.  toteaa, että äärioikeistolaisten ryhmien ja ihmisten tekemät väkivaltaiset hyökkäykset ovat lisääntyneet Ruotsissa; toteaa, että useat pakolaisten vastaanottokeskuksiin tehdyt tuhopolttoiskut johtivat siihen, että Ruotsin hallitus päätti vuonna 2015 salata pakolaisten vastaanottamiseen tarkoitettujen rakennusten sijainnin;

AE.  ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston perustama Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) ilmoitti 15. toukokuuta 2018 julkaistussa kertomuksessaan, että se on erittäin huolestunut äärioikeistolaisten liikkeiden ja uusfasismin noususta Kroatiassa(16);

AF.  toteaa, että Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä edustettuina avoimesti rasistisia, muukalaisvastaisia ja suvaitsemattomia poliittisia puolueita, jotka levittävät vihaa parlamentin kokouksissa ja parlamentin ulkopuolella;

AG.  toteaa, että joka vuosi 16. maaliskuuta Latvian Riiassa kokoontuu tuhansia ihmisiä ”latvialaisen legioonan päivänä” kunnioittamaan Waffen-SS-joukoissa palvelleita latvialaisia;

AH.  toteaa, että sosiaalisiin verkkoihin lähetetty video aseistetuista puolisotilaallisista joukoista Sloveniassa johti siihen, että pidätettiin aiempi presidenttiehdokas ja äärioikeistolaisen Yhtenäinen Slovenia -liikkeen johtaja Andrej Šiškon, joka oli videossa selvästi tunnistettavissa joukon johtajaksi:

AI.  toteaa, että Unkarin pääministeri Viktor Orban ylisti 21. kesäkuuta 2017 pitämässään puheessa natsien avustajaa Miklós Horthya ”poikkeuksellisena valtiomiehenä”;

AJ.  ottaa huomioon, että Italian Legia-puolue on nostanut Euroopan parlamentin jäsentä Cécile Kyengeä vastaan syytteen tämän nimitettyä puoluetta rasistiseksi;

AK.  ottaa huomioon, että bulgarialainen alueellinen tuomioistuin antoi 25. lokakuuta 2017 bulgarialaisten toimittajien Kremena Budinovan ja Ognyan Isaevin nostamaan siviilikanteeseen perustuvassa oikeudenkäynnissä Bulgarian varapääministerille Valeri Simeonoville tuomion vihapuheesta;

AL.  ottaa huomioon, että Ukrainan parlamentin puhemies Andrey Parubiy totesi televisiossa 4. syyskuuta 2018, että ”Adolf Hitler oli suurmies, joka harjoitti suoraa demokratiaa”; ottaa huomioon, että vuoden 2018 alusta lukien C14-ryhmä ja muut ukrainalaiset äärioikeistolaiset ryhmät, kuten Azovin pataljoonaan liittynyt Kansallinen Miliisi, Oikea sektori, Karpatska Sitš -ryhmä ja muut ryhmät, ovat hyökänneet useaan otteeseen romaniyhteisöjä vastaan sekä fasismia vastustaneita mielenosoittajia, kaupunginvaltuustojen kokouksia, Amnesty Internationalin järjestämää tapahtumaa, taidenäyttelyitä, hlbtqi-tapahtumia ja ympäristöaktivisteja vastaan; ottaa huomioon, että Ukrainan nuoriso- ja urheiluministeriö rahoittaa C14-uusnatsiryhmää, jotta se edistäisi ”kansallis-isänmaallisia koulutushankkeita” maassa; ottaa huomioon, että Amnesty International on varoittanut Ukrainan vajoavan radikaaliryhmien pidäkkeettömän väkivallan ja ryhmien ehdottoman rankaisemattomuuden aiheuttamaan kaaokseen ja todennut, että käytännössä maassa kukaan ei voi tuntea oloaan turvalliseksi näissä olosuhteissa(17);

1.  tuomitsee voimakkaasti uusfasististen ja uusnatsististen järjestöjen tekemät terrori-iskut, murhat, fyysiset väkivaltaisuudet ja marssit, joita on ollut EU:n eri jäsenvaltioissa, ja pitää niitä valitettavina;

2.  on erittäin huolissaan siitä, että fasismista, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden ilmenemismuodoista on tullut yhä tavallisempia Euroopan unionissa, ja pitää huolestuttavana, että eräissä jäsenvaltioissa on raportoitu poliittisten johtajien, poliittisten puolueiden ja lainvalvontaviranomaisten vehkeilystä uusfasistien ja uusnatsien kanssa;

3.  muistuttaa natsismin ja fasismin hirvittävistä seurauksista Euroopassa;

4.  kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan kaikkien uusfasisteille myönnettyjen virallisten kunnianosoitusten peruuttamista;

5.  on erityisesti huolissaan uusfasistisesta väkivallasta, joka kohdistuu tiettyihin ryhmiin, kuten tummaihoisiin/afrikkalaistaustaisiin eurooppalaisiin, juutalaisiin, muslimeihin, romaneihin, kolmansien maiden kansalaisiin, hlbtiq-henkilöihin, vammaisiin henkilöihin, kodittomiin henkilöihin ja feministeihin;

6.  pitää hyvin huolestuttavana uusfasististen puolueiden ja liikkeiden käyttämää käsitettä ”sukupuoli-ideologia”, jolla ne pyrkivät edistämään feministiliikettä vastaan suunnattua väkivaltaa ja vihaa ja lisäämään tasa-arvoon ja oikeuksiin perustuvan feminismin todellisen merkityksen väärinymmärtämistä;

7.  korostaa, että uusfasististen ryhmien Euroopassa harjoittaman väkivallan ohella toteutetaan yhä enemmän demokratiaa heikentäviä toimia ja oikeuksien rajoituksia ja esiintyy yhä laajemmin sosiaalisten liikkeiden, ammattiliittojen ja edistyksellisten ja demokraattisten voimien toiminnan ja pyrkimysten vainoamista ja kriminalisoimista;

8.  muistuttaa, että fasistiseen ideologiaan ja suvaitsemattomuuteen liittyy aina hyökkäys itse demokratiaa vastaan;

9.  on erittäin huolissaan eräissä jäsenvaltioissa toimivien uusfasististen ja uusnatsististen ryhmien rankaisemattomuudesta ja korostaa, että rankaisematta jättäminen on yksi niistä syistä, joiden vuoksi tiettyjen äärioikeistolaisten järjestöjen väkivaltaiset toimet lisääntyvät huolestuttavalla tavalla;

10.  pitää uusfasististen ideologioiden ja ryhmien nousun perussyinä muun muassa seuraavia tekijöitä: politiikat, jotka vaikuttavat kielteisesti työntekijöiden ja kansan sosioekonomiseen asemaan, sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen, kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjaa kohtaa tunnetun kunnioituksen heikkeneminen sekä rasististen ja muukalaisvihamielisten ajatusten leviäminen ja muuttuminen virallisiksi politiikoiksi erityisesti EU:ssa;

11.  katsoo, että demokratia, suvaitsevaisuus, kulttuuri ja solidaarisuus tarjoavat perustan vakaalle rinnakkaiselolle ja Euroopan maiden ja kansojen välisten ystävyyssiteiden lujittamiselle;

12.  panee merkille huolestuttavan suuntauksen, jossa uusfasistiset ja uusnatsistiset ryhmät käyttävät sosiaalista mediaa ja internetiä organisoitumiseen ja strategiseen toimintaan kaikkialla Euroopan unionissa;

13.  tuomitsee ankarasti CasaPound-fasistiryhmän Euroopan parlamentin jäsentä Eleonora Forenzaa, hänen avustajaansa Antonio Perilloa ja muita fasismin- ja rasisminvastaiseen mielenosoitukseen osallistuneita vastaan 21. syyskuuta 2018 Barissa Italiassa tekemän iskun;

14.  vaatii Kreikan poliisia suorittamaan kattavan tutkimuksen Zak Kostopoulosiin kohdistetusta huonosta kohtelusta ja tämän salamurhasta, jotta kaikki teoista vastuussa olevat saadaan oikeuden eteen riippumatta siitä, ovatko he siviilihenkilöitä tai poliiseja; kehottaa Kreikan viranomaisia ryhtymään viipymättä kaikkiin tarpeellisiin toimiin sen varmistamiseksi, että poliisiviranomaiset noudattavat lakia aina ja kaikkialla;

15.  on tyytyväinen suomalaisen tuomioistuimen ratkaisuun, jolla kiellettiin Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta;

16.  pitää myönteisenä, että Saksan liittoneuvosto pyysi Saksan korkeinta oikeutta kieltämään äärioikeistolaisen Kansallisen demokraattisen puolueen rahoittamisen;

17.  suhtautuu myönteisesti Espanjan parlamentin päätökseen hyväksyä esitys siirtää Francisco Franco Kaatuneiden laaksona tunnetussa sotamuistomerkissä sijaitsevasta haudastaan, josta oli tullut äärioikeiston pyhiinvaelluskohde; kehottaa Espanjan viranomaisia poistamaan käytännössä kaikki jäljellä olevat sotilaallista kapinaa, kansalaissotaa ja Francon diktatuuria ylistävät symbolit ja muistomerkit ja pyytää, että ne, joita ei voida poistaa, asetetaan oikeaan asiayhteyteen ja tulkitaan uudelleen, jotta niillä voidaan myötävaikuttaa kansalaisten tietoisuuteen menneisyydestä ja sen muistamiseen;

18.  kehottaa jäsenvaltioita tuomitsemaan voimakkaasti viharikokset, vihapuheen ja syyllistämisen, johon syyllistyvät kaiken tasoiset poliitikot ja julkiset viranomaiset kaikenlaisissa tiedotusvälineissä, ja rankaisemaan tällaisista rikoksista, koska heidän toimintansa suoraan normalisoi ja vahvistaa vihaa ja väkivaltaa yhteiskunnassa;

19.  kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimenpiteitä, joilla ehkäistään, tuomitaan ja torjutaan vihapuhetta ja viharikoksia;

20.  kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan viharikoksia ja nostamaan niistä syytteitä ja jakamaan parhaita käytäntöjä viharikosten tunnistamista ja tutkintaa varten, myös niitä, joiden lähtökohtana ovat erityisesti erilaiset muukalaisvihan muodot;

21.  kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan ja tarjoamaan asianmukaista oikeudellista, psykologista ja aineellista tukea rasististen tai muukalaisvihamielisten rikosten ja viharikosten uhreille ja suojelemaan kaikkia todistajia rikoksiin syyllistyneiltä, riippumatta siitä, ovatko nämä siviilihenkilöitä vai poliiseja;

22.  kehottaa jäsenvaltioita perustamaan poliisivoimiinsa viharikoksia käsitteleviä yksikköjä; kehottaa poliisivoimia varmistamaan, että niiden henkilöstö ei osallistu mihinkään rasistisiin, muukalaisvihamielisiin tai syrjiviin toimiin ja että tällaiset teot tutkitaan ja niistä vastuussa olevat henkilöt saatetaan oikeuden eteen;

23.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan vihapuhetta ja -rikoksia, ja pyytää jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita toimimaan tiiviissä vuorovaikutuksessa vihapuheen ja -rikosten tunnistamiseksi ja torjumiseksi;

24.  tukee, kiittää ja kannustaa yhteisöryhmiä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka taistelevat fasismia, rasismia, muukalaisvihaa ja muita suvaitsemattomuuden muotoja vastaan;

25.  kehottaa lujittamaan EU:n syrjinnänvastaista lainsäädäntöä, mukaan lukien voimassa olevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tällaisen lainsäädännön täytäntöönpano, ja antamaan uutta lainsäädäntöä, kuten yhdenvertaista kohtelua koskeva direktiivi;

26.  muistuttaa, että rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2008/913/JHA määrätään oikeusperustasta, jolla määrätään seuraamuksia oikeushenkilöille, jotka ovat julkisesti yllyttäneet väkivaltaan tai vihaan vähemmistöryhmää kohtaan; palauttaa mieliin, että kyse on seuraavista seuraamuksista: julkisten etuuksien epääminen, kaupallisen toiminnan harjoittamisen kieltäminen, tuomioistuimen valvontaan asettaminen sekä tuomioistuimen purkamismääräys; muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi pitänyt panna täytäntöön edellä mainittu neuvoston puitepäätös täytäntöön viimeistään 28. marraskuuta 2010;

27.  kehottaa komissiota saattamaan ajan tasalle edellä mainitun neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksensa vuodelta 2014 ja käynnistämään rikkomusmenettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet tämän puitepäätöksen määräyksiä;

28.  kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan kansallista oikeusjärjestystään ja tuomiovaltaansa noudattaen siitä, että ne noudattavat neuvoston puitepäätöksen säännöksiä, torjumaan vihapuhetta ja väkivaltaa julkisissa tiloissa levittäviä ja siihen verkossa yllyttäviä järjestöjä määräämällä neuvoston puitepäätöksessä vahvistettuja rangaistuksia sekä tosiasiallisesti kieltämään uusfasistiset ja uusnatsiryhmät ja muut säätiöt ja yhdistykset, jotka ylistävät ja ihannoivat natsismia ja fasismia;

29.  kehottaa laatimaan kansallisia toimintasuunnitelmia fasismin, rasismin, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden muiden muotojen torjumiseksi;

30.  kehottaa lainvalvontaviranomaisia, oikeuslaitosta ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita toimimaan täysin ja oikea-aikaisesti yhteistyössä fasismin, rasismin, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden muiden muotojen torjumiseksi;

31.  kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä fasismin, rasismin, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden muiden muotojen torjumisessa;

32.  kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan lainvalvontatehtävissä ja oikeuslaitoksessa kaikilla tasoilla toimiville viranomaisille pakollista, ihmisoikeuksiin perustuvaa ja palvelusuuntautunutta työhön kuuluvaa koulutusta;

33.  kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan julkisessa yleisradiotoiminnassa ja tiedotusvälineissä työskenteleville henkilöille pakollista koulutusta, jonka tarkoituksena on lisätä heidän tietoisuuttaan uusfasististen ja uusnatsististen organisaatioiden uhrien kohtaamista ongelmista ja syrjinnästä;

34.  kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kansallisia ”irtautumisohjelmia”, joilla autetaan henkilöitä lähtemään väkivaltaisista uusfasistisista ja uusnatsistisista ryhmistä; painottaa, että tällaisten ohjelmien olisi mentävä huomattavasti pidemmälle kuin kahdenväliset toimet ja niihin olisi kuuluttava pitkän aikavälin tuki henkilöille, joilla on vaikeuksia löytää työtä, asettua uudelle paikkakunnalle ja luoda uusia ja turvallisia sosiaalisia verkostoja;

35.  korostaa, että historian tuntemus on yhtenä edellytyksenä kyseisten rikosten ehkäisemiselle tulevaisuudessa ja sillä on tärkeä tehtävä nuorempien sukupolvien valistamisessa; muistuttaa, että natsirikosten väheksyminen on ensimmäinen askel kohti sitä, että natsiajan ajatukset heräävät eloon;

36.  kehottaa luomaan yhteisen muistikulttuurin, jossa ei hyväksytä menneisyyden fasistisia rikoksia; on erittäin huolestunut siitä, että nuorempi sukupolvi Euroopassa ja muualla on yhä vähemmän huolissaan fasismin historiasta ja siten vaarassa ajautua välinpitämättömiksi uusien uhkien suhteen;

37.  kannustaa jäsenvaltioita edistämään valtaväestölle suunnattavaa valistusta yhteiskuntiemme monimuotoisuudesta ja yhteisestä historiastamme, muun muassa toisen maailmansodan kauheuksista, kuten juutalaisten joukkotuhosta ja sen uhrien järjestelmällisestä ihmisyyden riistämisestä monen vuoden ajan;

38.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvostolle.

(1)

EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.

(2)

EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.

(3)

EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

(4)

EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1.

(5)

Terrorismitilanteesta ja -suuntauksista Euroopassa vuonna 2018 annettu selvitys (TESAT 2018), Europol.

(6)

Terrorismitilanteesta ja -suuntauksista Euroopassa vuonna 2018 annettu selvitys (TESAT 2018), Europol.

(7)

Terrorismitilanteesta ja -suuntauksista Euroopassa vuonna 2018 annettu selvitys (TESAT 2018), Europol.

(8)

RVRN:n vuosikertomus 2017, 28. maaliskuuta 2018.

(9)

http://www.eatg.org/news/we-call-on-the-authorities-to-ensure-that-justice-for-zak-kostopoulos-is-done/

(10)

Guardianin 3. elokuuta 2018 julkaisema artikkeli ”Warning of ‘dangerous acceleration’ in attacks on immigrants in Italy”.

(11)

Le Figaron artikkeli 20. lokakuuta 2017 ”Poitiers : prison avec sursis pour les «identitaires» qui avaient occupé une mosquée” (päivitetty 7. joulukuuta 2017).

(12)

Le Monden artikkeli 4. syyskuuta ”Ce que révèle l’enquête sur les projets d’attentats de l’ultradroite visant des musulmans” (päivitetty 5. syyskuuta 2018).

(13)

Mediapartin artikkeli 9. huhtikuuta 2018 ”Forces de l’ordre liées à l’ultra-droite violente: la DGSI s’inquiète”.

(14)

Le Figaron artikkeli 18. lokakuuta 2017 ”Visé par un projet d’attentat, Mélenchon veut des sanctions contre l’Action française” (päivitetty 19. lokakuuta 2017).

(15)

SOS Racismon raportti vuodelta 2016.

(16)

Euroopan neuvosto – ECRI-kertomus Kroatiasta (5. seurantajakso), 15. toukokuuta 2018.

(17)

Atlantic Council blog post of 20 June 2018.

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö