Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0482/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0482/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje

17.10.2018 - (2018/2869(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Soraya Post S&D frakcijos vardu
Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu
Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0481/2018

Procedūra : 2018/2869(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0482/2018
Pateikti tekstai :
B8-0482/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0482/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje

(2018/2869(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo tiesos, teisingumo, reparacijos ir pažeidimų nepasikartojimo užtikrinimo klausimais 2014 m. rugpjūčio 27 d. pranešimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 9 d. JT specialiojo pranešėjo ataskaitą dėl šiuolaikinių rasizmo, rasinės diskriminacijos, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos formų,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 19 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 71/179 dėl kovos su nacizmu, neonacizmu ir kita praktika, prisidedančia prie šiuolaikinių rasizmo, rasinės diskriminacijos, ksenofobijos formų ir susijusio nepakantumo skatinimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 3, 6 ir 7 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės[1] (Rasinės lygybės direktyva),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis[2],

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR[3],

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo[4],

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. birželio mėn. įsteigta ES kovos su rasizmu, ksenofobija ir kitų formų netolerancija aukšto lygio grupė,

–  atsižvelgdamas į ES kovos su dezinformacija kodeksą,

–  atsižvelgdamas į Elgesio kodeksą dėl kovos su neteisėtu neapykantos kurstymu internete,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir JT chartijoje įtvirtinti visoms valstybėms narėms bendros vertybės ir principai; kadangi neofašizmas prieštarauja šioms vertybėms ir principams;

B.  kadangi ES sutarties 2 straipsnyje nurodyta, kad Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises; kadangi šios vertybės yra bendros visų valstybių narių vertybės;

C.  kadangi dabar Europoje matomos ksenofobijos sustiprėjimui buvo sudarytos sąlygos dėl to, kad nebuvo imtasi rimtų veiksmų prieš fašistinius ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų judėjimus;

D.  kadangi atvirai neofašistinės, neonacistinės, rasistinės ir ksenofobinės grupuotės ir politinės partijos kursto visuomenėje neapykantą „įtariamiems priešams“ ir smurtą prieš juos;

E.  kadangi, kaip pranešė Europolas[5] , ES saugumo komisaras seras Julian King 2017 m. kovo 22 d. renginyje minint 2016 m. Briuselio išpuolius pabrėžė, kad stiprėja dešiniosios pakraipos smurtinio ekstremizmo grėsmė, ir nurodė, kad nežino nė vienos ES valstybės narės, kuri šio reiškinio nebūtų paveikta, konkrečiai nurodydamas Breiviko žudynes Norvegijoje, JK parlamento narės Jo Cox nužudymą ir išpuolius prieš prieglobsčio centrus ir mečetes visoje Europoje, pabrėždamas savo perspėjimą, kad tai rečiau įvardijama grėsmė saugumui;

F.   kadangi neofašistinės ir neonacistinės organizacijos reiškiasi įvairiomis formomis; kadangi dauguma neofašistinių ir neonacistinių organizacijų apeliuoja į žodžio laisvės principą; kadangi teisė į žodžio laisvę nėra absoliuti;

G.  kadangi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 30 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad jokia šios deklaracijos nuostata negali būti aiškinama kaip kuriai nors valstybei, grupei ar asmeniui suteikianti kokią nors teisę vykdyti veiklą arba atlikti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti šioje deklaracijoje paskelbtas teises ir laisves;

H.  kadangi Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo 4 straipsnyje patvirtinama, kad valstybės, konvencijos šalys, smerkia bet kokią propagandą ir visas organizacijas, kurios remiasi tam tikros odos spalvos arba etninės kilmės asmenų grupės pranašumo idėjomis ar teorijomis;

I.  kadangi Europolas pranešė, kad 2017 m. asmenų, areštuotų dėl dešiniojo ekstremizmo nusikaltimų, skaičius beveik padvigubėjo[6];

J.  kadangi 2011 m. liepos 22 d. per išpuolius Norvegijoje žuvo 77 žmonių ir 151 buvo sužeisti;

K.  kadangi 2016 m. birželio 16 d. Didžiosios Britanijos Parlamento narė Jo Cox Jungtinės Karalystės Birstall mieste buvo nužudyta dešiniųjų pažiūrų asmens, kuris 2016 m. lapkričio 23 buvo pripažintas kaltu ir nubaustas laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos;

L.  kadangi trys Vengrijos kovotojai buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos už šešių romų, įskaitant mažą vaiką, nužudymą ir kelių romų sužeidimą 2008 ir 2009 m.;

M.  kadangi 2000–2006 m. Vokietijos nacionalsocialistų pogrindžio (NVP) grupuotės nariai nužudė devynis Turkijoje ir Graikijoje gimusius imigrantus, taip pat vokietę policininkę; kadangi Vokietijos Bundestago parlamentinis komitetas atskleidė kelis atvejus, kai apsaugos tarnybos, kaip paaiškėjo, slėpė tai, ką žinojo apie grupuotę, ir dėl to šios grupuotės veiklos nebuvo galima sustabdyti daugelį metų;

N.  kadangi, remiantis Vokietijos vidaus žvalgybos agentūros Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ataskaita „2017 m. Konstitucijos apsaugos ataskaita (faktai ir tendencijos)“, 2017 m. Vokietijoje buvo įvykdyti 1 054 kraštutinei dešinei priskiriami smurto aktai;

O.  kadangi 2017 m. Jungtinė Karalystė Europolui pranešė apie penkis sužlugdytus, nepavykusius ar įvykdytus teroristinius išpuolius, kurie buvo priskirti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų asmenims[7];

P.  kadangi neonacių partijos „Golden Dawn“ teismas dėl kaltinimų esant nusikalstama organizacija ir Pavloso Fyswsaso nužudymo, neminint kitų nusikaltimų, įskaitant pasikėsinimą nužudyti, vis dar vyksta Graikijoje;

Q.  kadangi Graikijoje padaugėjo kraštutinės dešinės išpuolių prieš socialinius centrus, aktyvistus, parlamento narius, pabėgėlius, migrantus ir teisininkus, be kita ko, prieš P. Fyssaso šeimos advokatą; kadangi Rasistinio smurto registracijos tinklas (RSRT) surengęs pokalbius su nukentėjusiais asmenimis 2017 m. dokumentais pagrindė 102 smurtiniu incidentus prieš pabėgėlius, imigrantus, LGBTQI bendruomenės narius ir jų gynėjus[8];

R.  kadangi 2018 m. rugsėjo 21 d. Atėnų centre buvo brutaliai nužudytas LLGBTQI aktyvistas Zak Kostopoulos; kadangi įtariama, jog vienas iš kaltinamų yra susijęs su kraštutinės dešinės jėgomis; kadangi Viešosios tvarkos ministerija ir Graikijos policija įsakė pradėti drausminį tyrimą prieš kelis policininkus po to, kai pasirodė naujas vaizdo įrašas, kuriame buvo nufilmuoti smurtiniai veiksmai prieš nejudantį, sužeistą, žemės gulintį žmogų; kadangi jam mirus kai kurios žiniasklaidos priemonės skelbė velionį diskriminuojančias ir įžeidžiančias kalbas, o kraštutinės dešinės grupuotės jo mirties vietoje surengė demonstracijas su homofobiškais ir smurtiniais šūkiais[9];

S.  kadangi Italijoje vyras buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme už tai, kad šaudė ir sužeidė šešis Afrikos migrantus iš rasistinių paskatų įvykdytame išpuolyje centrinėje Italijos dalyje esančiame Mačeratos mieste;

T.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 3 d. Italijos antirasistinės grupės įspėjo, kad padaugėjo išpuolių prieš imigrantus: per du mėnesius buvo užregistruoti 12 šaudymo atvejų, dvi žmogžudystės ir 33 fiziniai užpuolimai[10];

U.  kadangi 2018 m. rugsėjo 21 d. nefašistinės „CasaPound“ partijos aktyvistai užpuolė aktyvistų grupę, įskaitant Europos Parlamento narę Eleonorą Forenzą ir jos padėjėją Antonio Perillo, kuris patyrė sunkių sužalojimų, po antifašistinės ir antirasistinės demonstracijos Baryje (Italija);

V.  kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. Chemnice už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikyti septyni kraštutinės dešinės grupuotės nariai buvo neseniai apkaltinti įtarimais dėl priklausymo teroristinei organizacijai, save vadinančiai „Chemnico revoliucija“; kadangi, pasak federalinių žemių prokurorų, po to, kai buvo įvertinti grupės vidaus ryšiai, tyrėjai sustiprino kaltinimus, perkvalifikavę juos nuo kriminalinės į teroristinę veiklą;

W.  kadangi 2018 m. Prancūzijoje buvo įvykdyta visa serija kraštutinės dešinės grupuočių išpuolių, pavyzdžiui, kovo 16 d. prieš autonominio valdymo mokyklą Paryžiuje, balandžio 3 d. prieš Monpeljė universiteto Teisės fakultetą, balandžio 7 d. Tolbiako universitete Paryžiuje, balandžio 22 d. akcija Alpėse, įspėjanti migrantus nevykti į Prancūziją, ir spalio 5 d. prieš paieškos ir gelbėjimo NVO „SOS Méditerranée“;

X.  kadangi 2017 m. gruodžio 7 d. Prancūzijoje penki „Generation Identitaire“ judėjimo nariai buvo nuteisti už rasinės ir religinės neapykantos kurstymą[11]; kadangi 2018 m. birželio 24 d. 10 grupės „Action des Forces Opérationnelles“ (AFO) narių buvo suimti už tai, kad planavo išpuolius prieš musulmonų bendruomenės narius[12]; kadangi 2018 m. rugsėjo 14 d. du buvę skustagalviai buvo pripažinti kaltais už jauno studento ir antifašistinio aktyvisto Clément‘o Méric‘o nužudymą birželio mėn.;

Y.  kadangi Prancūzijos žvalgybos tarnyba išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio karinių pajėgų ir teisėsaugos pajėgų narių, prisijungiančių prie kraštutinės dešinės smurtinių grupuočių, skaičiaus[13];

Z.  kadangi asmenys, susiję su kraštutinės dešinės grupuotėmis, įskaitant „Action Française“, planavo teroro aktą prieš kelis Prancūzijos politikus ir mečetes 2017 m. prezidento rinkimų metu; kadangi ne kartą buvo pateikti prašymai uždaryti „Action Française“ būstinės patalpas; kadangi dauguma grupės narių pirmiau buvo „Nacionalinio fronto“ nariai[14];

AA.  kadangi šiuo metu Ispanijoje vykdomas tyrimas dėl 12 neonacistinės organizacijos „Holar Social Madrid“ narių neapykantos kurstymo; kadangi Ispanijos fašistinių grupuočių „Falange“, „Alianza Nacional“ ir „Democracia Nacional“ nariai buvo sulaikyti ir Ispanijos Aukščiausiasis Teismas jiems pateikė kaltinimus po to, kai 2013 m. Katalonijos nacionalinės dienos šventės metu jie įvykdė išpuolį prie Branquerna kultūros centrą Madride; kadangi 2016 m. kovos su rasizmu NVO „SOS Racismo“ užregistravo 309 ksenofobinio smurto atvejų[15]; kadangi šios organizacijos pirmininkas susilaukė grasinimų nužudyti po to, kai pranešė apie šiuos atvejus, ir pasmerkė tai, kad nesiimama veiksmingų kovos su šiais nusikaltimais priemonių;

AB.  kadangi Francisco Franco fondas – diktatūrą, jos nusikaltimus ir Franco šeimą šlovinanti organizacija – apkaltino 19 žmonių įvairiais pažeidimais, už kuriuos gali būti skirta 13 metų laisvės atėmimo bausmė, nes minėti asmenys vykdė taikią ir simbolinę akciją, kurios metu iškėlė du didžiulius transparantus ant Pazo de Meirás rūmų, kuriais valdžios institucijos buvo raginamos imtis veiksmų ir grąžinti šį pastatą Galisijos žmonėms;

AC.  kadangi neonacių Šiaurės šalių pasipriešinimo judėjimas (ŠŠPJ) reguliariai rengia mitingus visoje Skandinavijoje, kuriuose skanduojami šūkiai ir plevėsuoja organizacijos žaliai baltos vėliavos; kadangi keli ŠŠPJ nariai buvo nuteisti už smurtinius išpuolius prieš civilius ir policiją; kadangi vienas iš ŠŠPJ vadovų buvo nuteistas už smurtinį išpuolį prieš Eurovizijos vakarėlį, kurį organizavo RFSL – Švedijos lesbiečių, gėjų, biseksualų, translyčių ir Quer teisių federacija; kadangi ŠŠPJ nariai užpuolė tris moteris su vaivorykštine vėliava Almedalene;

AD.  kadangi Švedijoje padaugėjo smurtinių kraštutinės dešinės grupuočių ir asmenų išpuolių, kadangi dėl to, kad daugelis pabėgėlių priėmimo centrų buvo padegti, 2015 m. Švedijos vyriausybė buvo priversta pradėti slėpti pabėgėliams skirtų pastatų adresus;

AE.  kadangi Europos Komisija prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI), kurią įsteigė Europos Taryba, 2018 m. gegužės 15 d. paskelbtoje ataskaitoje išreiškė susirūpinimą dėl dešiniojo ekstremizmo ir neofašizmo stiprėjimo Kroatijoje[16];

AF.  kadangi šiuo metu Europos Parlamente šiuo metu atstovaujamos atvirai rasistinės, ksenofobinės ir netolerantiškos politinės partijos, kurstančios neapykantą per įvairius Parlamento posėdžius ir po jų;

AG.  kadangi kasmet kovo 16 d. Latvijos legiono dienos proga Rygoje susirenka tūkstančiai žmonių, kad pagerbtų Waften-SS tarnavusius latvius;

AH.  kadangi Slovėnijos ginkluoto kovotojo vaizdo įrašas, paskelbtas socialiniuose tinkluose, neseniai padėjo sulaikyti buvęs kandidatą į prezidentus ir kraštutinės dešinės judėjimo „Vieninga Slovėnija“ lyderį Andrejų Šiško, kuris vaizdo įraše buvo aiškiai atpažįstamas kaip karinių pajėgų vadas;

AI.  2017 m. birželio 21 d. Vengrijos ministras pirmininkas Viktor Orban savo kalboje gyrė nacių kolaborantą Miklós Hory kaip išskirtinį valstybės veikėją,

AJ.  kadangi Italijos Lygos partija Europos Parlamento narę Cécile Kyenge padavė į teismą už tai, kad pastaroji ją pavadino rasistine;

AK.  kadangi 2017 m. spalio 25 d. Bulgarijos ministro pirmininko pavaduotojas Valeri Simeonov Bulgarijos regioninio teismo buvo nuteistas už neapykantą prieš romus kurstančias kalbas civilinėje byloje, kurią iškėlė Bulgarijos žurnalistai Kremena Budinova ir Ognyan Isaev;

AL.  kadangi 2018 m. rugsėjo 4 d. Ukrainos Parlamento pirmininkas Andrey Parubiy televizijos laidoje pareiškė, kad Adolfas Hitleris buvo nuostabus žmogus, vykdęs tiesioginę demokratiją; kadangi nuo 2018 m. pradžios C14 ir kitos kraštutinės dešinės grupuotės Ukrainoje, kaip antai Nacionalinės milicijos Azovo pulkas, „Dešinysis sektorius“, „Karpatska Sich“ ir kitos, kelis kartus puolė romų grupes, antifašistines demonstracijas, miestų tarybos posėdžius, „Amnesty International“ renginius, meno parodas, LGBTQI renginių ir aplinkosaugos aktyvistus; kadangi Ukrainos jaunimo reikalų ir sporto ministerija finansuoja neonacių grupuotę C14, kad ji propaguotų nacionalinius patriotinius švietimo projektus šalyje; kadangi „Amnesty International“ įspėjo, kad „Ukraina grimzta į nevaldomo smurto, kurį kelia radikalios grupuotės ir visiškas jų nebaudžiamumas, chaosą. Praktiškai niekas šalyje negali jaustis saugus tokiomis sąlygomis.“[17] ;

1.  griežtai smerkia neofašistinių ir neonacistinių organizacijų teroristinius išpuolius, nužudymus, smurtinius fizinius išpuolius ir demonstracijas įvairiose valstybėse narėse ir apgailestauja dėl jų;

2.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Europos Sąjungoje fašizmas, rasizmas, ksenofobija ir kitų formų netolerancija tampa vis įprastesniais reiškiniais, ir yra sunerimęs dėl pranešimų apie slaptus politinių lyderių, politinių partijų ir teisėsaugos atstovų susitarimus su neofašistais ir neonaciais kai kuriose valstybėse narėse;

3.  primena apie baisius nacizmo ir fašizmo padarinius Europoje;

4.  ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę panaikinti visus oficialius apdovanojimus, skirtus neofašistams;

5.  yra itin susirūpinęs dėl neofašistinio smurto, nukreipto prieš tam tikras grupes, kaip antai juodaodžius europiečius arba Afrikos kilmės asmenis, žydus, musulmonus, romus, trečiųjų šalių piliečius, LGBTQI asmenis, neįgaliuosius, benamius ir feministes;

6.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad neofašistinės partijos ir judėjimai vartoja terminą „lyčių ideologija“, kuriuo siekiama skatinti smurtą ir neapykantą, nukreiptą prieš feministinį judėjimą, tuo pačiu skleidžiant klaidingą supratimą apie tai, kas iš tikrųjų yra feminizmas, t. y. judėjimas, grindžiamas lygybe ir teisėmis;

7.  pabrėžia, kad Europos neofašistinių grupuočių smurtavimas yra lydimas antidemokratinių priemonių, teisių ribojimo, persekiojimo ir taip pat socialinių judėjimų, profesinių sąjungų, pažangių ir demokratinių jėgų veiklos ir kovų persekiojimo ir kriminalizavimo stiprėjimo;

8.  primena, kad fašistinė ideologija ir netolerancija visada yra susijusios su išpuoliu prieš pačią demokratiją;

9.  yra labai susirūpinęs dėl nebaudžiamumo už neofašistinę ir neonacių grupių veiklą kai kuriose valstybėse narėse, ir pabrėžia, kad ši nebaudžiamumo jausmas yra viena iš priežasčių, kuriomis remiantis galima paaiškinti nerimą keliantį ekstremalių dešiniųjų organizacijų smurtinių veiksmų aktyvėjimą;

10.  mano, kad viena iš pagrindinių neofašistinės ideologijos ir grupuočių stiprėjimo priežasčių yra politika, kuri neigiamai veikia socialinę ir ekonominę darbuotojų ir žmonių padėtį bei socialinės nelygybės atsiradimą, nepagarba tarptautinei teisei ir JT chartijai, rasistinių ir ksenofobinių idėjų plitimas į oficialias politikos sritis, visų pirma ES;

11.  mano, kad demokratija, tolerancija, kultūra ir solidarumas yra darnaus sambūvio ir šalių bei tautų draugystės ryšių stiprinimo Europoje pagrindas;

12.  pripažįsta susirūpinimą keliančią tendenciją – neofašistinių ir neonacių grupuotės naudojasi socialine žiniasklaida ir internetu organizavimosi ir strategijų visai Europos Sąjungai rengimo tikslais;

13.  griežtai smerkia fašistinių būrų „CasaPound“ išpuolį prieš Europos Parlamento narę Eleonorą Forenza, jos padėjėją Antonio Perdillo ir kitus, kurie 2018 m. rugsėjo 21 d. dalyvavo antifašistinėje ir antirasistinėje demonstracijoje Baryje (Italija);

14.  reikalauja, kad Graikijos policija atliktų Zako Kostopouloso nužudymo ir netinkamo elgesio su juo visapusišką tyrimą ir kad visi atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn, nepriklausomai nuo to, ar jie yra civiliai, ar policijos pareigūnai; primygtinai ragina Graikijos valdžios institucijas nedelsiant imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad policijos pareigūnai visada laikytųsi įstatymų;

15.  palankiai vertina Suomijos teismo sprendimą uždrausti Šiaurės šalių pasipriešinimą judėjimą;

16.  palankiai vertina tai, kad Vokietijos Bundesratas paprašė Vokietijos aukščiausiojo teismo uždrausti kraštutinės dešinės Nacionalinės demokratinės partijos finansavimą;

17.  palankiai vertina Ispanijos Kongreso sprendimą patvirtinti pasiūlymą perkelti Francisco Franco palaikus iš kapo kariniame memoriale, žinomo „Valle de los Caidos“ pavadinimu, kuris buvo tapęs kraštutinių dešiniųjų piligriminių kelionių vieta; ragina Ispanijos valdžios institucijas iš esmės pašalinti visus likusius simbolius ar paminklus, šlovinančius karinį perversmą, pilietinį karą ir Franko diktatūrą, ir prašo, kad prieš tų simbolių ar paminklų, kurie negali būti pašalinti, būtų pateiktas platesnis kontekstas ir nauja interpretacija, kad tai jie galėtų prisidėti prie visuomenės informuotumo ir praeities atminimo;

18.  ragina valstybes nares griežtai pasmerkti politikų ir valstybės pareigūnų neapykantos nusikaltimus, neapykantą kurstančias kalbas ir nepagrįstą kaltės suvertimą visais lygmenimis ir visų rūšių žiniasklaidoje ir už tokius veiksmus numatyti sankcijas, nes tokiu būdu jie tiesiogiai prisideda prie to, kad neapykanta ir smurtas tampa įprastais reiškiniais visuomenėje ir stiprėja;

19.  ragina valstybes nares imtis papildomų priemonių siekiant užkirsti kelią neapykantą kurstančioms kalboms ir neapykantos nusikaltimams, pasmerkti juos ir kovoti su jais;

20.  ragina valstybes nares tirti neapykantos nusikaltimus ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, taip pat dalytis geriausia patirtimi, susijusia su neapykantos nusikaltimų nustatymu ir tyrimu, įskaitant tuos nusikaltimus, kuriuos skatina įvairios ksenofobijos formos;

21.  ragina valstybes nares numatyti ir teikti tinkamą teisinę, psichologinę ir materialinę paramą rasistinių, neapykantos ir ksenofobinių nusikaltimų aukoms bei visiems liudytojoms apsaugą nuo nusikaltėlių, nepriklausomai nuo to, ar jie yra civiliai, ar policijos pareigūnai;

22.  ragina valstybes nares policijos pajėgose sukurti kovos su neapykantos nusikaltimais skyrius; ragina policijos pajėgas užtikrinti, kad jų darbuotojai nesiimtų rasistinių, ksenofobinių ar diskriminacinių veiksmų ir kad visi tokie padaryti veiksmai būtų tiriami, o už juos atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

23.  ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su neapykantą kurstančiomis kalbomis ir neapykantos nusikaltimais bei užtikrinti glaudų valstybių narių ir pilietinės visuomenės organizacijų bendravimą kovojant su neapykantą kurstančiomis kalbomis ir neapykantos nusikaltimais;

24.  remia, džiaugiasi ir ragina apsaugoti bendruomenės grupes ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurios kovoja su fašizmu, rasizmu, ksenofobija ir kitų formų netolerancija;

25.  ragina konsoliduoti ES kovos su diskriminacija teisės aktus, įskaitant esamų teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir (arba) įgyvendinimą, ir priimti naujus teisės aktus, įskaitant Vienodo požiūrio direktyvą;

26.  primena, kad Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/JHA dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis nustatomos sankcijos juridiniams asmenims, viešai kurstantiems smurtą ar neapykantą prieš mažumos grupę; primena, kad šios sankcijos yra: atimama teisė į valstybės teikiamas lengvatas, draudimas užsiimti komercine veikla, teisminės priežiūros skyrimas ir sprendimo dėl likvidavimo priėmimas; primena, kad Tarybos pamatinį sprendimą valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2010 m. lapkričio 28 d.;

27.  ragina Komisiją atnaujinti 2014 m. ataskaitą dėl minėto Tarybos pamatinio sprendimo įgyvendinimo ir pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš tas valstybes nares, kurios nesilaiko sprendimo nuostatų;

28.  primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo nuostatų, pažaboti organizacijas, kurstančias neapykantą ir smurtą viešosiose erdvėse ir internete, skiriant joms Tarybos pamatiniame sprendime numatytas sankcijas, ir veiksmingai uždrausti nefašistines ir neonacistines grupuotes ar bet kokius kitus fondus ar asociacijas, aukštinančius ir šlovinančius nacizmą ir fašizmą, laikantis nacionalinės teisės tvarkos ir jurisdikcijų;

29.  ragina parengti nacionalinius kovos su fašizmu, rasizmu, ksenofobija ir kitų formų netolerancija veiksmų planus;

30.  ragina visapusiškai ir laiku bendradarbiauti teisėsaugos tarnybas, teismus ir pilietinės visuomenės organizacijas kovojant su fašizmu, rasizmu, ksenofobija ir kitų formų netolerancija;

31.  ragina valstybes nares bendradarbiauti kovojant su fašizmu, rasizmu, ksenofobija ir kitų formų netolerancija;

32.  ragina valstybes nares rengti privalomus žmogaus teisių srities ir į paslaugas orientuotus vidaus mokymus visų lygmenų teisėsaugos pareigūnams ir teismų sistemos tarnautojams;

33.  ragina valstybes nares rengti privalomus mokymus viešojo transliavimo srityje ir žiniasklaidoje dirbantiems asmenims, siekiant didinti informuotumą apie problemas ir diskriminaciją, su kuriomis susiduria neofašistinių ir neonacistinių organizacijų aukos;

34.  ragina valstybes nares įdiegti nacionalines „pasitraukimo programas“, kuriomis būtų padedama asmenims, norintiems pasitraukti iš smurtinių neofašistinių ir neonacistinių grupuočių; pabrėžia, kad tokios programos turėtų būti gerokai platesnės už individualios pagalbos priemones ir jomis turėtų būti teikiama ilgalaikė parama tiems, kuriems sunkiai sekasi rasti darbą, persikelti ir kurti naujus ir saugius socialinius tinklus;

35.  pabrėžia, kad istorijos žinojimas yra viena iš išankstinių sąlygų, leidžiančių užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ateityje, ir yra svarbus elementas ugdant jaunesnes kartas; atkreipia dėmesį į tai, kad nacių nusikaltimų minimalizavimas yra pirmasis žingsnis siekiant iš naujo skatinti to laikotarpio idėjas;

36.  ragina ugdyti bendrą atminimo kultūrą, kuri pasmerkia fašistų praeities nusikaltimus; yra labai susirūpinęs dėl to, kad jaunoji karta Europoje vis mažiau domisi fašizmo istorija, todėl kyla pavojus, kad jie nesuvoks naujų grėsmių;

37.  ragina valstybes nares skatinti plačiosios visuomenės švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę, bendrą istoriją, įskaitant Antrojo pasaulinio karo žiaurumus, pavyzdžiui, holokaustą, ir jo aukų sisteminio dehumanizavimo procesą, trukusį ilgus metus;

38.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Europos Tarybai.

 

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika