Процедура : 2018/2869(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0483/2018

Внесени текстове :

B8-0483/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0428

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 498kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.174v01-00
 
B8-0483/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP))


Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP))  
B8‑0483/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 2, 3, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(1) (Директива за равенството между расите),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(2),

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации(4),

–  като взе предвид създаването през юни 2016 г. на Групата на ЕС на високо равнище за борба с расизма, ксенофобията и другите форми на нетърпимост,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на Европа от 30 септември 2014 г. за противодействие на проявите на неонацизъм и десен екстремизъм,

–  като взе предвид Кодекса на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията,

–  като взе предвид Кодекса на поведение във връзка с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно заложеното в член 2 от ДЕС Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за всички държави членки;

Б.  като има предвид, че липсата на сериозни мерки срещу неофашистките и неонацистките групи позволи настоящото разрастване на ксенофобията в Европа;

В.  като има предвид, че открито неофашистки, неонацистки, расистки и ксенофобски групи и политически партии подбуждат омраза и насилие в обществото;

Г.  като има предвид, че както посочва Европол в доклада си за обстановката и тенденциите в ЕС, свързани с тероризма, (TESAT) от 2018 г.(5), в изказването си от 22 март 2017 г. по време на събитие за отбелязване на терористичните нападения в Брюксел през 2016 г. членът на Комисията, отговарящ за въпросите по сигурността, сър Джулиан Кинг, подчерта нарастващата заплаха от използващ насилие крайнодесен екстремизъм, като заяви, че не знае да има нито една държава – членка на ЕС, която да не е засегната по един или друг начин от това явление, и посочи по-конкретно нападенията в Норвегия през 2011 г., убийството на члена на британския парламент Джо Кокс и нападенията в цяла Европа срещу центрове за временно настаняване на търсещи убежище и срещу джамии, за да подчертае това, за което предупреждава, че представлява „в по-малка степен докладвана“ заплаха за сигурността;

Д.  като има предвид, че неофашистките и неонацистките групи се изявяват под различни форми; като има предвид, че повечето от тези групи се позовават на принципа на свобода на словото; като има предвид, че правото на свобода на словото не е абсолютно;

Е.  като има предвид, че в член 30 от Всеобщата декларация за правата на човека ясно се посочва, че нищо в декларацията „не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимават с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея“;

Ж.  като имат предвид, че в Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация се заявява, че държавите – страни по Конвенцията, осъждат всяка пропаганда и всички организации, които се основават на идеите или теориите за превъзходството на една раса или група лица от един цвят или етнически произход;

З.  като има предвид, че пропагандирането на фашизма е забранено в редица държави членки по силата на тяхното национално законодателство;

И.  като има предвид, че в доклада TESAT на Европол от 2018 г. се отчита почти двойно увеличение през 2017 г. на броя на лицата, задържани за крайнодесни екстремистки престъпления;

Й.  като има предвид, че при нападенията в Норвегия на 22 юли 2011 г. бяха убити 77 души и ранени 151;

К.  като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на парламента на Обединеното кралство, беше брутално убита в Бърстал, Обединеното кралство;

Л.  като има предвид, че съгласно доклада от 2017 г. относно защитата на Конституцията (факти и тенденции), изготвен от германската национална агенция за разузнаване Bundesamt für Verfassungssschutz (BfV) (Федерална служба за защита на Конституцията), през 2017 г. в Германия са извършени 1 054 акта на насилие от крайната десница(6).

М.  като има предвид, че съгласно доклада TESAT на Европол от 2018 г. пет осуетени, неуспешни или извършени терористични нападения, за чиито автори се предполага, че са от крайната десница, са докладвани през 2017 г.(7);

Н.  като има предвид, че на 21 септември 2018 г. Елеонора Форенца, член на ЕП, и нейният сътрудник, Антонио Перило, бяха нападнати след антифашистка демонстрация в Бари, Италия;

О.  като има предвид, че френската разузнавателна служба изрази загриженост относно увеличаващия се брой на членове на въоръжените сили и силите на правоприлагащите органи, които се присъединяват към крайно десни използващи насилие групи(8);

П.  като има предвид, че Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта, създадена от Съвета на Европа, изрази тревога от надигането на крайнодесен екстремизъм и неофашизъм в Хърватия в доклад, публикуван на 15 май 2018 г.(9);

1.  категорично осъжда и изразява съжаление по повод на терористичните нападения, убийствата, психологическото насилие, нападенията, придружени от физическо насилие, и шествията от страна на неонацистки организации в различни държави – членки на ЕС;

2.  изразява дълбоко безпокойство от факта, че фашизмът, расизмът, ксенофобията и други форми на нетърпимост в ЕС се превръщат във все по-голяма степен в нормално явление;

3.  изразява особена тревога от неофашисткото насилие, което засяга обществото като цяло и е насочено към конкретни малцинства, като например европейци с черен цвят на кожата/лица от африкански произход, евреи, мюсюлмани, роми, граждани на трети държави, ЛГБТИ лица и хора с увреждания;

4.  категорично осъжда всички придружени с насилие нападения от неофашистки групи срещу политици и членове на политически партии, за които е докладвано в някои държави членки;

5.  изразява дълбока загриженост по повод на безнаказаността на действията на неофашистки и неонацистки групи в някои държави членки и подчертава, че това чувство за безнаказаност е сред причините, които обясняват обезпокоителното нарастване на актовете на насилие на някои крайнодесни организации;

6.  потвърждава тревожната тенденция неофашистки и неонацистки групи да използват социалните медии и интернет, за да се организират и да разработват стратегии в целия Европейски съюз;

7.  призовава държавите членки решително да осъждат и санкционират престъпленията от омраза, словото на омразата и търсенето на изкупителни жертви от страна политици и държавни служители на всички равнища и във всички видове медии, тъй като те пряко засилват омразата и насилието в обществото и ги превръщат в нормално явление;

8.  призовава държавите членки да предприемат допълнителни мерки за предотвратяване, осъждане и борба със словото на омразата и престъпленията от омраза;

9.  призовава държавите членки да разследват и преследват по съдебен ред престъпленията от омраза и да обменят най-добри практики за идентифициране и разследване на престъпленията от омраза, включително тези, които са мотивирани, по-специално, от различни форми на ксенофобия;

10.  призовава държавите членки да предвидят и предоставят необходимата подкрепа за жертвите на расистки или ксенофобски престъпления и престъпления от омраза, както и закрила за всички свидетели срещу извършителите;

11.  призовава държавите членки да създадат звена за борба с престъпленията от омраза в полицейските сили; призовава полицейските сили да гарантират, че техните служители няма да участват под каквато и да е форма в расистки, ксенофобски или дискриминационни действия, както и че всяко такова деяние се разследва и отговорните за него се изправят пред правосъдието;

12.  призовава Комисията да се обърне с призив към организациите на гражданското общество да следят и докладват за изказвания, проповядващи вражда и омраза, и престъпления от омраза в държавите членки;

13.  подкрепя, приветства и призовава за защита на общностните групи и организациите на гражданското общество, които се борят с фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

14.  призовава за консолидирано законодателство на ЕС за борба с дискриминацията, включително за транспонирането/прилагането на действащото законодателство и приемането на ново законодателство, включително Директивата за равното третиране;

15.  припомня, че Рамковото решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, чийто краен срок за изпълнение беше ноември 2010 г., предвижда правно основание за налагане на санкции на юридически лица, които публично подстрекават към насилие или омраза срещу малцинствена група;

16.  настоятелно призовава Комисията да актуализира своя доклад от 2014 г. относно прилагането на посоченото по-горе рамково решение на Съвета и да започне процедура за нарушение срещу онези държави членки, които не спазват разпоредбите на това решението;

17.  призовава за пълноценно и своевременно сътрудничество между правоприлагащите органи, разузнавателните агенции, съдебната система и организациите на гражданското общество в борбата с фашизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост;

18.  призовава държавите членки да следват препоръките на Съвета на Европа по отношение на противодействието на проявите на неонацизъм и десен екстремизъм;

19.  призовава държавите членки да осигуряват задължително, основано на правата на човека и насочено към службите вътрешно обучение за служителите на правоприлагащите органи и длъжностните лица в съдебната система на всички равнища,

20.  насърчава държавите членки да предоставят обучение за лицата, работещи в сферата на публичното радиоразпръскване и на медиите, за да повишат осведомеността им относно предизвикателствата и дискриминацията, пред които са изправени жертвите на неофашистките и неонацистките групи;

21.  призовава държавите членки да въведат национални програми за напускане на неофашистки и неонацистки групи, проповядващи и извършващи насилие; подчертава, че тези програми следва да надхвърлят рамките на отделните интервенции и да включват дългосрочна подкрепа за лицата, които срещат затруднения при намиране на работа, преместване и създаване на нови и безопасни социални мрежи;

22.  подчертава, че познаването на историята е едно от необходимите условия за предотвратяването на такива престъпления в бъдеще и играе важна роля за възпитанието на по-младите поколения; посочва, че омаловажаването на нацистките престъпления е първа стъпка към съживяване на идеите от онази епоха;

23.  призовава държавите членки да осъждат и противодействат на всички форми на отричане на Холокоста, включително банализирането и минимализирането на престъпленията на нацистите и техните сътрудници; посочва, че истината за Холокоста не трябва да се банализира чрез политически или медийни дискусии;

24.  призовава за обща култура на памет за миналото, която отхвърля фашистките престъпления от миналото; изразява дълбока загриженост, че по-младите поколения в Европа и на други места се чувстват все по-малко и по-малко засегнати от историята на фашизма и че следователно съществува опасност да останат безразлични пред новите заплахи;

25.  насърчава държавите членки да поощряват чрез официалната култура опознаването на многообразието на нашето общество и общата ни история, включително зверствата през Втората световна война, като например Холокоста, и системната дехуманизация на жертвите в течение на редица години;

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации.

(1)

OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.

(2)

OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.

(3)

OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

(4)

ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.

(5)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(6)

https://www.verfassungsschutz.de/en/download-manager/_annual-report-2017-summary.pdf

(7)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(8)

https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full

(9)

https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност