Návrh usnesení - B8-0483/2018Návrh usnesení
B8-0483/2018

NÁVRH USNESENÍ o nárůstu neofašistického násilí v Evropě

17.10.2018 - (2018/2869(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0481/2018


Postup : 2018/2869(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0483/2018
Předložené texty :
B8-0483/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0483/2018

Usnesení Evropského parlamentu o nárůstu neofašistického násilí v Evropě

(2018/2869(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na články 2, 3, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ[1] (směrnice o rasové rovnosti),

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva[2],

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV[3],

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací[4],

–  s ohledem na zřízení skupiny EU na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti, k němuž došlo v červnu 2016,

–  s ohledem na usnesení Rady Evropy ze dne 30. září 2014 o boji proti projevům neonacismu a pravicového extremismu,

–  s ohledem na unijní kodex zásad boje proti dezinformacím,

–  s ohledem na kodex chování v oblasti boje proti nezákonným nenávistným projevům online,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v článku 2 SEU je zakotveno, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou ve všech členských státech společné;

B.  vzhledem k tomu, že nedostatek důrazných opatření proti neofašistickým a neonacistickým skupinám umožnil výskyt současného nárůstu xenofobie v Evropě;

C.  vzhledem k tomu, že otevřeně neofašistické, neonacistické a xenofobní skupiny a politické strany podněcují nenávist a násilí ve společnosti;

D.  vzhledem k tomu, že – jak je uvedeno ve zprávě Europolu o stavu a vývoji terorismu v EU (TESAT) za rok 2018[5] – Sir Julian King, člen Komise odpovědný za bezpečnost, ve svém projevu na akci, která se konala dne 22. března 2017 k připomenutí útoků v Bruselu z roku 2016, upozornil na rostoucí hrozbu pravicového násilného extremismu a uvedl, že si není vědom jediného členského státu EU, který by tímto jevem nebyl nějakým způsobem zasažen, přičemž výslovně zmínil útoky v Norsku v roce 2011, vraždu britské poslankyně Jo Cox a útoky na azylová centra a mešity v celé Evropě, aby varoval před touto „méně uváděnou“ bezpečnostní hrozbou;

E.  vzhledem k tomu, že neofašistické a neonacistické skupiny se projevují v různých podobách; vzhledem k tomu, že většina těchto skupin se odvolává na zásadu svobody slova; vzhledem k tomu, že právo na svobodu slova není absolutní;

F.  vzhledem k tomu, že článek 30 Všeobecné deklarace lidských práv jasně uvádí, že „nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví“;

G.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace potvrzuje, že její smluvní státy odsuzují jakoukoli propagandu a všechny organizace, které vycházejí z myšlenek nebo teorií nadřazenosti jedné rasy nebo skupiny osob stejné barvy pleti či etnického původu;

H.  vzhledem k tomu, že propagace fašismu je zakázána v některých členských státech na základě vnitrostátních právních předpisů;

I.  vzhledem k tomu, že zpráva o stavu a vývoji terorismu v EU za rok 2018 Europol zaznamenala bezmála dvojnásobný počet jednotlivců zatčených v roce 2017 kvůli pravicově extremistickým trestným činům;

J.  vzhledem k tomu, že dne 22. července 2011 bylo při útocích v Norsku zabito 77 osob a 151 jich bylo zraněno;

K.  vzhledem k tomu, že dne 16. června 2016 byla v Birstallu ve Spojeném království brutálně zavražděna členka britského parlamentu Jo Cox;

L.  vzhledem k tomu, že podle Zprávy o ochraně ústavy za rok 2017 (Fakta a trendy) domácí německé zpravodajské služby Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bylo v Německu za rok 2017 spácháno 1 054 extrémně pravicových násilných činů[6];

M.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Europolu o stavu a vývoji terorismu v EU za rok 2018 bylo za rok 2017 nahlášeno pět zmařených, neúspěšných či provedených teroristických útoků přisuzovaných krajně pravicovým jedincům[7];

N.  vzhledem k tomu, že dne 21. září 2018 došlo k napadení poslankyně Evropského parlamentu Eleonory Forenzy a jejího asistenta Antonia Perilla po protifašistické demonstraci v Bari v Itálii;

O.  vzhledem k tomu, že francouzská zpravodajská služba vyjadřuje znepokojení nad rostoucím počtem členů vojenských sil a donucovacích orgánů, kteří se připojují ke krajně pravicovým násilným skupinám[8];

P.  vzhledem k tomu, že Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti zřízená Radou Evropy vyjádřila znepokojení nad nárůstem pravicového extremismu a neofašismu v Chorvatsku ve zprávě zveřejněné dne 15. května 2018[9];

1.  důrazně odsuzuje a odmítá teroristické útoky, vraždy, psychologické násilí, násilné fyzické útoky a pochody neofašistických a neonacistických organizací, k nimž dochází v různých členských státech EU;

2.  je hluboce znepokojen zvyšující se standardizací fašismu, rasismu, xenofobie a dalších forem nesnášenlivosti v EU;

3.  má obavy zejména z neofašistického násilí, které má vliv na celou společnost a je zaměřeno na konkrétní menšiny, jako jsou černí Evropané / osoby afrického původu, Židé, muslimové, Romové, státní příslušníci třetích zemí, osoby LGBTI a osoby se zdravotním postižením;

4.  důrazně odsuzuje všechny násilné útoky neofašistických skupin proti politikům a členům politických stran, které byly zaznamenány v některých členských státech;

5.  je hluboce znepokojen tím, s jakou beztrestností neofašistické a neonacistické skupiny působí v některých členských státech, a zdůrazňuje, že tento pocit beztrestnosti patří k důvodům, které vysvětlují alarmující nárůst násilných činů některých krajně pravicových organizací;

6.  bere na vědomí znepokojivý trend neofašistických a neonacistických skupin využívajících sociální média a internet sdružovat se a vytvářet společné strategie napříč celou Evropskou unií;

7.  vyzývá členské státy, aby tvrdě odsuzovaly a postihovaly trestné činy páchané z nenávisti, nenávistné projevy a svalování viny na politiky a veřejné činitele na všech úrovních a ve všech typech sdělovacích prostředků, jelikož přímo normalizují a podněcují nenávist a násilí ve společnosti;

8.  vyzývá členské státy, aby přijaly další opatření, která mají zabránit nenávistným projevům a trestným činům spáchaných z nenávisti, odsoudit je a bojovat proti nim;

9.  vyzývá členské státy, aby vyšetřovaly a stíhaly trestné činy spáchané z nenávisti a sdílely osvědčené postupy pro určování a vyšetřování těchto trestných činů, včetně činů přímo motivovaných různými formami xenofobie;

10.  vyzývá členské státy, aby stanovily a zajistily odpovídající podporu pro oběti trestných činů motivovaných rasismem či xenofobií a trestných činů páchaných z nenávisti a ochranu všech svědků před pachateli;

11.  vyzývá členské státy, aby zřídily policejní jednotky zaměřené na boj proti trestné činnosti páchané z nenávisti; vyzývá policejní síly, aby zajistily, že se jejich členové nezapojí do žádné formy rasistického, xenofobního nebo diskriminačního jednání a že každý takový spáchaný čin bude vyšetřován a odpovědné osoby budou postaveny před soud;

12.  vyzývá Komisi, aby vyslala apel směrem k organizacím občanské společnosti, aby monitorovaly a podávaly zprávy o nenávistných verbálních projevech a trestných činech spáchaných z nenávisti v členských státech;

13.  podporuje, doporučuje a požaduje ochranu komunitních skupin a organizací občanské společnosti, které bojují proti fašismu, rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti;

14.  požaduje konsolidované antidiskriminační právní předpisy EU, mimo jiné i provedení stávajících právních předpisů a schválení nových právních předpisů včetně směrnice o rovném zacházení;

15.  připomíná, že rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, jehož lhůtou pro provedení byl listopad roku 2010, poskytuje právní základ pro ukládání sankcí právnickým osobám, které veřejně podněcují násilí nebo nenávist vůči menšinové skupině;

16.  naléhavě žádá Komisi, aby aktualizovala svou zprávu z roku 2014 o provádění výše uvedeného rámcového rozhodnutí Rady a aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti těm členským státům, které nedodržely ustanovení rozhodnutí;

17.  žádá o řádnou a včasnou spolupráci mezi donucovacími orgány, zpravodajskými službami, justicí a organizacemi občanské společnosti v boji proti fašismu, rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti;

18.  vyzývá členské státy, aby postupovaly podle doporučení Rady Evropy ohledně boje proti projevům neonacismu a pravicového extremismu;

19.  vyzývá členské státy, aby policejním úředníkům a úředníkům na všech úrovních soudního systému při zaměstnání poskytovaly povinné školení zaměřené na lidská práva a poskytování služeb;

20.  vybízí členské státy, aby poskytovaly školení osobám pracujícím ve veřejnoprávním vysílání a sdělovacích prostředcích, aby se zvýšilo jejich povědomí o problémech a diskriminaci, jimž čelí oběti neofašistických a neonacistických skupin;

21.  vyzývá členské státy, aby zavedly národní „výstupní programy“ pro násilné neofašistické a neonacistické skupiny; zdůrazňuje, že tyto programy by měly značně překračovat individuální zásahy a měly by zahrnovat dlouhodobou podporu těch, kteří usilují o získání pracovního místa, a přemístit a vytvořit nové a bezpečné sociální sítě;

22.  zdůrazňuje, že povědomí o historii je jedním z předpokladů prevence těchto zločinů v budoucnu a hraje důležitou roli při vzdělávání mladších generací; poukazuje na to, že zlehčování nacistických zločinů je prvním krokem k oživení myšlenek té doby;

23.  vyzývá členské státy, aby odsoudily a potíraly všechny formy popírání holocaustu, včetně zlehčování zločinů nacistů a jejich napomahačů; zdůrazňuje, že pravda o holocaustu nesmí být zlehčována politiky ani sdělovacími prostředky;

24.  požaduje společnou kulturu, která odmítá fašistické zločiny minulosti; je hluboce znepokojen tím, že mladší generace v Evropě i jinde mají čím dál menší zájem o dějiny fašismu, a mohou se tudíž stát lhostejnými vůči novým hrozbám;

25.  vybízí členské státy, aby prostřednictvím mainstreamové kultury prosazovaly vzdělávání ohledně rozmanitosti naší společnosti a ohledně naší společné historie, a to včetně zvěrstev druhé světové války, jako je holocaust, a dlouholeté systematické dehumanizace jeho obětí;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů.

Poslední aktualizace: 22. října 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí