Procedure : 2018/2869(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0483/2018

Indgivne tekster :

B8-0483/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0428

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 179kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.174v01-00
 
B8-0483/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))


Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0483/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 2, 3, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1) (direktivet om racelighed),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde(4),

–  der henviser til nedsættelsen i juni 2016 af EU-gruppen på højt plan om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og andre former for intolerance,

–  der henviser til Europarådets resolution af 30. september 2014 om bekæmpelse af nynazistiske arrangementer og højreekstremisme,

–  der henviser til EU's adfærdskodeks om desinformation,

–  der henviser til adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlige hadefulde udtalelser på internettet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 2 i TEU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for alle medlemsstater;

B.  der henviser til, at manglen på seriøse foranstaltninger mod neofascistiske og nynazistiske grupper har åbnet for forekomsten af den aktuelle bølge af fremmedhad i Europa;

C.  der henviser til, at neofascistiske, nynazistiske, racistiske og fremmedfjendske grupper og politiske partier har tilskyndet til had og vold i samfundet;

D.  der henviser til, at kommissæren med ansvar for sikkerhed, Julian King, som nævnt i Europols rapport fra 2018(5) om situationen og udviklingen med hensyn til terrorisme i Europa (TESAT), i sin tale til en mindehøjtidelighed den 22. marts 2017 for angrebene i Bruxelles i 2016, fremhævede den voksende trussel i form af voldelig højreekstremisme og bemærkede, at han ikke var bekendt med en eneste EU-medlemsstat, som ikke var berørt af fænomenet på den ene eller anden måde, og henviste navnlig til angrebene i Norge i 2011, mordet på det britiske parlamentsmedlem Jo Cox og angrebene på asylcentre og moskeer i hele Europa for at fremhæve, at det, han advarede om, var en trussel mod sikkerheden, "der blev indberettet i mindre grad";

E.  der henviser til, at neofascistiske og nynazistiske grupper manifesterer sig i en række forskellige former; der henviser til, at de fleste af disse grupper appellerer til princippet om ytringsfrihed; der henviser til, at retten til ytringsfrihed ikke er absolut;

F.  der henviser til, at det i artikel 30 i verdenserklæringen om menneskerettigheder klart fastslås, at intet i erklæringen "kan fortolkes således, at enhver stat, gruppe eller person har ret til at udøve enhver form for aktivitet eller at udføre enhver handling, der tager sigte på at tilintetgøre alle de rettigheder og friheder", der er fastsat heri;

G.  der henviser til, at det i den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination fastslås, at dens deltagerstater fordømmer al propaganda og alle organisationer, som bygger på ideer eller teorier om overlegenhed hos en enkelt race eller en persongruppe af en bestemt hudfarve eller etnisk oprindelse;

H.  der henviser til, at fremme af fascisme er forbudt i flere medlemsstater i henhold til deres nationale lovgivning;

I.  der henviser til, at Europols TESAT-rapport 2018 viste næsten en fordobling af antallet af personer, der blev anholdt for højreekstremistiske handlinger i 2017;

J.  der henviser til, at 77 personer blev dræbt, og 151 blev såret ved angrebene i Norge den 22. juli 2011;

K.  der henviser til, at Jo Cox, som var medlem af Det Forenede Kongeriges parlament, blev brutalt myrdet den 16. juni 2016 i Birstall, Det Forenede Kongerige;

L.  der henviser til, at ifølge 2017-rapporten om beskyttelse af forfatningen (kendsgerninger og tendenser) fra den tyske nationale efterretningstjeneste, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), blev der i Tyskland i 2017 begået 1 054 højreekstremistiske voldshandlinger(6);

M.  der henviser til, at der i 2017 ifølge Europols TESAT-rapport 2018 blev indberettet fem afværgede, fejlslagne eller afsluttede terrorangreb, som havde tilknytning til højreekstreme personer(7);

N.  der henviser til, at Eleonora Forenza, MEP, og hendes assistent Antonio Perlo blev overfaldet efter en antifascistisk demonstration i Bari, Italien, den 21. september 2018;

O.  der henviser til, at den franske efterretningstjeneste har udtrykt bekymring over det stigende antal medlemmer af militære og retshåndhævende myndigheder, som har tilsluttet sig voldelige højreekstremistiske grupper(8);

P.  der henviser til, at Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), der er oprettet af Europarådet, har udtrykt bestyrtelse over stigningen i antallet højreekstremistiske handlinger og neofascisme i Kroatien i en rapport, der blev offentliggjort den 15. maj 2018(9);

1.  fordømmer på det kraftigste og beklager de neofascistiske og nynazistiske organisationers terrorangreb, mord, psykiske vold, voldelige fysiske angreb og demonstrationer, der har fundet sted i forskellige EU-medlemsstater;

2.  er dybt bekymret over den stigende normalisering af fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance i EU;

3.  er især bekymret over de neofascistiske voldshandlinger, som påvirker samfundet som helhed, og som er rettet mod særlige mindretal såsom sorte europæere/mennesker af afrikansk herkomst, jøder, muslimer, romaer, tredjelandsstatsborgere, LGBTI-personer og personer med handicap;

4.  fordømmer på det kraftigste alle de voldelige angreb begået af neofascistiske grupper mod politikere og medlemmer af politiske partier, som er blevet indberettet i visse medlemsstater;

5.  er dybt bekymret over den straffrihed, som neofascistiske og nynazistiske grupper opererer med i visse medlemsstater, og understreger, at denne følelse af straffrihed er blandt de årsager, der forklarer den alarmerende stigning i voldshandlinger begået af visse højreekstremistiske organisationer;

6.  erkender, at der er en bekymrende tendens til, at neofascistiske og nynazistiske grupper benytter sig af de sociale medier og internettet til at organisere og lægge strategier i hele Den Europæiske Union;

7.  opfordrer medlemsstaterne til kraftigt at fordømme og straffe hadforbrydelser, politikeres og offentlige ansattes hadske udtalelser og udpegelse af syndebukke på alle niveauer og i alle typer medier, da de direkte normaliserer og styrker had og vold i samfundet;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger til at forebygge, fordømme og bekæmpe hadefuld tale og hadforbrydelser;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at efterforske og retsforfølge hadforbrydelser og til at udveksle bedste praksis for at identificere og efterforske hadforbrydelser, herunder dem, der er specifikt begrundet i de forskellige former for fremmedhad;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje og yde passende støtte til ofrene for racistiske eller fremmedfjendske forbrydelser og hadforbrydelser og til at beskytte alle vidner mod gerningsmændene;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at oprette enheder til bekæmpelse af hadforbrydelser i politiet; opfordrer politiet til at sikre, at dets personale ikke deltager i nogen form for racistiske, fremmedhadske eller diskriminerende handlinger, at sådanne handlinger undersøges, og at de ansvarlige retsforfølges;

12.  opfordrer Kommissionen til at udsende en opfordring til, at civilsamfundsorganisationer skal overvåge og indberette hadefuld tale og hadforbrydelser i medlemsstaterne;

13.  støtter, roser og opfordrer til beskyttelse af samfundsgrupper og civilsamfundsorganisationer, der bekæmper fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

14.  opfordrer til at konsolidere EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, herunder gennemførelse eller anvendelse af eksisterende lovgivning og vedtagelse af ny lovgivning, herunder direktivet om ligebehandling;

15.  minder om, at Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, hvis frist for gennemførelse var november 2010, udgør retsgrundlaget for pålægning af sanktioner mod personer, der offentligt tilskynder til vold eller had mod et mindretal;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at ajourføre sin rapport fra 2014 om gennemførelsen af ovennævnte rammeafgørelse og til at indlede traktatbrudssøgsmål mod de medlemsstater, der ikke har overholdt afgørelsens bestemmelser;

17.  opfordrer til et fuldstændigt og rettidigt samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder, efterretningstjenester, domstole og civilsamfundsorganisationer i kampen mod fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

18.  opfordrer medlemsstaterne til at følge Europarådets henstillinger om bekæmpelse af nynazistiske manifestationer og højreekstremisme;

19.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for obligatorisk, menneskerettighedsbaseret og serviceorienteret efteruddannelse af retshåndhævende personale og embedsmænd i retsvæsenet på alle niveauer;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde uddannelse til dem, der arbejder inden for offentlig radio- og tv-virksomhed, og medierne til at øge bevidstheden om de udfordringer og den forskelsbehandling, som ofrene for neofascistiske og nynazistiske gruppers handlinger står over for;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte nationale "exitprogrammer" for voldelige neofascistiske og nynazistiske grupper; understreger, at sådanne programmer bør være mere vidtrækkende end én-til-én-interventioner og bør omfatte langsigtet støtte til dem, der kæmper med at finde arbejde, flytte og udvikle nye og sikre sociale netværk;

22.  understreger, at en historisk bevidsthed er en af forudsætningerne for at forhindre sådanne forbrydelser i at opstå i fremtiden og spiller en vigtig rolle med hensyn til at oplyse de yngre generationer; påpeger, at en nedtoning af nazistiske forbrydelser er det første skridt i retning af at genskabe ideer fra den periode;

23.  opfordrer medlemsstaterne til at fordømme og modvirke alle former for benægtelse af holocaust, herunder bagatellisering og minimalisering af nazisternes og deres samarbejdspartneres forbrydelser; påpeger, at sandheden om holocaust ikke må bagatelliseres af den politiske eller mediemæssige diskurs;

24.  opfordrer til en fælles kultur af historiebevidsthed, der fordømmer fortidens fascistiske forbrydelser; er dybt bekymret over, at de yngre generationer i Europa og andre steder er stadig mindre bekymrede over fascismen og dermed risikerer at blive indifferente over for nye trusler;

25.  tilskynder medlemsstaterne til at fremme almen uddannelse gennem almindelig kultur om vores samfunds mangfoldighed og vores fælles historie, herunder grusomhederne under Anden Verdenskrig som f.eks. holocaust og den systematiske umenneskeliggørelse af dens ofre over en årrække;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt FN.

(1)

EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

(2)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.

(3)

EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.

(4)

EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1.

(5)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(6)

https://www.verfassungsschutz.de/en/download-manager/_annual-report-2017-summary.pdf

(7)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(8)

https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full

(9)

https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik