Διαδικασία : 2018/2869(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0483/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0483/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0428

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 498kWORD 52k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.174v01-00
 
B8-0483/2018

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP))


Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP))  
B8‑0483/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1) (οδηγία για τη φυλετική ισότητα),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/JHA, της 28ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη τη συγκρότηση, τον Ιούνιο του 2016, ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την αντιμετώπιση των εκδηλώσεων νεοναζισμού και ακροδεξιού εξτρεμισμού,

–  έχοντας υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας περί Παραπληροφόρησης,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν λόγω αρχές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σοβαρής δράσης κατά των νεοφασιστικών και νεοναζιστικών ομάδων κατέστησε δυνατή την επέλευση της σημερινής ανόδου της ξενοφοβίας στην Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες και πολιτικά κόμματα που επιδεικνύουν ανοικτά τον νεοφασιστικό, νεοναζιστικό, ρατσιστικό και ξενοφοβικό χαρακτήρα τους υποδαυλίζουν το μίσος και τη βία στην κοινωνία·

Δ,  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η Ευρωπόλ στην έκθεσή της του 2018 για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5), ο αρμόδιος για την ασφάλεια Επίτροπος, Sir Julian King, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2017 σε ανάμνηση των επιθέσεων του 2016 στις Βρυξέλλες, τόνισε την αυξανόμενη απειλή του δεξιού βίαιου εξτρεμισμού, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει ούτε ένα κράτος μέλος της ΕΕ που δεν επηρεάζεται με κάποιον τρόπο από το φαινόμενο αυτό, αναφέροντας συγκεκριμένα τις επιθέσεις του 2011 στη Νορβηγία, τη δολοφονία του βρετανού βουλευτή Cox, και τις επιθέσεις κατά κέντρων ασύλου και τζαμιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να επισημάνει το φαινόμενο που προειδοποιεί ότι συνιστά μια «λιγότερο επισημαινόμενη» απειλή για την ασφάλεια·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες εμφανίζονται σε διάφορες μορφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες επικαλούνται την αρχή της ελευθερίας του λόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου δεν είναι απόλυτο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 30 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ρητά ότι καμιά διάταξη της Διακήρυξης «δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών» που εξαγγέλλονται σε αυτήν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικής διάκρισης ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της καταδικάζουν κάθε προπαγάνδα και κάθε οργάνωση που βασίζεται σε ιδέες ή θεωρίες ανωτερότητας μιας φυλής ή ομάδας προσώπων μιας φυλής ή εθνοτικής καταγωγής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του φασισμού απαγορεύεται σε διάφορα κράτη μέλη βάσει των εθνικών τους νομοθεσιών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Ευρωπόλ TESAT 2018 κατέγραψε σχεδόν διπλασιασμό του αριθμού των ατόμων που συνελήφθησαν για ακροδεξιά αδικήματα το 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιουλίου 2011, 77 άτομα σκοτώθηκαν και 151 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Νορβηγία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιουνίου 2016, ο Jo Cox, μέλος του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, δολοφονήθηκε βιαίως στο Birmembre του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 2017 σχετικά με την προστασία του Συντάγματος (πραγματικά περιστατικά και τάσεις), την οποία δημοσίευσε η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών Bundesamt für Verfassungsgenschutz (BfV), το 2017 διαπράχθηκαν στη Γερμανία 1 054 πράξεις ακροδεξιάς βίας(6)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπόλ TESAT 2018, το 2017 αναφέρθηκαν πέντε αποτραπείσες, αποτυχημένες ή πραγματοποιηθείσες τρομοκρατικές επιθέσεις που αποδίδονται σε ακροδεξιά άτομα(7)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, η Eleonora Forenza, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο βοηθός της, Antonio Perllo, δέχτηκαν επίθεση ύστερα από αντιφασιστική διαδήλωση στο Μπάρι της Ιταλίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλλική υπηρεσία πληροφοριών έχει εκφράσει την ανησυχία της για τον αυξανόμενο αριθμό των μελών των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων επιβολής του νόμου που συμμετέχουν σε ακροδεξιές βίαιες ομάδες(8)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), που ιδρύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξέφρασε ανησυχία για την άνοδο του ακροδεξιού εξτρεμισμού και του νεοφασισμού στην Κροατία, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου 2018(9)·

1.  καταδικάζει απερίφραστα και αποδοκιμάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις δολοφονίες, την ψυχολογική βία, τις βίαιες σωματικές επιθέσεις και τις πορείες νεοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο φασισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας στην ΕΕ θεωρούνται ολοένα και περισσότερο φυσιολογικά φαινόμενα·

3.  εκφράζει ειδικότερα την ανησυχία του για την νεοφασιστική βία, η οποία επηρεάζει την κοινωνία στο σύνολό της και στοχοποιεί συγκεκριμένες μειονότητες, όπως έγχρωμους Ευρωπαίους/άτομα αφρικανικής καταγωγής, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Ρομά, υπηκόους τρίτων χωρών, ΛΟΑΔΜ και άτομα με αναπηρίες·

4.  καταδικάζει έντονα όλες τις βίαιες επιθέσεις νεοφασιστικών ομάδων κατά πολιτικών και μελών πολιτικών κομμάτων, όπως καταγγέλλεται σε ορισμένα κράτη μέλη·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ατιμωρησία με την οποία δρουν σε ορισμένα κράτη μέλη νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες και τονίζει ότι αυτό το αίσθημα ατιμωρησίας συγκαταλέγεται στους λόγους που εξηγούν την ανησυχητική αύξηση των βίαιων ενεργειών από ορισμένες ακροδεξιές οργανώσεις·

6.  σημειώνει την ανησυχητική τάση νεοφασιστικών και νεοναζιστικών ομάδων που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο για να οργανώνονται και να καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάζουν σθεναρά και να τιμωρούν τα εγκλήματα μίσους, τη ρητορική μίσους και την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων από πολιτικούς και δημόσιους αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα είδη των μέσων ενημέρωσης, καθώς κανονικοποιούν άμεσα και ενισχύουν το μίσος και τη βία στην κοινωνία·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη, την καταδίκη και την αντιμετώπιση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνούν και να διώκουν τα εγκλήματα μίσους και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποκινούνται ειδικώς από τις διάφορες μορφές ξενοφοβίας·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν και να παράσχουν την κατάλληλη υποστήριξη στα θύματα ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων και εγκλημάτων μίσους, καθώς και την προστασία όλων των μαρτύρων έναντι των δραστών·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν, εντός των αστυνομικών δυνάμεών τους, μονάδες για την αντιμετώπιση του μίσους· ζητεί από τις αστυνομικές δυνάμεις να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους δεν εμπλέκεται σε καμία μορφή ρατσιστικής, ξενοφοβικής ή μεροληπτικής ενέργειας, και ότι κάθε τέτοια ενέργεια ερευνάται και όσοι είναι υπεύθυνοι προσάγονται στη δικαιοσύνη·

12.  καλεί την Επιτροπή να απευθύνει έκκληση στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να παρακολουθούν και να καταγγέλλουν τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους στα κράτη μέλη·

13.  υποστηρίζει, επαινεί και ζητεί την προστασία των ομάδων της κοινότητας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που μάχονται κατά του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας·

14.  ζητεί ενοποιημένη νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς/εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και της θέσπισης νέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την ίση μεταχείριση·

15.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, της οποίας η προθεσμία εφαρμογής ήταν ο Νοέμβριος του 2010, παρέχει μια νομική βάση επιβολής κυρώσεων στα νομικά πρόσωπα που υποκινούν δημόσια σε βία ή σε μίσος εις βάρος κάποιας μειονοτικής ομάδας·

16.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την έκθεσή της για το 2014 σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της απόφασης·

17.  ζητεί την πλήρη και έγκαιρη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των υπηρεσιών πληροφοριών, του δικαστικού σώματος και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αντιμετώπιση των εκδηλώσεων του νεοναζισμού και της άκρας δεξιάς·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν υποχρεωτική, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσανατολισμένη στην προσφορά υπηρεσιών, εσωτερική εκπαίδευση στους υπαλλήλους και αξιωματούχους επιβολής του νόμου σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού συστήματος·

20.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάρτιση σε όσους εργάζονται στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τομέα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα θύματα των νεοφασιστικών και νεοναζιστικών ομάδων·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή εθνικά «προγράμματα εξόδου» για βίαιες νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να υπερβαίνουν κατά πολύ τις μεμονωμένες παρεμβάσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμη στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν εργασία, να μετεγκατασταθούν και να αναπτύξουν νέα και ασφαλή κοινωνικά δίκτυα·

22.  τονίζει ότι η συνειδητοποίηση της ιστορίας αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νεότερων γενεών· επισημαίνει ότι η υποβάθμιση των ναζιστικών εγκλημάτων είναι ένα πρώτο βήμα για την αφύπνιση ιδεών της εποχής εκείνης·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάζουν και να αντιμετωπίζουν κάθε μορφή άρνησης του Ολοκαυτώματος, συμπεριλαμβανομένων της υποβάθμισης και της ελαχιστοποίησης των εγκλημάτων των Ναζί και των συνεργατών τους· επισημαίνει ότι η αλήθεια σχετικά με το Ολοκαύτωμα δεν πρέπει να υποβαθμίζεται από τον πολιτικό λόγο ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

24.  ζητεί μια κοινή κουλτούρα μνήμης που θα αποκηρύσσει τα φασιστικά εγκλήματα του παρελθόντος· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές στην Ευρώπη και αλλού νιώθουν να τους αφορά ολοένα και λιγότερο η ιστορία του φασισμού και, ως εκ τούτου, κινδυνεύουν να καταστούν αδιάφοροι στις νέες απειλές·

25.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση με βάση μια κυρίαρχη νοοτροπία για την πολυμορφία της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των φρικαλεοτήτων του Παγκοσμίου Πολέμου, όπως το Ολοκαύτωμα, και της επί σειρά ετών συστηματικής διαδικασίας αντιμετώπισης των θυμάτων του σαν να μην ήταν άνθρωποι·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1)

ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(2)

ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

(3)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(4)

ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.

(5)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(6)

https://www.verfassungsschutz.de/en/download-manager/_annual-report-2017-summary.pdf

(7)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(8)

https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full

(9)

https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου