Procedura : 2018/2869(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0483/2018

Teksty złożone :

B8-0483/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0428

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 255kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.174v01-00
 
B8-0483/2018

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie (2018/2869(RSP))


Cecylia Wikiström w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie (2018/2869(RSP))  
B8‑0483/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 2, 3, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne(1) (dyrektywa o równości rasowej),

–  uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych(2),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych(4),

–  uwzględniając ustanowienie w czerwcu 2016 r. unijnej grupy wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji,

–  uwzględniając rezolucję Rady Europy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przeciwdziałania przejawom neonazizmu i prawicowego ekstremizmu,

–  uwzględniając Kodeks postępowania UE w zakresie zwalczania dezinformacji,

–  uwzględniając Kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że jak zapisano w art. 2 TUE, Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; mając na uwadze, że wartości te są wspólne wszystkim państwom członkowskim;

B.  mając na uwadze, że brak poważnych działań przeciwko grupom neofaszystowskim i neonazistowskim umożliwił obecny wzrost ksenofobii w Europie;

C.  mając na uwadze, że otwarcie neofaszystowskie, neonazistowskie, rasistowskie i ksenofobiczne grupy i partie polityczne podżegają do nienawiści i przemocy w społeczeństwie;

D.  mając na uwadze, że, o czym wspomniał Europol w swoim sprawozdaniu dotyczącym sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w Unii Europejskiej (TESAT) z 2018 r.(5), komisarz odpowiedzialny za bezpieczeństwo, Sir Julian King, przemawiając podczas imprezy, która odbyła się w dniu 22 marca 2017 r. w ramach upamiętnienia ataków w Brukseli w 2016 r., podkreślił rosnącą groźbę gwałtownego ekstremizmu prawicowego, stwierdzając, że nie zna żadnego państwa członkowskiego UE, na które zjawisko to w jakiś sposób nie miałoby wpływu, szczególnie przytaczając ataki w Norwegii w 2011 r., zabójstwo brytyjskiego członka parlamentu Jo Coxa i ataki na ośrodki azylowe i meczety w całej Europie, aby podkreślić coś, co – jak ostrzega – jest „w mniejszym stopniu notowanym” zagrożeniem bezpieczeństwa;

E.  mając na uwadze, że grupy neofaszystowskie i neonazistowskie pojawiają się w różnych formach; mając na uwadze, że większość tych grup odwołuje się do zasady wolności słowa; mając na uwadze, że prawo do wolności słowa nie ma charakteru absolutnego;

F.  mając na uwadze, że art. 30 Powszechnej deklaracji praw człowieka wyraźnie stwierdza, że żadnego z postanowień deklaracji „nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności” w niej zawartych;

G.  mając na uwadze, że Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej potwierdza, że jej Państwa-Strony potępiają wszelką propagandę i wszelkie organizacje oparte na ideach lub teoriach o wyższości jednej rasy lub grupy osób określonego koloru skóry lub pochodzenia etnicznego;

H.  mając na uwadze, że promowanie faszyzmu jest zakazane w wielu państwach członkowskich zgodnie z ich prawem krajowym;

I.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu Europolu TESAT z 2018 r. odnotowano niemal podwojenie liczby osób aresztowanych za przestępstwa o charakterze skrajnie prawicowym w 2017 r.;

J.  mając na uwadze, że w dniu 22 lipca 2011 r. w wyniku ataków w Norwegii zginęło 77 osób, a 151 zostało rannych;

K.  mając na uwadze, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Jo Cox, członek brytyjskiego parlamentu, został brutalnie zamordowany w Birstall w Wielkiej Brytanii;

L.  mając na uwadze, że według sprawozdania niemieckiej agencji wywiadowczej Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) z 2017 r. w sprawie ochrony konstytucji (fakty i tendencje), w 2017 r. dokonano w Niemczech 1 054 aktów przemocy o charakterze skrajnie prawicowym(6);

M.  mając na uwadze, że według raportu Europolu TESAT 2018, w 2017 r. odnotowano pięć udaremnionych, nieudanych lub dokonanych ataków terrorystycznych przypisanych osobom o skrajnie prawicowych poglądach(7);

N.  mając na uwadze, że w dniu 21 września 2018 r. posłanka do PE Eleonora Forenza i jej asystent Antonio Perillo zostali napadnięci po antyfaszystowskiej demonstracji w Bari we Włoszech;

O.  mając na uwadze, że francuskie służby wywiadowcze wyraziły zaniepokojenie rosnącą liczbą członków sił zbrojnych i organów ścigania, którzy dołączają do grup skrajnie prawicowych(8);

P.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu opublikowanym w dniu 15 maja 2018 r., Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), powołana przez Radę Europy, wyraziła zaniepokojenie wzrostem prawicowego ekstremizmu i neofaszyzmu w Chorwacji(9);

1.  zdecydowanie potępia ataki terrorystyczne, morderstwa, przemoc psychologiczną, brutalne ataki fizyczne i marsze dokonywane/prowadzone przez organizacje neofaszystowskie i neonazistowskie, które miały miejsce w różnych państwach członkowskich UE i wyraża z tego powodu ubolewanie;

2.  jest głęboko zaniepokojony rosnącą normalizacją faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji w UE;

3.  jest szczególnie zaniepokojony neofaszystowską przemocą dotyczącą społeczeństwa jako całości i ukierunkowaną na określone mniejszości, takie jak czarni Europejczycy / ludzie pochodzenia afrykańskiego, Żydzi, muzułmanie, Romowie, obywatele państw trzecich, osoby LGBTI i osoby niepełnosprawne;

4.  zdecydowanie potępia wszelkie brutalne ataki grup neofaszystowskich przeciwko politykom i członkom partii politycznych, o czym informowały niektóre państwa członkowskie;

5.  jest głęboko zaniepokojony bezkarnością, z jaką grupy neofaszystowskie i neonazistowskie działają w niektórych państwach członkowskich i podkreśla, że to poczucie bezkarności jest jednym z powodów, które tłumaczą alarmujący wzrost agresywnych działań niektórych skrajnie prawicowych organizacji;

6.  zauważa niepokojącą tendencję wykorzystywania przez grupy neofaszystowskie i neonazistowskie mediów społecznościowych i Internetu do organizowania się i budowania strategii w całej Unii Europejskiej;

7.  wzywa państwa członkowskie do stanowczego potępienia i karania przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści i szukania kozła ofiarnego przez polityków i urzędników publicznych na wszystkich szczeblach i we wszystkich mediach, ponieważ bezpośrednio normalizują one i wzmacniają nienawiść i przemoc w społeczeństwie;

8.  wzywa państwa członkowskie do podjęcia dalszych środków w celu zapobiegania mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści, potępiania ich i przeciwdziałania im;

9.  wzywa państwa członkowskie do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw z nienawiści oraz do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie identyfikacji i prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw z nienawiści, w szczególności przestępstw motywowanych różnymi formami ksenofobii;

10.  wzywa państwa członkowskie do zaplanowania i zapewnienia odpowiedniego wsparcia ofiarom przestępstw rasistowskich lub ksenofobicznych i przestępstw z nienawiści oraz ochrony wszystkim świadkom przed sprawcami;

11.  wzywa państwa członkowskie do powołania jednostek policji zwalczających przestępstwa z nienawiści; wzywa policję do zapewnienia, by funkcjonariusze policji nie angażowali się w żadne formy aktów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub dyskryminacyjnym oraz aby wszelkie takie akty były przedmiotem dochodzenia, a osoby odpowiedzialne zostały postawione przed sądem;

12.  wzywa Komisję, by zwróciła się do organizacji społeczeństwa obywatelskiego z apelem o monitorowanie w państwach członkowskich mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści;

13.  popiera i pochwala grupy społeczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego walczące z faszyzmem, rasizmem, ksenofobią i innymi formami nietolerancji i apeluje o ich ochronę;

14.  wzywa do ujednolicenia ustawodawstwa UE w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, w tym do transpozycji/wdrożenia obowiązującego ustawodawstwa i przyjęcia nowych przepisów, w tym dyrektywy w sprawie równego traktowania;

15.  przypomina, że decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, której ostateczny termin wdrożenia przypadał na listopad 2010 r., stanowi podstawę prawną do nałożenia kar na osoby prawne, które publicznie nawołują do przemocy lub nienawiści wobec mniejszości;

16.  wzywa Komisję do zaktualizowania swojego sprawozdania z 2014 r. w sprawie wykonania wyżej wymienionej decyzji ramowej Rady oraz do wszczęcia postępowania o naruszenie przeciwko tym państwom członkowskim, które nie przestrzegają postanowień decyzji;

17.  wzywa do pełnej i terminowej współpracy organów ścigania, agencji wywiadowczych, sądownictwa i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w walce z faszyzmem, rasizmem, ksenofobią i innymi formami nietolerancji;

18.  wzywa państwa członkowskie do zastosowania się do zaleceń Rady Europy dotyczących przeciwdziałania przejawom neonazizmu i prawicowego ekstremizmu;

19.  wzywa państwa członkowskie do organizowania obowiązkowych, opartych na prawach człowieka i zorientowanych na usługi, prowadzonych w czasie pełnienia służby szkoleń dla funkcjonariuszy organów ścigania i urzędników systemu sądowego na wszystkich szczeblach,

20.  zachęca państwa członkowskie do organizowania szkoleń dla osób pracujących u nadawców publicznych i w mediach, w celu podniesienia świadomości na temat wyzwań i dyskryminacji, z którymi borykają się ofiary grup neofaszystowskich i neonazistowskich;

21.  wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia krajowych „programów wyjścia” dla agresywnych grup neofaszystowskich i neonazistowskich; podkreśla, że takie programy powinny wykraczać poza indywidualne interwencje i powinny obejmować długoterminowe wsparcie dla osób borykających się z trudnościami w znalezieniu pracy, w przeniesieniu się i w rozwoju nowych i bezpiecznych sieci społecznych;

22.  podkreśla, że świadomość historii jest jednym z warunków wstępnych zapobiegania występowaniu takich przestępstw w przyszłości i odgrywa ważną rolę w kształceniu młodszych pokoleń; wskazuje, że bagatelizowanie zbrodni nazistowskich jest pierwszym krokiem ku przebudzeniu idei z tamtej epoki;

23.  wzywa państwa członkowskie do potępienia i zwalczania wszelkich form negowania Holokaustu, w tym trywializacji i minimalizacji zbrodni nazistów i ich sojuszników; zwraca uwagę, że prawdy o Holokauście nie można bagatelizować za pomocą dyskursu politycznego lub medialnego;

24.  wzywa do stworzenia wspólnej kultury pamięci, która odrzuci faszystowskie zbrodnie przeszłości; jest głęboko zaniepokojony tym, że młodsze pokolenia w Europie i w innych regionach czują się coraz mniej zaniepokojone historią faszyzmu, a co za tym idzie, narażają się na obojętność wobec nowych zagrożeń;

25.  zachęca państwa członkowskie do promowania, za pośrednictwem głównego nurtu kultury, edukacji dotyczącej różnorodności naszego społeczeństwa i naszej wspólnej historii, w tym okrucieństw II wojny światowej, takich jak Holokaust, oraz systematycznej dehumanizacji ofiar przez wiele lat;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

(1)

Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.

(2)

Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55.

(3)

Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57.

(4)

Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

(5)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(6)

https://www.verfassungsschutz.de/en/download-manager/_annual-report-2017-summary.pdf

(7)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(8)

https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full

(9)

https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności