Förfarande : 2018/2869(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0483/2018

Ingivna texter :

B8-0483/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0428

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 342kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0481/2018
17.10.2018
PE624.174v01-00
 
B8-0483/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om ökningen av nyfascistiskt våld i Europa (2018/2869(RSP))


Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om ökningen av nyfascistiskt våld i Europa (2018/2869(RSP))  
B8–0483/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 2, 3, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(1) (direktivet om likabehandling oavsett ras),

–  med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser(4),

–  med beaktande av inrättandet i juni 2016 av en högnivågrupp för kampen mot rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans,

–  med beaktande av Europarådets resolution av den 30 september 2014 om motverkande av uttryck för nynazism och högerextremism,

–  med beaktande av EU:s uppförandekod avseende desinformation,

–  med beaktande av uppförandekoden om motverkande av olaglig hatpropaganda över internet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I artikel 2 i EU-fördraget föreskrivs att ”unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”. Dessa värden är gemensamma för alla medlemsstater.

B.  Bristen på konkreta åtgärder mot nyfascistiska och nynazistiska grupper har möjliggjort den rådande ökningen av främlingsfientlighet i Europa.

C.  Öppet nyfascistiska, nynazistiska, rasistiska och främlingsfientliga grupper och politiska partier uppmanar till hat och våld i samhället.

D.  I enlighet med Europols rapport för 2018 om den rådande situationen och tendenserna inom terrorismen i Europeiska unionen (TESAT)(5) betonade kommissionsledamoten med ansvar för säkerhet, Julian King, i ett tal vid ett evenemang som anordnades den 22 mars 2017 till minne av attackerna i Bryssel 2016 det växande hotet från våldsam högerextremism och menade att han inte kände till en enda EU-medlemsstat som inte påverkades av detta fenomen på något sätt samt nämnde i synnerhet attackerna i Norge 2011, mordet på den brittiska parlamentsledamoten Jo Cox och attacker mot flyktingförläggningar och moskéer i hela Europa för att poängtera vad han ville varna för som ett ”mindre rapporterat” säkerhetshot.

E.  Nyfascistiska och nynazistiska grupper tar sig uttryck på många olika sätt. De flesta av dessa grupper åberopar yttrandefrihetsprincipen, men yttrandefriheten är inte absolut.

F.  I artikel 30 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna anges tydligt att ”ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen”.

G.  Den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering bekräftar att konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som bygger på idéer eller teorier om överlägsenhet för en ras eller grupp av människor med en viss hudfärg eller ett etniskt ursprung.

H.  Främjande av fascism är förbjudet i flera medlemsstaters nationella lagstiftning.

I.  Enligt Europols TESAT-rapport för 2018 har antalet personer som grips för högerextrema brott nästan fördubblats 2017.

J.  Den 22 juli 2011 dödades 77 människor och 151 skadades i attackerna i Norge.

K.  Den 16 juni 2016 mördades Jo Cox, ledamot i det brittiska parlamentet, brutalt i Birstall, Förenade Kungariket.

L.  Enligt 2017 års rapport om det konstitutionella skyddet (fakta och tendenser) från Tysklands underrättelsetjänst, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), begicks 1 054 högerextrema våldshandlingar i Tyskland 2017(6).

M.  Enligt Europols TESAT-rapport för 2018 tillskrevs högerextremister fem förhindrade, misslyckade eller genomförda terroristattacker under 2017(7).

N.  Den 21 september 2018 angreps Eleonora Forenza, ledamot av Europaparlamentet, och hennes assistent Antonio Perillo efter en antifascistisk demonstration i Bari, Italien.

O.  Den franska underrättelsetjänsten har uttryckt oro över det ökande antalet militära och brottsbekämpande styrkor som går med i högerextrema grupper(8).

P.  Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI), upprättad av Europarådet, uttryckte stor oro över ökningen av högerextremism och nyfascism i Kroatien i en rapport som offentliggjordes den 15 maj 2018(9).

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt och beklagar nyfascistiska och nynazistiska organisationers terroristattacker, mord, psykiska våld, våldsamma fysiska attacker och demonstrationer i olika EU-medlemsstater.

2.  Europaparlamentet finner det djupt oroande att fascism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans normaliseras allt mer i EU.

3.  Europaparlamentet finner det i synnerhet oroande att det nyfascistiska våldet påverkar samhället som helhet och drabbar vissa minoriteter såsom svarta européer/personer av afrikansk härkomst, judar, muslimer, romer, tredjelandsmedborgare, hbti-personer och personer med funktionsnedsättning.

4.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla våldsamma attacker som nyfascistiska grupper utför mot politiker och medlemmar i politiska partier, något som har rapporterats i vissa medlemsstater.

5.  Europaparlamentet finner det djupt oroande att nyfascistiska och nynazistiska grupper agerar utan att straffas i vissa medlemsstater och betonar att denna straffrihet är en av anledningarna till den oroande ökningen av våldsamma handlingar bland vissa högerextrema organisationer.

6.  Europaparlamentet är medvetet om den oroande tendensen att nyfascistiska och nynazistiska grupper använder sociala medier och internet för att organisera sig och dra upp strategier i hela Europeiska unionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att eftertryckligen fördöma och utfärda sanktioner mot hatbrott, hatpropaganda och utpekandet av syndabockar genom politiker och offentliga tjänstemän på alla nivåer och i alla typer av medier, eftersom det direkt normaliserar och förstärker hat och våld i samhället.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra, fördöma och bekämpa hatpropaganda och hatbrott.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utreda och lagföra hatbrott och dela med sig av bästa praxis för att identifiera och utreda hatbrott, inbegripet sådana som i synnerhet motiveras av olika former av främlingsfientlighet.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att planera för och tillhandahålla lämpligt stöd till offer för rasistiska eller främlingsfientliga brott och hatbrott samt skydd till alla som vittnar mot förövarna.

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätta antihatbrottsenheter inom polisstyrkorna. Parlamentet uppmanar polisstyrkorna att säkerställa att deras personal inte begår några typer av rasistiska, främlingsfientliga eller diskriminerande handlingar och att alla sådana begångna handlingar utreds och de ansvariga ställs inför rätta.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå ut med en uppmaning till organisationer i det civila samhället om att övervaka och rapportera hatpropaganda och hatbrott i medlemsstaterna.

13.  Europaparlamentet stöder, lovordar och uppmanar till att skydda gemenskapsgrupper och organisationer i det civila samhället som bekämpar fascism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

14.  Europaparlamentet förespråkar konsoliderad EU-lagstiftning mot diskriminering, inbegripet införlivande/genomförande av befintlig lagstiftning och antagande av ny lagstiftning, inbegripet likabehandlingsdirektivet.

15.  Europaparlamentet påminner om att rådets rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen, vars tidsfrist för genomförande var i november 2010, utgör rättslig grund för att införa sanktioner för juridiska personer som offentligt uppmanar till våld eller hat riktat mot en minoritetsgrupp.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera sin rapport från 2014 om genomförande av rådets ovannämnda rambeslut och att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte efterlevt bestämmelserna i beslutet.

17.  Europaparlamentet uppmanar brottsbekämpande styrkor, underrättelseorgan, organisationer i rättsväsendet och organisationer i det civila samhället till fullständigt och lägligt samarbete i kampen mot fascism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa Europarådets rekommendationer om motverkande av uttryck för nynazism och högerextremism.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla obligatorisk, människorättsbaserad och serviceinriktad fortbildning för tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter och inom rättsväsendet på alla nivåer.

20.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbilda personer som arbetar på offentliga radio- och tv-bolag och medier för att öka deras medvetenhet om de utmaningar och den diskriminering som offren för nyfascistiska och nynazistiska grupper ställs inför.

21.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta nationella utträdesprogram för våldsamma nyfascistiska och nynazistiska grupper. Parlamentet betonar att sådana program bör sträcka sig bortom individuella insatser och inbegripa långsiktigt stöd till dem som har svårt att hitta ett jobb, flytta samt utveckla nya och trygga sociala nätverk.

22.  Europaparlamentet betonar att historisk medvetenhet är en grundförutsättning för att förhindra att sådana brott inträffar i framtiden och spelar en viktig roll i att utbilda de yngre generationerna. Parlamentet framhåller att en nedtoning av nazismens brott är ett första steg mot att återuppväcka tankegångar från den eran.

23.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fördöma och motverka alla former av förnekelse av Förintelsen, inbegripet banalisering och minimering av de brott som begicks av nazisterna och deras sympatisörer. Parlamentet framhåller att sanningen om Förintelsen inte får banaliseras genom politiska eller mediala samtal.

24.  Europaparlamentet uppmanar till en gemensam kultur av hågkomst som förkastar begångna fascistiska brott. Parlamentet är djupt bekymrat över att yngre generationer i Europa och på andra ställen intresserar sig allt mindre för fascismens historia och därför riskerar att bli likgiltiga inför nya hot.

25.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja utbildning genom kulturyttringar med brett genomslag om mångfalden i vårt samhälle och vår gemensamma historia, inbegripet grymheterna som begicks under andra världskriget, såsom Förintelsen, och den systematiska avhumaniseringen av dess offer under ett antal år.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Förenta nationerna.

(1)

EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.

(2)

EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.

(3)

EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.

(4)

EUT L 317, 4.11.2014, s. 1.

(5)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(6)

https://www.verfassungsschutz.de/en/download-manager/_annual-report-2017-summary.pdf

(7)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(8)

https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full

(9)

https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy