Postup : 2018/2858(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0484/2018

Předložené texty :

B8-0484/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0429

NÁVRH USNESENÍ
PDF 392kWORD 57k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.175v01-00
 
B8-0484/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0410/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))


Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE
Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Laura Agea za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))  
B8‑0484/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely(1),

–  s ohledem na směrnici Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso („směrnice o kuřatech chovaných na maso“)(2),

–  s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso(3),

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě zveřejněnou dne 7. dubna 2016 o dopadu genetické selekce na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso (COM(2016)0182),

–  s ohledem na studii Komise ze dne 21. listopadu 2017 o provádění směrnice Rady 2007/43/ES a vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek,

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 13. dubna 2018 o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso i o vytvoření ukazatelů týkajících se statusu, pokud jde o životní podmínky zvířat (COM(2018)0181),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2018 o evropském akčním plánu ‚Jedno zdraví‘ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)(5),

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 19. prosince 2013 o různých metodách omračování drůbeže (COM(2013)0915),

–  s ohledem na studii Komise ze dne 9. listopadu 2017 o přípravě osvědčených postupů pro ochranu zvířat při usmrcování,

–  s ohledem na studii proveditelnosti Komise ze dne 26. ledna 2009 o značení udávajícím status, pokud jde o životní podmínky zvířat, a pokud jde o zřízení Referenčního centra Společenství pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat (Část 1: Označování udávající status, pokud jde o životní podmínky zvířat),

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 28. října 2009 o možnostech značení udávajícího status, pokud jde o životní podmínky zvířat, a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré životní podmínky zvířat (COM(2009)0584),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 28. října 2009 nazvaný „Zpráva o posouzení dopadů doprovázející zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o možnostech značení udávajícího status, pokud jde o životní podmínky zvířat, a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré životní podmínky zvířat“ (SEC(2009)1432),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin („nařízení o úředních kontrolách“)(7),

–  s ohledem na zvláštní průzkumy Eurobarometru č. 270 o postojích občanů EU k otázce dobrých životních podmínek zvířat a č. 450 o postojích spotřebitelů v EU k otázce značení živočišných výrobků podle způsobu výroby,

–  s ohledem na vědecká stanoviska a zprávy o dopadech genetické selekce na zdraví a životní podmínky zvířat, o chovu a ustájení kuřat chovaných na maso a chovných kuřat na maso, jakož i o ukazatelích orientovaných na zvířata týkajících se životních podmínek a odolnosti kuřat chovaných na maso vůči stresu, jež zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) na základě otázek EFSA-Q-2012-01002(8), EFSA-Q-2012-00670(9), EFSA-Q-2011-00915(10), EFSA-Q-2009-00798(11), EFSA-Q-2009-00504(12), EFSA-Q-2009-00505(13), EFSA-Q-2009-00796(14), EFSA-Q-2009-00797(15),

–  s ohledem na vědecká stanoviska a zprávy týkající se rizik v oblasti veřejného zdraví spojených s výskytem mikroorganismů Campylobacter sppSalmonella spp. v drůbeží masné výrobě, jež zveřejnil úřad EFSA na základě otázek EFSA-Q-2008-293(16), EFSA-Q-2009-00233(17), EFSA-Q-2010-00687(18), EFSA-Q-2008-416A(19), EFSA-Q-2008-416B(20), EFSA-Q-2008-469(21), EFSA-Q-2006-040(22), EFSA-Q-2006-046(23),

–  s ohledem na shrnující zprávu Evropské unie o antimikrobiální rezistenci u zoonotických a indikátorových bakterií od lidí, zvířat a potravin v letech 2014 a 2016, kterou zveřejnil úřad EFSA a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na základě otázek EFSA-Q-2015-00088(24), EFSA-Q-2016-00622(25),

–  s ohledem na otázku Komisi o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Evropské unii je pro potravinářské účely každoročně poraženo přibližně sedm miliard kuřat chovaných na maso(26);

B.  vzhledem k tomu, že naprostá většina kuřat chovaných na maso je chována v běžných průmyslových chovných systémech, ve kterých jsou ustájeny desetitisíce(27) ptáků ve stísněných podmínkách bez přístupu k obohacení, venkovním prostorům nebo přirozenému světlu a s vysokými koncentracemi škodlivých plynů; vzhledem k tomu, že takové podmínky jsou pro zdraví zvířat a lidské zdraví škodlivé a znečišťují životní prostředí;

C.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA označil genetickou selekci kuřat chovaných na maso za účelem rychlého růstu za zásadní faktor na zhoršování zdraví a životních podmínek zvířat, který způsobuje chromost, kardiovaskulární selhání a vysokou úmrtnost;

D.  vzhledem k tomu, že méně než 5 % všech kuřat chovaných na maso v EU patří mezi pomaleji rostoucí druhy, jež jsou spojeny s lepší kvalitou života a lepším zdravím; vzhledem k tomu, že 40 % kuřat chovaných na maso je ustájeno při hustotě osazení 34–39 kg/m2 a dalších 26 % při hustotě osazení až 42 kg/m2, přičemž hustota osazení by podle směrnice 2007/43/ES neměla překračovat 33 kg/m2;

E.  vzhledem k tomu, že ukazatele životních podmínek zvířat při porážce, které stanoví směrnice o kuřatech chovaných na maso, jsou často ve všech členských státech nedostatečně a nejednotně uplatňovány;

F.  vzhledem k tomu, že solidní opatření orientovaná na zvířata pro životní podmínky kuřat chovaných na maso, která určil úřad EFSA(28), mohou přispět ke zlepšení životních podmínek kuřat chovaných na maso v místě chovu, při přepravě i při porážce;

G.  vzhledem k tomu, že omračování ve vodní lázni při zavěšování ptáků na háky a jejich převracení představuje závažná rizika pro životní podmínky zvířat i zdraví pracovníků, kterým je možné zabránit; vzhledem k tomu, že elektrické parametry, které jsou v současné době povolené, mohou vést k tomu, že bude nesprávně omráčeno významné množství zvířat(29);

H.  vzhledem k tomu, že požáry ustajovacích prostor jsou v Evropské unii čím dál častější;

I.  vzhledem k tomu, že využívání chovných systémů a druhů kuřat chovaných na maso, které umožňují lepší životní podmínky, může zlepšit zdraví zvířat a výsledky v oblasti životních podmínek zvířat, a tak přispět ke snížení používání antimikrobiálních látek a zároveň udržet vysokou kvalitu výrobků;

J.  vzhledem k tomu, že vysoká hustota osazení(30) a stres způsobený vysokými teplotami(31) může způsobit hormonální, fyziologické a imunologické nedostatky, v jejichž důsledku jsou kuřata chovaná na maso náchylnější k nákaze;

K.  vzhledem k tomu, že vztah mezi špatnými životními podmínkami zvířat, bezpečností potravin a dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat je významnou motivací pro to, abychom se zabývali životními podmínkami zvířat;

L.  vzhledem k tomu, že výskyt multirezistentních zoonotických kmenů mikroorganismů Campylobacter spp.Salmonella spp. v hospodářstvích zabývajících se chovem kuřat na maso a v mase těchto kuřat představuje čím dál tím vyšší riziko pro veřejné zdraví, jak uvedl úřad EFSA a středisko ECDC(32);

M.  vzhledem k tomu, že tzv. probírka, což je postup spočívající v odebrání části hejna před koncem chovného období s cílem zvýšit hmotnost zbývajících kuřat, je spojena s o 25 % vyšším rizikem kontaminace drůbežího masa mikroorganismem Campylobacter spp., jak uvedl úřad EFSA(33)

N.  vzhledem k tomu, že líhně a rodičovské chovy nespadají do působnosti směrnice o kuřatech chovaných na maso, a proto v nich není sledováno zdraví zvířat a jejich životní podmínky, ačkoli podmínky v líhních a rodičovských chovech mají vliv na zdraví a míru úmrtnosti v masných chovech;

O.  vzhledem k tomu, že nejnovější zvláštní průzkum Eurobarometru o dobrých životních podmínkách zvířat ukazuje, že více než 50 % evropských občanů při nákupu živočišných výrobků hledá informace o způsobu výroby a že by byli ochotní zaplatit vyšší cenu za lepší životní podmínky zvířat; vzhledem k tomu, že 80 % evropských občanů si přeje zlepšení životních podmínek zvířat chovaných pro hospodářské účely v EU;

P.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise ze dne 28. října 2009 (COM(2009)0584) by poskytování více informací spotřebitelům o způsobu chovu zvířat chovaných pro hospodářské účely zvýšilo transparentnost a mohlo by podpořit lepší životní podmínky v chovech;

Q.  vzhledem k tomu, že terminologie označování drůbežího masa, povolená současnými obchodními normami pro drůbeží výrobky, je dobrovolná a nenabízí spotřebitelům úplnou transparentnost, co se týče způsobu výroby;

R.  vzhledem k tomu, že zemědělci i nevládní organizace v EU vyjádřili obavy ohledně společenských a environmentálních dopadů dovozů levně vyrobeného kuřecího masa a zavádějícího označování masa zpracovávaného v Evropské unii, které ovšem pochází ze třetích zemí, např. z Ukrajiny;

1.  vyjadřuje znepokojení nad zvýšením výskytu multirezistentních zoonotických kmenů, které se obvykle vyskytují v chovech kuřat chovaných na maso, např. Campylobacter spp., Salmonella spp.E. coli(34);

2.  vyzývá Komisi, aby vypracovala strategie na podporu rozvoje alternativních chovných systémů pro kuřata chovaná na maso, se zvláštním zřetelem na ty, které využívají tradiční druhy kuřat chovaných na maso nebo takové druhy, které umožňují lepší životní podmínky;

3.  vyjadřuje obavy nad tím, že zpráva Komise o dopadu směrnice o kuřatech chovaných na maso na životní podmínky zvířat odhalila převahu chovů s vysokou hustotou osazení, vyšší než umožňuje všeobecné pravidlo 33 kg/m2, a neodhalila žádné zlepšení sledovaných parametrů včetně ukazatelů životních podmínek, které jsou ve všech členských státech často nedostatečně a nejednotně uplatňovány;

4.  vyzývá členské státy, aby lépe uplatňovaly a prosazovaly stávající pravidla pro životní podmínky kuřat chovaných na maso;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby na základě stanovisek úřadu EFSA a souvisejících vědeckých a technických podkladů vytvořila solidní, ověřené ukazatele životních podmínek kuřat chovaných na maso a rodičovských chovů, včetně pokynů pro dostupné osvědčené postupy pro líhně;

6.  vyzývá Komisi, aby zajistila postupný ústup od rychle rostoucích druhů kuřat, které dosahují extrémně rychlého růstu, což poškozuje životní podmínky kuřat chovaných na maso;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přezkoumaly možnosti navýšení podílu chovů drůbeže ve volném výběhu s cílem poskytnout každému zvířeti alespoň pravidelný přístup k dennímu světlu a umožnit jim rozvoj chování, které je typické pro daný živočišný druh;

8.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vyřešily problém požárů ustajovacích prostorů, a to pomocí osvědčených postupů a zavedením protipožárních bezpečnostních požadavků, které zajistí, aby mohla zvířata ze svého ustájení v případě požáru uniknout;

9.  vyzývá Komisi, aby vypracovala pravidla pro postupné upuštění od zavěšování ptáků na háky a jejich převracení a od omračování pomocí elektrického proudu ve vodní lázni, a místo toho podpořila rozvoj účinných humánních a hygienických způsobů omračování;

10.  vyzývá úřad EFSA, aby předložil stanovisko k rozšíření a rizikovým faktorům antimikrobiálně rezistentních kmenů Campylobacter spp., Salmonella spp.E. coli se zoonotickým potenciálem;

11.  vyzývá Komisi, aby vypracovala plán pro alternativní, drobné chovné systémy kuřat chovaných na maso, které zaručí lepší životní podmínky nebo použití tradičních druhů kuřat chovaných na maso, a aby zejména věnovala pozornost snížení výskytu a rozšíření antimikrobiálně rezistentních infekčních zoonotických kmenů a nižšímu používání antimikrobiálních látek, které jsou důležité pro lidské zdraví, jak stanoví akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci a nařízení o veterinárních léčivých přípravcích;

12.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala obchodní normy pro drůbeží výrobky s cílem zajistit transparentnost pro spotřebitele, zavést v přiměřené lhůtě povinné značení kuřecího masa, masných produktů a přípravků podle způsobu výroby (podobný systému značení vajec), země původu, životních podmínek zvířat, účinků na zdraví a ekologické stopy;

13.  zdůrazňuje, že se zvýšil dovoz kuřecího masa ze zemí s nižšími sociálními normami a normami v oblasti životního prostředí, bezpečnosti potravin a životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby dovážené kuřecí maso, masné produkty a přípravky byly vyráběny v souladu se sociálními normami a normami v oblasti životního prostředí, bezpečnosti potravin a životních podmínek zvířat platnými v Unii;

14.  vyzývá Komisi, aby v přiměřené lhůtě provedla přezkum směrnice Rady 2007/43/ES s cílem zavést konkrétní ukazatele životních podmínek zvířat, které bude možné uplatnit v případě líhní a na ochranu chovných kuřat na maso, stanovit úplný rozsah povinných a ověřených ukazatelů pro sledování životních podmínek jednotlivých kuřat v chovu (včetně rodičovského chovu) a při porážce v souladu s čl. 21 odst. 8 písm. e) a čl. 96 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 a s cílem přijmout lepší normy v oblasti životního prostředí a chovu (včetně používání druhů kuřat, které umožňují lepší životní podmínky, nižší hustotu osazení, aniž by došlo ke zhoršení, zákaz více než jedné probírky na hejno, poskytování dostatečných obohacení, dostatečného přirozeného světla a prostoru na hřadu a přísnějších požadavků na kvalitu vzduchu);

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23.

(2)

Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 19.

(3)

Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 46.

(4)

Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0354.

(6)

Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(8)

Věstník úřadu EFSA 2013; 11(7):3299.

(9)

Podpůrná publikace úřadu EFSA 2012:EN-341.

(10)

Podpůrná publikace úřadu EFSA 2012:EN-295.

(11)

Věstník úřadu EFSA 2010: 8(7):1670.

(12)

Věstník úřadu EFSA 2010: 8(7):1666.

(13)

Věstník úřadu EFSA 2010: 8(7):1667.

(14)

Technická zpráva, kterou úřadu EFSA předložily Institut National de la Recherche Agronomique, vědecká skupina univerzity a výzkumného institutu Wageningen zabývající se problematikou zvířat a Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, nazvaná „Toward an Information System on Broiler Welfare: Genetic selection Aspects“ (Směrem k informačnímu systému o dobrých životních podmínkách kuřat chovaných na maso: Aspekty genetické selekce) ze dne 11. května 2010.

(15)

Věstník úřadu EFSA 2009: 7(12):1439.

(16)

Věstník úřadu EFSA 2011: 9(7):2106.

(17)

Věstník úřadu EFSA 2011: 9(4):2105.

(18)

Věstník úřadu EFSA 2011: 9(2):2017.

(19)

Věstník úřadu EFSA 2010: 8(3):1503.

(20)

Věstník úřadu EFSA 2010: 8(8):1522.

(21)

Věstník úřadu EFSA 2010: 8(1):1437.

(22)

Zpráva pracovní skupiny pro sběr údajů o zoonózách týkající se analýzy základního průzkumu výskytu salmonel v hejnech kuřat chovaných na maso Gallus gallus, část A, Věstník úřadu EFSA (2007) 98, 1–85.

(23)

Zpráva zahrnující návrh harmonizovaného systému sledování antimikrobiální rezistence salmonel u drůbeže (Gallus gallus), krůt a prasat a mikroorganismů Campylobacter jejuniC. coli u kuřat chovaných na maso, Věstník úřadu EFSA (2007) 96 1–6.

(24)

Věstník úřadu EFSA 2016: 14(2):4380.

(25)

Věstník EFSA 2018; 16(2):5182.

(26)

Eurostat, statistiky porážek, všechny druhy, podle zemí, 2014.

(27)

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat), 2017.

(28)

Věstník úřadu EFSA 2012: 10(6):2767.

(29)

Evropská Komise, souhrnná zpráva o auditech Potravinového a veterinárního úřadu, které vyhodnocují úřední kontroly životních podmínek zvířat při porážce, které byly v členských státech provedeny v letech 2015–2016.

(30)

Özcan Cengiz, Bekir Hakan Köksal, Onur Tatlı, Eren Kuter, Umair Ahsan, Gülşen Güven, Ömer Sevim, Sacit F Bilgili, Ahmet Gökhan Önol, „Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density“ (Doplňování kyseliny borité nezabraňuje rozvoji dermatitidy polštářků běháků u kuřat chovaných na maso vystavených vysoké hustotě osazení), Poultry Science, pey337, 14. srpna 2018.

(31)

Lara, L.J., Rostagno, M.H., „Impact of Heat Stress on Poultry Production“ (Dopady stresu způsobeného vysokými teplotami na výrobu drůbežího masa), Animals, 2013, 3, 356–369.

(32)

Věstník EFSA 2018; 16(2):5182.\\tradstudiopproj\PPROJ_WF$\WF_VE\Unit Projects\@REs\Project 5\en-GB\EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(33)

Věstník úřadu EFSA 2010: 8(3):1503.

(34)

Věstník úřadu EFSA 2018:16(2):5182.

 

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí