Διαδικασία : 2018/2858(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0484/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0484/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0429

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 556kWORD 59k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.175v01-00
 
B8-0484/2018

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0410/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP))


Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner, Bas Eickhout εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Μιλτιάδης Κύρκος εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Laura Agea εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP))  
B8‑0484/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος («οδηγία για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής»)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 7ης Απριλίου 2016, σχετικά με τον αντίκτυπο της γενετικής επιλογής στην καλή μεταχείριση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος (COM(2016)0182),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την ανάπτυξη δεικτών καλής διαβίωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 13ης Απριλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την επιρροή της στην καλή διαβίωση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών καλής διαβίωσης (COM(2018)0181),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 19ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις διάφορες μεθόδους αναισθητοποίησης πουλερικών (COM(2013)0915),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάρτιση βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων (Μέρος 1: Επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 28ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με επιλογές για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων (COM(2009)0584),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2009, με τίτλο «Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με επιλογές για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων» (SEC(2009)1432),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)(7),

–  έχοντας υπόψη τα ειδικά Ευρωβαρόμετρα 270 και 450 σχετικά με τις απόψεις των πολιτών της ΕΕ για την ορθή μεταχείριση των ζώων και σχετικά με τις απόψεις των καταναλωτών της ΕΕ για την επισήμανση των ζωικών προϊόντων ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής,

–  έχοντας υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία και την καλή διαβίωση η γενετική επιλογή, η εκτροφή, η στέγαση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και των ορνίθων αναπαραγωγής, καθώς και τους δείκτες με βάση την κατάσταση των ζώων για την καλή διαβίωση και την αντοχή των κοτόπουλων αναπαραγωγής στο στρες, που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ως απάντηση στις ερωτήσεις EFSA-Q-2012-01002(8), EFSA-Q-2012-00670(9), EFSA-Q-2011-00915(10), EFSA-Q-2009-00798(11), EFSA-Q-2009-00504(12), EFSA-Q-2009-00505(13), EFSA-Q-2009-00796(14), EFSA-Q-2009-00797(15),

–  έχοντας υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις σχετικά με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την παρουσία των Campylobacter spp. και Salmonella spp. στη διαδικασία παραγωγής κρέατος κοτόπουλου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από την EFSA ως απάντηση στις ερωτήσεις EFSA-Q-2008-293(16), EFSA-Q-2009-00233(17), EFSA-Q-2010-00687(18), EFSA-Q-2008-416A(19), EFSA-Q-2008-416B(20), EFSA-Q-2008-469(21), EFSA-Q-2006-040(22), EFSA-Q-2006-046(23),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή σε ζωονοσογόνα βακτήρια και σε βακτήρια δείκτες από ανθρώπους, ζώα και τρόφιμα το 2014 και το 2016, που δημοσιεύθηκε από την EFSA και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ως απάντηση στις ερωτήσεις EFSA-Q-2015-00088(24) και EFSA-Q-2016-00622(25),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής παραγωγής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου επτά δισεκατομμύρια κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής σφάζονται για την παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο(26)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής εκτρέφονται σε συμβατικά συστήματα βιομηχανικής εκτροφής, όπου στεγάζονται δεκάδες χιλιάδες(27) πτηνά σε ασφυκτικά γεμάτους χώρους, χωρίς πρόσβαση σε υλικά εμπλουτισμού, σε υπαίθριο χώρο ή σε φυσικό φως, και με υψηλές συγκεντρώσεις επιβλαβών αερίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες αυτές βλάπτουν την υγεία των ζώων και του ανθρώπου και προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενετική επιλογή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής για ταχεία ανάπτυξη έχει αναγνωριστεί από την EFSA ως σημαντικός παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων αυτών και ευθύνεται για χωλότητα, καρδιαγγειακή νόσο και υψηλή θνησιμότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ποσοστό μικρότερο από το 5% του συνόλου, τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής στην ΕΕ ανήκουν σε φυλές βραδύτερης ανάπτυξης, οι οποίες συνδέονται με καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι για το 40% των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής οι πυκνότητες εκτροφής ανέρχονται στα 34-39 kg/m2 και ότι για ποσοστό 26% πέραν αυτού οι πυκνότητες εκτροφής φτάνουν τα 42 kg/m2, ενώ η πυκνότητα θα πρέπει να είναι χαμηλότερη των 33 kg/m2 σύμφωνα με την οδηγία 2007/43/ΕΚ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δείκτες καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη σφαγή, που προβλέπονται από την οδηγία για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, συχνά χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς και χωρίς συνέπεια στα κράτη μέλη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυστηρά μέτρα με γνώμονα τα ζώα για την καλή μεταχείριση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, που έχουν προσδιοριστεί από την EFSA(28), μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση, κατά τη μεταφορά και κατά τη σφαγή τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναισθητοποίηση με υδρόλουτρο και αγκίστρωση ζωντανών κοτόπουλων με το κεφάλι κάτω ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων, που μπορούν να αποφευχθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επί του παρόντος επιτρεπόμενες ηλεκτρικές παράμετροι ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ορθή αναισθητοποίηση ενός σημαντικού αριθμού ζώων(29)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρκαγιές σε χώρους σταβλισμού είναι ολοένα και πιο συχνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γεωργικών συστημάτων και φυλών κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής που δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη διαβίωση μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ανάγκης για αντιμικροβιακές ουσίες και διατηρώντας, παράλληλα, την υψηλή ποιότητα των προϊόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διαβίωση που προκαλείται από τις υψηλές πυκνότητες εκτροφής(30) και τη θερμική καταπόνηση(31) μπορεί να οδηγήσει σε ορμονικά, φυσιολογικά και ανοσολογικά προβλήματα και να καταστήσει τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής πιο ευπαθή στις ασθένειες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ των κακών συνθηκών διαβίωσης των ζώων, της ασφάλειας των τροφίμων και των επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων είναι σημαντικό κίνητρο για τη διατύπωση ανησυχιών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία πολλών ανθεκτικών ζωονοσογόνων στελεχών των Campylobacter spp. και Salmonella spp. σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και σε κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής αποτελεί μια ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, όπως επισημάνθηκε από την EFSA και το ECDC(32)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική της αραίωσης, που συνίσταται στην αφαίρεση τμήματος του σμήνους πριν από το τέλος της περιόδου εκτροφής, προκειμένου να αυξηθεί το βάρος των κοτόπουλων που παραμένουν, συνδέεται με κατά 25% μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης του κρέατος κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής από Campylobacter spp., όπως επισημάνθηκε από την EFSA(33);

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκκολαπτήρια και τα σμήνη γεννητόρων δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και, επομένως, δεν παρακολουθούνται όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, παρόλο που οι συνθήκες στα εκκολαπτήρια και η κατάσταση του σμήνους γεννητόρων επηρεάζουν την υγεία και τα ποσοστά θνησιμότητας σε εκτροφεία κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο ειδικό Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων καταδεικνύει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, σε ποσοστό πάνω από 50%, αναζητούν πληροφορίες για τη μέθοδο παραγωγής όταν αγοράζουν προϊόντα ζωικής προέλευσης και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο προκειμένου να είναι καλύτερη η μεταχείριση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80% των ευρωπαίων πολιτών επιθυμεί την ενίσχυση της καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων στην ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 (COM(2009)0584), η παροχή περισσότερων πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο εκτροφής των ζώων θα ενισχύσει τη διαφάνεια και μπορεί να προωθήσει την καλύτερη μεταχείριση των ζώων στις κτηνοτροφικές πρακτικές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορολογία για την επισήμανση του κρέατος πουλερικών που επιτρέπεται βάσει των σημερινών προτύπων εμπορίας πουλερικών είναι προαιρετική και δεν παρέχει απόλυτη διαφάνεια στους καταναλωτές όσον αφορά τη μέθοδο παραγωγής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες της ΕΕ, καθώς και ΜΚΟ, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εισαγωγών κρέατος κοτόπουλου που έχει παραχθεί με χαμηλό κόστος παραγωγής και σχετικά με την παραπλανητική επισήμανση του κρέατος κοτόπουλου που υποβάλλεται σε επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά προέρχεται από τρίτες χώρες, όπως η Ουκρανία·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των πολυανθεκτικών ζωονοσογόνων παραγόντων που συνήθως απαντώνται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, όπως τα Campylobacter spp., Salmonella spp. και E. coli(34)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει πολιτικές για να ενθαρρύνει την υιοθέτηση εναλλακτικών συστημάτων εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνα που χρησιμοποιούν παραδοσιακές φυλές και/ή φυλές κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής που δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη διαβίωση·

3.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στην καλή διαβίωση των ζώων η οδηγία για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής κατέδειξε την επικράτηση υψηλών πυκνοτήτων εκτροφής (υψηλότερων από τον γενικό κανόνα των 33 kg/m2) και αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση όσον αφορά τις παραμέτρους που παρακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών καλής μεταχείρισης που συχνά εφαρμόζονται ανεπαρκώς και χωρίς συνέπεια στα κράτη μέλη·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν καλύτερα τους ισχύοντες κανόνες για την καλή μεταχείριση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει αξιόπιστους και επικυρωμένους δείκτες για την καλή διαβίωση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και των γεννητόρων, μεταξύ άλλων κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές για τα εκκολαπτήρια, με βάση τις γνωμοδοτήσεις της EFSA και τα συναφή επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία·

6.  καλεί την Επιτροπή να καταργήσει σταδιακά την εκτροφή φυλών ταχέως αναπτυσσόμενων κοτόπουλων, που υπονομεύει την καλή διαβίωση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες διεύρυνσης του ποσοστού των πουλερικών ελευθέρας βοσκής, με σκοπό να παρέχεται σε όλα τα ζώα τουλάχιστον τακτική πρόσβαση στο φως της ημέρας και να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν τη χαρακτηριστική για το είδος τους συμπεριφορά·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των πυρκαγιών σε χώρους σταβλισμού, προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και εισάγοντας απαιτήσεις πυρασφάλειας που εγγυώνται ότι τα ζώα μπορούν να διαφύγουν από τους χώρους σταβλισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς·

9.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες για τη σταδιακή κατάργηση της αγκίστρωσης ζωντανών κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής με το κεφάλι προς τα κάτω και της ηλεκτρονάρκωσης με υδρόλουτρο, και να προωθήσει την εφαρμογή μεθόδων αναισθητοποίησης που είναι αποτελεσματικές, μη βάναυσες και σύμφωνες με τους υγειονομικούς κανόνες·

10.  ζητεί από την EFSA να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον επιπολασμό και τους παράγοντες κινδύνου όσον αφορά τα είδη Campylobacter spp., Salmonella spp. και E . coli που είναι ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά και διαθέτουν ζωονοσογόνο δυναμικό·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη πορείας προς εναλλακτικά και μικρής κλίμακας συστήματα εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, τα οποία θα εξασφαλίζουν καλύτερη διαβίωση και/ή θα χρησιμοποιούν παραδοσιακές φυλές κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του επιπολασμού και της εξάπλωσης μολυσματικών ζωονοσογόνων παραγόντων που είναι ανθεκτικοί στα αντιμικροβιακά και στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών που είναι σημαντικές για την υγεία του ανθρώπου, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» και με τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα·

12.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα πρότυπα εμπορίας των πουλερικών και, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφάνεια για τους καταναλωτές, να θεσπίσει, εντός κατάλληλου χρονικού διαστήματος, υποχρεωτική επισήμανση του κρέατος κοτόπουλου και των προϊόντων και παρασκευασμάτων με βάση το κρέας ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής (παρόμοια με το σύστημα επισήμανσης των αυγών), τη χώρα προέλευσης, την καλή μεταχείριση των ζώων, τις επιπτώσεις στην υγεία και το οικολογικό αποτύπωμα·

13.  τονίζει ότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές κρέατος κοτόπουλου από χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και χαμηλότερα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και καλής μεταχείρισης των ζώων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το εισαγόμενο κρέας κοτόπουλου και τα προϊόντα και παρασκευάσματα με βάση το κρέας έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και με τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και καλής μεταχείρισης των ζώων της Ένωσης·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, εντός του κατάλληλου χρονικού πλαισίου, για να θεσπίσει ειδικούς δείκτες για την καλή μεταχείριση των ζώων, εφαρμοστέους σε εκκολαπτήρια, και για την προστασία των ορνίθων αναπαραγωγής, να καθορίσει ένα πλήρες φάσμα υποχρεωτικών και επικυρωμένων δεικτών καλής διαβίωσης για την παρακολούθηση της καλής μεταχείρισης των μεμονωμένων κοτόπουλων στην εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένων των γεννητόρων) και κατά τη σφαγή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 8 στοιχείο ε) και το άρθρο 96 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, και να εγκρίνει βελτιωμένα πρότυπα για το περιβάλλον και τη ζωοτεχνία (συμπεριλαμβανομένων της χρήσης φυλών που δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη διαβίωση, της μείωσης των πυκνοτήτων εκτροφής χωρίς παρεκκλίσεις, της απαγόρευσης της αραίωσης πέραν της μίας φοράς ανά σμήνος, της παροχής κατάλληλου υλικού εμπλουτισμού, επαρκούς φυσικού φωτισμού και χώρου κούρνιας και των αυστηρότερων παραμέτρων όσον αφορά την ποιότητα του αέρα)·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

(1)

ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.

(2)

ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 19.

(3)

ΕΕ L 157 της 17.6.2008, σ. 46.

(4)

ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0354.

(6)

ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(8)

EFSA Journal 2013·11(7):3299.

(9)

EFSA Supporting Publications 2012:EN-341.

(10)

EFSA Supporting Publications 2012:EN-295.

(11)

EFSA Journal 2010· 8(7):1670.

(12)

EFSA Journal 2010· 8 (7):1666.

(13)

EFSA Journal 2010· 8(7):1667.

(14)

Τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε στην EFSA από το Institut National de la Recherche Agronomique, την Ομάδα Ζωοτεχνίας (Animal Sciences Group) του Wageningen UR και την Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, με τίτλο «Toward an Information System on Broiler Welfare: Genetic selection Aspects» (Προς ένα σύστημα πληροφοριών σχετικά με την καλή διαβίωση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής: Πτυχές γενετικής επιλογής), 11 Μαΐου 2010.

(15)

EFSA Journal 2009· 7(12):1439.

(16)

EFSA Journal 2011· 9(7):2106.

(17)

EFSA Journal 2011· 9(4):2105.

(18)

EFSA Journal 2011· 9(2):2017.

(19)

EFSA Journal 2010· 8(03):1503.

(20)

EFSA Journal 2010· 8(8):1522.

(21)

EFSA Journal 2010· 8(1):1437.

(22)

Έκθεση της ειδικής ομάδας για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ζωονόσους για την ανάλυση της βασικής μελέτης σχετικά με τον επιπολασμό της σαλμονέλας σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής Gallus gallus, Μέρος Α, The EFSA Journal (2007) 98, 1-85.

(23)

Έκθεση η οποία περιλαμβάνει πρόταση για εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής σε όρνιθες (Gallus gallus), γαλοπούλες και χοίρους όσον αφορά τη σαλμονέλα και σε κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής όσον αφορά τα Campylobacter jejuni και C. coli The EFSA Journal (2007) 96, 1-46.

(24)

EFSA Journal 2016· 14(2):4380.

(25)

EFSA Journal 2018·16(2):5182.

(26)

Eurostat, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις σφαγές, όλα τα είδη, ανά χώρα, 2014.

(27)

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) - Έγγραφο αναφοράς για την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων, 2017.

(28)

EFSA Journal 2012· 10(6):2767.

(29)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση επισκόπησης των ελέγχων του ΓΤΚΘ για την αξιολόγηση των επίσημων ελέγχων σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή, που διενεργήθηκε στα κράτη μέλη την περίοδο 2015-2016.

(30)

Özcan Cengiz, Bekir Hakan Köksal, Onur Tatlı, Eren Kuter, Umair Ahsan, Gülşen Güven, Ömer Sevim, Sacit F Bilgili, Ahmet Gökhan Önol, «Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density» (Το συμπληρωματικό βορικό οξύ δεν εμποδίζει την ανάπτυξη δερματίτιδας των πελμάτων σε κοτόπουλα που εκτρέφονται σε συνθήκες υψηλής πυκνότητας), Poultry Science, pey337, 14 Αυγούστου 2018.

(31)

Lara, L.J., Rostagno, M.H., Impact of Heat Stress on Poultry Production (Οι επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης στην παραγωγή πουλερικών), Animals, 2013, 3, 356-369.

(32)

EFSA Journal 2018·16(2):5182.\\tradstudiopproj\PPROJ_WF$\WF_VE\Unit Projects\@REs\Project 5\en-GB\EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(33)

EFSA Journal 2010· 8(03):1503.

(34)

EFSA Journal 2018·16(2):5182.

 

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου