Postupak : 2018/2858(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0484/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0484/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0429

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 296kWORD 56k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.175v01-00
 
B8-0484/2018

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0410/2018

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o dobrobiti životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP))


Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrko u ime Kluba zastupnika S&D-a
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Laura Agea u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o dobrobiti životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP))  
B8-0484/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2007/43/EZ od 28. lipnja 2007. o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarada za meso peradi(3),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 7. travnja 2016. o utjecaju genetskog odabira na dobrobit pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa (COM(2016)0182),

–  uzimajući u obzir studiju Komisije od 21. studenoga 2017. o primjeni Direktive Vijeća 2007/43/EZ i razvoju pokazatelja dobrobiti,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 13. travnja 2018. o primjeni Direktive 2007/43/EZ i njezinu utjecaju na dobrobit pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa te razvoju pokazatelja dobrobiti (COM(2018)0181),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja(4),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 13. rujna 2018. naslovljenu „Europski akcijski plan ʻJedno zdravljeʼ za borbu protiv antimikrobne otpornosti”(5),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije upućeno Europskom parlamentu i Vijeću od 19. prosinca 2013. o raznim metodama omamljivanja za perad (COM(2013)0915),

–  uzimajući u obzir studiju Komisije od 9. studenoga 2017. o pripremi najboljih praksi o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja,

–  uzimajući u obzir studiju izvedivosti Komisije od 26. siječnja 2009. o označivanju u vezi s dobrobiti životinja i uspostavi europske mreže referentnih centara za zaštitu i dobrobit životinja (1. dio: označavanje dobrobiti životinja),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 28. listopada 2009. o mogućnostima označivanja u vezi s dobrobiti životinja i uspostavi europske mreže referentnih centara za zaštitu i dobrobit životinja (COM(2009)0584),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 28. listopada 2009. naslovljen „Izvješće o procjeni učinka priloženo izvješću Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o mogućnostima označivanja u vezi s dobrobiti životinja i uspostavi europske mreže referentnih centara za zaštitu i dobrobit životinja” (SEC(2009)1432),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Uredba o službenim kontrolama”)(7),

–  uzimajući u obzir posebna izvješća Eurobarometra 270 i 450 o stavovima građana EU-a o dobrobiti životinja i stavovima potrošača EU-a prema označavanju životinjskih proizvoda prema načinu proizvodnje,

–  uzimajući u obzir znanstvena mišljenja i izvješća o utjecaju genetskog odabira, uzgoja, držanja tovnih pilića i rasplodne peradi za tovne piliće, kao i životinjskih indikatora dobrobiti i otpornosti tovnih pilića na stres koje je objavila Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) kao odgovor na pitanja EFSA-Q-2012-01002(8), EFSA-Q-2012-00670(9), EFSA-Q-2011-00915(10), EFSA-Q-2009-00798(11), EFSA-Q-2009-00504(12), EFSA-Q-2009-00505(13), EFSA-Q-2009-00796(14), EFSA-Q-2009-00797(15),

–  uzimajući u obzir znanstvena mišljenja i izvješća o rizicima za javno zdravlje povezanima s prisutnošću Campylobacter spp. i Salmonella spp. u mesu tovnih pilića koje je objavila EFSA kao odgovor na pitanja EFSA-Q-2008-293(16), EFSA-Q-2009-00233(17), EFSA-Q-2010-00687(18), EFSA-Q-2008-416A(19), EFSA-Q-2008-416B(20), EFSA-Q-2008-469(21), EFSA-Q-2006-040(22), EFSA-Q-2006-046(23),

–  uzimajući u obzir sažeto izvješće Europske unije iz 2016. o antimikrobnoj otpornosti zoonotskih i indikatorskih bakterija kod ljudi, životinja i u hrani iz 2014. i 2016. koje su objavili EFSA i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti kao odgovor na pitanja EFSA-Q-2015-00088(24), EFSA-Q-2016-00622(25),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskih tovnih pilića na okoliš (O-000095/2018 – B8 – 0410/2018),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u prehrambene svrhe godišnje zakolje sedam milijardi tovnih pilića(26);

B.  budući da se velika većina tovnih pilića uzgaja u konvencionalnim industrijskim uzgojnim sustavima u kojima se nalaze deseci tisuća(27) jedinki na malo prostora, bez pristupa obogaćivanju, vanjskom prostoru ili prirodnom svjetlu i s visokom koncentracijom štetnih plinova; budući da su takvi uvjeti štetni za životinjsko i ljudsko zdravlje i onečišćuju okoliš;

C.  budući da je EFSA prepoznala da je genetski odabir tovnih pilića zbog brzog rasta važan čimbenik u narušavanju zdravlja i dobrobiti tih životinja i odgovoran za hromost, kardiovaskularno zatajenje i visoku smrtnost;

D.  budući da manje od 5 % svih tovnih pilića u EU-u pripada pasminama koje sporije rastu i koje su povezane s boljom kvalitetom i života i boljim zdravljem; budući da se 40 % pilića drži u gustoći populacije od 34 do 39 kg/m2 i da se još 26 % drži u gustoćama populacije do 42 kg/m2, a gustoća bi trebala biti ispod 33 kg/m2 prema Direktivi 2007/43/EZ;

E.  budući da države članice često nedovoljno i neusklađeno primjenjuju pokazatelje dobrobiti životinja utvrđene u Direktivi o tovnim pilićima;

F.  budući da snažne mjere za dobrobit tovnih pilića koje je utvrdila EFSA(28) mogu doprinijeti poboljšanju dobrobiti tovnih pilića na farmama, tijekom prijevoza i u trenutku klanja;

G.  budući da omamljivanje električnom strujom u vodenoj kupki i vješanje živih životinja predstavlja ozbiljne opasnosti za dobrobit životinja koje je moguće izbjeći, kao i za zdravlje radnika; budući da se trenutačno dozvoljenim parametrima može izbjeći neispravno omamljivanje značajnog broja životinja(29);

H.  budući da su požari u stajama postali sve učestaliji u Europskoj uniji;

I.  budući da korištenje uzgajivačkih sustava i pasmina tovnih pilića koji omogućavaju veću dobrobit pilića može unaprijediti ishode u pogledu zdravlja i dobrobiti životinja te time doprinijeti smanjenju potrebe za antimikrobnom lijekovima i istodobno isporučiti visoku kvalitetu proizvoda;

J.  budući da loši uvjeti uzrokovani velikom gustoćom populacije(30) i toplinskim stresom(31) mogu izazvati hormonalne, fiziološke i imunološke deficite zbog kojih tovni pilići mogu biti podložniji bolestima;

K.  budući da je odnos između loših uvjeta držanja životinja, sigurnosti hrane i učinaka na zdravlje ljudi i životinja značajna motivacija za brigu o dobrobiti životinja;

L.  budući da prisutnost zoonotskih sojeva bakterija Campylobacter spp. i Salmonella spp. na farmama i u mesu tovnih pilića koji su otporni na više lijekova predstavlja sve veću prijetnju ljudskom zdravlju, kao što izvještavaju EFSA i ECDC(32);

M.  budući da je praksa razrjeđivanja, koja se sastoji od vađenja dijela pilića iz jata prije kraja razdoblja uzgoja kako bi se povećala težina preostalih pilića, povezana s povećanjem rizika od 25 % od zaraze mesa tovnih pilića bakterijom Campylobacter spp., kao što je prijavila EFSA(33);

N.  budući da valionice i roditeljska jata nisu obuhvaćeni Direktivom o tovnim pilićima i stoga ih se ne nadzire radi utvrđivanja zdravlja i dobrobiti životinja, iako uvjeti u valionicama i stanje roditeljskih jata utječu na zdravlje i stope smrtnosti na farmama tovnih pilića;

O.  budući da je posljednji posebni barometar o dobrobiti životinja pokazao da više od 50 % europskih građana traži informacija o načinu proizvodnje kada kupuje životinjske proizvode i bili bi spremni platiti više za veću dobrobit životinja; budući da više od 80 % europskih građana žele da EU poveća dobrobit životinja iz uzgoja;

P.  budući da bi, prema izvješću Komisije od 28. listopada 2009. (COM(2009)0584), pružanje više informacija o uzgoju životinja za potrošače povećalo transparentnost te moglo povećati dobrobit u praksama uzgoja;

Q.  budući da je terminologija za označivanje mesa peradi dozvoljena trenutačnim standardima za stavljanje peradi na tržište dobrovoljna i potrošačima ne nudi nikakvu transparentnosti o načinu proizvodnje;

R.  budući da su poljoprivrednici iz EU-a, kao i nevladine organizacije, izrazile zabrinutost zbog socijalnog i ekološkog učinka uvoženja jeftino proizvedenog pilećeg mesa te netočnog označavanja pilećeg meta koje se obrađuje u Europskoj uniji, ali potječe iz trećih zemalja poput Ukrajine;

1.  zabrinut je zbog povećanja uzročnika zoonoza otpornih na više lijekova koji se mogu naći na farmama tovnih pilića poput Campylobacter spp., Salmonella spp. i E. coli(34);

2.  poziva Komisija da razvije politike kako bi potaknula korištenje alternativnih sustava uzgoja tovnih pilića, posebno napominjući one koji se koriste tradicionalnim i/ili tovnim pasminama koje omogućuju veću dobrobit;

3.  zabrinut je što je izvješće Komisije o učinku Direktive o tovnim pilićima na dobrobit životinja pokazalo da je najčešća velika gustoća populacije, veća od općeg pravila od 33 kg/m2 i nije otkrilo nikakvo poboljšanje u pogledu parametara pod nazorom, uključujući pokazatelje dobrobiti i njihove nedovoljne i neusklađene provedbe u državama članicama;

4.  poziva države članice da bolje provode postojeća pravila o dobrobiti tovnih pilića:

5.  poziva Komisiju da razvije snažne, odobrene pokazatelje za dobrobit tovnih pilića i matičnog jata, uključujući smjernice za najbolje prakse za valionice, na temelju mišljenja EFSA-e i povezanih znanstvenih i tehničkih dokaza;

6.  poziva Komisiju da postupno ukine pasmine pilića koje brzo rastu, što ugrožava dobrobit tovnih pilića;

7.  poziva Komisiju i države članice da ispitaju mogućnost povećavanja udjela peradi iz uzgoja na otvorenom kako bi se svakoj životinji dao barem redovan pristup dnevnom svjetlu i kako bi im se dozvolilo pokazivanje ponašanja karakteristično za njihovu vrstu;

8.  poziva Komisiju i države članice da se pozabave problemom požara u stajama promicanjem najboljih praksi i uvođenjem zahtjeva za protupožarne mjere kojima se jamči da životinje mogu pobjeći iz staje u slučaju požara;

9.  poziva Komisiju da uspostavi pravila za postupno ukidanje vezanja i vješanja živih životinja i omamljivanja električnom strujom u vodenoj kupki te da umjesto toga promiče usvajanje učinkovitih humanih i sanitarnih metoda omamljivanja;

10.  poziva EFSA-u da sastavi mišljenje o prevalentnosti i čimbenicima rizika za bakterije Campylobacter spp., Salmonella spp. i E. coli sa zoonotskim potencijalom;

11.  poziva Komisiju da sastavi plan prelaska na alternativne i male sustave uzgajanja tovnih pilića koji jamče veću dobrobit i/ili na korištenje tradicionalnih pasmina tovnih pilića, dajući posebnu pozornost smanjenju prevalentnosti i širenja zaraznih uzročnika zoonoza otpornih na antimikrobne lijekove i smanjenju korištenja antimikrobnih lijekova koji su važni za ljudsko zdravlje, u skladu s akcijskim planom Jedno zdravlje protiv antimikrobne rezistentnosti i Uredbom o veterinarskim medicinskim proizvodima;

12.  poziva Komisiju da revidira standarde za stavljanje peradi na tržište kako bi osigurala transparentnost za potrošače, da u odgovarajućem vremenskom okviru uvede obvezno označivanje pilećeg mesa, mesnih proizvoda i pripravaka prema načinu proizvodnje (slično sustavu označavanja jaja), zemlji podrijetla, dobrobiti životinja, zdravstvenim učincima i ekološkom otisku;

13.  naglašava da se povećao uvoz pilećeg mesa iz zemalja s nižim ekološkim i socijalnim standardima i standardima sigurnosti hrane i dobrobiti životinja; poziva Komisiju da osigura da su uvezeno pileće meso, proizvodi i pripravci od mesa proizvedeni u skladu s ekološkim i socijalnim standardima i standardima sigurnosti hrane i dobrobiti životinja Unije;

14.  poziva Komisiju da revidira Direktivu Vijeća 2007/43/EZ u odgovarajućem vremenskom roku, da uvede posebne pokazatelje dobrobiti životinja primjenjive na valionice i za zaštitu uzgajivača tovnih pilića, da točno definira sve obvezne i validirane pokazatelje dobrobiti za praćenje pojedinih pilića na farmi (uključujući roditeljska jata) i pri klanju, u skladu s člankom 21. stavkom 8. točkom (e) i člankom 96. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625 i da donese bolje ekološke standarde i uzgoja (uključujući korištenje pasmina koje omogućuju veću dobrobit, manju gustoću pri uzgajanju bez odstupanja, zabranu prorjeđivanja jata više od jednom, adekvatno obogaćivanje, dovoljno prirodnog svjetla i prostora i stroži parametri kvalitete zraka);

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 221, 8.8.1998., str. 23.

(2)

SL L 182, 12.7.2007., str. 19.

(3)

SL L 157, 17.6.2008., str. 46.

(4)

SL L 303, 18.11.2009., str. 1.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0354.

(6)

SL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(7)

SL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(8)

EFSA Journal 2013;11(7):3299.

(9)

EFSA, povezane publikacije 2012: EN-341.

(10)

EFSA, povezane publikacije 2012: EN-295.

(11)

EFSA Journal 2010; 8(7):1670.

(12)

EFSA Journal 2010; 8 (7):1666.

(13)

EFSA Journal 2010; 8(7):1667.

(14)

Technical report submitted to EFSA by the Institut National de la Recherche Agronomique, the Animal Sciences Group of Wageningen UR and the Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, ‘Toward an Information System on Broiler Welfare: Genetic selection Aspects’, 11 May 2010.

(15)

EFSA Journal 2009; 7(12):1439.

(16)

EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

(17)

EFSA Journal 2011; 9(4):2105.

(18)

EFSA Journal 2011; 9(2):2017.

(19)

EFSA Journal 2010; 8(03):1503.

(20)

EFSA Journal 2010; 8(8):1522.

(21)

EFSA Journal 2010; 8(1):1437.

(22)

Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in broiler flocks of Gallus gallus, Part A, The EFSA Journal (2007) 98, 1-85.

(23)

Report including a proposal for a harmonized monitoring scheme of antimicrobial resistance in Salmonella in fowl (Gallus gallus), turkeys, and pigs and Campylobacter jejuni and C. coli in broilers, The EFSA Journal (2007) 96, 1-46.

(24)

EFSA Journal 2016; 14(2):4380.

(25)

EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(26)

Eurostat, statistički podaci o klanju, sve vrste, po zemlji, 2014.

(27)

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 2017.

(28)

EFSA Journal 2012; 10(6):2767.

(29)

Europska komisija, Pregled izvješća UHV-a o revizijama radi ocjene službenih kontrola dobrobiti životinja u trenutku klanja, koje je provedeno u državama članicama u razdoblju 2015. – 2016.

(30)

Özcan Cengiz, Bekir Hakan Köksal, Onur Tatlı, Eren Kuter, Umair Ahsan, Gülşen Güven, Ömer Sevim, Sacit F Bilgili, Ahmet Gökhan Önol, ‘Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density’, Poultry Science, pey337, 14 August 2018.

(31)

Lara, L.J., Rostagno, M.H., Impact of Heat Stress on Poultry Production, Animals, 2013, 3, 356-369.

(32)

EFSA Journal 2018;16(2):5182.\\tradstudiopproj\PPROJ_WF$\WF_VE\Unit Projects\@REs\Project 5\en-GB\EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(33)

EFSA Journal 2010; 8(03):1503.

(34)

EFSA Journal 2018;16(2):5182.

 

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti