Förfarande : 2018/2858(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0484/2018

Ingivna texter :

B8-0484/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0429

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 288kWORD 56k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.175v01-00
 
B8-0484/2018

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0410/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP))


Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen
Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen
Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Laura Agea för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP))  
B8‑0484/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur(1),

–  med beaktande av rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar (direktivet om slaktkycklingar)(2),

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött(3),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 7 april 2016 om konsekvenserna av genetiskt urval för slaktkycklingars välbefinnande (COM(2016)0182),

–  med beaktande av kommissionens studie av den 21 november 2017 om tillämpningen av rådets direktiv 2007/43/EG och utarbetandet av välfärdsindikatorer,

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 13 april 2018 om genomförandet av direktiv 2007/43/EG och dess effekter på slaktkycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer (COM(2018)0181),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 september 2018 om en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens(5),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 19 december 2013 om de olika bedövningsmetoderna för fjäderfä (COM(2013)0915),

–  med beaktande av kommissionens studie av den 9 november 2017 om förberedelserna av bästa praxis för skydd av djur vid tidpunkten för avlivning,

–  med beaktande av kommissionens genomförbarhetsstudie av den 26 januari 2009 om djurskyddsmärkning och inrättande av gemenskapens referenscentrum för djurskydd och djurs välbefinnande (del 1: djurskyddsmärkning),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 28 oktober 2009 om olika möjligheter till djurskyddsmärkning och inrättandet av ett europeiskt nätverk för referenscentrum för djurskydd (COM(2009)0584),

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 28 oktober 2009 Impact assessment report accompanying the report to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on options for animal welfare labelling and the establishment of a European Network of Reference Centres for the protection and welfare of animals (SEC(2009)1432),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurhälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (”förordningen om offentlig kontroll”)(7),

–  med beaktande av särskilda Eurobarometrarna 270 och 450 om EU-medborgares attityder mot djurens välbefinnande och EU-konsumenternas attityder mot märkning av animaliska produkter beroende på produktionssätt,

–  med beaktande av vetenskapliga yttranden och rapporter om konsekvenser för hälsa och välbefinnande av genetiskt urval, djurhållning, inhysning av slaktkycklingar och slaktkycklingföräldrar, samt djurbaserade indikatorer på välfärd och stressmotstånd av slaktkycklingar, som publicerats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) som svar på frågorna EFSA-Q-2012-01002(8), EFSA-Q-2012-00670(9), EFSA-Q-2011-00915(10), EFSA-Q-2009-00798(11), EFSA-Q-2009-00504(12), EFSA-Q-2009-00505(13), EFSA-Q-2009-00796(14), EFSA-Q-2009-00797(15),

–  med beaktande av vetenskapliga yttranden och rapporter om riskerna för folkhälsan till följd av förekomsten av campylobacter spp. och salmonella spp. i produktionen av slaktkycklingkött, som publicerats av Efsa som svar på frågorna EFSA-Q-2008-293(16), EFSA-Q-2009-00233(17), EFSA-Q-2010-00687(18), EFSA-Q-2008-416A(19), EFSA‑Q‑2008‑416B(20), EFSA-Q-2008-469(21), EFSA-Q-2006-040(22), EFSA-Q-2006-046(23),

–  med beaktande av EU:s sammanfattande rapport om antimikrobiell resistens hos zoonotiska och indikatorbakterier från människor, djur och mat 2014 och 2016, som publicerats av Efsa och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), som svar på frågorna EFSA-Q-2015-00088(24), EFSA‑Q‑2016‑00622(25),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (O‑000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Cirka sju miljarder kycklingar slaktas för livsmedelsändamål i EU varje år(26).

B.  Den stora majoriteten av slaktkycklingar föds upp i konventionella industriella uppfödningssystem som inhyser tiotusentals(27) fåglar i trånga utrymmen, utan tillgång till berikning, utomhusutrymme eller naturligt ljus, och med höga koncentrationer av skadliga gaser. Sådana förhållanden är skadliga för människors och djurs hälsa och förorenar miljön.

C.  Det genetiska urvalet av slaktkycklingar för snabb tillväxt har av Efsa identifierats som en viktig faktor som sätter dessa djurs hälsa och välbefinnande på spel och ansvarar för hälta, hjärtsvikt och hög dödlighet.

D.  Mindre än 5 % av alla slaktkycklingar i EU hör till raser som växer långsammare, som är förknippade med bättre livskvalitet och bättre hälsa. 40 % av slaktkycklingar hålls vid en beläggningsgrad på 34–39 kg/m2, och ytterligare 26 % hålls vid en beläggningsgrad på upp till 42 kg/m2, samtidigt som beläggningsgraden bör vara lägre än 33 kg/m2 i enlighet med direktiv 2007/43/EG.

E.  De indikatorer för djurens välbefinnande vid tidpunkten för slakt, som föreskrivs i direktivet om slaktkycklingar används ofta på ett otillräckligt och inkonsekvent sätt i medlemsstaterna.

F.  Robusta djurbaserade åtgärder för slaktkycklingars välbefinnande, som identifierats av Efsa(28)kan bidra till att förbättra slaktkycklingars välbefinnande på uppfödningsanläggningen, under transport och vid tidpunkten för slakt.

G.  Vattenbadsbedövning med fjättring och invertering av levande kycklingar innebär allvarliga risker för djurens välbefinnande samt hälsorisker för arbetstagare, som kan undvikas. De för närvarande tillåtna elektriska parametrarna kan orsaka att ett stort antal djur bedövas på ett felaktigt sätt(29).

H.  Stallbränder har blivit allt vanligare i EU.

I.  Användningen av jordbrukssystem och slaktkycklingsraser som möjliggör högre välbefinnande kan förbättra resultat vad gäller djurhälsa och djurskydd, och därmed bidra till minskat behov av antimikrobiella medel, samtidigt som hög kvalitet levereras även i fortsättningen.

J.  Dåligt välbefinnande orsakat av hög djurtäthet(30) och värmebelastning(31) kan ge upphov till hormonella, fysiologiska och immunologiska brister och göra slaktkycklingar mer mottagliga för sjukdomar.

K.  Förhållandet mellan brister i djurskyddet, livsmedelssäkerhet och effekterna på människors och djurs hälsa är en viktig orsak till oro över djurens välbefinnande.

L.  Närvaron av multiresistenta zoonotiska stammar av campylobacter spp. och salmonella spp. i slaktkycklinganläggningar och slaktkycklingkött utgör ett allt större hot mot folkhälsan, enligt uppgifter från Efsa och ECDC(32).

M.  Verksamhet som gallring, som innebär att man avlägsnar en del av flocken före slutet av uppfödningsperioden för att öka vikten av de återstående kycklingarna, är förknippad med en 25 % högre risk för att slaktkycklingkött smittas med campylobacter spp., enligt uppgifter från Efsa(33).

N.  Kläckerier och föräldradjur ingår inte i direktivet om slaktkycklingar och övervakas därför inte för djurhälsa och djurskydd, även om förhållanden i kläckerier och för föräldradjur påverkar hälsa och dödlighet i slaktkycklinganläggningar.

O.  I den senaste särskilda Eurobarometern om djurskydd visas att mer än 50 % av EU:s medborgare söker information om produktionsmetoden när de köper animaliska produkter och de skulle vara villiga att betala mer för bättre djurskydd. Mer än 80 % av EU:s medborgare vill att lantbruksdjurs välfärd förbättras i EU.

P.  Enligt kommissionens rapport av den 28 oktober 2009 (COM(2009)0584), skulle mer information till konsumenterna om hur lantbruksdjur föds upp öka öppenheten och främja högre välfärd i jordbruksmetoder.

Q.  Den terminologi för märkning av fjäderfäkött, som tillåts av de nuvarande handelsnormerna för fjäderfä, är frivillig och ger inte konsumenterna full insyn i produktionsmetoden.

R.  EU:s jordbrukare, liksom icke-statliga organisationer, har uttryckt oro över de sociala och miljömässiga konsekvenserna av import av billigt producerat kycklingkött och av vilseledande märkning av kycklingkött som behandlas i EU, men som har sitt ursprung i tredjeländer, såsom Ukraina.

1.  Europaparlamentet är oroat över ökningen av multiresistenta zoonotiska smittämnen som typiskt förekommer i slaktkycklinguppfödning, såsom campylobacter spp., salmonella spp. och E. coli(34).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla strategier för att uppmuntra användningen av alternativa uppfödningssystem för slaktkycklingar, med särskild hänvisning till de som använder traditionella och/eller slaktkycklingsraser som möjliggör högre välbefinnande.

3.  Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionens rapport om effekterna av direktivet om slaktkycklingar på djurens välbefinnande visade en övervikt av höga beläggningsgrader, högre än den allmänna regeln om 33 kg/m2, och avslöjade ingen förbättring avseende parametrar som övervakas, inklusive välfärdsindikatorer som ofta tillämpas på ett otillräckligt och inkonsekvent sätt i medlemsstaterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bättre genomföra och verkställa befintliga regler om slaktkycklingars välbefinnande.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla robusta, giltiga indikatorer för slaktkycklingars och föräldradjurs välbefinnande, inklusive riktlinjer för bästa tillgängliga metoder för kläckerier, som baseras på yttranden från Efsa och på därtill hörande tekniska och vetenskapliga belägg.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fasa ut uppfödning av snabbväxande kycklingraser som växer med extrem takt, vilket äventyrar slaktkycklingars välbefinnande.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka möjligheterna att utöka andelen frigående fjäderfä i syfte att åtminstone ge varje djur regelbunden tillgång till dagsljus och göra det möjligt för dem att uppvisa artspecifikt beteende.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med problemet med stallbränder genom att främja bästa praxis och genom att införa brandsäkerhetskrav som garanterar att djuren kan fly från sina stall i händelse av brand.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa regler för att fasa ut fjättring och inversion av levande slaktkycklingar och vattenbadsbedövning med el, och i stället främja användningen av effektiva humana och sanitära bedövningsmetoder.

10.  Europaparlamentet begär att Efsa ska utforma ett yttrande om förekomsten av och riskfaktorer för antimikrobiellt resistenta campylobacter spp., salmonella spp. och E. coli med zoonotisk potential.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en färdplan mot alternativa och småskaliga system för uppfödning av slaktkycklingar, som garanterar högre välbefinnande och/eller använder traditionella slaktkycklingraser, och ägna särskild uppmärksamhet åt att minska förekomsten och spridningen av antimikrobiellt resistenta zoonotiska smittämnen och minska användningen av antimikrobiella medel som är viktiga för människors hälsa, i linje med One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens och förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över handelsnormer för fjäderfä och inom en lämplig tidsram införa, så att öppenhet säkras för konsumenterna, obligatorisk märkning av kycklingkött, kycklingköttprodukter och beredningar enligt tillverkningsmetod (som liknar äggmärkningssystemet), ursprungsland, djurskydd, hälsoeffekter och ekologiskt fotavtryck.

13.  Europaparlamentet betonar att import av kycklingkött från länder med lägre miljömässiga, sociala, livsmedelssäkerhets- och djurskyddsnormer har ökat. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att importerat kycklingkött, köttprodukter och beredningar har producerats i enlighet med miljömässiga, sociala, livsmedelssäkerhets- och djurskyddsnormer i unionen.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över rådets direktiv 2007/43/EG inom en lämplig tidsram för att införa specifika djurskyddsindikatorer som är tillämpliga på kläckerier och för att skydda slaktkycklinguppfödare, för att ange ett komplett sortiment av obligatoriska och giltiga välfärdsindikatorer för övervakning av enskilda kycklingars välbefinnande på anläggningen (inklusive föräldradjur) och vid slakt, i enlighet med artiklarna 21.8e och 96b i förordning (EU) 2017/625, och att anta en förbättrade miljö- och djurhållningsnormer (inklusive användningen av raser som möjliggör högre välfärd, lägre beläggningsgrad utan undantag, ett förbud mot att gallring utförs oftare än en gång per flock, tillhandahållande av lämplig berikning, tillräckligt dagsljus och utrymme med sittpinnar, och strängare luftkvalitetsparametrar).

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

(1)

EUT L 221, 8.8.1998, s. 23.

(2)

EUT L 182, 12.7.2007, s. 19.

(3)

EUT L 157, 17.6.2008, s. 46.

(4)

EUT L 303, 18.11.2009, s. 1.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2018)0354.

(6)

EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(7)

EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(8)

EFSA Journal, vol. 11(2013):7, artikel nr 3299.

(9)

EFSA supporting publication, EN-341, 2012.

(10)

EFSA supporting publication, EN-295, 2012.

(11)

EFSA Journal, vol. 8(2010):7, artikel nr 1670.

(12)

EFSA Journal, vol. 8(2010):7, artikel nr 1666.

(13)

EFSA Journal, vol. 8(2010):7, artikel nr 1667.

(14)

Teknisk rapport som inlämnats till Efsa av Institut National de la Recherche Agronomique, Animal Sciences Group of Wageningen UR och Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Toward an Information System on Broiler Welfare: Genetic selection Aspects, den 11 maj 2010.

(15)

EFSA Journal, vol. 7(2009):12, artikel nr 1439.

(16)

EFSA Journal, vol. 9(2011):7, artikel nr 2106.

(17)

EFSA Journal, vol. 9(2011):4, artikel nr 2105.

(18)

EFSA Journal, vol. 9(2011):2, artikel nr 2017.

(19)

EFSA Journal, vol. 8(2010):3, artikel nr 1503.

(20)

EFSA Journal, vol. 8(2010):8, artikel nr 1522.

(21)

EFSA Journal, vol. 8(2010):1, artikel nr 1437.

(22)

Rapport från arbetsgruppen för insamling av zoonosdata om en analys av den grundläggande studien om prevalensen av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus, Del A, EFSA Journal (2007) 98, 1–85.

(23)

En rapport med förslag till ett harmoniserat övervakningssystem för antimikrobiell resistens hos salmonella i fjäderfä (Gallus gallus), kalkoner och svin och Campylobacter jejuni och Campylobacter coli hos slaktkycklingar , EFSA Journal (2007) 96, 1–46.

(24)

EFSA Journal, vol. 14(2016):2, artikel nr 4380.

(25)

EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikel nr 5182.

(26)

Statistik från Eurostat över slakt, alla arter, per land, 2014.

(27)

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 2017.

(28)

EFSA Journal, vol. 10(2012):6, artikel nr 2767.

(29)

Kommissionen, Översiktsrapport om FVO:s revisioner för att utvärdera de officiella kontrollerna av djurs välbefinnande vid slakt, som genomfördes i medlemsstaterna 2016–2015.

(30)

Özcan Cengiz, Bekir Hakan Köksal, Onur Tatlı, Eren Kuter, Umair Ahsan, Gülşen Güven, Ömer Sevim, Sacit F Bilgili, Ahmet Gökhan Önol, Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density, Poultry Science, pey337, den 14 augusti 2018.

(31)

Lara, L.J., Rostagno, M.H., Impact of Heat Stress on Poultry Production, Animals, 2013, 3, 356-369.

(32)

EFSA Journal vol. 16(2018):2, artikel nr 5182.\\tradstudiopproj\PPROJ_WF$\WF_VE\Unit Projects\@REs\Project 5\en-GB\EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(33)

EFSA Journal, vol. 8(2010):3, artikel nr 1503.

(34)

EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikel nr 5182.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy