Процедура : 2018/2858(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0485/2018

Внесени текстове :

B8-0485/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0429

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 522kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0410/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP))


Херберт Дорфман от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита(2),

–  като взе предвид пакета на ЕС за хигиената от 29 април 2004 г., а именно Регламент (ЕО) № 852/2004(3), Регламент (ЕО) № 853/2004(4) и Регламент (ЕО) № 854/2004(5) на Европейския парламент и на Съвета,

–  като взе предвид Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (бройлери)(6),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2017 г., озаглавено „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)“ (COM(2017)0339),

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15 февруари 2017 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине(7),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2013 г. относно ветеринаромедицинските продукти (COM(2014)0558),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 януари 2012 r. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г. (COM(2012)0006),

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели,

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо, и разработването на показатели за хуманно отношение (COM(2018)0181)

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в прогнозата на ОИСР-ФАО за селското стопанство за периода 2018 – 2027 г. се потвърждава, че месото от домашни птици продължава да бъде основният фактор за нарастването на производството на месо като цяло; като има предвид, че ниските производствени разходи, високите съотношения на преобразуване на фуража и ниските цени на продуктите са допринесли за това домашните птици да бъдат месото, предпочитано както от производителите, така и от потребителите;

Б.  като има предвид, че според неотдавнашно проучване консумацията на месо от домашни птици като част от богат на зеленчуци хранителен режим се свързва с намаляване на риска от наднормено тегло и затлъстяване, от сърдечносъдови заболявания и от захарен диабет тип 2(8);

В.  като има предвид, че европейският сектор на птицевъдството основава производството си на принципа „от фермата до трапезата“(9);

Г.  като има предвид, че Европейският съюз се ползва с признание като един от най-ангажираните и водещи фактори в областта на законодателството за хуманното отношение към животните(10);

Д.  като има предвид, че е важно държавите членки и производителите от ЕС да спазват тези правила, както и Комисията и органите на държавите членки да извършват редовни инспекции в тази област;

Е.  като има предвид, че нарастването на търсенето на птиче месо в световен мащаб изпреварва растежа на предлагането; като има предвид, че се предвижда увеличение от 120% между 2000 г. и 2050 г.; като има предвид, че нарастването на консумацията на месо от домашни птици е довело също така до увеличаване на консумацията на месо в ЕС (делът на птичето месо в общото потребление на месо е: 1964 г. – 12,6%, 2014 г. – 31,4%);

Ж.  като има предвид, че в заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) при интензивното отглеждане на птици или свине, съдържащи се в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията, се предвиждат техники и строги гранични стойности за емисиите с цел намаляване на въздействието от производството на домашни птици върху околната среда, по-специално за емисиите на амоняк във въздуха при производството на бройлери(11);

З.  като има предвид, че неотдавнашни изчисления на въздействието на животновъдството върху околната среда показват, че птицевъдството се характеризира с най-ниските емисии на амоняк и парникови газове(12);

И.  като има предвид, че равнището на вноса в ЕС е по-високо в сектора на птичето месо, отколкото във всеки друг сектор на месото, което води до ситуация, в която 25% от месото (гърди) от домашни птици, консумирано в ЕС, е с произход от трети държави, където законодателството е по-малко строго;

Й.  като има предвид, че по-голямата част от вносното месо от домашни птици се използва в заведенията за хранене или в преработката на храни, където информацията за произхода на месото не е задължителна;

К.  като има предвид, че Бразилия(13), Украйна(14) и Тайланд(15), които представляват общо 90% от вноса от трети държави, са били подложени на одити от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, в които се подчертава наличието на съществени недостатъци в производствения процес и по отношение на зачитането на законодателството на ЕС;

1.  отчита резултатите от доклада на Комисията относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо; посочва, че само две трети от държавите членки са въвели такива системи и че органите и животновъдите са били в състояние да измерват напредъка и да поддържат стандартите въз основа на реалните резултати в областта на хуманното отношение към бройлерите чрез показатели за сравнение за случаите на пододерматит;

2.  счита, че редовните инспекции от органите на държавите членки и Комисията могат да осигурят спазването на практика от страна на производителите на домашни птици в ЕС на строгите стандарти на ЕС по отношение на безопасността на храните, здравето на животните, околната среда и хуманното отношение към животните; призовава Комисията да гарантира, че такива проверки се извършват надлежно и редовно в целия ЕС;

3.  подчертава, че надлежното прилагане на съществуващите строги правила на ЕС е най-важният аспект в тази област; подчертава, че Парламентът ще подкрепя конкурентоспособното и устойчиво производство на месо от домашни птици в целия ЕС;

4.  отчита вече положените усилия от страна на земеделските стопани в областта на хуманното отношение към бройлерите в различните държави членки;

5.  настоятелно призовава Комисията да осигури хармонизирано прилагане във всички държави членки на разпоредбите, предвидени в Директивата за хуманното отношение към бройлерите, с оглед на еднаквите условия на конкуренция;

6.  призовава Комисията да предложи законодателство относно задължителното етикетиране на произхода на преработените продукти, съдържащи месо от домашни птици, в търговията на дребно, кетъринга и заведенията за хранене, за да могат потребителите да правят информиран избор;

7.  отбелязва, че едромащабното животновъдство не е проблем от гледна точка нито на устойчивостта, нито на околната среда, а напротив, често е по-целесъобразно с оглед на разходите за екологични технологии и съответно има по-ниски емисии за произведена единица в сравнение с по-малките животновъдни стопанства(16);

8.  счита, че антимикробната резистентност е проблем от световно значение, и отбелязва, че европейският сектор на птицевъдството и националните органи предприемат инициативи за намаляване на употребата на антибиотици чрез модернизирането на птицевъдните стопанства(17);

9.  призовава Комисията да гарантира, че изпитванията, извършвани за вносното месо от домашни птици от трети страни, са в съответствие със законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, безопасността на храните и околната среда, с цел да се гарантират справедливи и еднакви условия на конкуренция за производителите от ЕС;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)

OВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(3)

OВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)

OВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(5)

OВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(6)

OВ L 182, 12.7.2007 г., стр. 19.

(7)

OВ L 43, 21.2.2017 г., стр. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document, Food and Nutrition Research. 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Информационен фиш на Европейския парламент за безопасността на храните.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, проучване, възложено от комисията по петиции на Европейския парламент, Европейски парламент, 2017 г.

(11)

OВ L 43, 21.2.2017 г., стр. 231 – вж. таблица 3.2.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World’s Poultry Science Journal 69:77-88, март 2013 г.

(13)

Одиторски доклад на Европейската комисия за Бразилия, „Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report“ („Говеждо, конско и птиче месо – последващи действия във връзка с препоръките от одиторския доклад“), ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“/2017-626, 25 юни 2018 г.

(14)

Одиторски доклад на Европейската комисия за Украйна, „Poultry meat and products derived therefrom“ („Месото от домашни птици и производните му продукти“), 20 юли 2018 г.http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4002

(15)

Одиторски доклад на Европейската комисия за Тайланд, „Poultry meat and products derived therefrom“ („Месото от домашни птици и производните му продукти“), 23 август 2018 r.

(16)

Von Witzke, H. et al., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU, HFFA Research GmbH, Германия, 2017 г.

(17)

Франция: прессъобщение на ANSES от 5 октомври 2017 г., озаглавено „Antimicrobial resistance in animal health: animal exposure to antimicrobials continued to decline in 2016“.

Обединено кралство: съобщение на British Poultry Council от 4 юни 2018 г., озаглавено „British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship“.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност