Postup : 2018/2858(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0485/2018

Předložené texty :

B8-0485/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0429

NÁVRH USNESENÍ
PDF 361kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0410/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin(2),

–  s ohledem na balíček EU o hygieně ze dne 29. dubna 2004, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004(3), 853/2004(4) a 854/2004(5),

–  s ohledem na směrnici Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (brojlerových kuřat)(6),,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. června 2017 nazvané „Evropský akční plán ‚Jedno zdraví‘ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)“ (COM(2017)0339),

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat(7),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. září 2014 o veterinárních léčivých přípravcích (COM(2014)0558),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. ledna 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  s ohledem na Evropskou dohodu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely,

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 13. dubna 2018 o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso i o vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek (COM(2018)0181),

–  s ohledem na otázku Komisi o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zemědělský výhled OECD-FAO na období 2018–2027 potvrzuje, že drůbeží maso zůstává hlavním faktorem růstu celkové živočišné výroby; vzhledem k tomu, že nízké výrobní náklady, vysoká konverze krmiva a nízké ceny produktů přispěly k tomu, že je drůbeží maso upřednostňováno jak výrobci, tak spotřebiteli;

B.  vzhledem k tomu, že podle nedávné studie je „konzumace drůbežího masa v rámci stravy bohaté na zeleninu spojována se snížením rizika vzniku nadváhy a obezity, kardiovaskulárních onemocnění či cukrovky 2. typu“(8);

C.  vzhledem k tomu, že výroba v rámci evropského odvětví drůbeže je založena na zásadě „od výrobce až po spotřebitele“(9);

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je považována za jednoho z nejodhodlanějších a předních světových aktérů v oblasti právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat(10);

E.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby členské státy a výrobci v EU tato pravidla dodržovali a aby Komise a orgány členských států prováděly pravidelné kontroly v této oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že celosvětový růst poptávky po drůbežím mase překonává růst nabídky; vzhledem k tomu, že mezi lety 2000 až 2050 se předpokládá nárůst o 120 %; vzhledem k tomu, že zvýšení spotřeby drůbežího masa rovněž vede ke zvýšení spotřeby masa v EU (podíl drůbežího masa na celkové spotřebě masa: 1964: 12,6 %, 2014: 31,4 %);

G.  vzhledem k tomu, že závěry o nejlepších dostupných technikách stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat stanovují techniky a přísná omezení emisí pro chov drůbeže za účelem snížení dopadu živočišné výroby na životní prostředí, zejména pro emise amoniaku do ovzduší pocházející z chovu kuřat na maso(11);

H.  vzhledem k tomu, že z nedávných odhadů vlivu živočišné výroby na životní prostředí vyplývá, že drůbež má nejnižší emise amoniaku a skleníkových plynů(12);

I.  vzhledem k tomu, že úroveň dovozu do EU v odvětví drůbežího masa je vyšší než v jakémkoli jiném odvětví masa, což má za následek stav, kdy 25 % prsou drůbežího masa spotřebovaného v EU pochází ze třetích zemí s méně přísnými právními předpisy;

J.  vzhledem k tomu, že většina dovezeného drůbežího masa se používá v odvětví potravinářských služeb nebo zpracovávání potravin, kde není stanovena povinnost uvádět informace o původu masa;

K.  vzhledem k tomu, že v Brazílii(13), na Ukrajině(14) a v Thajsku(15), které celkem pokrývají 90 % dovozu ze třetích zemí, byly provedeny audity GŘ Komise pro zdraví a bezpečnost potravin a jejich výsledky poukázaly na významné nedostatky v procesu výroby a ve vztahu k právním předpisům EU;

1.  bere na vědomí výsledky zprávy Komise o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso; poukazuje na to, že pouze dvě třetiny členských států zavedly takové systémy a že orgány a chovatelé byli schopni pomocí bodového hodnocení dermatitidy polštářků běháků měřit pokrok a dodržovat normy na základě skutečných výsledků v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

2.  domnívá se, že pravidelné kontroly orgány členských států a Komise mohou zajistit dodržování přísných norem EU týkajících se bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat ze strany producentů drůbeže v EU v praxi; vyzývá Komisi, aby zajistila řádné provádění pravidelných kontrol v celé EU;

3.  zdůrazňuje, že řádné provádění stávajících přísných pravidel EU je v této oblasti nejdůležitějším hlediskem; zdůrazňuje, že Parlament bude podporovat konkurenceschopnou a udržitelnou produkci drůbežího masa v celé EU;

4.  uznává úsilí, které již v oblasti dobrých životních podmínek kuřat chovaných na maso vyvinuli zemědělci v různých členských státech;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v zájmu rovných podmínek zajistila harmonizované provádění ustanovení směrnice o dobrých životních podmínkách kuřat chovaných na maso ve všech členských státech;

6.  vyzývá Komisi, aby s cílem umožnit spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí navrhla právní předpisy týkající se povinného označování původu zpracovaných výrobků obsahujících drůbeží maso v maloobchodě, cateringu a v potravinářských službách;

7.  konstatuje, že velkokapacitní živočišná výroba není problémem z hlediska udržitelnosti ani životního prostředí, ale naopak bývá často s ohledem na náklady na environmentální technologie výhodnější, a má tedy nižší emise na vyrobenou jednotku než drobná živočišná výroba(16);

8.  domnívá se, že rezistence vůči antimikrobiálním látkám je celosvětovou záležitostí a konstatuje, že evropské odvětví drůbeže a vnitrostátní orgány provádějí iniciativy k omezení používání antibiotik prostřednictvím modernizace drůbežářských podniků(17);

9.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že zkoušky dovezeného drůbežího masa ze třetích zemí budou splňovat požadavky právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat, bezpečnosti potravin a životním prostředí, aby byly zaručeny spravedlivé a rovné podmínky pro výrobce z EU;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)

Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)

Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 19.

(7)

Úř. věst. L 43, 21.2.2017, s. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing [Úloha drůbežího masa ve vyvážené stravě zaměřené na zachování zdraví a pohody]: italský konsenzuální dokument, výzkum potravin a výživy. 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Publikace Evropského parlamentu ze série Fakta a čísla o Evropské unii týkající se bezpečnosti potravin.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union [Dobré životní podmínky zvířat v Evropské unii], studie pro Petiční výbor Evropského parlamentu, Evropská unie, 2017.

(11)

Úř. věst. L 43, 21.2.2017, s. 231 – viz tabulka 3.2.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry [Hlediska výběru z hlediska účinnosti krmiv u drůbeže chované na maso], World’s Poultry Science Journal 69:77–88, březen 2013.

(13)

Zpráva Evropské komise o auditu v Brazílii, Hovězí, koňské a drůbeží maso – sledování doporučení zprávy o auditu GŘ SANTE/2017-626, 25. června 2018.

(14)

Zpráva Evropské komise o auditu na Ukrajině, Drůbeží maso a výrobky z něj, 20. července 2018.

(15)

Zpráva Evropské komise o auditu v Thajsku, Drůbeží maso a výrobky z něj, 23. srpna 2018.

(16)

Von Witzke, H. et al., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU [Společenské přínosy moderní výroby drůbežího masa v Německu a v EU], HFFA Research GmbH, Německo, 2017.

(17)

Francie: Tisková zpráva agentury Anses ze dne 5. října 2017 nazvaná „Antimicrobial resistance in animal health: animal exposure to antimicrobials continued to decline in 2016“ (Rezistence vůči antimikrobiálním látkám a zdraví zvířat: expozice zvířat antimikrobiálním látkám v roce 2016 nadále klesala).

Spojené království: Příspěvek britské rady pro drůbež (British Poultry Council) ze dne 4. června 2018 nazvaný „British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship“ (Úsilí o excelenci v oblasti zdraví ptáků vede britské odvětví drůbežího masa k návratu k antibiotikům).

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí