Procedure : 2018/2858(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0485/2018

Indgivne tekster :

B8-0485/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0429

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 176kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0410/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven")(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler(2),

–  der henviser til EU's hygiejnepakke af 29. april 2004, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004(3), (EF) nr. 853/2004(4) og (EF) nr. 854/2004(5),

–  der henviser til Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger(6),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. juni 2017 med titlen "En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens" (COM(2017)0339),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af 15. februar 2017 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår intensiv fjerkræavl eller svineavl(7)

–  der henviser til forslag af 10. september 2014 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler (COM(2014)0558),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. januar 2012 om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) (COM(2012)0006),

–  der henviser til den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål,

–  der henviser til rapport af 13. april 2018 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktiv 2007/43/EF og dets betydning for slagtekyllingers velfærd samt udvikling af velfærdsindikatorer (COM(2018)0181),

–  der henviser til spørgsmålet til Kommissionen om dyrevelfærd, anvendelsen af antimikrobielle stoffer og de miljømæssige virkninger af industrislagtekyllinger (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det bekræftes i OECD's og FAO's rapport om udsigter for landbruget ("Agricultural Outlook") 2018-2027, at fjerkrækød fortsat er den vigtigste drivkraft for vækst i den samlede kødproduktion; der henviser til, at lave produktionsomkostninger, høj foderomsætning og lave produktpriser har bidraget til at gøre fjerkrækød til det foretrukne kød, både for producenter og forbrugere;

B.  der henviser til, at indtagelse af fjerkrækød som en del af en planterig kost ifølge en nylig undersøgelse skulle være forbundet med nedsat risiko for at udvikle overvægt og fedme, hjerte-kar-sygdomme samt diabetes mellitus type 2(8);

C.  der henviser til, at den europæiske fjerkræsektor baserer sin produktion på "jord til bord"-princippet(9);

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union anerkendes som en af de mest engagerede og førende aktører inden for lovgivning om dyrevelfærd(10);

E.  der henviser til, at det er vigtigt, at medlemsstaterne og EU-producenterne overholder disse regler, og at Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder gennemfører regelmæssige kontrolbesøg på dette område;

F.  der henviser til, at den globale vækst i efterspørgslen efter fjerkrækød overstiger væksten i udbuddet; der henviser til, at der forventes en stigning på 120 % mellem 2000 og 2050; der henviser til, at stigningen i forbruget af fjerkrækød også har medført en stigning i forbruget af kød i EU (andelen af fjerkrækød i det samlede kødforbrug: 1964: 12.6 %, 2014: 31.4 %);

G.  der henviser til, at de bedste tilgængelige teknikker (BAT), som er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 for intensivt opdræt af fjerkræ og svin, indeholder metoder og strenge dertil knyttede emissionsgrænseværdier med henblik på at reducere fjerkræproduktionens indvirkning på miljøet, navnlig for så vidt angår ammoniakemissioner til luft fra produktion af slagtekyllinger(11);

H.  der henviser til, at nylige skøn over den animalske produktions miljøpåvirkning viser, at fjerkræ har den laveste udledning af ammoniak og drivhusgasser(12);

I.  der henviser til, at importen til EU er større i fjerkrækødsektoren end i nogen anden kødsektor, hvilket fører til en situation, hvor 25 % af det fjerkræbryst, der forbruges i EU, kommer fra tredjelande med mindre streng lovgivning;

J.  der henviser til, at det meste af det importerede fjerkrækød anvendes i restaurationstjenester eller til fødevareforarbejdning, hvor oplysning om kødets oprindelse ikke er obligatorisk;

K.  der henviser til, at Brasilien(13), Ukraine(14) og Thailand(15), der i alt tegner sig for 90 % af importen fra tredjelande, alle er undergået revisioner af Kommissionens GD SANTE, hvor der er fastslået betydelige mangler i produktionsprocessen og hvad angår overholdelsen af EU-lovgivningen;

1.  anerkender resultaterne af Kommissionens rapport om anvendelsen af direktiv 2007/43/EF og dets indvirkning på slagtekyllingers velfærd; påpeger, at kun to tredjedele af medlemsstaterne har etableret sådanne ordninger, og at myndigheder og fjerkræavlere har været i stand til at måle fremskridt og opretholde standarder baseret på faktiske resultater af slagtekyllingers velfærd gennem pointgivning for trædepudedermatitis;

2.  er af den opfattelse, at regelmæssige inspektioner foretaget af medlemsstaternes myndigheders og Kommissionen kan sikre, at EU's fjerkræproducenter i praksis overholder EU's strenge normer for fødevaresikkerhed, dyresundhed, miljø og dyrevelfærd; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der regelmæssigt gennemføres sådanne inspektioner i hele EU;

3.  understreger, at gennemførelse af eksisterende strenge EU-regler er det vigtigste aspekt på dette område; understreger, at Parlamentet vil støtte en konkurrencedygtig og bæredygtig produktion af fjerkrækød i hele EU;

4.  anerkender den indsats, som landbrugerne allerede har gjort med hensyn til slagtekyllingers velfærd i de forskellige medlemsstater;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre en harmoniseret gennemførelse af bestemmelserne i direktivet om beskyttelse af slagtekyllinger i alle medlemsstater med henblik på at sikre lige vilkår;

6.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning om obligatorisk angivelse af oprindelsen af forarbejdede produkter, der indeholder fjerkrækød, inden for detailhandel, catering- og restaurationstjenester, således at forbrugerne kan træffe informerede valg;

7.  bemærker, at storkreaturproduktion hverken er et bæredygtigheds- eller et miljøproblem, men derimod ofte er bedre egnet til at dække omkostningerne ved miljøteknologier og dermed har lavere emissioner pr. produceret enhed end produktion af mindre husdyr(16);

8.  mener, at antimikrobiel resistens er et globalt problem, og bemærker, at den europæiske fjerkræsektor og de nationale myndigheder iværksætter initiativer, der skal mindske brugen af antibiotika gennem modernisering af fjerkræbedrifter(17);

9.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de prøvninger, der foretages på importeret fjerkrækød fra tredjelande, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen om dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og miljø, så der sikres retfærdige og lige vilkår for producenterne i EU;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)

EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)

EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)

EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(5)

EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(6)

EUT L 182 af 12.7.2007, s. 19.

(7)

EUT L 43 af 21.2.2017, s. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document, Food and Nutrition Research; 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Europa-Parlamentets faktablad om fødevaresikkerhed.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, undersøgelse for Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, Den Europæiske Union, 2017.

(11)

EUT L 43 af 21.2.2017, s. 231 – se tabel 3.2.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World’s Poultry Science Journal 69:77-88, marts 2013.

(13)

Europa-Kommissionens revisionsberetning om Brasilien, Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report DG SANTE/2017-626, 25. juni 2018.

(14)

Europa-Kommissionens revisionsberetning om Ukraine, Poultry meat and products derived therefrom, 20. juli 2018.

(15)

Europa-Kommissionens revisionsberetning om Thailand, Poultry meat and products derived therefrom, 23. august 2018.

(16)

Von Witzke, H. et al., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU, HFFA Research GmbH, Tyskland, 2017.

(17)

Frankrig: ANSES's pressemeddelelse af 5. oktober 2017 med titlen "Antimicrobial resistance in animal health: animal exposure to antimicrobials continued to decline in 2016".

Det Forenede Kongerige: British Poultry Council post af 4. juni 2018 med titlen: "British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship".

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik