Menettely : 2018/2858(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0485/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0485/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0429

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 261kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0410/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9. maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429(1),

–  ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, 15. maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625(2),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2004 hyväksytyn EU:n hygieniapaketin eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EY) N:o 852/2004(3), 853/2004(4) ja 854/2004(5),

–  ottaa huomioon lihantuotantoa varten pidettävien kanojen (broilerit) suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista 28. kesäkuuta 2007 annetun neuvoston direktiivin 2007/43/EY(6),

–  ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi”(COM(2017)0339),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten 15. helmikuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/302(7),

–  ottaa huomioon 10. syyskuuta 2014 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä (COM(2014)0558),

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  ottaa huomioon tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2018 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattoreiden kehityksestä (COM(2018)0181),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että OECD:n ja FAO:n yhteisessä markkinakatsauksessa ”OECD-FAO Agricultural Outlook 2018–2027” vahvistettiin, että siipikarjanliha on edelleen lihan kokonaistuotannon kasvun ensisijainen vaikuttaja; toteaa, että alhaiset tuotantokustannukset, korkea rehun muuntosuhde ja tuotteiden alhaiset hinnat ovat vaikuttaneet siihen, että sekä tuottajat että kuluttajat ovat valinneet siipikarjan lihan;

B.  toteaa, että äskettäisen tutkimuksen mukaan siipikarjanlihan syönti osana runsaasti kasviksia sisältävää ruokavaliota auttaa vähentämään ylipainoisuuden ja liikalihavuuden, sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabetes mellituksen riskiä(8);

C.  ottaa huomioon, että Euroopan siipikarja-alalla tuotannon lähtökohtana on pellolta pöytään -linjaus(9);

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni tiedetään yhdeksi sitoutuneimmista ja johtavista toimijoista eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön yhteydessä(10);

E.  pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot ja unionin tuottajat noudattavat näitä sääntöjä ja että komissio ja jäsenvaltioiden viranomaiset tekevät säännöllisiä tarkastuksia tällä alalla;

F.  ottaa huomioon, että siipikarjanlihan kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti tarjontaa nopeammin; ottaa huomioon, että vuosina 2000–2050 kasvun ennustetaan olevan 120 prosenttia; ottaa huomioon, että siipikarjanlihan kulutuksen lisääntyminen on kasvattanut myös lihan kulutusta unionissa (siipikarjanlihan osuus lihan kokonaiskulutuksesta: 12,6 prosenttia vuonna 1964, 31,4 prosenttia vuonna 2014);

G.  ottaa huomioon, että parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/302 säädetään tekniikoista ja niihin liittyvistä tiukoista päästörajoista siipikarjan tuotannon ympäristövaikutuksen, erityisesti broilerintuotannosta ilmaan vapautuvien ammoniakkipäästöjen, vähentämiseksi(11);

H.  toteaa, että tuoreet arviot eläintuotannon ympäristövaikutuksista osoittavat, että siipikarjalla on alhaisimmat ammoniakki- ja kasvihuonekaasupäästöt(12);

I.  ottaa huomioon, että siipikarjanlihan kohdalla tuonti unioniin on suurempi kuin minkään muun lihan kohdalla, mikä on johtanut siihen, että unioni tuo vuosittain 25 prosenttia unionissa kulutetusta siipikarjanlihasta (rintapalat) kolmansista maista, joissa sovelletaan löyhempää lainsäädäntöä;

J.  ottaa huomioon, että suurin osa tuodusta siipikarjanlihasta käytetään ruokapalveluissa tai elintarvikejalostuksessa, joissa lihan alkuperän ilmoittaminen ei ole pakollista;

K.  toteaa, että komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto on tehnyt tarkastukset Brasiliassa(13), Ukrainassa(14) ja Thaimaassa(15), joiden osuus kolmansista maista tulevasta tuonnista on yhteensä 90 prosenttia, ja tarkastuksissa on tullut esiin merkittäviä puutteita tuotantoprosessissa ja unionin lainsäädännön noudattamisessa;

1.  ottaa huomioon direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta ja sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen hyvinvointiin annetun komission kertomuksen tulokset; huomauttaa, että ainoastaan kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista on ottanut käyttöön tällaisia järjestelmiä ja että viranomaiset ja broilereiden pitäjät ovat pystyneet mittaamaan saavutettua edistystä ja noudattamaan normeja, jotka perustuvat broilereiden hyvinvointia koskeviin todellisiin tuloksiin, käyttäen jalkapohjatulehduksia mittaavaa pistejärjestelmää;

2.  katsoo, että jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission tekemillä säännöllisillä tarkastuksilla voidaan varmistaa, että unionin siipikarjantuottajat noudattavat käytännössä elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja unionin normeja. kehottaa komissiota varmistamaan, että tällaisia tarkastuksia tehdään säännöllisesti kaikkialla EU:ssa;

3.  korostaa, että unionin nykyisten tiukkojen sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano on tärkein näkökohta tällä alalla; korostaa, että Euroopan parlamentti tukee kilpailukykyistä ja kestävää siipikarjanlihan tuotantoa kaikkialla unionissa;

4.  panee merkille broilereiden hyvinvointia koskevat toimet, joita viljelijät ovat jo toteuttaneet eri jäsenvaltioissa;

5.  vaatii komissiota varmistamaan broilereiden hyvinvoinnista annetun direktiivin säännösten yhdenmukaisen täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset;

6.  kehottaa komissiota antamaan säädösehdotuksen siipikarjanlihaa sisältävien jalostettujen tuotteiden alkuperän pakollisesta merkitsemisestä vähittäiskaupassa sekä catering- ja ruokapalveluissa, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä;

7.  toteaa, että laajamittainen eläintuotanto ei ole ongelma kestävän kehityksen tai ympäristön kannalta vaan päinvastoin on usein soveltuvampi ympäristöteknologian kustannusten vuoksi ja sen päästöt tuotettua yksikköä kohti ovat pienemmät kuin pienimuotoisessa eläintuotannossa(16);

8.  toteaa, että mikrobilääkeresistenssi on maailmanlaajuinen ongelma, ja panee merkille, että eurooppalainen siipikarja-ala ja kansalliset viranomaiset toteuttavat aloitteita antibioottien käytön vähentämiseksi nykyaikaistamalla siipikarjatiloja(17);

9.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kolmansista maista tuotu siipikarjanliha tarkastetaan eläinten hyvinvointia, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöä koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti, jotta unionin tuottajille voidaan taata oikeudenmukaiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)

EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)

EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)

EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)

EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)

EUVL L 182, 12.7.2007, s. 19.

(7)

EUVL L 43, 21.2.2017, s. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document, Food and Nutrition Research. 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Faktatietoja Euroopan unionista: Elintarviketurvallisuus.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle tehty tutkimus, Euroopan unioni, 2017.

(11)

EUVL L 43, 21.2.2017, s. 231 – ks. taulukko 3.2.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World’s Poultry Science Journal 69:77-88, maaliskuu 2013.

(13)

Brasiliaa koskeva Euroopan komission tarkastuskertomus, Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report DG SANTE/2017-626, 25. kesäkuuta 2018.

(14)

Ukrainaa koskeva Euroopan komission tarkastuskertomus, Poultry meat and products derived therefrom, 20. heinäkuuta 2018.

(15)

Thaimaata koskeva Euroopan komission tarkastuskertomus, Poultry meat and products derived therefrom, 23. elokuuta 2018.

(16)

Von Witzke, H. et al., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU, HFFA Research GmbH, Saksa, 2017.

(17)

Ranska: Ranskan elintarviketurvallisuusvirasto Anses, lehdistötiedote 5. lokakuuta 2017 ”Antimicrobial resistance in animal health: animal exposure to antimicrobials continued to decline in 2016”.

Yhdistynyt kuningaskunta: British Poultry Council, julkaisu 4. kesäkuuta 2018 ”British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship”.

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö