Procedure : 2018/2858(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0485/2018

Ingediende teksten :

B8-0485/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0429

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 174kWORD 50k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8‑0410/2018

ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement


over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann namens de PPE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving")(1),

–  gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen(2),

–  gezien het EU-hygiënepakket van 29 april 2004, namelijk Verordening (EG) nr. 852/2004(3), Verordening (EG) nr. 853/2004(4) en Verordening (EG) nr. 854/2004(5) van het Europees Parlement en de Raad,

–  gezien Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens(6),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 29 juni 2017 over een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR) (COM(2017)0339),

–  gezien Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/302 van de Commissie van 15 februari 2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor de non-ferrometaalindustrie(7),

–  gezien het voorstel van 10 september 2014 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (COM(2014)0558),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 19 januari 2012 over de strategie van de EU voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  gezien de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren,

–  gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2018 over de toepassing van Richtlijn 2007/43/EG en de invloed daarvan op het welzijn van vleeskuikens alsook over de ontwikkeling van welzijnsindicatoren (COM(2018)0181),

–  gezien de vraag aan de Commissie over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de landbouwvooruitzichten van de OESO en de FAO 2018-2027 bevestigen dat pluimveevlees de belangrijkste motor blijft voor de groei van de totale vleesproductie; overwegende dat de lage productiekosten, de hoge voederconversiecoëfficiënt en de lage productprijzen ertoe hebben bijgedragen dat pluimvee het meest geliefde vlees is, zowel voor producenten als voor consumenten;

B.  overwegende dat volgens een recente studie de consumptie van vlees van pluimvee, als onderdeel van een groenterijk dieet, gepaard gaat met een vermindering van het risico op de ontwikkeling van overgewicht en obesitas, hart- en vaatziekten en type 2-diabetes mellitus(8);

C.  overwegende dat de Europese pluimveesector zijn productie baseert op het principe "van boer tot bord"(9);

D.  overwegende dat de Europese Unie erkend wordt als een van de meest toegewijde en vooraanstaande actoren op het gebied van de wetgeving inzake dierenwelzijn(10);

E.  overwegende dat het belangrijk is dat de lidstaten en de producenten in de EU zich aan deze regels houden en dat de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten op dit gebied regelmatig inspecties uitvoeren;

F.  overwegende dat de toename van de mondiale vraag naar pluimveevlees de groei van het aanbod overtreft; overwegende dat tussen 2000 en 2050 een stijging wordt verwacht van 120 %; overwegende dat de stijging van het verbruik van pluimveevlees ook heeft geleid tot een stijging van het vleesverbruik in de EU (aandeel van pluimveevlees in het totale vleesverbruik: 1964: 12,6 %, 2014: 31,4 %);

G.  overwegende dat in de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) die bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/302 van de Commissie zijn vastgesteld voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij, voorzien is in technieken en strenge bijbehorende emissiegrenswaarden om het milieueffect van de pluimveeproductie te beperken, met name wat ammoniakemissies in de lucht voor slachtkuikenproductie betreft(11);

H.  overwegende dat uit recente ramingen van het milieueffect van de dierlijke productie blijkt dat pluimvee de laagste emissies van ammoniak en broeikasgassen heeft(12);

I.  overwegende dat het niveau van de invoer in de EU in de sector pluimveevlees hoger is dan in elke andere vleessector, hetgeen tot een situatie leidt waarin 25 % van het borstpluimveevlees dat in de EU wordt geconsumeerd, afkomstig is uit derde landen met minder strenge wetgeving;

J.  overwegende dat het merendeel van het ingevoerde pluimveevlees wordt gebruikt in de horeca of voor de verwerking van levensmiddelen, waar informatie over de oorsprong van het vlees niet verplicht is;

K.  overwegende dat Brazilië(13), Oekraïne(14) en Thailand(15), samen goed voor 90 % van de invoer uit derde landen, allen audits hebben ondergaan door DG SANTE van de Commissie, waarbij belangrijke tekortkomingen aan het licht zijn gekomen in het productieproces en met betrekking tot de EU-wetgeving;

1.  neemt kennis van de resultaten van het verslag van de Commissie over de toepassing van Richtlijn 2007/43/EG en de invloed ervan op het welzijn van vleeskuikens; wijst erop dat slechts twee derde van de lidstaten de systemen in kwestie heeft ingevoerd en dat de autoriteiten en de houders de vooruitgang hebben kunnen meten en de normen hebben kunnen handhaven op basis van resultaten met betrekking tot het reële welzijn van vleeskuikens die verkregen zijn door de toekenning van punten voor voetzoollaesies;

2.  is van mening dat regelmatige inspecties door de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie kunnen waarborgen dat de pluimveeproducenten in de EU de strenge EU-normen op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid, milieu en dierenwelzijn in de praktijk naleven; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat dergelijke inspecties naar behoren worden uitgevoerd op regelmatige basis in de hele EU;

3.  benadrukt het feit dat een correcte uitvoering van de bestaande strikte EU-regels, op dit gebied het belangrijkste aspect is; benadrukt het feit dat het Parlement steun zal verlenen aan concurrerende en duurzame productie van pluimveevlees in de hele EU;

4.  heeft waardering voor de inspanningen die de boeren in de diverse lidstaten op het gebied van het welzijn van vleeskippen reeds hebben geleverd;

5.  dringt er bij de Commissie op aan te zorgen voor een geharmoniseerde tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijn betreffende het welzijn van vleeskuikens in alle lidstaten, met het oog op een gelijk speelveld;

6.  verzoekt de Commissie wetgeving voor te stellen betreffende de verplichte etikettering van de oorsprong van verwerkte producten die pluimveevlees bevatten, in de detailhandel, de catering en de horeca, teneinde de consumenten in staat te stellen te kiezen met kennis van zaken;

7.  merkt op dat grootschalige dierlijke productie geen duurzaamheids- of milieukwestie is, maar juist vaak beter geschikt is voor de kostprijs van milieutechnologieën en zo lagere emissies per geproduceerde eenheid heeft dan kleinere dierlijke productie(16);

8.  is van mening dat antimicrobiële resistentie een mondiale kwestie is en merkt op dat de Europese pluimveesector en de nationale overheden initiatieven nemen om het gebruik van antibiotica te beperken door pluimveebedrijven te moderniseren(17);

9.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de tests op ingevoerd pluimveevlees uit derde landen voldoen aan de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieu, teneinde eerlijke en gelijke concurrentievoorwaarden voor de producenten in de EU te waarborgen;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)

PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(3)

PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1.

(4)

PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(5)

PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.

(6)

PB L 182 van 12.7.2007, blz. 19.

(7)

PB L 43 van 21.2.2017, blz. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document, Food and Nutrition Research. 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Infopagina van het Europees Parlement over voedselveiligheid.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, studie voor de Commissie verzoekschriften van het Europeees Parlement, Europese Unie, 2017.

(11)

PB L 43 van 21.2.2017, blz. 231 – zie tabel 3.2.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World's Poultry Science Journal 69:77-88, maart 2013.

(13)

Auditverslag van de Europese Commissie over Brazilië, Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report DG SANTE/2017-626, 25 juni 2018.

(14)

Auditverslag van de Europese Commissie over Oekraïne, Poultry meat and products derived therefrom, 20 juli 2018.

(15)

Auditverslag van de Europese Commissie over Thailand, Poultry meat and products derived therefrom, 23 augustus 2018.

(16)

Von Witzke, H. et al., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU, HFFA Research GmbH, Duitsland, 2017.

(17)

Frankrijk: Anses-persbericht van 5 oktober 2017 met als titel "Antimicrobial resistance in animal health: animal exposure to antimicrobials continued to decline in 2016".

VK: post van de British Poultry Council van 4 juni 2018 met als titel "British poultry meat sector's drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship".

Laatst bijgewerkt op: 19 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid