Postup : 2018/2858(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0485/2018

Predkladané texty :

B8-0485/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0429

NÁVRH UZNESENIA
PDF 359kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0410/2018

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve na chov brojlerov (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve chovu brojlerov (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín(2),

–  so zreteľom na balík EÚ o hygiene EÚ z 29. apríla 2004, a to nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004(3), 853/2004(4) a 854/2004(5),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (brojlerov)(6),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2017 s názvom Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (COM(2017)0339),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných(7)

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 10. septembra 2014 o veterinárnych liekoch (COM(2014) 0558),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. januára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (COM(2012)0006),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely,

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice 2007/43/ES a jej vplyve na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa, ako aj o vývoji ukazovateľov dobrých životných podmienok (COM(2018)0181),

–  so zreteľom na otázku týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat, používania antimikrobiálnych látok a environmentálneho vplyvu chovu brojlerov (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže v perspektíve pre poľnohospodárstvo na roky 2018 – 2027, ktorú spoločne vypracovali OECD a FAO, sa potvrdzuje, že hydinové mäso je hlavnou hnacou silou rastu celkovej produkcie mäsa; keďže nízke výrobné náklady, vysoký pomer konverzie krmiva a nízke ceny výrobkov prispievajú k tomu, že hydinové mäso je atraktívne tak pre výrobcov, ako aj pre spotrebiteľov;

B.  keďže podľa nedávnej štúdie sa spotreba hydinového mäsa ako súčasť stravy bohatej na zeleninu spája so zníženým rizikom výskytu nadváhy a obezity, kardiovaskulárnych chorôb a cukrovky typu 2(8);

C.  keďže európsky hydinový sektor zakladá svoju produkciu na zásade „z farmy na vidličku“(9);

D.  keďže Európska únia je považovaná za jedného z najodhodlanejších a najvýznamnejších subjektov, pokiaľ ide o právnu úpravu týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat(10);

E.  keďže je dôležité, aby členské štáty a producenti v EÚ dodržiavali tieto pravidlá a aby Komisia a orgány členských štátov pokračovali v pravidelných kontrolách v tejto oblasti;

F.  keďže celosvetový nárast dopytu po hydinovom mäse prekračuje nárast ponuky; keďže medzi rokmi 2000 a 2050 sa predpokladá zvýšenie dopytu o 120 %; keďže zvýšenie spotreby hydinového mäsa zároveň vedie k nárastu spotreby mäsa v EÚ (podiel hydinového mäsa na celkovej spotrebe mäsa: v roku 1964: 12.6 %, v roku 2014: 31.4 %);

G.  keďže závery týkajúce sa najlepších dostupných techník (BAT), ktoré sa stanovili vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/302 pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných, ustanovujú techniky a prísne emisné limity s cieľom znížiť environmentálny vplyv produkcie hydiny, najmä pokiaľ ide o emisie amoniaku do ovzdušia z chovu brojlerov(11);

H.  keďže nedávne odhady environmentálneho dosahu živočíšnej výroby ukázali, že hydina spôsobuje najnižšie emisie amoniaku a skleníkových plynov(12);

I.  keďže úroveň dovozu do EÚ je v sektore hydinového mäsa vyššia ako v ktoromkoľvek inom sektore mäsa, čo vedie k situácii, keď 25 % kuracích pŕs spotrebovaných v EÚ pochádza z tretích krajín s menej prísnymi právnymi predpismi;

J.  keďže väčšina dovezeného hydinového mäsa sa používa v potravinárstve alebo v spracovaní potravín, kde nie sú povinné informácie o pôvode mäsa;

K.  keďže Brazília(13), Ukrajina(14) a Thajsko(15), ktoré predstavujú spolu 90 % dovozu z tretích krajín, boli podrobené auditu GR Komisie SANTE, ktorý poukázal na závažné nedostatky vo výrobnom procese a vo vzťahu k právnym predpisom EÚ;

1.  berie na vedomie výsledky správy Komisie o uplatňovaní smernice 2007/43/ES a jej vplyv na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa; poukazuje na to, že iba dve tretiny členských štátov zaviedli takéto systémy a že orgány a chovatelia boli schopní merať pokrok a dodržiavať normy založené na skutočných výsledkoch v oblasti dobrých životných podmienok kurčiat prostredníctvom bodového hodnotenia dermatitídy spodnej časti behákov;

2.  domnieva sa, že pravidelné inšpekcie orgánov členských štátov a Komisia môžu zabezpečiť, aby producenti hydinového mäsa z EÚ v praxi dodržiavali prísne normy EÚ týkajúce sa bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa takéto inšpekcie uskutočňovali pravidelne v celej EÚ;

3.  zdôrazňuje, že najdôležitejším prvkom v tejto oblasti je riadne vykonávanie existujúcich prísnych pravidiel EÚ; zdôrazňuje, že Európsky parlament bude podporovať konkurencieschopnú a udržateľnú produkciu hydinového mäsa v celej EÚ;

4.  uznáva doterajšie úsilie poľnohospodárov, pokiaľ ide o dobré životné podmienky brojlerov v jednotlivých členských štátoch;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme rovnakých podmienok zabezpečila harmonizované vykonávanie ustanovení smernice o dobrých životných podmienkach brojlerov vo všetkých členských štátoch;

6.  vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy o povinnom označovaní pôvodu spracovaných výrobkov obsahujúcich hydinové mäso v maloobchode, stravovacích a potravinárskych službách, aby spotrebitelia mohli prijímať informované rozhodnutia;

7.  poznamenáva, že živočíšna výroba vo veľkom rozsahu nie je problémom z hľadiska trvalej udržateľnosti ani životného prostredia, ale naopak, často je vhodnejšia z hľadiska nákladov na environmentálne technológie, a preto má nižšie emisie na vyprodukovanú jednotku ako živočíšna výroba v malom rozsahu(16);

8.  domnieva sa, že antimikrobiálna rezistencia je celosvetovým problémom a poznamenáva, že Európsky sektor hydiny a vnútroštátne orgány podnikajú iniciatívy na zníženie používania antibiotík prostredníctvom modernizácie chovov hydiny(17);

9.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že testy hydinového mäsa dovezeného z tretích krajín budú v súlade s právnymi predpismi EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat, bezpečnosti potravín a životnom prostredí s cieľom zabezpečiť spravodlivé a rovnaké podmienky pre výrobcov z EÚ;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)

Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)

Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19.

(7)

Ú. v. EÚ L 43, 21.2.2017, s. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Úloha hydinového mäsa vo vyváženej strave so zameraním na zachovanie zdravia a telesnej a duševnej pohody“ spoločný taliansky dokument: Výskum v oblasti potravín a výživy. 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Informačný list Európskeho parlamentu o bezpečnosti potravín.

(10)

Broom, D. M, Dobré životné podmienky zvierat v Európskej únii, Štúdia pre Výbor Európskeho parlamentu pre petície, Európska únia, 2017.

(11)

Ú. v. EÚ L 43, 21.2.2017, s. 231 – pozri tabuľku 3.2.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspekty výberu efektívneho kŕmenia pri produkcii hydiny (Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry), World’s Poultry Science Journal 69:77-88, marec 2013.

(13)

Správa z auditu Európskej komisie týkajúceho sa Brazílie, Hovädzie, konské a hydinové mäso a následné opatrenia v súvislosti s odporúčaniami audítorskej správy DG SANTE/2017 – 626, 25. júna 2018.

(14)

Správa z auditu Európskej komisie týkajúca sa Ukrajiny, Hydinové mäso a výrobky z neho, 20. júla 2018.

(15)

Správa z auditu Európskej komisie týkajúci sa Thajska, Hydinové mäso a výrobky z neho, 23. augusta 2018.

(16)

Von Witzke, H. et al., Spoločenské výhody modernej produkcie hydinového mäsa v Nemecku a EÚ, HFFA Research GmbH, Nemecko, 2017.

(17)

Francúzsko: Tlačová správa agentúry ANSES z 5. októbra 2017 s názvom „Antimikrobiálna rezistencia z hľadiska zdravia zvierat: expozícia zvierat voči antimikrobiálnym látkam v roku 2016 naďalej klesala“.

Spojené kráľovstvo: Pozícia britskej rady pre hydinu zo 4. júna 2018 s názvom „British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship“.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia