Förfarande : 2018/2858(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0485/2018

Ingivna texter :

B8-0485/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0429

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 264kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0410/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel(2),

–  med beaktande av EU:s hygienpaket av den 29 april 2004, det vill säga Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004(3), 853/2004(4) och 854/2004(5),

–  med beaktande av rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar(6),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 juni 2017 En europeisk One Health handlingsplan mot antimikrobiell resistens (COM(2017)0339),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302 av den 15 februari 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU(7),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel av den 10 september 2014 (COM(2014)0558),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 januari 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  med beaktande av Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur,

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 13 april 2018 om genomförandet av direktiv 2007/43/EG och dess effekter på slaktkycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer (COM(2018)0181),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  OECD:s och FAO:s prognoser för jordbruket 2018–2027 bekräftar att fjäderfäkött förblir den främsta drivkraften för tillväxt i den totala köttproduktionen. Låga produktionskostnader, höga foderomvandlingstal och låga produktpriser har bidragit till att göra fjäderfä till favoritkött, både för producenter och för konsumenter.

B.  Enligt en nyligen genomförd studie förknippas konsumtion av fjäderfäkött, som en del av en kosthållning som är rik på grönsaker, med minskad risk för att utveckla övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, och typ 2-diabetes(8).

C.  Den europeiska fjäderfäsektorn baserar sin produktion på ”från jord till bord”-principen(9).

D.  Europeiska unionen erkänns som en av de mest engagerade och ledande aktörerna inom djurskyddslagstiftningen(10).

E.  Det är viktigt att medlemsstaterna och EU-producenter respekterar dessa regler och att kommissionen och medlemsstaternas myndigheter fortsätter med regelbundna kontroller på detta område.

F.  Den globala efterfrågeökningen på fjäderfäkött är större än ökningen av utbudet. En ökning på 120 % förutspås mellan 2000 och 2050. Ökad konsumtion av fjäderfäkött har också lett till en ökning av köttkonsumtionen i EU (andelen av fjäderfäkött i den totala köttkonsumtionen: 1964: 12.6 %, 2014: 31.4 %).

G.  I BAT-slutsatserna som fastställdes i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302 för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, tillhandahålls teknik och strikta därtill hörande utsläppsgränser för att minska fjäderfäproduktionens miljöpåverkan, särskilt för ammoniakutsläpp till luft från slaktkycklingproduktion(11).

H.  De nyligen gjorda uppskattningarna av animalieproduktionens miljöeffekter visar att fjäderfä står för de lägsta utsläppen av ammoniak och växthusgaser(12).

I.  Importnivåerna till EU är högre inom sektorn för fjäderfäkött än inom någon annan köttsektor, vilket leder till en situation där 25 % av det bröstkött från fjäderfä som konsumeras i EU kommer från tredjeländer med mindre sträng lagstiftning.

J.  Merparten av det importerade fjäderfäköttet används i matservering eller vid bearbetning av livsmedel, där information om köttets ursprung inte är obligatorisk.

K.  Brasilien(13), Ukraina(14) och Thailand(15), som tillsammans står för 90 % av importen från tredjeländer, har alla varit föremål för granskning av kommissionens GD Hälso- och konsumentfrågor, som har satt fokus på betydande brister i produktionsprocessen och vad gäller EU-lagstiftning.

1.  Europaparlamentet erkänner slutsatserna i kommissionens rapport om tillämpningen av direktiv 2007/43/EG och dess påverkan på slaktkycklingars välbefinnande. Parlamentet påpekar att endast två tredjedelar av medlemsstaterna har infört sådana system och att myndigheter och djurhållare har kunnat mäta framsteg och upprätthålla standarder som baseras på verkliga resultat när det gäller slaktkycklingars välbefinnande genom att poängsätta trampdynedermatit.

2.  Europaparlamentet anser att regelbundna kontroller som utförs av medlemsstaternas myndigheter och kommissionen kan garantera att EU:s fjäderfäproducenter i praktiken följer stränga EU-standarder när det gäller livsmedelssäkerhet, djurhälsa, miljö och djurskydd. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att sådana kontroller vederbörligen genomförs i hela EU med regelbundna mellanrum.

3.  Europaparlamentet understryker att vederbörligt genomförande av befintliga stränga EU-regler är den viktigaste aspekten på detta område. Parlamentet betonar att parlamentet kommer att stödja konkurrenskraftig och hållbar produktion av fjäderfäkött i hela EU.

4.  Europaparlamentet erkänner de ansträngningar som jordbrukare redan har gjort vad gäller slaktkycklingars välbefinnande i de olika medlemsstaterna.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett harmoniserat genomförande av bestämmelserna i direktivet om slaktkycklingars välbefinnande i alla medlemsstater, för att åstadkomma likvärdiga konkurrensvillkor.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning om obligatorisk märkning av ursprunget av bearbetade produkter som innehåller fjäderfäkött i detaljhandeln, catering- och mattjänsterna, så att konsumenterna kan göra välgrundade val.

7.  Europaparlamentet konstaterar att storskalig animalieproduktion varken är en hållbarhetsfråga eller en miljöfråga, utan är tvärtom ofta bättre lämpad för kostnaderna för miljöteknik och har därmed lägre utsläpp per producerad enhet än mindre animalieproduktion(16).

8.  Europaparlamentet anser att antibiotikaresistens är en global fråga, och noterar att den europeiska fjäderfäsektorn och de nationella myndigheterna genomför åtgärder för att minska användningen av antibiotika genom att modernisera fjäderfäuppfödningar(17).

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de tester som utförs på importerat fjäderfäkött från tredje länder överensstämmer med EU-lagstiftningen om djurskydd, livsmedelssäkerhet och miljö, för att garantera rättvisa och lika villkor för EU:s producenter.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)

EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)

EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)

EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)

EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)

EUT L 182, 12.7.2007, s. 19.

(7)

EUT L 43, 21.2.2017, s. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document, Food and Nutrition Research. 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Europaparlamentets faktablad om livsmedelssäkerhet.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, Studie för Europaparlamentets utskott för framställningar, Europeiska unionen, 2017.

(11)

EUT L 43, 21.2.2017, s. 231 – se tabell 3.2.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World’s Poultry Science Journal 69:77–88, mars 2013.

(13)

Kommissionens revisionsberättelse om Brasilien, Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report DG SANTE/2017-626, den 25 juni 2018.

(14)

Kommissionens revisionsberättelse om Ukraina, Poultry meat and products derived therefrom, den 20 juli 2018.

(15)

Kommissionens revisionsberättelse om Thailand, Poultry meat and products derived therefrom, den 23 augusti 2018.

(16)

Von Witzke, H. et al., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU, HFFA Research GmbH, Tyskland, 2017.

(17)

Frankrike: Anses pressmeddelande av den 5 oktober 2017 Antimicrobial resistance in animal health: animal exposure to antimicrobials continued to decline in 2016.

Förenade kungariket: Inlägg från British Poultry Council av den 4 juni 2018 British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy