Menettely : 2018/2869(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0486/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0486/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 163kWORD 46k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP))  
B8‑0486/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6 ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS(1),

–  ottaa huomioon rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/29/EU(2),

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman paikallisviranomaisista ja kansalaisyhteiskunnasta: Euroopan sitoutuminen kestävän kehityksen tukemiseen(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että SEU:n 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; toteaa, että nämä arvot ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille;

B.  ottaa huomioon, että uusfasismille ei ole olemassa oikeudellisesti hyväksyttyä määritelmää mutta tavallisesti sillä tarkoitetaan äärioikeistolaisia näkemyksiä, joihin kuuluvat äärinationalismi, rasistiset näkemykset ja näkemykset, jotka vastaavat Italian kansallisen fasistipuolueen 1920- ja 1940-luvuilla edustamia näkemyksiä;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin terrorismitilannetta ja -suuntauksia koskevassa Europolin selvityksessä (TE–SAT-selvitys) vuodelta 2018 todetaan, että suurin osa EU:ssa vuonna 2017 tehdyistä terrori-iskuista luokiteltiin separatistien hyökkäyksiksi (137 yhteensä 205:stä); ottaa huomioon, että TE–SAT-selvityksessä mainitaan myös, ettei tällaisia EU:n laajuisia terroristiverkostoja tällä hetkellä ole, ja todetaan selvästi, että missään terroristikategoriassa ei ole raportoitu olevan toimintaa, joka olisi luokiteltu yhtä tappavaksi kuin jihadistiterroristien toiminta tai joka vaikuttaisi yhtä paljon koko yhteiskuntaan; ottaa huomioon, että turvallisuudesta vastaava komission jäsen Sir Julian King on korostanut väkivaltaisen oikeistolaisen ääriliikehdinnän kasvavaa uhkaa ja todennut, ettei hän tiedä yhtäkään EU:n jäsenvaltiota, johon ilmiö ei vaikuttaisi jollakin tavalla, ja maininnut erityisesti Breivikin Norjassa järjestämän verilöylyn;

D.  ottaa huomioon, että uusfasistiset järjestöt ja uusnatsijärjestöt ilmaisevat itseään monin eri tavoin; ottaa huomioon, että useimmat uusfasistisiset järjestöt ja uusnatsijärjestöt vetoavat sananvapauden periaatteeseen; toteaa, että sananvapaus ei ole absoluuttista;

E.  ottaa huomioon, että 16. kesäkuuta 2016 Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäsen Jo Cox murhattiin julmasti Birstallissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

F.  ottaa huomioon, että 21. syyskuuta 2018 Euroopan parlamentin jäsenen Eleonora Forenzan kimppuun hyökättiin ja hänen avustajansa Antonio Perillo loukkaantui fasisminvastaisen mielenosoituksen jälkeen Barissa Italiassa;

1.  tuomitsee voimakkaasti kaikki terrori-iskut, uhkaukset, murhat ja väkivaltaiset fyysiset hyökkäykset, olipa tekijänä mikä tahansa järjestö tai kuka tahansa henkilö missä tahansa jäsenvaltiossa, ja pitää niitä valitettavina; pitää valitettavana, että koko poliittisella kentällä esiintyy väkivaltaa ja ääriajattelua;

2.  on erittäin huolissaan Euroopan unionissa nykyään ilmenevästä fasismista, rasismista ja muukalaisvihasta;

3.  on erityisen huolissaan kaikesta väkivallasta, jonka kohteena ovat tietyt kansalliset ja etniset vähemmistöt;

4.  panee merkille huolestuttavan suuntauksen, että uusfasistiset ja uusnatsien ryhmät käyttävät sosiaalista mediaa ja internetiä järjestäytymiseen ja strategiseen toimintaan kaikkialla Euroopan unionissa;

5.  tuomitsee ankarasti kaiken väkivallan, myös Euroopan parlamentin jäsentä Eleonora Forenzaa, hänen avustajaansa Antonio Perilloa ja muita fasisminvastaiseen mielenosoitukseen osallistuneita vastaan 21. syyskuuta 2018 tehdyn iskun Barissa Italiassa;

6.  kehottaa jäsenvaltioita sanktioimaan selkeästi viharikokset, erityisesti laittoman yllyttämisen väkivaltaan, neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS mukaisesti;

7.  kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan ja tarjoamaan asianmukaista tukea rasististen tai muukalaisvihamielisten rikosten ja viharikosten uhreille, ja suojelemaan kaikkia todistajia;

8.  antaa tunnustusta yhteisöryhmille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka torjuvat fasismia, rasismia ja muukalaisvihaa;

9.  kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että ne noudattavat neuvoston puitepäätöksen säännöksiä, ja torjumaan väkivaltaa julkisissa tiloissa levittäviä ja siihen verkossa yllyttäviä järjestöjä määräämällä päätöksessä vahvistettuja rangaistuksia;

10.  kehottaa ottamaan yhteisöryhmät ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt kattavasti ja oikea-aikaisesti mukaan fasismin, rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan;

11.  kehottaa jäsenvaltioita varmentamaan, ovatko pilottihankkeet väkivaltaisten ryhmien jäsenten integroimiseksi uudelleen yhteiskuntaan, niin kutsutut exit-ohjelmat, toimivia vai eivät; tähdentää, että tällaisille ohjelmille olisi suoritettava vertailuarviointi, ja jos ne havaitaan onnistuneiksi, niitä olisi edistettävä ja rahoitettava asianmukaisesti;

12.  korostaa, että historian tuntemus on yksi edellytys kyseisten rikosten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa ja että sillä on tärkeä tehtävä nuorempien sukupolvien valistamisessa; muistuttaa, että natsien tai kommunistien rikosten väheksyminen on ensimmäinen askel kohti sitä, että kyseisen ajan ajatukset heräävät jälleen eloon;

13.  varoittaa pitämästä isänmaallisuutta äärinationalismina, sillä toisessa ajatukseen kansakunnasta liittyy ylpeyttä, toisessa vihaa kaikkia muita kohtaan;

14.  kehottaa luomaan yhteisen muistikulttuurin, jossa ei hyväksytä menneisyyden fasistisia rikoksia; on huolissaan siitä, että nuoret eurooppalaiset eivät ole tietoisia fasismin historiasta, minkä vuoksi heistä saattaa tulla välinpitämättömiä uusille uhkakuville;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

 

(1)

EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.

(2)

EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

EUVL C 208, 10.6.2016, s. 25.

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö