Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0486/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0486/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az újfasiszta erőszak fokozódásáról Európában

17.10.2018 - (2018/2869(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Kristina Winberg az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2018/2869(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0486/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0486/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0486/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása az újfasiszta erőszak fokozódásáról Európában

(2018/2869(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményre,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 6. és 7. cikkére,

–  tekintettel a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, 2008. november 28-i 2008/913/IB tanácsi kerethatározatra[1],

–  tekintettel a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre[2],

–  tekintettel 2013. október 22-i állásfoglalására a helyi hatóságokról és a civil társadalomról: Európa elköteleződése a fenntartható fejlődés támogatása mellett[3],

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EUSZ 2. cikke szerint az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogai – tiszteletben tartásának értékein alapul; mivel a tagállamok magukénak vallják ezeket az értékeket;

B.  mivel – bár – az újfasizmus fogalmának nem létezik jogi meghatározása, rendszerint a szélsőséges jobboldali nézeteket jelöli, ideértve a szélsőséges nacionalizmust, a rasszista nézeteket, valamint az olaszországi Nemzeti Fasiszta Párt által a 20. század 20-as és 40-es évei közötti időszakban képviselt nézetekhez hasonló felfogást;

C.  mivel a terrorizmus unióbeli helyzetéről és alakulásáról szóló, az Europol által készített 2018. évi jelentés (TESAT) alapján az Európai Unióban 2017-ben elkövetett terrorista támadások többségét (205-ből 137-et) kifejezetten szeparatista merényletnek minősítettek; mivel ugyanakkor a TESAT azt is megállapítja, hogy jelenleg nem léteznek ilyen jellegű, uniós szintű terrorista hálózatok, valamint egyértelműen kijelenti, hogy a terrorista cselekmények egyetlen kategóriájában sem jelentettek olyan tevékenységeket, amelyek halálos áldozataikra és a társadalom egészére gyakorolt hatásukra nézve összehasonlíthatók lennének a dzsihadista terroristák által elkövetett cselekményekkel; mivel Sir Julian King biztonságért felelős biztos rámutatott a jobboldali erőszakos szélsőségesség növekvő veszélyére, kijelentve, hogy tudomása szerint nincs olyan uniós tagállam, amelyet ez a jelenség ne érintene valamilyen módon, valamint megemlítette a Breivik-féle norvégiai mészárlás konkrét esetét is;

D.  mivel az újfasiszta és neonáci szervezetek számos formában megnyilvánulnak; mivel az újfasiszta és neonáci szervezetek többsége a szólásszabadság elvére hivatkozik; mivel a szólásszabadsághoz fűződő jog nem abszolút;

E.  mivel Jo Cox egyesült királyságbeli parlamenti képviselőt 2016. június 16-án brutálisan meggyilkolták az egyesült királyságbeli Bristallban;

F.  mivel 2018. szeptember 21-én Eleonora Forenza európai parlamenti képviselőt tettlegesen bántalmazták, és asszisztense, Antonio Perillo sérüléseket szenvedett el az olaszországi Bariban megrendezett antifasiszta demonstrációt követően;

1.  határozottan elítéli a szervezetek vagy a személyek által bármely tagállamban megvalósított terrorista támadásokat, fenyegetéseket, gyilkosságokat és erőszakos fizikai támadásokat, illetve sajnálatát fejezi ki ezek emiatt; sajnálja, hogy az erőszak és a szélsőségesség az egész politikai spektrumban jelen van;

2.  mélységes aggodalmának ad hangot a fasizmus, a rasszizmus és az idegengyűlölet jelenlegi megnyilvánulásai miatt az Európai Unióban;

3.  különösen aggasztja az erőszaknak a bizonyos meghatározott nemzeti és etnikai kisebbségek ellen irányuló bármely formája;

4.  elismeri, hogy az újfasiszta és neonáci csoportok az egész Európai Unióban aggasztó mértékben használják a közösségi médiát és az internetet szervezkedésre és stratégiaépítésre;

5.  határozottan elítél minden erőszakos cselekményt, többek között Eleonora Forenza európai parlamenti képviselő, továbbá asszisztense, Antonio Perillo és az olaszországi Bariban 2018. szeptember 21-én rendezett antifasiszta tüntetésen részt vevő egyéb személyek megtámadását;

6.  felszólítja a tagállamokat, hogy a 2008/913/IB tanácsi kerethatározat értelmében egyértelműen szankcionálják a gyűlölet-bűncselekményeket, különösen a erőszakra való jogellenes uszítást;

7.  felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és biztosítsanak megfelelő támogatást a rasszista indítékból vagy idegengyűlöletből elkövetett bűncselekmények, illetve a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak, valamint védelmet minden tanúnak;

8.  elismeréséről biztosítja a fasizmus, a rasszizmus, és az idegengyűlölet ellen küzdő közösségi csoportokat és társadalmi szervezeteket;

9.  nyomatékosan felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a tanácsi kerethatározat rendelkezéseinek való megfelelést, és a határozatban meghatározott büntetések kiszabása által lépjenek fel a nyilvános helyeken és az interneten erőszakot terjesztő szervezetek ellen;

10.  a fasizmus, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem érdekében a közösségi csoportokkal és társadalmi szervezetekkel folytatott teljes körű és jól ütemezett együttműködésre szólít fel;

11.  ösztönzi a tagállamokat annak ellenőrzésére, hogy az erőszakos csoportok tagjainak reintegrációjára irányuló kísérleti projektek – az úgynevezett „kilépési programok” – sikeresek voltak-e; hangsúlyozza, hogy ezeket a programokat össze kell vetni egymással, és amennyiben sikeresnek bizonyulnak, megfelelő támogatásban és finanszírozásban kell őket részesíteni;

12.  hangsúlyozza, hogy a történelem ismerete az egyik előfeltétele annak, hogy a jövőben megelőzzük az említett bűncselekményeket, és fontos szerepet játszik az ifjabb nemzedékek felnevelésében; rámutat, hogy a náci vagy kommunista bűntettek lekicsinylése az első lépés az akkori eszmék felélesztése felé;

13.  óva int attól, hogy a hazaszeretet és a szélsőséges nacionalizmus ugyanolyan megítélés alá essen; az előbbi a nemzeti büszkeséget, az utóbbi a többiek elleni gyűlöletet testesíti meg;

14.  felhív a múlt fasiszta bűneit elutasító emlékezet közös kultúrájának megteremtésére; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy azoknál az európai fiataloknál, akik nem ismerik a fasizmus történetét, fennáll annak a kockázata, hogy közömbösen viszonyulnak az új fenyegetésekhez;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.

 

 

Utolsó frissítés: 2018. október 22.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat