Postup : 2018/2858(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0487/2018

Předložené texty :

B8-0487/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0429

NÁVRH USNESENÍ
PDF 254kWORD 43k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0410/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020(1),

–  s ohledem na akční plán EU z roku 2017 „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci,

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 13. dubna 2018 o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso i o vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek (COM(2018)0181),

–  s ohledem na dohodu o nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, jíž bylo dosaženo 5. června 2018,

–  s ohledem na otázku Komisi o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že směrnice o kuřatech stanoví minimální normy pro ochranu kuřat chovaných na maso;

B.  vzhledem k tomu, že 5. června 2018 bylo dosaženo dohody o nařízení o veterinárních léčivých přípravcích;

C.  vzhledem k tomu, že EU je velkým světovým producentem kuřat chovaných na maso, přičemž drůbežářské odvětví zaměstnává přes čtvrt milionu lidí a v Evropě se nachází 23 000 velkých zemědělských podniků s chovem kuřat;

D.  vzhledem k tomu, že v nedávné zprávě Komise o provádění se nepodařilo prokázat, že by došlo k jakémukoli významnému zlepšení životních podmínek zvířat, a že ukázala, že jejich prosazování je v jednotlivých členských státech přinejlepším nekonzistentní;

E.  vzhledem k tomu, že nadměrné užívání antimikrobiálních veterinárních léčivých přípravků, zejména jako stimulátorů růstu a pro metafylaxi a profylaxi, je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících antimikrobiální rezistenci;

F.  vzhledem k tomu, že znečištění pocházející z průmyslového zemědělství narůstá a mohlo by mít závažné účinky na vzduch, půdu a vodu;

G.  vzhledem k tomu, že prosazování směrnice z roku 2007 není ani jednotné, ani účinné;

1.  vítá dohodu o nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, jíž bylo dosaženo 5. června 2018; doufá, že dohoda povede k ukončení používání léčivých přípravků jako stimulátorů růstu v potravinách prodávaných na evropském trhu a omezí používání léčivých přípravků pro metfylaxi a profylaxi na přísně nezbytné případy; rovněž doufá, že usnadní inovaci v oboru veterinárního lékařství a tím přispěje k boji proti antimikrobiální rezistenci;

2.  zdůrazňuje, že antimikrobiální látky mají ve veterinárním a humánním lékařství zásadní význam při léčbě infekčních a zoonotických bakteriálních onemocnění;

3.  podotýká, že nepřiměřené použití antimikrobiálních látek by je mohlo zbavit účinnosti, což by následně představovalo nebezpečí pro lidské zdraví;

4.  zdůrazňuje, že zlepšení technik chovu zvířat povede k lepší kvalitě života drůbeže a sníží potřebu používat antimikrobiální látky, přičemž uvedená zlepšení představuje například zajištění přirozeného světla, čistého vzduchu a většího prostoru a snižování množství amoniaku;

5.  zdůrazňuje, že antimikrobiální látky nesmějí být používány ani rutinně, ani jako kompenzace neuspokojivých chovatelských postupů, nýbrž by měly být používány pouze za účelem léčby a na předpis veterinárního lékaře, jsou-li diagnostikovány konkrétní případy onemocnění či infekce, a to aby se předcházelo problémům s dobrými životními podmínkami zvířat;

6.  zdůrazňuje, že nekalá hospodářská soutěž povede k nerovným podmínkám, jelikož ti, kdo pravidla nedodržují, vytlačí ty, kteří postupují v souladu s nimi, cenami z trhu;

7.  zdůrazňuje, že tatáž pravidla by měla platit pro dovážené produkty;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

 

(1)

Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 149.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí