Procedure : 2018/2858(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0487/2018

Indgivne tekster :

B8-0487/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0429

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 252kWORD 43k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0410/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 26. november 2015 om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020(1),

–  der henviser til den europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens af 2017,

–  der henviser til rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 13. april 2018 om anvendelsen af direktiv 2007/43/EF og dets betydning for slagtekyllingers velfærd samt udvikling af velfærdsindikatorer (COM(2018)0181),

–  der henviser til den aftale om veterinærlægemiddelforordningen, der blev indgået den 5. juni 2018,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt af slagtekyllinger (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at direktivet om slagtekyllinger fastsætter mindstestandarder for beskyttelse af kyllinger, der opdrættes til slagtning;

B.  der henviser til den aftale om veterinærlægemiddelforordningen, der blev indgået den 5. juni 2018,

C.  der henviser til, at EU er en global storproducent af slagtekyllinger, idet fjerkræsbranchen beskæftiger over en kvart million mennesker, og der drives 23 000 store slagtekyllingebedrifter i Europa;

D.  der henviser til, at Kommissionens nylige gennemførelsesrapport ikke påviste nogen væsentlig forbedring, og viste, at håndhævelsen i bedste fald er inkonsekvent på tværs af medlemsstaterne;

E.  der henviser til, at overforbrug af antimikrobiel veterinærmedicin, navnlig som vækstfremmer og til metafylaktisk og profylaktisk behandling har været en af de betydeligste faktorer i fremvæksten af antimikrobiel resistens;

F.  der henviser til, at forureningen fra industrilandbrug er i tiltagende og vil kunne have alvorlig indvirkning på luft, jord og vand;

G.  der henviser til, at håndhævelsen af 2007-direktivet hverken er ensartet eller effektiv;

1.  glæder sig over den aftale om veterinærlægemiddelforordningen, der blev indgået den 5. juni 2018; håber, at det vil føre til et ophør i anvendelsen af lægemidler som vækstfremmere i fødevarer, der sælges på det europæiske marked, og vil begrænse anvendelsen af medicin til metafylaktiske og profylaktiske formål til kun strengt nødvendige tilfælde; håber endvidere, at det vil lette innovation inden for veterinærmedicin og dermed bidrage til at bekæmpe antimikrobiel resistens;

2.  understreger, at antimikrobiel resistens er essentielt for veterinær- og humanmedicinske lægemidler til behandling af smitsomme og zoonotisk-bakterielle sygdomme;

3.  bemærker, at uhensigtsmæssig brug af antimikrobielle stoffer kan gøre dem virkningsløse, hvad der efterfølgende kan være til fare for det menneskelige helbred;

4.  understreger, at en forbedring af dyreopdrætsmetoderne vil føre til bedre livskvalitet for fjerkræ og mindske behovet for at anvende antimikrobielle stoffer, idet sådanne forbedringer kan bestå i at tilvejebringe naturlig belysning, ren luft og mere plads samt sænke ammoniak-niveauet;

5.  understreger, at antimikrobielle stoffer hverken må anvendes rutinemæssigt eller til at kompensere for ringe landbrugspraksis, men kun bør anvendes til behandlingsformål som foreskrevet af en dyrlæge, hvis der er diagnosticeret særlige tilfælde af sygdom eller infektion for at undgå et velfærdsspørgsmål;

6.  understreger, at illoyal konkurrence vil føre til ulige vilkår for markedsaktørerne, idet regelbryderne underbyder og udkonkurrerer de lovlydige markedsaktører;

7.  understreger, at de samme regler bør gælde for importerede produkter;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

 

(1)

EUT C 366 af 27.10.2017, s. 149.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik