Resolutsiooni ettepanek - B8-0487/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0487/2018

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta

  17.10.2018 - (2018/2858(RSP))

  suuliselt vastatava küsimuse B8‑0410/2018 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

  Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0484/2018

  Menetlus : 2018/2858(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0487/2018
  Esitatud tekstid :
  B8-0487/2018
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0487/2018

  Euroopa Parlamendi resolutsioon loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta

  (2018/2858(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma 26. novembri 2015. aasta resolutsiooni uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020[1],

  –  võttes arvesse ELi 2017. aasta terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks,

  –  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2018. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2007/43/EÜ rakendamise kohta ning selle mõju kohta lihakanade heaolule ja heaolunäitajate arengule (COM(2018)0181),

  –  võttes arvesse 5. juunil 2018 saavutatud kokkulepet veterinaarravimite määruse kohta,

  –  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et broileridirektiivis on sätestatud lihakanade kaitse miinimumeeskirjad;

  B.  arvestades, et 5. juunil 2018 saavutati kokkulepe veterinaarravimite määruse kohta;

  C.  arvestades, et EL on maailma suurimaid broilerite tootjaid, kodulinnukasvatus annab tööd rohkem kui veerand miljonile inimesele ja Euroopas on 23 000 suurt broilerifarmi;

  D.  arvestades, et komisjoni hiljutises rakendusaruandes ei toodud esile mingeid olulisi edasiminekuid seoses loomade heaoluga ning tõestati, et direktiivi jõustamine on liikmesriikides parimal juhul ebajärjekindel;

  E.  arvestades, et antimikroobsete veterinaarravimite ülekasutus (eriti kasvustimulaatoritena ning metafülaktika ja profülaktika eesmärgil) on olnud üks peamisi antimikroobikumiresistentsuse mõjutegureid;

  F.  arvestades, et tööstusliku põllumajanduse põhjustatud reostus kasvab ja võib tugevalt kahjustada õhu, pinnase ja vee kvaliteeti;

  G.  arvestades, et 2007. aasta direktiivi jõustamine ei ole ühtne ega tõhus;

  1.  väljendab heameelt seoses 5. juunil 2018 saavutatud kokkuleppega veterinaarravimite määruse kohta; loodab, et see teeb lõpu ravimite kasutamisele kasvustimulaatorina Euroopa turul müüdava toidu osas ja piirab ravimite kasutamise metafülaktilistel ja profülaktilistel eesmärkidel vaid vältimatult vajalike juhtudega; loodab ühtlasi, et see hõlbustab innovatsiooni veterinaarmeditsiini valdkonnas, aidates kaasa võitlusele antimikroobikumiresistentsuse vastu;

  2.  rõhutab, et antimikroobikumid on olulised veterinaar- ja inimmeditsiini jaoks, et ravida nakkuslikke ja zoonootilisi bakteriaalseid haigusi;

  3.  märgib, et antimikroobikumide ebaõige kasutamine võib muuta need ebatõhusaks, ohustades seega inimeste tervist;

  4.  rõhutab, et loomakasvatustehnoloogiate tõhustamine parandab kodulindude elukvaliteeti ja vähendab vajadust kasutada antimikroobikume; tõhustamine tähendab näiteks loomuliku valguse, puhta õhu ja suurema ruumi kasutamist ning ammoniaagi vähendamist;

  5.  rõhutab, et antimikroobikume ei tohi kasutada rutiinselt ega vajakajäämiste kompenseerimiseks loomapidamises, vaid neid tuleks kasutada üksnes ravi eesmärgil veterinaararsti määratud viisil, kui on diagnoositud nakkus või haigestumine, et vältida loomade heaoluga seotud probleeme;

  6.  rõhutab, et ebaõiglane konkurents toob kaasa ebavõrdsed tingimused, kuna nõuete eirajad suruvad oma hindadega nõuete järgijad turult välja;

  7.  rõhutab, et samu eeskirju tuleks kohaldada ka imporditud toodete suhtes;

  8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikidele.

  Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika