Menettely : 2018/2858(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0487/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0487/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0429

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 248kWORD 43k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0410/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta 2016–2020(1),

–  ottaa huomioon vuoden 2017 eurooppalaisen yhteinen terveys -toimintasuunnitelman mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi,

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2018 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattoreiden kehityksestä (COM(2018)0181),

–  ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2018 aikaansaadun sopimuksen eläinlääkeasetuksesta,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (O‑000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että broileridirektiivissä säädetään lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista;

B.  ottaa huomioon, että 5. kesäkuuta 2018 aikaansaatiin sopimus eläinlääkeasetuksesta,

C.  ottaa huomioon, että EU on maailmanlaajuisesti merkittävä broilerien tuottaja, siipikarja-ala työllistää yli neljännesmiljoona ihmistä ja Euroopassa on 23 000 suurbroileritilaa;

D.  toteaa, ettei komission viimeaikaisessa täytäntöönpanokertomuksessa osoitettu tapahtuneen merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvoinnissa vaan siitä ilmeni, että täytäntöönpano on parhaimmillaankin ollut epäjohdonmukaista jäsenvaltioissa;

E.  katsoo, että eläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden liikakäyttö, erityisesti kasvunedistäjinä ja metafylaksiaan ja profylaksiaan, on ollut yksi niistä keskeisistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet mikrobilääkeresistenssiin;

F.  toteaa, että teollisen maataloustuotannon aiheuttama pilaantuminen lisääntyy ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia ilmaan, maaperään ja veteen;

G.  toteaa, että vuoden 2007 direktiivin täytäntöönpano ei ole yhdenmukaista eikä tehokasta;

1.  suhtautuu myönteisesti 5. kesäkuuta 2018 aikaansaatuun sopimukseen eläinlääkeasetuksesta; toivoo, että se lopettaa lääkkeiden käytön kasvunedistäjinä Euroopan markkinoilla myydyissä elintarvikkeissa ja rajoittaa lääkkeiden meta- ja profylaktisen käytön ehdottoman välttämättömiin tapauksiin; toivoo, että asetus helpottaa innovointia eläinlääkealalla ja edistää siten mikrobilääkeresistenssin torjuntaa;

2.  korostaa, että mikrobilääkkeet ovat välttämättömiä eläinlääketieteen ja ihmislääketieteen kannalta, jotta voidaan hoitaa infektio- ja zoonoottiset bakteeritaudit;

3.  toteaa, että mikrobilääkkeiden epäasianmukainen käyttö voisi johtaa niiden tehottomuuteen, mikä vaarantaisi ihmisten terveyden;

4.  korostaa, että kotieläintalouden tekniikoiden parantaminen parantaa siipikarjan elämänlaatua ja vähentää mikrobilääkkeiden käyttötarvetta; toteaa, että tällaisia parannuksia ovat esimerkiksi, että eläimille tarjotaan luonnonvaloa, puhdasta ilmaa ja enemmän tilaa ja että ammoniakkipäästöjä vähennetään;

5.  korostaa, ettei mikrobilääkkeitä saa käyttää rutiininomaisesti eikä kotieläintalouden huonojen käytäntöjen korvaamiseen, vaan niitä olisi käytettävä ainoastaan eläinlääkärin ohjeiden mukaisiin hoitotarkoituksiin, kun on diagnosoitu erityisiä sairaus- tai infektiotapauksia, jotta vältetään hyvinvointia koskevan ongelman syntyminen;

6.  korostaa, että vilpillinen kilpailu johtaa epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin, sillä ne, jotka eivät noudata sääntöjä, hinnoittelevat sääntöjä noudattavat toimijat ulos markkinoilta;

7.  korostaa, että tuontituotteisiin olisi sovellettava samoja sääntöjä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja jäsenvaltioille.

 

(1)

EUVL C 366, 27.10.2017, s. 149.

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö