Procedūra : 2018/2858(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0487/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0487/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0429

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 465kWORD 49k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0410/2018, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP))  
B8-0487/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2015. gada 26. novembra rezolūciju par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam(1),

–  ņemot vērā ES 2017. gada Eiropas “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanai,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 13. aprīļa ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Direktīvas 2007/43/EK piemērošanu un tās ietekmi uz gaļas cāļu labturību, kā arī uz labturības rādītāju izstrādi (COM(2018)0181),

–  ņemot vērā 2018. gada 5. jūnijā panākto vienošanos par Veterināro zāļu regulu,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā t.s. broileru direktīva nosaka minimālos standartus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai;

B.  tā kā 2018. gada 5. jūnijā tika panākta vienošanās par Veterināro zāļu regulu;

C.  tā kā ES ir lielākais broileru audzētājs pasaulē, tās mājputnu nozarē ir nodarbināti vairāk nekā ceturtdaļa miljona cilvēku un Eiropā ir 23 000 lielu broileru audzētavu;

D.  tā kā Komisijas nesenais īstenošanas ziņojums nepierāda, ka dzīvnieku labturības jomā būtu panākti būtiski uzlabojumi un tas liecina, ka īstenošana dalībvalstīs ir labākajā gadījumā nekonsekventa;

E.  tā kā viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē mikrobu rezistenci, ir antimikrobiālo veterināro zāļu pārmērīga lietošana, jo īpaši izmantojot tās kā augšanas stimulatorus un metafilakses un profilakses līdzekļus;

F.  tā kā rūpnieciskās lauksaimniecības radītais piesārņojums palielinās un varētu nopietni negatīvi ietekmēt gaisu, augsni un ūdeni;

G.  tā kā 2007. gada direktīvas izpilde nav nedz konsekventa, nedz efektīva,

1.  atzinīgi vērtē 2018. gada 5. jūnijā panākto vienošanos par Veterināro zāļu regulu; cer, ka tā ļaus izbeigt zāļu kā augšanas stimulatoru lietošanu Eiropas tirgū pārdodamajā pārtikā un stingri ierobežos zāļu kā metafilakses un profilakses līdzekļu izmantošanu, paredzot, ka to var darīt vienīgi pilnīgi nepieciešamos gadījumos; turklāt cer, ka regula veicinās inovāciju veterināro zāļu jomā, tādējādi veicinot mikrobu rezistences apkarošanu;

2.  uzsver, ka antimikrobiālie līdzekļi ir ļoti svarīgi veterinārajā un cilvēku medicīnā, lai ārstētu infekcijas slimības un zoonotiskās bakteriālās slimības;

3.  norāda, ka nepareiza antimikrobiālo līdzekļu lietošana var padarīt tos neefektīvus, kas tādējādi var apdraudēt cilvēku veselību;

4.  uzsver, ka dzīvnieku turēšanas paņēmienu uzlabošana nodrošinās mājputniem labāku dzīves kvalitāti un samazinās vajadzību lietot antimikrobiālos līdzekļus, un šādi uzlabojumi ir, piemēram, dabiskās gaismas, tīra gaisa un vairāk vietas nodrošināšana un amonjaka līmeņa samazināšana;

5.  uzsver, ka antimikrobiālos līdzekļus nedrīkst lietot ne regulāri, ne arī lai kompensētu sliktu dzīvnieku turēšanas praksi, bet tie būtu jāizmanto tikai ārstēšanai, kā to noteicis veterinārārsts, ja ir diagnosticēta konkrēta saslimšana vai infekcija un tā var izvairīties no labturības līmeņa pasliktināšanās;

6.  uzsver, ka negodīga konkurence radīs nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, jo tie, kuri neievēro noteikumus, ar zemāku cenu izspiež no tirgus audzētājus, kuri šos noteikumus ievēro;

7.  uzsver, ka šādi paši noteikumi būtu jāpiemēro importētiem produktiem;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un dalībvalstīm.

(1)

OV C 366, 27.10.2017., 149. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika