Postup : 2018/2858(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0487/2018

Predkladané texty :

B8-0487/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0429

NÁVRH UZNESENIA
PDF 255kWORD 43k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0410/2018

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve na chov brojlerov (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve chovu brojlerov (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020(1),

–  so zreteľom na Akčný plán EÚ „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii,

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 13. apríla 2018 o uplatňovaní smernice 2007/43/ES a jej vplyve na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa, ako aj o vývoji ukazovateľov dobrých životných podmienok (COM(2018)0181),

–  so zreteľom na dohodu o nariadení o veterinárnych liekoch, ktorá bola dosiahnutá 5. júna 2018,

–  so zreteľom na otázku Komisie týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat, používania antimikrobiálnych látok a environmentálneho vplyvu chovu brojlerov (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v smernici o brojleroch sa stanovujú minimálne normy ochrany kurčiat chovaných na mäso;

B.  keďže 5. júna 2018 bola dosiahnutá dohoda o nariadení o veterinárnych liekoch;

C.  keďže EÚ je hlavným svetovým producentom brojlerov, pričom hydinárstvo zamestnáva viac ako štvrť milióna ľudí a 23 000 veľkých brojlerových fariem v Európe;

D.  keďže Komisia v nedávnej správe o vykonávaní nepreukázala žiaden významný pokrok v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a ukázala, že presadzovanie v členských štátoch je prinajlepšom nesúdržné;

E.  keďže nadmerné používanie antimikrobiálnych veterinárnych liekov, najmä ako rastových stimulátorov a metafylaxie a profylaxie, bolo jedným z hlavných faktorov, ktoré majú vplyv na antimikrobiálnu rezistenciu;

F.  keďže znečistenie z priemyselného chovu sa zvyšuje a mohlo by mať vážne dôsledky na ovzdušie, pôdu a vodu;

G.  keďže presadzovanie smernice z roku 2007 nie je ani jednotné, ani účinné;

1.  víta dohodu o nariadení o veterinárnych liekoch, ktorá bola dosiahnutá 5. júna 2018; dúfa, že povedie k ukončeniu používania liekov ako rastových stimulátorov v potravinách predávaných na európskom trhu a obmedzí používanie liekov na metafylaxiu a profylaxiu na nevyhnutne potrebné prípady; dúfa tiež, že sa ním uľahčí inovácia v oblasti veterinárnych liekov, čím sa prispeje k boju proti antimikrobiálnej rezistencii;

2.  zdôrazňuje, že antimikrobiálne látky sú dôležité pre veterinárnu a humánnu medicínu, aby sa mohli liečiť infekčné a zoonotické bakteriálne choroby;

3.  poznamenáva, že nevhodné používanie antimikrobiálnych látok by mohlo spôsobiť ich neúčinnosť, čo by následne predstavovalo nebezpečenstvo pre ľudské zdravie;

4.  zdôrazňuje, že zlepšenie techniky chovu zvierat povedie k lepšej kvalite života hydiny a zníži potrebu používania antimikrobiálnych látok, príkladmi takýchto zlepšení sú prirodzené svetlo, čistý vzduch a viac priestoru, a znížia amoniak;

5.  zdôrazňuje, že antimikrobiálne látky sa nesmú používať rutinne, ani nesmú nekompenzovať zlé postupy chovu zvierat, ale mali by sa používať iba na účely ošetrenia, ktoré predpísal veterinárny lekár, ak boli diagnostikované špecifické prípady choroby alebo nákazy, aby sa zabránilo problémom v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

6.  zdôrazňuje, že nekalá hospodárska súťaž povedie k nerovnakým podmienkam, lebo tí, ktorí sú v rozpore s pravidlami, vytlačia tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, z trhu;

7.  zdôrazňuje, že rovnaké pravidlá by sa mali uplatňovať na dovezené výrobky;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 149.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia