Návrh uznesenia - B8-0488/2018Návrh uznesenia
B8-0488/2018

NÁVRH UZNESENIA o náraste neofašistického násilia v Európe

17.10.2018 - (2018/2869(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Gilles Lebreton v mene skupiny ENF

Postup : 2018/2869(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0488/2018
Predkladané texty :
B8-0488/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0488/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o náraste neofašistického násilia v Európe

(2018/2869(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na články 2 a 10 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 2. októbra 2018 o náraste neofašistického násilia v Európe,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže článok 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ uznáva právo každého občana zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie a tento článok odráža práva, ktoré sa zaručujú občanom členských štátov v ich jednotlivých národných ústavách;

B.  keďže toto ustanovenie sa musí vykladať v zmysle článku 2 Zmluvy o EÚ, ktorý pripomína spoločné hodnoty Únie a jej členských štátov;

C.  keďže v demokracii vykonávanie politiky vylučuje použitie všetkých foriem násilia;

D.  keďže násilie sa príliš dlho používalo a legitimizovalo politickými skupinami všetkých zameraní;

E.  keďže prechod na politické striedanie je vlastné demokracii a nemôže odôvodniť použitie násilia;

1.  odsudzuje každé použitie násilia na politické účely;

2.  domnieva sa, že téma používania násilia na politické účely je príliš dôležitá na to, aby sa mohla použiť na stranícke účely a že sa nemôže tolerovať žiadne politické násilie, či už nemu došlo pod ideologickou, hospodárskou, sociálnou, etnickou, náboženskou, environmentálnou alebo inou zámienkou;

3.  upozorňuje na skutočnosť že pojem „fašizmus“ sa príliš často používa na zdiskreditovanie demokratickej politickej opozície a na odôvodnenie neprijateľného násilia; odsudzujú organizácie, ktoré používajú tento slovník, a politické sily, ktoré ich podporujú;

4.  vyzýva všetky európske politické strany, aby upustili od využívania skutočných alebo predpokladaných individuálnych fyzických zlyhaní v snahe narušiť dôveryhodnosť legitímne zvolených vlád alebo démonizovať právne uznané národné alebo európske politické útvary;

5.  zdôrazňuje, že kritika politických inštitúcií, ideológií a náboženstiev nie je sama o sebe prejavom fašizmu, xenofóbie alebo nenávistného prejavu;

6.  pripomína, že boj proti politickému násiliu nesmie de facto viesť k zrušeniu slobody prejavu;

7.  trvá na tom, že občania majú právo obhajovať svoje politické myšlienky prostredníctvom akcií alebo podujatí akéhokoľvek druhu za predpokladu, že sú pokojné a nespôsobujú škody na majetku alebo osobám;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.

 

Posledná úprava: 22. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia