Procedure : 2018/2858(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0489/2018

Indgivne tekster :

B8-0489/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0429

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 168kWORD 45k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0410/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP))


Fredrick Federley for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP))  
B8‑0489/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 26. november 2015 om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020(1),

–  der henviser til den europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens af 2017,

–  der henviser til rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 13. april 2018 om anvendelsen af direktiv 2007/43/EF og dets betydning for slagtekyllingers velfærd samt udvikling af velfærdsindikatorer (COM(2018)0181),

–  der henviser til den aftale om veterinærlægemiddelforordningen, der blev indgået den 5. juni 2018,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven")(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler(3),

–  der henviser til den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af 15. februar 2017 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår intensiv fjerkræavl eller svineavl(4),

–  der henviser til spørgsmålet til Kommissionen om dyrevelfærd, anvendelsen af antimikrobielle stoffer og de miljømæssige virkninger af industrielt opdræt af slagtekyllinger (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Rådets direktiv 2007/43/EF (direktivet om slagtekyllinger) fastsætter mindstestandarder for beskyttelse af slagtekyllinger.

B.  der henviser til, at håndhævelsen af 2007-direktivet ikke er ensartet, og at Kommissionens nylige gennemførelsesrapport viste, at håndhævelsen i bedste fald er inkonsekvent i medlemsstaterne;

C.  der henviser til, at overforbrug af antimikrobielle veterinærlægemidler, navnlig som vækstfremmere, og til metafylakse eller profylakse har været en af de vigtigste faktorer, der har indflydelse på udviklingen af antimikrobiel resistens over for bakterier;

D.  der henviser til, at bestemmelser om dyrevelfærd bør ajourføres på grundlag af de fremherskende videnskabelige resultater og under behørig hensyntagen til effektivitet og konkurrenceevne inden for landbrugets husdyrbrug; der henviser til, at en definition af godt husdyrhold ville være til fordel for ensartede dyrevelfærdsstandarder i hele EU;

E.  der henviser til, at EU-lovgivning på dyrevelfærdsområdet bidrager til lige konkurrencevilkår inden for Unionen og dermed til et velfungerende indre marked;

F.  der henviser til, at Europas borgere i høj grad interesserer sig for dyrevelfærd og ønsker at kunne træffe mere informerede valg som forbrugere;

G.  der henviser til, at dyrevelfærd er tæt forbundet med dyresundhed og folkesundhed;

H.  der henviser til, at EU øgede sin produktion af slagtekyllinger med 18,6 % fra 2009 til 2014 og nåede op på 11,3 % af den globale produktion; der henviser til, at over en fjerdedel af en million mennesker er beskæftiget i EU's fjerkræsektor med 62 % til slagtning/forarbejdning og næsten en femtedel (19 %) i den primære produktion, navnlig på de 23 360 store slagtekyllingebedrifter;

I.  der henviser til, at EU importerer 25 % af det kød af fjerkræbryst, der forbruges i EU, fra tredjelande med mindre streng lovgivning om dyrevelfærd; der henviser til, at det meste af det importerede fjerkrækød anvendes i restaurationstjenester eller til fødevareforarbejdning, hvor oplysning om kødets oprindelse ikke er obligatorisk;

J.  der henviser til, at nylige skøn over den animalske produktions miljøpåvirkning viser, at fjerkræ har den laveste udledning af NH3 og drivhusgasser; der henviser til, at landbrugsproduktionen har en af de laveste emissionsintensiteter, hvad angår emissioner pr. produktenhed, og at kyllingeprodukter har en samlet gennemsnitlig emissionsintensitet på under 100 CO2-ækvivalent/kg;

1.  bifalder aftalen om veterinærlægemiddelforordningen, der blev indgået den 5. juni 2018; bifalder de bestemmelser, der er fastsat for at begrænse anvendelsen af antibiotika til meta- og profylakse; håber, at forordningen vil lette den meget tiltrængte innovation inden for veterinærmedicin og dermed bidrage til at bekæmpe antimikrobiel resistens;

2.  understreger, at en forbedring af dyreopdrætsmetoderne vil føre til bedre livskvalitet for fjerkræ og mindske behovet for at anvende antimikrobielle stoffer; eksempler på sådanne forbedringer er at tilvejebringe naturlig belysning, ren luft og mere plads samt at reducere ammoniak;

3.  understreger, at dyrevelfærd fungerer som en forebyggende foranstaltning i sig selv og bidrager til at mindske risikoen for, at dyret bliver syg; dermed mindskes anvendelsen af antimikrobielle stoffer;

4.  minder Kommissionen om den erklæring, der er omhandlet i dyresundhedsstrategien, og om den betydelige indsats for at fremme, at forebyggelse er bedre end at helbrede;

5.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne gennemfører forebyggende foranstaltninger som f.eks. sygdomsovervågning, -kontrol og -forskning;

6.  opfordrer Kommissionen til at udvikle udveksling og udbredelse af videnskabeligt baseret bedste praksis og til at fremme forskning, udvikling og innovation af antimikrobiel resistens gennem de forskellige europæiske programmer, der allerede findes;

7.  opfordrer Kommissionen til at styrke overholdelsen af direktiv 2007/43/EF for at sikre, at de foranstaltninger og mål, der er fastsat i direktivet, forbedrer velfærden for slagtekyllinger; understreger, at der bør indføres sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse;

8.  opfordrer Kommissionen til at styrke kontrollen ved grænserne for importeret fjerkrækød fra tredjelande for at sikre, at denne import er i overensstemmelse med EU-lovgivningen om dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og miljø;

9.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger vedrørende behovet for målelige, harmoniserede indikatorer for dyrevelfærd blandt medlemsstaterne;

10.  opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at sørge for passende og tilstrækkelige kurser for personer, der holder dyr, jf. direktiv 2007/43/EF;

11.  minder Kommissionen om, som det allerede er anført i dens rapport om betydningen af internationale dyrevelfærdsaktiviteter for europæiske husdyrproducenters konkurrenceevne i en globaliseret verden (COM (2018) 0042), at forbedret dyrevelfærd ofte fører til større produktion og derfor har positive virkninger for aktørerne i hele landbrugsproduktionskæden; understreger derfor, at forbedringer gennem foranstaltninger som dem, der er beskrevet i denne beslutning, har stor betydning økonomisk, menneskeligt, dyresundhedsmæssigt og miljømæssigt;

12.  opfordrer Kommissionen til at indføre en EU-mærkningsordning for dyrevelfærd med hensyn til landbrugsfødevarer på grundlag af EU's harmoniserede indikatorer for dyrevelfærd med henblik på at skabe et harmoniseret system for dyrevelfærdsstandarder i EU og derved forbedre kommunikationen med forbrugerne om dyrevelfærd i landbrugsproduktionen;

13.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning om obligatorisk angivelse af oprindelsen af forarbejdede produkter, der indeholder fjerkrækød, inden for detailhandel, catering- og restaurationstjenester, således at forbrugerne kan træffe informerede valg;

14.  bemærker, at fjerkrækød, der er opdrættet indenfor, har lavere emissionsniveauer som følge af en bedre omdannelse af foderindtagelsen til protein, og at en omlægning af fjerkræproduktionen i Europa til "ekstensivt landbrug" eller "økologisk produktion" ville få alvorlige økonomiske og miljømæssige konsekvenser;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

(1)

EUT C 366 af 27.10.2017, s. 149.

(2)

EFT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(3)

EFT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(4)

EUT L 43 af 21.2.2017, s. 231.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik