Διαδικασία : 2018/2858(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0489/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0489/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0429

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 468kWORD 47k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0410/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP))


Fredrick Federley εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP))  
B8‑0489/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ, του 2017, κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την επιρροή της στην καλή διαβίωση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών καλής διαβίωσης (COM(2018)0181),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για κανονισμό σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα που επιτεύχθηκε στις 5 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα(3),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στις εκτροφές,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/302 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2007/43/ΕΚ (οδηγία για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή της οδηγίας του 2007 δεν είναι ενιαία και ότι η πρόσφατη έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής καταδεικνύει ότι η επιβολή της οδηγίας στα κράτη μέλη είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ασυνεπής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική χρήση κτηνοτροφικών αντιμικροβιακών, ιδίως ως αυξητικών παραγόντων, καθώς και για μεταφυλακτικούς και προφυλακτικούς σκοπούς, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηρίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση νέα επιστημονικά πορίσματα και συνεκτιμώντας την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εργασιών εκτροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών θα λειτουργήσει υπέρ της συνέπειας των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων σε όλη την ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων συνεισφέρει στην επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την καλή διαβίωση των ζώων και επιθυμούν να είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις ως καταναλωτές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή διαβίωση των ζώων είναι αλληλένδετη με την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αύξησε την παραγωγή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής κατά 18,6 % από το 2009 έως το 2014 και έφτασε το 11,3 % της παγκόσμιας παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 250.000 άτομα απασχολούνται στον τομέα των πουλερικών της ΕΕ, εκ των οποίων το 62 % απασχολείται στη σφαγή/μεταποίηση και σχεδόν το ένα πέμπτο (19 %) στην πρωτογενή παραγωγή, κυρίως στις 23.360 μεγάλες εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει ετησίως το 25 % του κρέατος από στήθος πουλερικών που καταναλώνεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρή νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του εισαγόμενου κρέατος χρησιμοποιείται σε υπηρεσίες εστίασης ή στη μεταποίηση τροφίμων, όπου δεν είναι υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών για την προέλευση του κρέατος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του περιβαλλοντικού αντικτύπου της ζωικής παραγωγής, τα πουλερικά παράγουν τις χαμηλότερες εκπομπές NH3 και αερίων του θερμοκηπίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική παραγωγή σημειώνει μία από τις χαμηλότερες εντάσεις εκπομπών όσον αφορά τις εκπομπές ανά μονάδα προϊόντος, καθώς τα προϊόντα κοτόπουλου σημειώνουν συνολική μέση ένταση εκπομπών κάτω των 100 ισοδύναμων CO2 ανά κιλό·

1.  επικροτεί τη συμφωνία για κανονισμό σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα που επιτεύχθηκε στις 5 Ιουνίου 2018· επικροτεί τις διατάξεις που προβλέπονται για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών για μεταφυλακτικούς και προφυλακτικούς σκοπούς· ευελπιστεί ότι ο κανονισμός θα διευκολύνει απαραίτητες καινοτομίες στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων και θα συμβάλει έτσι στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής·

2.  τονίζει ότι η βελτίωση των κτηνοτροφικών τεχνικών, π.χ. η παροχή φυσικού φωτός, καθαρού αέρα και περισσότερου χώρου και η μείωση των εκπομπών αμμωνίας, θα οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα ζωής για τα πουλερικά και θα μειώσει την ανάγκη χρήσης αντιμικροβιακών·

3.  τονίζει ότι η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί αυτή καθαυτή προληπτικό μέτρο που συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου ασθένειας των ζώων και, ως εκ τούτου, στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών·

4.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δήλωση που αναφέρεται στη στρατηγική για την υγεία των ζώων και το σημαντικό μήνυμα που προωθείται ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα όπως η επιτήρηση των νόσων, οι έλεγχοι και η έρευνα·

6.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την ανταλλαγή και τη διάδοση επιστημονικά τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών και να ενισχύσει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα της μικροβιακής αντοχής μέσω των διαφόρων υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων·

7.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμμόρφωση με την οδηγία 2007/43/ΕΚ, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι τα μέτρα και οι στόχοι που προβλέπει η οδηγία βελτιώνουν την καλή διαβίωση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος· τονίζει ότι θα πρέπει να προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους που διενεργούνται στο εισαγόμενο από τρίτες χώρες κρέας πουλερικών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των εν λόγω εισαγωγών με την ενωσιακή νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

9.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση όσον αφορά την ανάγκη εφαρμογής μετρήσιμων εναρμονισμένων δεικτών με βάση την καλή διαβίωση των ζώων στα κράτη μέλη·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν πλήρως κατάλληλα και επαρκή μαθήματα κατάρτισης για τους εκτροφείς, όπως ορίζει η οδηγία 2007/43/ΕΚ·

11.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, όπως έχει ήδη δηλώσει στην έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο των διεθνών δραστηριοτήτων που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο (COM(2018)0042), η βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων συχνά οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγή και έχει, ως εκ τούτου, θετικό αντίκτυπο στους παράγοντες της αλυσίδας γεωργικής παραγωγής· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι βελτιώσεις χάρη σε μέτρα όπως εκείνα που προσδιορίζονται στο παρόν ψήφισμα είναι υψηλής σημασίας για την οικονομία, την υγεία του ανθρώπου και των ζώων και το περιβάλλον·

12.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ενωσιακό καθεστώς επισήμανσης της καλής διαβίωσης των ζώων σε γεωργικά είδη διατροφής με βάση τους ενωσιακούς εναρμονισμένους δείκτες για την καλή διαβίωση των ζώων, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα εναρμονισμένο σύστημα προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων εντός της ΕΕ

13.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης των μεταποιημένων προϊόντων που περιέχουν κρέας πουλερικών στους τομείς της λιανικής πώλησης, της τροφοδοσίας και των υπηρεσιών εστίασης, ούτως ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις·

14.  επισημαίνει ότι το κρέας από πουλερικά που εκτρέφονται σε εσωτερικό χώρο έχει χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών λόγω της καλύτερης μετατροπής της προσλαμβανόμενης ζωοτροφής σε πρωτεΐνη και ότι η μετάβαση της παραγωγής πουλερικών στην Ευρώπη σε εκτατικές εκμεταλλεύσεις ή στη βιολογική παραγωγή θα έχει σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1)

ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 149.

(2)

ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 43 της 21.2.2017, σ. 231.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου