Menetlus : 2018/2858(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0489/2018

Esitatud tekstid :

B8-0489/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0429

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 165kWORD 45k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

suuliselt vastatava küsimuse B8‑0410/2018 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (2018/2858(RSP)).


Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta (2018/2858(RSP))  
B8‑0489/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 26. novembri 2015. aasta resolutsiooni uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020(1),

–  võttes arvesse ELi 2017. aasta terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks,

–  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2018. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2007/43/EÜ rakendamise kohta ning selle mõju kohta lihakanade heaolule ja heaolunäitajate arengule (COM(2018)0181),

–  võttes arvesse 5. juunil 2018. aastal veterinaarravimite määruse asjus saavutatud kokkulepet,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine(3),

–  võttes arvesse põllumajandusloomade kaitse Euroopa konventsiooni,

–  võttes arvesse komisjoni 15. veebruari 2017. aasta rakendusotsust (EL) 2017/302, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused kodulindude ja sigade intensiivkasvatuse jaoks(4),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et direktiiviga 2007/43/EÜ (broileridirektiiv) sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad;

B.  arvestades, et 2007. aasta direktiivi täitmisele pööramine ei ole ühtne ja komisjoni äsjane rakendamisraport näitas, et täitmisele pööramine on liikmesriikides paremal juhul ebajärjepidev;

C.  arvestades, et mikroobivastaste veterinaarravimite ülemäärane kasutamine, eelkõige kasvustimulaatoritena ning metafülaktikaks ja profülaktikaks, on olnud üks peamisi tegureid, mis mõjutab mikroobivastastele ravimitele resistentsete bakterite väljaarenemist;

D.  arvestades, et loomade heaolu eeskirju tuleks ajakohastada tuginedes uutele teaduslikele tõenditele ning võttes nõuetekohaselt arvesse põllumajandusliku loomakasvatuse tõhusust ja konkurentsivõimet; arvestades, et hea loomapidamistava määratlus avaldaks kasulikku mõju järjepidevatele loomade heaolu normidele kogu ELis;

E.  arvestades, et loomade heaolu valdkonda käsitlevad ELi õigusaktid aitavad luua liidus kõigile võrdseid võimalusi ning toetavad seega hästi toimivat siseturgu;

F.  arvestades, et Euroopa Liidu kodanikud on väga huvitatud loomade heaolust ning soovivad, et nad saaksid tarbijatena teha teadlikumaid valikuid;

G.  arvestades, et loomade heaolu on tihedalt seotud looma- ja rahvatervisega;

H.  arvestades, et ELi broileritootmine kasvas 2009–2014. aastal 18,6 %, ulatudes 11,3 %-ni ülemaailmsest tootmisest; arvestades, et ELi kodulindude sektoris töötab üle veerandi miljoni inimese, kusjuures 62 % töötab tapamajades/töötlemises ja ligi viiendik (19 %) töötab esmatootmises, peamiselt 23 360 suures broilerifarmis;

I.  arvestades, et igal aastal impordib EL 25 % ELis tarbitavast kodulindude rinnalihast kolmandatest riikidest, mille loomade heaolu käsitlevad õigusaktid on vähem ranged; arvestades, et enamik kodulindude lihast kasutatakse ära toitlustusteenustes või toidu töötlemises, kus teave liha päritolu kohta ei ole kohustuslik;

J.  arvestades, et hiljutised hinnangud loomakasvatuse keskkonnamõju kohta näitavad, et kodulinnukasvatuse NH3 ja kasvuhoonegaaside heitkogused on väikseimad; arvestades, et põllumajandusliku tootmise kasvuhoonegaaside heitemahukus on tooteühiku kohta üks madalamaid, kusjuures kanatoodete ülemaailmne keskmine heitemahukus on väiksem kui 100 CO2-ekvivalenti/kg;

1.  tunneb heameelt 5. juunil 2018 veterinaarravimite määruse asjus saavutatud kokkuleppe üle; tunneb heameelt sätete üle, millega piiratakse antibiootikumide kasutamist meta- ja profülaktikaks; avaldab lootust, et määrus hõlbustab veterinaarravimite valdkonnas nii vajalikku innovatsiooni, aidates sellega kaasa võitlusele antimikroobikumiresistentsuse vastu;

2.  rõhutab, et loomakasvatustehnoloogiate tõhustamine parandab kodulindude elukvaliteeti ja vähendab vajadust kasutada antimikroobikume; tõhustamine tähendab näiteks loomuliku valguse, puhta õhu ja suurema ruumi kasutamist ning ammoniaagi vähendamist;

3.  rõhutab, et loomade heaolu ise on ennetusmeede, aidates vähendada loomade haigestumise ohtu ja vähendades sellega antimikroobikumide kasutamist;

4.  tuletab komisjonile meelde loomatervishoiustrateegias sätestatud avaldust ja olulist põhimõtet, et haiguste ennetamine on parem kui ravi;

5.  palub komisjonil tagada, et liikmesriigid võtaksid ennetusmeetmeid, näiteks haiguste järelevalve, kontroll ja teadusuuringud;

6.  kutsub komisjoni üles arendama teadusuuringutel põhinevate parimate tavade vahetamist ja levitamist ning edendama antimikroobikumisresistentsuse teadusuuringuid, arengut ja innovatsiooni juba käimasolevate Euroopa eri programmide raames;

7.  kutsub komisjoni üles parandama vastavust direktiivile 2007/43/EÜ tagamaks, et direktiivis sätestatud meetmed ja eesmärgid parandavad lihakanade heaolu; rõhutab, et mittevastavuse puhuks tuleks sätestada sanktsioonid;

8.  kutsub komisjoni üles tõhustama kolmandatest riikides imporditud kodulinnuliha piirikontrolli tagamaks, et sellised imporditud tooted vastavad loomade heaolu, toiduohutust ja keskkonda käsitlevatele ELi õigusaktidele;

9.  palub komisjonil võtta meetmeid seoses sellega, et liikmesriikides on vaja mõõdetavaid ühtseid loomade heaolu näitajaid;

10.  kutsub liikmesriike üles nägema täielikult ette kodulinnupidajate asjakohased ja piisavad koolituskursused, nagu on sätestatud direktiivis 2007/43/EÜ;

11.  tuletab komisjonile meelde asjaolu, mida on juba märgitud tema aruandes loomade heaoluga seotud rahvusvahelise tegevuse mõju kohta Euroopa kariloomakasvatajate konkurentsivõimele üleilmastunud maailmas (COM(2018)0042), et loomade parem heaolu toob sageli kaasa suurema tootlikkuse ning avaldab seetõttu positiivset mõju kogu põllumajandusliku tootmise ahelas osalejatele; rõhutab seepärast, et olukorra parandamine näiteks käesolevas resolutsioonis sätestatud meetmete abil on oluline majanduse, inimeste, loomade tervise ja keskkonna seisukohast;

12.  kutsub komisjoni üles seadma põllumajanduslike toiduainete puhul sisse loomade heaoluga seotud märgistamiskava, mis põhineb ELi loomade heaolu ühtlustatud näitajatel, et luua ELis loomade heaolustandardite ühtlustatud süsteem, parandades sellega tarbijate teavitamist loomade heaolust põllumajanduslikus tootmises;

13.  kutsub komisjoni üles kavandama õigusakte kodulinnuliha sisaldavate töödeldud toodete päritolu kohustuslikuks märgistamiseks jaekaubanduses, peoteeninduses ja toitlustusteenustes, et tarbijad saaksid teha teadliku valiku;

14.  juhib tähelepanu, et sisetingimustes kasvatatud kodulinnuliha heitetase on madalam tänu söödakoguse tõhusamale väärindamisele valguks ning et Euroopa kodulinnukasvatuse üleviimine ekstensiivsele põllumajandusele või mahepõllumajandusele tooks kaasa tõsised tagajärjed majandusele ja keskkonnale;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikidele.

(1)

ELT C 366, 27.10.2017, lk 149.

(2)

ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(3)

ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(4)

ELT L 43, 21.2.2017, lk 231.

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika