Postupak : 2018/2858(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0489/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0489/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0429

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 259kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0410/2018

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP))


Fredrick Federley u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP))  
B8-0489/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. studenoga 2015. o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje 2016. ‒ 2020.(1),

–  uzimajući u obzir akcijski plan EU-a ʻJedno zdravljeʼ za borbu protiv antimikrobne otpornosti” iz 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 13. travnja 2018. o primjeni Direktive 2007/43/EZ i njezinu utjecaju na dobrobit pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa te razvoju pokazatelja dobrobiti (COM(2018)0181),

–  uzimajući u obzir dogovor postignut o Uredbi o veterinarsko-medicinskim proizvodima od 5. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja(3),

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje,

–  uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije (EU) 2017/302 оd 15. veljače 2017. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća radi intenzivnog uzgoja peradi ili svinja(4),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskih tovnih pilića na okoliš
(O-000095/2018 – B8 – 0410/2018),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Direktivom 2007/43/EZ o tovnim pilićima utvrđeni minimalni standardi za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa;

B.  budući da provedba Direktive iz 2007. nije usklađena i da je u nedavnom izvješću Komisije o provedbi utvrđeno da njezina provedba u državama članicama u najboljem slučaju nije sustavna;

C.  budući da je prekomjerno korištenje antimikrobnih veterinarskih lijekova, posebno u svrhu poticanja rasta i za metafilaksu i profilaksu, jedan od glavnih čimbenika koji utječu na razvoj bakterija opornih na antimikrobe;

D.  budući da bi se pravila o dobrobiti životinja trebala dodatno poboljšati na temelju novih znanstvenih saznanja i vodeći računa o učinkovitosti i konkurentnosti stočarstva; budući da bi se definiranjem dobrih uvjeta uzgoja životinja doprinijelo usklađenim standardima dobrobiti životinja diljem EU-a;

E.  budući da se zakonodavstvom EU-a u području dobrobiti životinja doprinosi izgradnji ravnopravnih tržišnih uvjeta u Uniji, a time i uspješnog unutarnjeg tržišta;

F.  budući da europski građani iskazuju velik interes za dobrobit životinja te žele da im se kao potrošačima omogući veća informiranost kod donošenja odluka;

G.  budući da je dobrobit životinja povezana sa zdravljem životinja i javnim zdravljem;

H.  budući da je EU povećao svoju proizvodnju tovnih pilića za 18,6 % od 2009. do 2014. i dosegnuo 11,3 % globalne proizvodnje; budući da je više od četvrtine milijuna ljudi zaposleno u sektoru peradi u EU-u, pri čemu je 62 % zaposleno kod klanja/prerade, a gotovo petina (19 %) u primarnoj proizvodnji, većinom na jednom od 23 360 velikih poljoprivrednih gospodarstava za uzgoj tovnih pilića;

I.  budući da EU svake godine uveze 25 % mesa pilećih prsa konzumiranog u EU-u iz trećih zemalja s blažim propisima o dobrobiti životinja; budući da se većina uvezenog mesa peradi upotrebljava u ugostiteljstvu ili za preradu hrane, gdje podaci o podrijetlu mesa nisu obvezni;

J.  budući da su posljednje procjene o utjecaju stočarstva na okoliš pokazale da perad ima najniže emisije NH3 i GHG; budući da poljoprivredna proizvodnja ima najniži intenzitet emisija u pogledu emisija po jedinici proizvoda, pri čemu pileći proizvodi imaju globalni prosjek intenziteta emisija manji od 100 CO2-ekv/kg;

1.  pozdravlja dogovor o Uredbi o veterinarsko-medicinskim proizvodima postignut 5. lipnja 2018.; pozdravlja odredbe kojima se ograničava uporaba antibiotika za metafilaksu i profilaksu; nada se da će se time olakšati potrebne inovacije u području veterine te tako pridonijeti borbi protiv antimikrobne otpornosti;

2.  naglašava da će poboljšanje tehnike uzgoja životinja dovesti do bolje kvalitete života za perad i smanjiti potrebu korištenja antimikrobnih sredstava, a primjer takvih poboljšanja su prirodna svjetlost, čisti zrak i veći prostor te smanjenje amonijaka;

3.  naglašava da dobrobit životinja služi kao preventivna mjera sama po sebi, čime se pridonosi smanjenju rizika od bolesti životinja i smanjuje uporaba antimikrobnih sredstava;

4.  podsjeća Komisiju na izjavu iz Strategije za zdravlje životinja i važnu izjavu da je prevencija bolja od liječenja;

5.  poziva Komisiju da osigura da države članice provode preventivne mjere kao što su nadzor bolesti, kontrole i istraživanja bolesti;

6.  poziva Komisiju da razvije razmjenu i širenje znanstveno utemeljenih najboljih praksi te da potakne istraživanje antimikrobne otpornosti, razvoj i inovacije kroz različite europske programe koji su već na snazi;

7.  poziva Komisiju da poboljša usklađenost s Direktivom 2007/43/EZ kako bi osigurala da se mjerama i ciljevima iz Direktive poboljšava dobrobit pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa; naglašava da je u slučaju neusklađenosti potrebno odrediti kazne;

8.  poziva Komisiju da ojača kontrole koje se provode na granicama pri uvozu mesa peradi iz trećih zemalja kako bi se osiguralo da taj uvoz bude u skladu sa zakonodavstvom EU-a o dobrobiti životinja, sigurnosti hrane i okolišu;

9.  poziva Komisiju da poduzme mjere u pogledu potrebe za mjerljivim usklađenim pokazateljima dobrobiti životinja među državama članicama;

10.  poziva države članice da u cijelosti predvide odgovarajuće i dostatne tečajeve za stočare u skladu s Direktivom 2007/43/EZ;

11.  podsjeća Komisiju, kako je već navedeno u njezinu izvješću o utjecaju djelatnosti koje se odnose na dobrobit životinja na konkurentnost europskih proizvođača stoke u globaliziranom svijetu (COM (2018) 0042), na činjenicu da poboljšana dobrobit životinja često rezultira većom proizvodnjom i zbog toga ima pozitivne učinke na sudionike u čitavom lancu poljoprivredne proizvodnje; naglašava, stoga, da su poboljšanja kroz mjere kao što su mjere utvrđene u ovoj rezoluciji od velike važnosti za gospodarstvo, ljude, zdravlje životinja i okoliš;

12.  poziva Komisiju da uspostavi sustav EU-a za označivanje u pogledu dobrobiti životinja za poljoprivredno-prehrambene proizvode koji se temelji na usklađenim pokazateljima EU-a o dobrobiti životinja kako bi se uspostavio usklađeni sustav standarda dobrobiti životinja u EU-u, čime će se poboljšati komunikacija s potrošačima o dobrobiti životinja u poljoprivrednoj proizvodnji;

13.  poziva Komisiju da predloži zakonodavstvo koje se odnosi na obvezno označivanje podrijetla prerađenih proizvoda koji sadrže meso peradi u sektoru maloprodaje, pripreme i dostave hrane i pića kako bi potrošači mogli donijeti informiranu odluku;

14.  napominje da meso peradi koja se uzgaja u zatvorenom ima nižu razinu emisija zbog bolje pretvorbe unosa hrane u bjelančevine, te da bi premještanje proizvodnje peradi u Europi na proizvodnju „ekstenzivnog uzgoja” ili „organsku” proizvodnju dovelo do ozbiljnih gospodarskih i ekoloških posljedica;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

(1)

SL L 366, 27.10.2017, str. 149.

(2)

SL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(3)

SL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(4)

SL L 43, 21.2.2017, str. 231.

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti