Procedura : 2018/2858(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0489/2018

Teksty złożone :

B8-0489/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0429

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 331kWORD 45k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0410/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP))


Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP))  
B8‑0489/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020(1),

–  uwzględniając Europejski plan działania z 2017 r. „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2007/43/WE i jej wpływu na dobrostan kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa oraz w sprawie opracowania wskaźników dobrostanu (COM(2018)0181),

–  uwzględniając porozumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych osiągnięte w dniu 5 czerwca 2018 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin(3),

–  uwzględniając Europejską konwencję o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich,

–  uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE(4),

–  uwzględniając pytanie do Komisji dotyczące dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dyrektywa 2007/43/WE ustanawia minimalne normy dotyczące ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa;

B.  mając na uwadze, że egzekwowanie dyrektywy z 2007 r. nie jest jednolite i najnowsze sprawozdanie Komisji oceniające jej wdrożenie wykazało, iż we wszystkich państwach członkowskich jej egzekwowanie jest w najlepszym przypadku niespójne;

C.  mając na uwadze, że nadużywanie przeciwdrobnoustrojowych weterynaryjnych produktów leczniczych, zwłaszcza jako stymulatorów wzrostu oraz w celach metafilaktycznych i profilaktycznych, jest jednym z głównych czynników wpływających na rozwój bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe;

D.  mając na uwadze, że reguły dotyczące dobrostanu zwierząt należy aktualizować w oparciu o nowe ustalenia naukowe i z należytym uwzględnieniem wydajności i konkurencyjności sektora hodowli zwierząt gospodarskich; mając na uwadze, że definicja dobrych praktyk hodowlanych miałaby korzystny wpływ na spójność norm dobrostanu zwierząt w całej UE;

E.  mając na uwadze, że unijne prawodawstwo w zakresie dobrostanu zwierząt przyczynia się do ustanowienia równych zasad wewnątrz Unii, a tym samym do dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego;

F.  mając na uwadze, że europejscy obywatele przywiązują dużą wagę do dobrostanu zwierząt i pragną podejmować bardziej świadome decyzje jako konsumenci;

G.  mając na uwadze wzajemne związki między dobrostanem zwierząt a zdrowiem zwierząt i zdrowiem publicznym;

H.  mając na uwadze, że w latach 2009-2014 produkcja brojlerów w UE wzrosła o 18,6 %, osiągając poziom 11,3 % światowej produkcji; mając na uwadze, że w sektorze drobiarskim UE zatrudnionych jest ponad ćwierć miliona osób, w tym 62 % osób przy uboju i w przetwórstwie, a prawie jedna piąta (19 %) w produkcji podstawowej, przede wszystkim w 23 360 wielkich fermach brojlerów;

I.  mając na uwadze, że UE co roku importuje 25 % konsumowanego w UE mięsa z piersi drobiowych z państw trzecich, w których przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt są mniej restrykcyjne; mając na uwadze, że większość importowanego mięsa drobiowego jest wykorzystywana w zakładach żywienia zbiorowego lub w sektorze przetwórstwa spożywczego, w których informowanie o pochodzeniu mięsa nie jest obowiązkowe;

J.  mając na uwadze, że niedawno przeprowadzone oszacowania wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko wykazują, iż chów drobiu charakteryzuje się najniższą emisją NH3 i gazów cieplarnianych; mając na uwadze, że produkcja rolna charakteryzuje się jedną z najniższych wartości natężenia emisji w przeliczeniu na wielkość emisji przypadającej na jednostkę produktu, przy czym światowe średnie natężenie emisji związanej z produktami z kurczaków wynosi mniej niż 100 równoważników CO2/kg;

1.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych osiągnięte w dniu 5 czerwca 2018 r.; z zadowoleniem przyjmuje przepisy ustanowione w dążeniu do ograniczenia stosowania antybiotyków w celach metafilaktycznych i profilaktycznych; wyraża nadzieję, że rozporządzenie umożliwi wprowadzenie bardzo potrzebnych innowacji w dziedzinie weterynaryjnych produktów leczniczych, przyczyniając się tym samym do zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

2.  podkreśla, że ulepszenie technik hodowli zwierząt przyczyni się do podniesienia jakości życia drobiu i ograniczy potrzebę stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych; przykładowe ulepszenia obejmują zapewnienie naturalnego światła, czystego powietrza i większej przestrzeni oraz obniżenie ilości amoniaku;

3.  podkreśla, że dobrostan zwierząt sam w sobie służy jako środek zapobiegawczy, przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby u zwierząt, a tym samym obniża stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych;

4.  przypomina Komisji o komunikacie zawartym w strategii w zakresie zdrowia zwierząt i ważnej kampanii, stwierdzającym, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć;

5.  apeluje do Komisji o zagwarantowanie, by państwa członkowskie stosowały środki zapobiegawcze takie jak nadzór nad chorobami, kontrole i badania;

6.  apeluje do Komisji o opracowanie mechanizmów wymiany i upowszechniania najlepszych praktyk opartych na wiedzy naukowej oraz o stymulowanie badań naukowych, rozwoju i innowacji w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach już wprowadzonych różnych programów europejskich;

7.  wzywa Komisję do wzmocnienia zgodności z dyrektywą 2007/43/WE w celu zapewnienia, by określone w niej środki i cele przyczyniły się do poprawy dobrostanu kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa; podkreśla potrzebę wprowadzenia przepisu przewidującego kary w przypadku braku zgodności;

8.  apeluje do Komisji o wzmocnienie przeprowadzanych na granicach kontroli mięsa drobiowego importowanego z państw trzecich, aby zagwarantować zgodność importowanych produktów z przepisami UE w sprawie dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska;

9.  wzywa Komisję do podjęcia działania w odniesieniu do potrzeby wprowadzenia w państwach członkowskich wymiernych, zharmonizowanych wskaźników opartych na dobrostanie zwierząt;

10.  apeluje do państw członkowskich o pełne zapewnienie odpowiednich i wystarczających kursów szkoleniowych dla hodowców zgodnie z dyrektywą 2007/43/WE;

11.  przypomina Komisji o tym, że jak podano wcześniej w sprawozdaniu Komisji dotyczącym wpływu międzynarodowych działań na rzecz dobrostanu zwierząt na konkurencyjność europejskich producentów zwierząt gospodarskich w zglobalizowanym świecie (COM(2018)0042), poprawa dobrostanu zwierząt często przyczynia się do zwiększenia produkcji, a zatem ma pozytywne skutki dla podmiotów w całym łańcuchu produkcji rolnej; podkreśla w związku z tym, że procesy doskonalenia przy użyciu środków takich jak środki określone w niniejszej rezolucji mają istotne znaczenie pod względem gospodarczym, ludzkim, zdrowia zwierząt i ochrony środowiska;

12.  wzywa Komisję do ustanowienia unijnego systemu oznakowania produktów rolno-spożywczych pod kątem dobrostanu zwierząt, opartego na unijnych zharmonizowanych wskaźnikach w zakresie dobrostanu zwierząt, w celu utworzenia w całej UE zharmonizowanego systemu norm dotyczących dobrostanu zwierząt, poprawiając w ten sposób komunikację z konsumentami w zakresie dobrostanu zwierząt w sektorze produkcji rolnej;

13.  apeluje do Komisji o zaproponowanie przepisów dotyczących obowiązkowego zamieszczania na etykietach informacji o pochodzeniu przetworzonych produktów zawierających mięso drobiowe w handlu detalicznym, cateringu i gastronomii, aby konsumenci mogli dokonać świadomego wyboru;

14.  zauważa, że mięso drobiu chowanego w pomieszczeniach zamkniętych wykazuje niższy poziom emisji ze względu na bardziej wydajną przemianę pobieranej paszy w białko, oraz że przestawienie produkcji drobiu w Europie na hodowlę ekstensywną lub produkcję ekologiczną doprowadziłoby do poważnych skutków gospodarczych i środowiskowych;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

(1)

Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 149.

(2)

Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(3)

Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(4)

Dz.U. L 43 z 21.2.2017, s. 231.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności