Propunere de rezoluţie - B8-0489/2018Propunere de rezoluţie
B8-0489/2018

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului

  17.10.2018 - (2018/2858(RSP))

  depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0410/2018
  în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

  Fredrick Federley în numele Grupului ALDE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0484/2018

  Procedură : 2018/2858(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0489/2018
  Texte depuse :
  B8-0489/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0489/2018

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului

  (2018/2858(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020[1],

  –  având în vedere planul de acțiune din 2017 al UE intitulat „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene,

  –  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 13 aprilie 2018 privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și influența acesteia asupra bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne, precum și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare (COM(2018)0181),

  –  având în vedere acordul referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar, încheiat la 5 iunie 2018,

  –  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)[2],

  –  având în vedere Regulamentul (EU) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor[3],

  –  având în vedere Convenția europeană pentru protecția animalelor domestice,

  –  având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor[4],

  –  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

  –  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât Directiva 2007/43/CE (Directiva privind protecția puilor de carne) stabilește standarde minime pentru protecția puilor destinați producției de carne;

  B.  întrucât punerea în aplicare a Directivei din 2007 nu este uniformă, iar recentul raport al Comisiei privind punerea în aplicare a arătat că asigurarea respectării legislației este, în cel mai bun caz, inconsecventă la nivelul statelor membre;

  C.  întrucât utilizarea excesivă a medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar, în special ca stimulatori de creștere, dar și pentru metafilaxie și profilaxie, constituie unul dintre principalii factori care influențează dezvoltarea bacteriilor rezistente la antimicrobiene;

  D.  întrucât normele privind bunăstarea animalelor ar trebui actualizate pe baza noilor rezultate științifice și ținând seama în mod corespunzător de eficiența și competitivitatea sectorului agricol zootehnic; întrucât, pentru a asigura standarde coerente în domeniul bunăstării animalelor în întreaga UE, ar fi oportun să existe o definiție a bunelor practici zootehnice;

  E.  întrucât legislația UE din domeniul bunăstării animalelor contribuie la crearea unor condiții de concurență echitabile în Uniune și, prin urmare, la buna funcționare a pieței interne;

  F.  întrucât cetățenii europeni manifestă un mare interes față de bunăstarea animalelor și doresc să poată face alegeri în mai bună cunoștință de cauză în calitate de consumatori;

  G.  întrucât bunăstarea animalelor este în strânsă legătură cu sănătatea publică și cu sănătatea animalelor;

  H.  întrucât, între anii 2009-2014, UE a crescut cu 18,6 % producția sa de pui de carne, ajungând la 11,3 % din producția mondială; întrucât peste un sfert de milion de persoane sunt angajate în sectorul cărnii de pasăre din UE, în condițiile în care 62 % dintre aceste persoane desfășoară activități legate de sacrificarea animalelor/procesare, iar aproape un sfert (19 %) sunt angajate în sectorul producției primare, majoritatea dintre ele în cadrul celor 23 360 de ferme mari de pui destinați producției de carne;

  I.  întrucât, în fiecare an, Uniunea importă 25 % din pieptul de pui consumat pe teritoriul său din țări terțe care aplică o legislație mai puțin strictă în domeniul bunăstării animalelor; întrucât cea mai mare parte din carnea de pui importată este utilizată în cadrul serviciilor de alimentație sau în sectorul procesării alimentelor, în cadrul acestor sectoare nefiind obligatoriu să se furnizeze informații privind originea cărnii;

  J.  întrucât estimările recente privind impactul creșterii animalelor asupra mediului arată că industria avicolă produce cel mai scăzut nivel al emisiilor de NH3 și de GES; întrucât producția agricolă prezintă una dintre cele mai reduse intensități ale emisiilor pe unitatea de produs, în cazul produselor din carne de pui nivelul mediu global al emisiilor fiind de sub 100 kg CO2 echivalent/kg,

  1.  salută acordul referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar încheiat la 5 iunie 2018; salută dispozițiile prevăzute pentru a restricționa utilizarea antibioticelor în scopul metafilaxiei și profilaxiei; speră, de asemenea, că acest regulament va facilita inovarea indispensabilă în domeniul medicamentelor de uz veterinar, contribuind astfel la combaterea rezistenței antimicrobiene;

  2.  subliniază că îmbunătățirea tehnicilor de creștere a animalelor va duce la o calitate mai bună a vieții păsărilor și va reduce necesitatea utilizării antimicrobienelor, exemple de astfel de îmbunătățiri fiind asigurarea luminii naturale, a aerului curat și a unui spațiu mai generos, precum și reducerea amoniacului;

  3.  subliniază că bunăstarea animalelor constituie o măsură preventivă în sine, contribuind la reducerea riscului de îmbolnăvire a animalelor și, astfel, la reducerea utilizării antimicrobienelor;

  4.  îi reamintește Comisiei declarația inclusă în strategia privind sănătatea animalelor, precum și principiul deosebit de important conform căruia „este mai bine să previi decât să tratezi”;

  5.  invită Comisia să se asigure că statele membre pun în aplicare măsuri axate pe prevenire, cum sunt cele de monitorizare a bolilor, de control și de cercetare;

  6.  invită Comisia să dezvolte schimbul de bune practici bazate pe date științifice și diseminarea acestora și să stimuleze cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul RAM prin intermediul diferitelor programe europene aflate deja în vigoare;

  7.  invită Comisia să îmbunătățească nivelul de conformitate cu Directiva 2007/43/CE, pentru a garanta faptul că măsurile și obiectivele prevăzute de această directivă duc la creșterea bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne; subliniază că ar trebui să se prevadă aplicarea de sancțiuni în caz de nerespectare a normelor;

  8.  solicită Comisiei să înăsprească măsurile de control la frontieră al cărnii de pasăre importate din țări terțe, pentru a se asigura că aceste importuri sunt conforme cu legislația UE privind bunăstarea animalelor, siguranța alimentară și mediul înconjurător;

  9.  invită Comisia să ia măsuri pentru a răspunde nevoii de instituire a unor indicatori armonizați măsurabili privind bunăstarea animalelor la nivelul statelor membre;

  10.  solicită statelor membre să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea unor cursuri de formare adecvate și suficiente pentru crescători, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2007/43/CE;

  11.  îi reamintește Comisiei, astfel cum s-a afirmat deja în Raportul său privind impactul activităților internaționale în materie de bunăstare a animalelor asupra competitivității crescătorilor europeni de animale într-o lume globalizată (COM(2018)0042), faptul că un nivel sporit de bunăstare a animalelor conduce adesea la creșterea producției și are, prin urmare, efecte pozitive pentru actorii din întregul lanț de producție agricolă; subliniază, prin urmare, că îmbunătățirile realizate prin măsuri cum sunt cele prevăzute în prezenta rezoluție sunt deosebit de importante pentru economie, societate, sănătatea animalelor și mediu;

  12.  invită Comisia să instituie un sistem al Uniunii de etichetare a produselor agroalimentare bazat pe indicatorii armonizați ai UE privind bunăstarea animalelor, cu scopul de a crea un sistem armonizat de standarde în domeniul bunăstării animalelor în cadrul UE, îmbunătățind astfel comunicarea cu consumatorii privind bunăstarea animalelor în producția agricolă;

  13.  solicită Comisiei să propună un instrument legislativ privind indicarea obligatorie pe etichetă a originii produselor procesate care conțin carne de pasăre în sectorul comerțului cu amănuntul și al serviciilor de catering și de alimentație, astfel încât consumatorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză;

  14.  remarcă faptul că, pentru carnea de pasăre provenind de la păsările de curte crescute în spații închise, nivelul asociat al emisiilor este mai scăzut, ca urmare a unei mai bune conversii a aportului de hrană în proteine și că o reorientare a producției de carne de pasăre în Europa către producția „extensivă” sau „ecologică” ar avea consecințe semnificative pe plan economic și asupra mediului;

  15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

  Ultima actualizare: 22 octombrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate