Процедура : 2018/2872(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0490/2018

Внесени текстове :

B8-0490/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.17

Приети текстове :

P8_TA(2018)0416

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 531kWORD 71k
18.10.2018
PE624.185v01-00
 
B8-0490/2018

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D058360 – 2018/2872(RSP))


Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Барт Стас

Барт Стас, Лин Бойлан, Елеонора Еви, Арне Герике, Валентинас Мазуронис, Сирпа Пиетикяйнен


Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D058360 – 2018/2872(RSP))  
B8‑0490/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D058360/01),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 11 септември 2018 г., по време на което не беше прието становище,

–  като взе предвид член 11 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 24 януари 2018 г. и публикувано на 26 февруари 2018 г.(3);

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085) COD(2017)0035),

–  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 20 октомври 2016 г. Monsanto Europe N.V./S.A. подаде до Комисията заявление, в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за подновяване на разрешението за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 за употреба в храни и фуражи;

Б.  като има предвид, че на 24 януари 2018 г. ЕОБХ прие положително становище(5) в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, в което стигна до заключението, че заявлението за подновяване не съдържа доказателства за нови опасности, модифицирана експозиция или научна несигурност, която да промени заключенията на първоначалната оценка на риска по отношение на генетично модифицираната царевица NK603 × MON 810, приета от ЕОБХ през 2005 г.(6);

В.  като има предвид, че съгласно научното му становище ЕОБХ не е извършил самостоятелно системно търсене в литературата, а само е оценил търсенето в литературата, извършено от заявителя, и въз основа на това е стигнал до заключението, че не са открити нови публикации, които да породят опасения във връзка с безопасността;

Г.  като има предвид, че ЕОБХ е приел своето становище при допускане, че ДНК последователността на двете събития в генетично модифицираната царевица NK603 x MON 810 е идентична с последователността на първоначално оценените събития; като има предвид, че заявителят не е предоставил никакви данни в подкрепа на тази хипотеза;

Д.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица NK603 × MON 810 експресира протеин, който придава поносимост към хербициди на основата на глифосат; като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифосат като вероятно канцерогенно за хората вещество(7);

Е.  като има предвид, че разрешаването на вноса в Съюза на генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 се очаква да доведе до увеличаване на нейното отглеждане на други места, като например в Аржентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Япония, Филипините, Южна Африка и Уругвай, и да доведе до съответно увеличение на употребата на хербициди, съдържащи глифосат;

Ж.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица NK603 x MON 810 експресира протеина Cry1Ab – Bt протеин (получен от Bacillus thuringiensis), придаващ резистентност към някои вредни насекоми от разред Lepidoptera (Ostrinia nubilalis , Sesamia spp.);

З.  като има предвид, че генетично модифицираните Bt растения експресират инсектицидния токсин във всяка клетка през целия си живот, включително в частите, консумирани от хора и животни; като има предвид, че изпитвания с фуражи показват, че генетично модифицираните Bt растения могат да имат токсични ефекти(8); като има предвид, че е доказано, че Bt токсинът в генетично модифицирани растения се различава значително от този на естествено срещащия се Bt токсин(9);

И.  като има предвид, че продължават да съществуват опасения относно възможното развитие на резистентност към протеина Cry1Ab при целевите вредители от разред Lepidoptera, което може да доведе до промени в практиките за контрол на вредителите в държавите, в които се отглежда;

Й.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от държавите членки; като има предвид, че тези забележки се отнасят до, наред с другото: липса на информация по отношение на използваните понастоящем редове; липсващи данни, например относно потенциала за хоризонтален трансфер на гени на събитията MON 810 и NK603; пропуски в прегледа на литературата; частично остаряло генериране на данни; и фрагментарен подход за мониторинг на въздействието върху околната среда, включително факта, че устойчивостта на отделените в околната среда протеини Cry не е била наблюдавана, не е бил проведен анализ на излагането на околната среда на токсина на Cry и че появата на теосинт като диворастящ роднина на царевицата в Европа не е била взета под внимание(10);

К.  като има предвид, че въпреки тези опасения не е изискан план за мониторинг след пускането на пазара; като има предвид, че специфичен за конкретния случай мониторинг на околната среда след пускането на пазара също не е бил счетен за необходим;

Л.  като има предвид, че гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 11 септември 2018 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 13 държави членки са гласували „против“, докато само 11 са гласували „за“, а четири са се въздържали;

М.  като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха приемани от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите членки, както и че връщането на досието на Комисията за окончателно решение, което е в голяма степен изключение за процедурата като цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер като недемократична(11);

Н.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(12) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(13), е да се предостави основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване не бъде преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)

Научно становище по заявление на Monsanto (заявление EFSA-GMO-RX-007) – Оценка на генетично модифицирана царевица NK603 x MON810 за подновяване на разрешението съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.; 16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163

(4)

– Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).

– Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).

– Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108).

– Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73). – Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).

– Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).

– Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 71).

– Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).

– Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 54).

– Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 55).

– Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 60).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 127).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 133).

– Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).

– Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052).

– Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA (2018)0197).

– Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221).

– Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222).

(5)

Научно становище за оценка на генетично модифицирана царевица NK603 x MON 810 за подновяване на разрешението съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.; 16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163

(6)

Становище на Експертната група по генетично модифицирани организми относно заявление (референтен № EFSA GMO-UK-2004-01) за пускане на пазара на устойчива към глифосат и насекоми генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810, за употреба в храни и фуражи, подадено от Monsanto в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003. The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2005 г.) 309, 1-22: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309

(7)

IARC Monographs, том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г.: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

(8)

Вж. например El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Хистопатологични промени в някои органи на мъжки плъхове, хранени с генетично модифицирана царевица) (Ajeeb Y.G.). Journal of American Science, 2012 г., 8 (9), стр. 1117 – 1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(9)

Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Сравнителни аспекти на използването на токсина Cry в контрола на насекоми) в: Ishaaya I., Palli S.R., Horrowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests (Напреднали технологии за управление на насекоми вредители), Дордрехт, Нидерландия, Springer, 2012 г., стр. 195 – 230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(10)

вж. Регистъра на въпросите на ЕОБХ, приложение G към въпрос № EFSA-Q-2017-00028 –

достъпен на адрес: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL

(11)

Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).

(12)

ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.

(13)

OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност