Postup : 2018/2873(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0491/2018

Předložené texty :

B8-0491/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.18
CRE 24/10/2018 - 11.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0417

NÁVRH USNESENÍ
PDF 306kWORD 54k
18.10.2018
PE624.186v01-00
 
B8-0491/2018

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu


o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507× MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU (D058361/01 – 2018/2873(RSP))


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědný poslanec: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Arne Gericke, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen


Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507× MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU (D058361/01 – 2018/2873(RSP))  
B8‑0491/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507× MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU (D058361/01),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravin a krmivech(1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 11. září 2018 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijaté dne 28. června 2017, které bylo zveřejněno dne 1. srpna 2017(3),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že společnost Monsanto Europe S.A./N.V. předložila jménem společnosti Monsanto dne 26. listopadu 2013 žádost o povolení uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle článků 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 (dále jen „žádost“) příslušnému vnitrostátnímu orgánu Belgie; vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahuje na uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507× MON 88017 × 59122 nebo z ní sestávají, na trh, a to pro jiná použití než v potravinách a krmivech s výjimkou pěstování;

B.  vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahuje na uvedení produktů, které obsahují 25 podkombinací genetických modifikací tvořících geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507× MON 88017 × 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh; vzhledem k tomu, že 12 z těchto podkombinací je již povoleno; vzhledem k tomu, že prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se povoluje kukuřice, zahrnuje 14 podkombinací;

C.  vzhledem k tomu, že společnost Monsanto Europe S.A./N.V., která je držitelkou povolení pro jednu ze 12 již schválených podkombinací, MON 89034 × MON 88017, požádala Komisi o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU a začlenění tohoto rozhodnutí do oblasti působnosti rozhodnutí Komise; vzhledem k tomu, že této žádost bylo vyhověno; vzhledem k tomu, že oprávněnost takového přístupu je sporná;

D.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA přijal dne 28. června 2017 v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003(5) příznivé stanovisko týkající se kukuřice složené z pěti genetických modifikací, dříve vyhodnocených podkombinací a zbývajících podkombinací;

E.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA uznává, že pro žádnou ze 14 podkombinací nebyly předloženy jakékoliv konkrétní údaje; vzhledem k tomu, že mnohé z nich ještě nebyly vytvořeny; vzhledem k tomu, že od všech podkombinací se „očekává, že budou stejně bezpečné jako kukuřice složená z pěti genetických modifikací“;

F.  vzhledem k tomu, že u potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované kukuřice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 nebo z kterýchkoli podkombinací nebyly provedeny žádné toxikologické testy, ani žádné studie na zvířatech(6);

G.  vzhledem k tomu, že dvě z odrůd kukuřice, o které se jedná, exprimují bílkoviny, jež rostlině propůjčuji schopnost tolerance k herbicidu na bázi glufosinátu amonného(7); vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci a splňuje proto kritéria pro vyloučení vymezená v nařízení (ES) č. 1107/2009; vzhledem k tomu, že povolení pro používání glufosinátu skončí platnost dne 31. července 2018(8);

H.  vzhledem k tomu, že dvě z odrůd kukuřice, o které se jedná, exprimují bílkoviny, které rostlině propůjčují schopnost tolerance k herbicidům na bázi glyfosátu; vzhledem k tomu, že dne 20. března 2015 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace zabývající se rakovinou) označila glyfosát za látku pravděpodobně karcinogenní pro člověka(9);

I.  vzhledem k tomu, že povolení dovozu geneticky modifikované kukuřice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 do Unie má vést ke zvýšení jeho pěstování jinde, například v Mexiku a Jižní Koreji, a k odpovídajícímu nárůstu používání herbicidů obsahujících glufosinát amonný nebo glyfosát;

J.  vzhledem k tomu, že čtyři z odrůd kukuřice, o které se jedná, exprimují bílkoviny Cry, což jsou Bt proteiny (získané z Bacillus thuringiensis), které zajišťují rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádů Lepidoptera a Coleoptera;

K.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikované rostliny Bt exprimují po celou dobu svého života insekticidní toxin v každé buňce, včetně částí, které konzumují lidé a zvířata; vzhledem k tomu, že z pokusů s krmivy pro zvířata vyplývá, že geneticky modifikované rostliny Bt mohou mít toxické účinky(10); vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že toxin Bt v geneticky modifikovaných rostlinách se značně liší od přirozeně se vyskytujícího toxinu Bt(11);

L.  vzhledem k tomu, že přetrvávají obavy týkající se možného vývoje rezistence vůči proteinům Cry u cílových škodlivých organismů, což může vést ke změně postupů omezování škůdců v zemích, kde se pěstuje;

M.  vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultací předložily řadu kritických připomínek; vzhledem k tomu, že tyto připomínky se mimo jiné týkají: špatné koncepce testů, chybějících testů, např. pokud jde o nutriční hodnocení nebo absence 90denní krmné studie na hlodavcích; chybějících nebo nedostatečných údajů, např. pokud jde o nežádoucí účinky spojené s kombinací genetických modifikací nebo případných interakcí osmi bílkovin, které by mohly vést k nežádoucím účinkům; špatné předpoklady žadatele, např. pokud jde o degradaci perorálně požité DNA během jejího průchodu gastrointestinálním traktem; částečně chybějící hodnocení rizika pro životní prostředí a nedostatečný plán monitorování životního prostředí(12);

N.  vzhledem k tomu, že nezávislý výzkum také vyvolává obavy ze zásadních nedostatků ve srovnávacím hodnocení, ze závažných nedostatků, pokud jde o chybějící toxikologické posouzení, z neprůkazného hodnocení alergenicity, z nedostatečného zohlednění kombinovaných účinků a z chybného posouzení rizika pro životní prostředí(13);

O.  vzhledem k tomu, že navzdory veškerým těmto obavám, EFSA nepovažovala monitorování potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované kukuřice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 a z jejich podkombinací po jejich uvedení na trh za nezbytné;

P.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 11. září 2018, nevedlo k vydání žádného stanoviska; vzhledem k tomu, že 14 členských států hlasovalo proti, pouze 11 hlasovalo pro a tři se zdržely hlasování;

Q.  vzhledem k tomu, že jak v důvodové zprávě ke svému legislativnímu návrhu předloženému dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území, tak v důvodové zprávě k legislativnímu návrhu předloženému dne 14. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, vyjádřila Komise politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala Komise rozhodnutí o povolení bez podpory stanovisek výborů členských států a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Komise Jean-Claude Juncker tuto praxi při několika příležitostech odsoudil jako nedemokratickou(14);

R.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, dne 28. října 2015 v prvním čtení zamítl(15) a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelný s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(16), spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  domnívá se konkrétně, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise na schválení odrůd, u nichž nebyly poskytnuty žádné údaje o bezpečnosti, které ještě nebyly ani testovány nebo které ještě vůbec nebyly vytvořeny, je v rozporu se zásadami obecného potravinového práva stanovenými v nařízení (ES) č. 178/2002;

4.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh prováděcího rozhodnutí zpět;

5.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby se odstranily nedostatky stávajícího postupu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

L 268, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Vědecké stanovisko k žádosti společnosti Monsanto Company EFSA-GMO-BE-2013-118 o povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a podkombinací bez ohledu na jejich původ, na použití v potravinách a krmivech, dovozu a zpracování podané podle nařízení (ES) č. 1829/2003, Věstník EFSA svazek 15, číslo 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921

(4)

Usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 71).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 19).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 17).

– Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 15).

– Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 108).

– Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (P8_TA), (Úř. věst. C 86, 28.6.2018, s. 111).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování, (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 76).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení výrobků z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 80).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 70).

– Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 73). – Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 83).

– Usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 34).

– Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 71).

– Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 67),

– Usnesení ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 54).

– Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 55).

– Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 60).

– Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 122).

– Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 127).

– Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 133).

– Usnesení ze dne 1. března 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0051).

– Usnesení ze dne 1. března 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON 89034 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/420/EU (Přijaté texty, P8_TA(2018)0052).

– Usnesení ze dne 3. května 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-4) na trh podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0197).

– Usnesení ze dne 30. května 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 (MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0221).

– Usnesení ze dne 30. května 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0222).

 

(5)

EFSA GMO Panel (vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA), 2017. Vědecké stanovisko k žádosti společnosti Monsanto Company EFSA-GMO-BE-2013-118 o povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a podkombinací bez ohledu na jejich původ, na použití v potravinách a krmivech, dovozu a zpracování podané podle nařízení (ES) č. 1829/2003. Věstník EFSA 2017; 15(8):4921, s. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

(6)

Potvrzeno ve výše uvedeném stanovisku EFSA (Věstník EFSA 2017;15(8):4921).

(7)

Kukuřice MON-87427-7 exprimuje bílkovinu CP4 EPSPS, která rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidům na bázi glyfosátu; Kukuřice MON-89Ø34-3 exprimuje bílkoviny Cry1A.105 a Cry2Ab2, které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera; Kukuřice DAS-Ø15Ø7-1 exprimuje bílkovinu Cry1F, která rostlině poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, a bílkovinu PAT, která rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného; Kukuřice MON-88Ø17-3 exprimuje modifikovanou bílkovinu Cry3Bb1, která poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a bílkovinu CP4 EPSPS, která rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidu na bázi glyfosátu. Kukuřice DAS-59122-7 exprimuje bílkoviny Cry34Ab1 a Cry35Ab1, které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a bílkovinu PAT, která rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného.

(8)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

(9)

Monografie IARC, svazek 112: hodnocení pěti organofosfátových insekticidů a herbicidů, 20. března 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

(10)

Viz například, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Histopatologické změny v některých orgánech samců potkanů způsobené geneticky modifikovanou kukuřicí) (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9), s. 1117–1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(11)

Székács A. Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control (Srovnávací aspekty používání toxinu Cry pro hubení hmyzu): Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests (Pokročilé technologie v boji proti hmyzím škůdcům), Dordrecht, Nizozemsko, Springer, 2012; s. 195–230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(12)

Viz Seznam otázek úřadu EFSA, příloha G k otázce č. EFSA-Q-2013-00926,

dostupný na internetu na adrese: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1

(13)

Bauer-Panskus, A, Then, C: Vyjádření organizace Testbiotech k vědeckému stanovisku k žádosti společnosti Monsanto Company EFSA-GMO-BE-2013-118 o povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a podkombinací bez ohledu na jejich původ, na použití v potravinách a krmivech, dovozu a zpracování podané podle nařízení (ES) č. 1829/2003, lze nalézt na adrese: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf

(14)

Např. v úvodním projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsaženém v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo v projevu o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).

(15)

Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 165.

(16)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí