Διαδικασία : 2018/2873(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0491/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0491/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.18
CRE 24/10/2018 - 11.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0417

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 547kWORD 54k
18.10.2018
PE624.186v01-00
 
B8-0491/2018

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (D058361/01 – 2018/2873(RSP))


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αρμόδιος βουλευτής: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Arne Gericke, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen


Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (D058361/01 – 2018/2873(RSP))  
B8‑0491/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (D058361/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνώμη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 28 Ιουνίου 2017 και δημοσιεύθηκε την 1η Αυγούστου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Νοεμβρίου 2013, η Monsanto Europe S.A./N.V. υπέβαλε, εξ ονόματος της Monsanto Company, στην εθνική αρμόδια αρχή του Βελγίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 («η αίτηση»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 25 επιμέρους συνδυασμούς συμβάντων γενετικής τροποποίησης που συνθέτουν τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122· λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 από τους εν λόγω επιμέρους συνδυασμούς έχουν ήδη εγκριθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του αραβοσίτου καλύπτει 14 επιμέρους συνδυασμούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Monsanto Europe S.A./N.V., κάτοχος της άδειας για έναν από τους ήδη εγκεκριμένους 12 επιμέρους συνδυασμούς, συγκεκριμένα τον συνδυασμό MON 89034 × MON 88017, ζήτησε όπως η Επιτροπή καταργήσει την απόφαση 2011/366/ΕΕ και ενσωματώσει την εν λόγω απόφαση στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα αυτό έγινε δεκτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομιμότητα της προσέγγισης αυτής είναι αμφίβολη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι,στις 28 Ιουνίου 2017, η EFSA διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003(5), σχετικά με τον αραβόσιτο που προέρχεται από τη σώρευση πέντε συμβάντων γενετικής τροποποίησης, τους προηγουμένως αξιολογηθέντες επιμέρους συνδυασμούς και τους εναπομένοντες επιμέρους συνδυασμούς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA αναγνωρίζει ότι δεν έχουν υποβληθεί συγκεκριμένα δεδομένα για κανέναν από τους 14 επιμέρους συνδυασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA συνάγει, εντούτοις, το συμπέρασμα ότι αναμένεται ότι όλοι οι επιμέρους συνδυασμοί θα είναι εξίσου ασφαλείς όπως ο αραβόσιτος που προέρχεται από τη σώρευση πέντε συμβάντων γενετικής τροποποίησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διενεργηθεί τοξικολογική δοκιμή ούτε υποβλήθηκαν μελέτες σε ζώα με τρόφιμα/ζωοτροφές που προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, ή κάποιον από τους επιμέρους συνδυασμούς(6)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τις επίμαχες ποικιλίες αραβοσίτου εκφράζουν πρωτεΐνες που προσδίδουν αντοχή στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλυφοσινάτη (glufosinate) έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και επομένως εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της γλυφοσινάτης λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(8)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τις επίμαχες ποικιλίες αραβοσίτου εκφράζουν πρωτεΐνες που προσδίδουν αντοχή σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Μαρτίου 2015 ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο – η ειδική υπηρεσία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον καρκίνο – χαρακτήρισε τη γλυφοσάτη ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο(9)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της εισαγωγής γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122 στην Ένωση αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της καλλιέργειάς του σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως στο Μεξικό και στη Νότια Κορέα, και σε αντίστοιχη αύξηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων που περιέχουν γλυφοσινικό αμμώνιο ή γλυφοσάτη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις από τις επίμαχες ποικιλίες αραβοσίτου εκφράζουν πρωτεΐνες Cry, οι οποίες είναι πρωτεΐνες Bt (λαμβανόμενες από τον Βάκιλλο Θουριγγίας), που προσδίδουν αντοχή σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα και κολεόπτερα, αντίστοιχα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά Bt εκφράζουν την εντομοκτόνο τοξίνη σε κάθε κύτταρό τους σε όλο τον κύκλο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που καταναλώνονται από τον άνθρωπο και τα ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πειράματα με διατροφή ζώων δείχνουν πως τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά Bt μπορούν να έχουν τοξική δράση(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί πως η τοξίνη Bt στα γενετικώς τροποποιημένα φυτά διαφέρει σημαντικά από την τοξίνη Bt που υπάρχει στη φύση(11)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά πιθανή εξέλιξη της αντοχής των στοχευόμενων επιβλαβών οργανισμών στις πρωτεΐνες Cry, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή των πρακτικών ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών στις χώρες καλλιέργειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, τα κράτη μέλη υπέβαλαν πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα εξής θέματα: ανεπαρκείς σχεδιασμοί δοκιμής, απουσία δοκιμών, π.χ. όσον αφορά τη διατροφική αξιολόγηση, ή απουσία μελέτης διατροφής 90 ημερών σε τρωκτικά· ελλιπή ή ανεπαρκή δεδομένα, π.χ. όσον αφορά ακούσιες επιπτώσεις που συνδέονται με τον συνδυασμό συμβάντων, ή όσον αφορά δυνητικές αλληλεπιδράσεις των οκτώ πρωτεϊνών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα· εσφαλμένες παραδοχές από τον αιτούντα, π.χ. όσον αφορά την αποδόμηση του DNA που προσλαμβάνεται από το στόμα κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από τον γαστρεντερικό σωλήνα· ελλείψεις όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και ανεπαρκές σχέδιο παρακολούθησης του περιβάλλοντος(12)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη έρευνα εκφράζει επίσης ανησυχίες για τα σημαντικά κενά που παρουσιάζει η συγκριτική αξιολόγηση, τα σοβαρά κενά όσον αφορά την απουσία τοξικολογικής αξιολόγησης, την αβέβαιη εκτίμηση όσον αφορά την αλλεργιογένεση, την απουσία συνεκτίμησης των συνδυαστικών επιδράσεων και την πλημμελή εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου(13)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλες αυτές τις ανησυχίες, η EFSA δεν θεώρησε απαραίτητη την παρακολούθηση, μετά τη διάθεση στην αγορά, των τροφίμων/ζωοτροφών που προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122 και επιμέρους συνδυασμούς του·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία που διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, κατέληξε στη μη έκδοση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 11 ψήφισαν υπέρ και τρία απείχαν·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(14)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(15) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), να προσφέρει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  εκτιμά, ειδικότερα, ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που προβλέπει την έγκριση ποικιλιών για τις οποίες δεν έχουν παρασχεθεί δεδομένα περί ασφαλείας, που δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ή που δεν έχουν καν δημιουργηθεί ακόμα, αντιβαίνει στις αρχές της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 178/2002·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, έως ότου αναθεωρηθεί η διαδικασία έγκρισης κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(3)

Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση EFSA-GMO-ΒΕ-2013-118 για έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία, που υποβλήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Monsanto Company, EFSA Journal, τόμος 15, τεύχος 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921

(4)

Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016. σ. 110).

Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).

Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).

– Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).

– Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).

– Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 76).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 80).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 70).

– Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 73). – Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 83).

– Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 34).

– Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 71).

– Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 67).

– Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 54).

– Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 55).

– Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 60).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 122).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 127).

– Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 133).

– Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).

– Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).

– Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).

– Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0221).

– Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0222).

 

(5)

Ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA (Ομάδα της EFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς), 2017. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση EFSA-GMO-ΒΕ-2013-118 για έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία, που υποβλήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Monsanto Company. EFSA Journal 2017· 15(8): 4921, σ. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

(6)

Όπως επιβεβαιώνεται στην ως άνω αναφερόμενη γνώμη της EFSA (EFSA Journal 2017·15(8):4921).

(7)

Ο αραβόσιτος MON-87427-7 εκφράζει την πρωτεΐνη CP4 EPSPS, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη· ο αραβόσιτος MON-89Ø34-3 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry1A.105 και Cry2Ab2, που παρέχουν προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα· ο αραβόσιτος DAS-Ø15Ø7-1 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1F, που παρέχει προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο· ο αραβόσιτος MON-88Ø17-3 εκφράζει μια τροποποιημένη πρωτεΐνη Cry3Bb1, που παρέχει προστασία από ορισμένα επιβλαβή κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη CP4 EPSPS, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη· ο αραβόσιτος DAS-59122-7 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry34Ab1 και Cry35Ab1, που παρέχουν προστασία από ορισμένα επιβλαβή κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο.

(8)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

(9)

Μονογραφίες του IARC, τόμος 112: αξιολόγηση πέντε οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, 20 Μαρτίου 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

(10)

Βλέπε, για παράδειγμα, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012· 8(9), σ. 1117-1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(11)

Székács A., Darvas B.., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, στο: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012· σ. 195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(12)

Βλέπε μητρώο ερωτήσεων της EFSA, παράρτημα G της ερώτησης αριθ. EFSA-Q-2013-00926,

η οποία διατίθεται στον ιστότοπο: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1

(13)

Παρατηρήσεις των Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotech σχετικά με την «Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση EFSA-GMO-ΒΕ-2013-118 για έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Monsanto Company», που διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf

(14)

Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).

(15)

ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.

(16)

ΕΕ L 31 της 1.2.2002,, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου