Procedură : 2018/2873(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0491/2018

Texte depuse :

B8-0491/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.18
CRE 24/10/2018 - 11.18

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0417

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 551kWORD 56k
18.10.2018
PE624.186v01-00
 
B8-0491/2018

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 x MON 88017 × 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de transformare MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE (D058361/01 – 2018/2873(RSP))


Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Deputat responsabil: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Arne Gericke, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen


Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 x 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de transformare MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE (D058361/01 – 2018/2873(RSP))  
B8-0491/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 x 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de transformare MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE (D058361/01),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

–  având în vedere votul din data de 11 septembrie 2018 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, când nu s-a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 28 iunie 2017 și publicat la 1 august 2017(3),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085) (COD(2017)0035),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării organismelor modificate genetic(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 26 noiembrie 2013, Monsanto Europe S.A./N.V. a depus, în numele Monsanto Company, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, pentru introducerea pe piață a produselor și ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, sunt compuse din, sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (denumită în continuare „cererea”) către autoritatea națională competentă din Belgia; întrucât cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a unor produse care conțin sau constau în porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 pentru alte utilizări decât consumul uman și animal, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, în plus, cererea a cuprins introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse din, sau sunt fabricate din 25 de subcombinații ale evenimentelor unice de transformare care constituie porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122; întrucât 12 dintre aceste subcombinații sunt deja autorizate; întrucât decizia de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a porumbului cuprinde 14 subcombinații;

C.  întrucât Monsanto Europe S.A./N.V., titularul autorizației pentru una dintre cele 12 subcombinații deja autorizate, subcombinația MON 89034 × MON 88017, a solicitat Comisiei să abroge Decizia 2011/366/UE și să includă prezenta decizie în domeniul de aplicare al Deciziei Comisiei; întrucât această cerere a fost aprobată; întrucât legitimitatea unei astfel de abordări este discutabilă;

D.  întrucât, la 28 iunie 2017, EFSA a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003(5), referitor la porumbul din combinarea celor cinci evenimente, subcombinațiile evaluate anterior și subcombinațiile rămase;

E.  întrucât EFSA recunoaște că nu au fost prezentate date specifice pentru niciuna dintre cele 14 subcombinații; întrucât multe dintre ele nici nu au fost încă create; întrucât EFSA a ajuns, cu toate acestea, la concluzia că toate subcombinațiile sunt „preconizate a fi la fel de sigure ca porumbul din combinarea celor cinci evenimente”;

F.  întrucât nu a fost efectuat niciun test de toxicologie și nu au fost furnizate studii pe animale cu alimente/furaje derivate din porumb modificat genetic MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 sau din oricare dintre subcombinații(6);

G.  întrucât două dintre soiurile de porumb respective exprimă proteine care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu(7); întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; întrucât autorizația glufosinatului a expirat la 31 iulie 2018(8);

H.  întrucât două dintre soiurile de porumb avute în vedere exprimă proteine care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat; întrucât, la 20 martie 2015, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC - agenția specializată în domeniul cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății) a clasificat glifosatul drept substanță probabil cancerigenă pentru oameni(9);

I.  întrucât se estimează că autorizarea importului în Uniune a porumbului modificat genetic MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 va avea drept rezultat cultivarea pe scară mai largă a acestuia în alte regiuni ale globului, cum ar fi Mexicul sau Coreea de Sud, precum și intensificarea corespunzătoare a utilizării erbicidelor care conțin glufosinat de amoniu sau glifosat;

J.  întrucât patru dintre soiurile de porumb în cauză exprimă proteine Cry, care sunt proteine de tip Bt (derivate din Bacillus thuringiensis), ce conferă rezistență la anumite tipuri lepidoptere și, respectiv, coleoptere dăunătoare;

K.  întrucât, în cazul plantelor modificate genetic care exprimă proteine Bt, substanța toxică cu rol de insecticid este prezentă în fiecare celulă a plantei pe toată durata vieții acesteia, inclusiv în părțile consumate de oameni și animale; întrucât, în urma unor experimente care s-au concentrat asupra hrănirii animalelor, s-a constatat că plantele modificate genetic care exprimă proteine Bt pot avea efecte toxice(10); întrucât s-a demonstrat că toxina Bt pe care o exprimă plantele modificate genetic diferă semnificativ de toxina Bt produsă în mod natural(11);

L.  întrucât posibila evoluție a rezistenței dăunătorilor vizați la proteinele Cry continuă să suscite preocupări, putând conduce la modificarea practicilor în domeniul combaterii dăunătorilor în țările în care sunt cultivate soiurile de plante în cauză;

M.  întrucât statele membre au prezentat numeroase observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni; întrucât aceste observații se referă, printre altele, la: modalitatea nesatisfăcătoare în care sunt concepute testele, lipsa unor teste, spre exemplu a celor axate pe evaluarea nutrițională, sau lipsa oricărui studiu bazat pe un program de hrănire a rozătoarelor cu o durată de 90 de zile; lipsa unor date sau insuficiența datelor, spre exemplu cu privire la efectele involuntare asociate cu combinația mai multor evenimente sau cu privire la posibilele interacțiuni dintre cele opt proteine, care ar putea conduce la efecte involuntare; prezumții eronate ale solicitanților, spre exemplu cu privire la degradarea ADN-ului ingerat în cursul trecerii sale prin sistemul gastrointestinal; lacune la nivelul evaluării riscurilor pentru mediu și un plan de monitorizare a mediului insuficient(12);

N.  întrucât există, de asemenea, cercetări independente în cadrul cărora au fost exprimate preocupări privind existența unor lacune semnificative la nivelul evaluării comparative, deficiențe majore legate de absența unei evaluări toxicologice, caracterul neconcludent al evaluării privind alergenicitatea, neluarea în calcul a efectelor combinatorii, precum și privind evaluarea deficitară a riscurilor pentru mediu(13);

O.  întrucât, în ciuda tuturor acestor preocupări, EFSA nu a considerat necesară impunerea unei monitorizări după introducerea pe piață a produselor alimentare/furajelor obținute pe baza porumbului modificat genetic MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și a subcombinațiilor sale;

P.  întrucât, în urma votului său din 11 septembrie 2018, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 14 state membre au votat împotrivă și numai 11 au votat pentru, iar trei s-au abținut;

Q.  întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, cât și în expunerea de motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011, Comisia și-a exprimat regretul cu privire la faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost adoptate de către Comisie fără sprijinul statelor membre sub forma unui aviz al Comitetului și că retrimiterea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care reprezintă, de fapt, o măsură cu totul excepțională în cadrul procedurii, în ansamblul său, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la autorizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic; întrucât Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, și-a exprimat în mai multe rânduri regretul față de această practică, pe care a calificat-o drept nedemocratică(14);

R.  întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură(15) propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(16), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne;

3.  consideră, mai exact, că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei contravine principiilor legislației alimentare generale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 178/2002, referitoare la autorizarea soiurilor pentru care nu au fost furnizate date privind siguranța, care nici măcar nu au fost testate sau care nu au fost create încă;

4.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

5.  solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită pentru a remedia deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

 

 

(1)

JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(3)

Scientific Opinion on application EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company [Aviz științific privind cererea EFSA-GMO-BE-2013-118 vizând autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × × 1507 × MON 88017 × 59122 și a subcombinațiilor sale, indiferent de originea lor, pentru utilizare ca alimente sau ca furaje, pentru import și pentru prelucrare, transmisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 de Monsanto Company], Jurnalul EFSA Volumul 15, Ediția 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921

(4)

Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).

– Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71).

– Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 19).

– Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 17).

– Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, p. 15).

– Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre aceste evenimente (JO C 86, 6.3.2018, p. 108).

– Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111).

– Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 76).

– Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (JO C 215, 19.6.2018, p. 80).

– Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 70).

– Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 73). – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (JO C 215, 19.6.2018, p. 83).

– Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 298, 23.8.2018, p. 34).

– Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 307, 30.8.2018, p. 71).

– Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 307, 30.8.2018, p. 67).

– Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-68416-4, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 337, 20.9.2018, p. 54).

– Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 55).

– Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 60).

– Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 122).

– Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 127).

– Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 133).

– Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0051).

– Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052).

– Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0197).

– Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0221).

– Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0222).

 

(5)

Grupul de experți pentru OMG al EFSA (Grupul de experți al EFSA pentru organisme modificate genetic), 2017. Avizul științific privind cererea EFSA-GMO-BE-2013-118 vizând autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 și subcombinațiile, independente de originea lor, pentru utilizări în alimente și furaje, pentru import și pentru prelucrare, transmisă de Monsanto Company în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Jurnalul EFSA 2017;15(8):4921 p. 32. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

(6)

Astfel cum a confirmat EFSA în avizul menționat mai sus (Jurnalul EFSA 2017;15(8):4567 4921).

(7)

Porumbul MON-87427-7 exprimă proteina CP4 EPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat; Porumbul MON-89Ø34-3 exprimă proteinele Cry1A.105 și Cry2Ab2, care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor. Porumbul DAS-Ø15Ø7-1 exprimă proteina Cry1F, care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu. Porumbul MON-88Ø17-3 exprimă o proteină modificată Cry3Bb1, care conferă protecție împotriva anumitor insecte dăunătoare din ordinul coleopterelor, precum și proteina CP4 EPSPS care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat. Porumbul DAS-59122-7 exprimă proteinele Cry34Ab1 și Cry35Ab1, care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul coleopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu.

(8)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=RO&selectedID=1436

(9)

Monografiile IARC, Volumul 112: evaluarea a cinci insecticide și erbicide organofosforice, 20 martie 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

(10)

A se vedea, spre exemplu, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., „Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn” (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9), pp. 1117-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(11)

Székács A., Darvas B., „Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control”, în: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (editori), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012; pp. 195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(12)

A se vedea Registrul de întrebări EFSA, anexa G la Întrebarea nr. EFSA-Q-2013-00926,

disponibilă online la: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1

(13)

Observații formulate de Bauer-Panskus, A., Then, C., Testbiotech cu privire la „Avizul științific privind cererea EFSA-GMO-BE-2013-118 vizând autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 și a subcombinațiilor sale, indiferent de originea lor, pentru utilizare ca alimente sau ca furaje, pentru import și pentru prelucrare, transmisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 de Monsanto Company”, disponibile la: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf

(14)

De exemplu, în declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).

(15)

JO C 355, 20.10.2017, p. 165.

(16)

JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate