Postup : 2018/2873(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0491/2018

Predkladané texty :

B8-0491/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.18
CRE 24/10/2018 - 11.18

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0417

NÁVRH UZNESENIA
PDF 414kWORD 54k
18.10.2018
PE624.186v01-00
 
B8-0491/2018

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku


o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (D058361/01 – 2018/2873(RSP))


Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovedný poslanec: Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Arne Gericke, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen


Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (D058361/01 – 2018/2873(RSP))  
B8-0491/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (D058361/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 11. septembra 2018 a ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 28. júna 2017 a uverejnené 1. augusta 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 26. novembra 2013 spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V. predložila v mene spoločnosti Monsanto Company v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o uvedenie potravín, prídavných látok a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × MON 59122 (ďalej len „žiadosť“) alebo sú z nej vyrobené, na trh, príslušnému vnútroštátnemu orgánu Belgicka; keďže táto žiadosť sa týkala aj uvedenia na trh produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 alebo sú z nej zložené, na iné použitie než potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B.  keďže žiadosť sa okrem toho vzťahovala na umiestnenie na trh produktov, ktoré obsahujú 25 čiastkových kombinácií jednotlivých transformácií tvoriacich geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, sú z nich zložené alebo vyrábané; keďže 12 z týchto čiastkových kombinácií už bolo povolených; keďže vykonávacie rozhodnutie Komisie povoľujúce kukuricu sa vzťahuje na 14 čiastkových kombinácií;

C.  keďže spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V., držiteľ povolenia pre jednu z 12 čiastkových kombinácií, ktoré už boli povolené, čiastkovú kombináciu MON 89034 × MON 88017, požiadala, aby Komisia zrušila rozhodnutie 2011/366/EÚ a začlenila toto rozhodnutie do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia Komisie; keďže táto žiadosť bola schválená; keďže legitimita takéhoto prístupu je otázna;

D.  keďže 28. júna 2017 vydal úrad EFSA kladné stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003(5) v súvislosti s kukuricou zo skupiny piatich transformácií, predtým posudzovaných čiastkových kombinácií a ostatných čiastkových kombinácií;

E.  keďže úrad EFSA uznáva, že neboli predložené žiadne konkrétne údaje v súvislosti so žiadnou zo 14 čiastkových kombinácií; keďže mnohé z nich ešte neboli vytvorené; keďže úrad EFSA napriek tomu dospel k záveru, že sa očakáva, že všetky čiastkové kombinácie budú rovnako bezpečné ako skupina piatich transformácií;

F.  keďže sa nevykonalo žiadne toxikologické testovanie a neboli predložené štúdie na zvieratách v súvislosti s potravinami/krmivami získanými z geneticky modifikovanej kukurice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 alebo akejkoľvek z čiastkových kombinácií(6);

G.  keďže súčasťou dvoch z dotknutých odrôd kukurice boli expresné bielkoviny, ktoré dodávajú tolerantnosť voči herbicídu na báze glufosinátu amónneho(7); keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009; keďže platnosť povolenia glufozinátu vypršala 31. júla 2018(8);

H.  keďže súčasťou dvoch z dotknutých odrôd kukurice boli expresné bielkoviny, ktoré dodávajú tolerantnosť voči herbicídu na báze glyfozátu; keďže 20. marca 2015 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – zaradila glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí(9);

I.  keďže povolenie dovozu geneticky modifikovanej kukurice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 do Únie by malo viesť k zvýšeniu jej pestovania na iných miestach, napríklad v Mexiku a Južnej Kórei, a k zodpovedajúcemu zvýšeniu používania herbicídov obsahujúcich glufosinát amónny alebo glyfozát;

J.  keďže štyri z dotknutých odrôd kukurice exprimujú bielkoviny Cry, ktoré sú bielkovinami Bt (odvodené z organizmu Bacillus thuringiensis), ktoré zabezpečujú odolnosť voči určitým škodcom z radu Lepidoptera a Coleoptera;

K.  keďže geneticky modifikované Bt rastliny exprimujú insekticídny toxín v každej bunke počas celého svojho života, a to aj v častiach konzumovaných ľuďmi a zvieratami; keďže pokusy s kŕmením zvierat ukazujú, že geneticky modifikované Bt rastliny môžu mať toxické účinky(10); keďže sa ukázalo, že Bt toxín v geneticky modifikovaných rastlinách sa výrazne líši od prirodzene sa vyskytujúceho Bt toxínu(11);

L.  keďže pretrvávajú obavy, ktoré sa týkajú možného vývoja odolnosti voči bielkovine Cry u cieľových škodcov, čo môže viesť k zmene postupov ochrany proti škodcom v krajinách, v ktorých sa pestuje;

M.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok; keďže tieto pripomienky sa okrem iného týkali týchto skutočností: zlej koncepcie testov, chýbajúcich testov, napríklad pokiaľ ide o posúdenie nutričných hodnôt, alebo absencie 90-dňovej štúdie kŕmenia hlodavcov; chýbajúcich alebo nedostatočných údajov, napríklad pokiaľ ide o nežiaduce účinky súvisiace s kombináciou týchto udalostí alebo potenciálne interakcie ôsmich bielkovín, ktoré môžu navodzovať nežiaduce účinky; zlých predpokladov žiadateľa, napríklad pokiaľ ide o degradáciu perorálne užitého DNA, keď prechádza cez gastrointestinálny trakt; čiastočne chýbajúceho posúdenia environmentálneho rizika a nedostatočného plánu monitorovania životného prostredia(12);

N.  keďže nezávislý výskum tiež vyjadruje obavy nad výraznými nedostatkami v porovnávacom hodnotení, závažnými nedostatkami, pokiaľ ide o chýbajúce toxikologické posúdenie, o posúdenie alergénnosti, ktoré neprinieslo konečné závery, nedostatočné posúdenie kombinovaných účinkov a chybné posúdenie environmentálneho rizika(13);

O.  keďže napriek všetkým týmto obavám úrad EFSA nepovažoval monitorovanie potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovanej kukurice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 a príslušných čiastkových kombinácií za potrebné;

P.  keďže hlasovanie, ktoré 11. septembra 2018 uskutočnil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže proti hlasovalo 14 členských štátov, pričom len 11 hlasovalo za návrh a tri sa zdržali;

Q.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijaté Komisiou bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív, pričom ide o výnimku v prípade postupu ako celku; keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker niekoľkokrát odsúdil túto prax ako nedemokratickú(14);

R.  keďže Európsky parlament zamietol 28. októbra 2015 v prvom čítaní(15) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(16) spočíva v tom, že poskytuje základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečuje efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  domnieva sa, konkrétnejšie, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie je v rozpore so zásadami všeobecného potravinového práva, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002, schváliť odrody, pre ktoré neboli poskytnuté žiadne údaje o bezpečnosti, ktoré ešte neboli ani testované alebo ktoré ešte vôbec neboli vytvorené;

4.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

5.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Vedecké stanovisko k žiadosti EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 predloženej v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 spoločnosťou Monsanto Company, Vestník EFSA zväzok 15 číslo 8, ktorá sa týka povolenia geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 59112 a jej kombinácií bez ohľadu na ich pôvod na účely použitia v potravinách a krmivách, ako aj na dovoz a spracovanie: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921

(4)

Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).

– Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).

– Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh. (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73). – Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).

– Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).

– Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).

– Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).

– Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).

– Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).

– Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).

– Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).

– Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).

– Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).

– Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).

– Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).

– Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).

– Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).

– Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).

 

(5)

Vedecká skupina EFSA pre GMO (Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2017, Vedecké stanovisko k žiadosti EFSA-GMO-BE-2013-118 predloženej v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 spoločnosťou Monsanto Company, ktorá sa týka povolenia geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a jej kombinácií bez ohľadu na ich pôvod na účely použitia v potravinách a krmivách, ako aj na dovoz a spracovanie. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4921, s. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921

(6)

Ako bolo potvrdené v uvedenom stanovisku EFSA (EFSA Journal 2017; 15(8): 4921).

(7)

V kukurici MON-87427-7 dochádza k expresii bielkoviny CP4 EPSPS, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glyfozátu. V kukurici MON-89Ø34-3 dochádza k expresii bielkovín Cry1A.105 a Cry2Ab2, ktoré jej dodávajú ochranu proti určitým škodcom radu Lepidoptera. V kukurici DAS-Ø15Ø7-1 dochádza k expresii bielkoviny Cry1F, ktorá jej dodáva ochranu proti určitým škodcom radu Lepidoptera, a bielkovinu PAT, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufosinátu amónneho. Kukurica MON-88Ø17-3 vyjadruje modifikovaný proteín Cry3Bb1, ktorý jej poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Coleoptera, a proteín CP4 EPSPS, ktorý jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glyfozátu. V kukurici DAS-59122-7 dochádza k expresii bielkovín Cry34Ab1 a Cry35Ab1, ktoré jej dodávajú ochranu proti určitým škodcom radu Coleoptera, a bielkovinu PAT, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufosinátu amónneho.

(8)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=SK&selectedID=1436

(9)

Monografie IARC, zväzok 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides (hodnotenie piatich organofosfátových insekticídov a herbicídov), 20. marca 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

(10)

Pozri napríklad El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Histopatologické zmeny v niektorých orgánoch u potkaních samcov kŕmených geneticky modifikovanou kukuricou) (Ajeeb Y.G.), Journal of American Science, 2012. 8(9), s. 1117 – 1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(11)

Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control (Komparatívne aspekty používania toxínu Cry proti hmyzu) v: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012, strany 195 – 230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(12)

Pozri register otázok EFSA, príloha G k otázke č. EFSA-Q-2013-00926

k dispozícii online na adrese: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1

(13)

Bauer-Panskus, A, Then, C: Vyjadrenie organizácie Testbiotech k vedeckému stanovisku k žiadosti EFSA-GMO-BE-2013-118 predloženej v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 spoločnosťou Monsanto Company, ktorá sa týka povolenia geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a jej kombinácií bez ohľadu na ich pôvod na účely použitia v potravinách a krmivách, ako aj na dovoz a spracovanie, k nahliadnutiu tu: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf

(14)

Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).

(15)

Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.

(16)

Ú. v. ES L 31, 1.12.2002, s. 1.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia